Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 715246
Ordre 31/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria del Programa 3 d’Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l’Àmbit de l’Edifici i del Programa 4 d’Ajuda per a les Actuacions de Millora de l’Eficiència Energètica en Habitatges, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència regulat en el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Europeu de 21 de juliol de 2020 va acordar un paquet de mesures de gran abast per impulsar la convergència, la resiliència i la transformació en la Unió Europea, que combinen el futur marc financer plurianual per a 2021-2027 reforçat i l'engegada d'un instrument europeu de recuperació, denominat Next Generation EU.

El 6 d'octubre de 2021, es va publicar en el BOE núm. 239 el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara endavant, PRTR), en el context del procés de recuperació de les economies en el món post COVID-19, a partir de l'any 2021.

La finalitat d'aquest Reial decret és contribuir, per tant, al compliment dels objectius del PRTR en els àmbits de la rehabilitació residencial i construcció d'habitatge social esmentats per aconseguir els objectius que estableix el Pla.

El règim jurídic, la normativa específica aplicable, els requisits i les obligacions dels beneficiaris i destinataris últims, així com el procediment de concessió són els que estableix el Reial decret esmentat, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; en aquesta Ordre, la normativa autonòmica que resulti d'aplicació i les convocatòries que aprovi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (d'ara endavant, MRR), i la resta de disposicions que articulin el MRR i el PRTR.

Així mateix, i atès que el Reial decret regula actuacions incloses en les inversions C02.I01 i C02.I02 del PRTR, el règim jurídic d'aquesta convocatòria se subjecta a les disposicions que resultin aplicables del Reial decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. S'estableix el mecanisme de concessió directa a les comunitats autònomes, fonamentat en la col·laboració que aquestes puguin desenvolupar en la gestió dels fons, de conformitat amb els principis constitucionals en l'ordre de distribució de competències, per la qual cosa són les responsables dels procediments de concessió d'ajudes.

El 4 d'octubre de 2021, el Consell de Govern va aprovar el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 i va declarar estratègics els projectes que s'hi inclouen. Entre els projectes aprovats hi ha, amb el núm. 30, la «Rehabilitació d'entorns residencials», de l'eix 4 «Cohesió social», estratègia I09 «Habitatge i regeneració urbana», del qual és el promotor la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, i en el qual s'inclouen diversos programes, entre els quals, l'ajuda per elaborar el llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

La Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que han de finançar-se amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estableix les mesures extraordinàries i urgents per desenvolupar les disposicions estatals bàsiques que conté el Reial decret llei 36/2020. Aquesta norma permet que les bases reguladores de les subvencions, en el marc del PRTR i del Pla Estratègic Autonòmic, que s'hagin de finançar amb fons europeus puguin incorporar la convocatòria.

Aquesta Ordre es dicta, així mateix, a l'empara de la competència exclusiva que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té en matèria d'habitatge, d'acord amb l'article 30.3 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer.

El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclou la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

L'article 2.11.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura, dependent de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, exerceix les seves competències en els àmbits de la coordinació i gestió de les ajudes públiques en matèria d'habitatge, entre d'altres.

Per tot això, amb l'informe favorable emès pels serveis jurídics, amb la fiscalització prèvia de la Intervenció General i l'autorització del Consell de Govern, dict la següent

ORDRE

Capítol I

Disposicions generals. Bases de la convocatòria

 

Article 1

Objecte

1. L'objecte d'aquesta Ordre és establir les bases i aprovar la convocatòria pública d'ajudes en el marc del component 2, inversió C02. I01 «Programa de Rehabilitació per a la Recuperació Econòmica i Social en Entorns Residencials» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea Next Generation EU i gestionades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana corresponents als programes següents:

a) Programa 3 d'Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l'Àmbit de l'Edifici. Té per objecte finançar obres o actuacions en els edificis d'ús predominantment residencial en les quals s'obtengui una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant edificatòria en els edificis de tipologia residencial col·lectiva, i en els habitatges unifamiliars.

b) Programa 4 de Ajuda per a les Actuacions de Millora de l'Eficiència Energètica en Habitatges. Té per objecte finançar les actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica en els habitatges, ja siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

2. Aquestes ajudes s'atorguen a l'empara de la subvenció concedida pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

3. La concessió i execució de les ajudes d'aquests dos programes s'ha de basar en el compliment dels objectius següents:

a) Objectiu núm. 27 del CID: finalització de les actuacions de renovació d'habitatges, amb un estalvi mitjà d'almenys un 30 % d'energia primària el quart trimestre de 2023 (231.000 actuacions de renovació en, almenys, 160.000 habitatges únics, dels quals 3.938 corresponen a les Illes Balears).

b) Objectiu núm. 29 del CID: finalització de les actuacions de renovació d'habitatges, amb un estalvi mitjà d'almenys un 30 % d'energia primària el segon trimestre de 2026 (510.000 actuacions de renovació en, almenys, 355.000 habitatges únics, dels quals 8.737 —aquest nombre inclou les 3.938 actuacions esmentades en el paràgraf anterior— corresponen a les Illes Balears).

 

Article 2

Actuacions subvencionables

1. Són actuacions subvencionables del Programa 3 d'Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l'Àmbit de l'Edifici:

a) Les de millora o rehabilitació d'edificis d'ús predominantment residencial per a habitatge, sempre que s'obtengui una reducció d'almenys un 30 % en l'indicador de consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica.

b) A més del que preveu l'apartat anterior, en edificis situats en les zones climàtiques C, segons la classificació climàtica del Codi tècnic de l'edificació, ha d'aconseguir-se, així mateix, una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'habitatge unifamiliar o de l'edifici, segons correspongui, d'almenys un 25 % d'acord amb el Reial decret 853/2021.

c) En cas d'edificis subjectes a algun nivell de protecció per formar part d'un entorn declarat o a causa del particular valor arquitectònic o històric, en els quals estiguin limitades les actuacions sobre els elements que componen l'envolupant tèrmica, no és necessari el compliment del requisit de reducció del 25 % de la demanda establert en l'apartat b) anterior. No obstant això, aquells elements de l'envolupant sobre els quals es pugui intervenir han de complir amb els valoris límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire, quan escaigui, establerts en la taula 3.1.1.a–HE1 i 3.1.3.a–HE1, del Document bàsic DB HE d'estalvi d'energia del Codi tècnic de l'edificació.

d) Així mateix, els edificis en els quals s'hagin fet en els últims cinc anys intervencions de millora de l'eficiència energètica en les quals pugui acreditar-se que es va reduir la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració en un percentatge igual o superior al que estableix l'apartat 2 d'aquest article, s'eximeixen del compliment del requisit de reducció de demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració. Quan en aquestes intervencions no s'assoleixi una reducció igual o superior al percentatge establert, es pot considerar satisfet el requisit si, amb la consideració conjunta de les actuacions fetes en les intervencions esmentades i les que es facin en l'actuació objecte de la sol·licitud, s'assolís el percentatge de reducció de demanda establert corresponent, la qual cosa ha d'acreditar-se mitjançant la certificació d'eficiència energètica corresponent.

2. Són actuacions subvencionables del Programa 4 d'Ajuda per a les Actuacions de Millora de l'Eficiència Energètica en Habitatges:

a) Aquelles que es facin en habitatges i en els quals s'aconsegueixi una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d'almenys el 7 % o una reducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30 %.

b) Las actuacions de modificació o substitució d'elements constructius de l'envolupant tèrmica per adequar les característiques als valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire, quan escaigui, establerts en les taules 3.1.1.a–HE1 i 3.1.3.a–HE1, del Document bàsic DB HE d'estalvi d'energia del Codi tècnic de l'edificació.

c) En l'import objecte de subvenció es poden incloure els honoraris dels professionals intervinents; el cost de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals similars, sempre que totes estiguin justificades degudament. No es consideren costs subvencionables els corresponents a llicències, taxes, imposts o tributs. No obstant això, l'IVA o l'impost indirecte equivalent es poden considerar elegibles sempre que no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial.

 

Article 3

Incompatibilitat i compatibilitat amb altres subvencions

1. Les subvencions del Programa 3 d'Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l'Àmbit de l'Edifici:

a) Són compatibles amb qualsevol altra ajuda pública pel mateix objecte, sempre que no superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes, ja siguin d'àmbit nacional o europeu, ho permetin, i amb aplicació del que estableix l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, que estableix que l'ajuda concedida en el marc del Mecanisme s'ha de sumar a la proporcionada de conformitat amb altres programes i instruments de la Unió, i que les reformes i projectes d'inversió poden rebre ajudes d'altres programes i instruments de la Unió sempre que aquestes ajudes no cobreixin el mateix cost, per evitar el doble finançament entre programes del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb altres instruments de la Unió.

b) No poden obtenir el finançament corresponent a aquest Programa 3 els destinataris d'ajudes del Programa 1 d'Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l'Àmbit de Barri del Reial decret 853/2021.

c) El Programa 3 és compatible amb el Programa 4 d'Ajuda per a les Actuacions de Millora de l'Eficiència Energètica en Habitatges del Reial decret 853/201, sempre que quedi acreditat que no se subvenciona el mateix cost.

d) Quan el projecte hagi rebut una subvenció amb càrrec al Programa 5 del Reial decret 853/2021, s'ha de descomptar de la quantitat rebuda en determinar la quantia de la subvenció amb càrrec a aquest programa en la forma indicada en l'article 34.2 del Reial Decret esmentat.

2. Les subvencions del Programa 4 d'Ajuda per a les Actuacions de Millora de l'Eficiència Energètica en Habitatges:

a) Són compatibles amb qualsevol altra ajuda pública pel mateix objecte, sempre que no superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes, ja siguin d'àmbit nacional o europeu, ho permetin, i amb aplicació del que estableix l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, que estableix que l'ajuda concedida en el marc del Mecanisme s'ha de sumar a la proporcionada de conformitat amb altres programes i instruments de la Unió, i que les reformes i projectes d'inversió poden rebre ajudes d'altres programes i instruments de la Unió sempre que aquestes ajudes no cobreixin el mateix cost, per evitar el doble finançament entre programes del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb altres instruments de la Unió.

b) En concret, les subvencions atorgades en aquest programa són compatibles amb les ajudes regulades en els programes d'ajuda per a les actuacions de rehabilitació en l'àmbit de barri i en l'àmbit d'edifici i en el Programa 5 d'Ajuda per a l'Elaboració del Llibre de l'Edifici Existent per a la Rehabilitació i la Redacció de Projectes de Rehabilitació.

c) Quan el projecte hagi rebut una subvenció amb càrrec al Programa 5 del Reial decret 853/2021, s'ha de descomptar de la quantitat rebuda en determinar la quantia de la subvenció amb càrrec a aquest programa en la forma indicada en l'article 34.2 del Reial decret esmentat.

 

Article 4

Àmbit temporal

1. Programa 3 d'Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l'Àmbit de l'Edifici:

a) Les actuacions objecte de subvenció s'han d'haver iniciat amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020.

b) El termini per executar les obres per millorar l'eficiència energètica i sostenibilitat en els edificis que s'acullin a les ajudes d'aquest programa no pot excedir de 26 mesos, comptadors des de la data de concessió de l'ajuda. Aquest termini es pot ampliar excepcionalment fins a 28 mesos quan es tracti d'edificis o actuacions que afectin quaranta habitatges o més.

Només es pot autoritzar una ampliació dels terminis fixats per executar les actuacions quan obeeixi a circumstàncies imprevisibles, justificades degudament, que facin impossible el compliment d'aquestes, malgrat haver-se adoptat, per part dels destinataris últims de les ajudes, les mesures tècniques i de planificació mínimes que els resultaven exigibles. Específicament, es pot autoritzar aquesta ampliació quan la llicència o autorització municipal corresponent es demori més de sis mesos des de la sol·licitud. En cap cas es poden autoritzar ampliacions de terminis per executar l'actuació objecte d'ajuda que superin en el còmput total els 36 mesos explicats des de la data de concessió de l'ajuda.

c) En tot cas, els terminis d'execució s'han d'alinear amb els objectius CID marcats pel PRTR, per la qual cosa l'execució de les actuacions ha d'haver finalitzat abans del 30 de juny de 2026.

2. Programa 4 d'Ajuda per a les Actuacions de Millora de l'Eficiència Energètica en Habitatges:

a) Les actuacions objecte de subvenció s'han d'haver iniciat amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020.

b) El termini per executar les obres per a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges que s'acullin a les ajudes d'aquest programa no pot excedir de dotze mesos, comptadors des de la data de concessió de l'ajuda.

 

Article 5

Requisits dels beneficiaris

1.1. Poden ser destinataris i sol·licitar les ajudes corresponents al Programa 3 d'Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l'Àmbit de l'Edifici que preveu aquesta convocatòria:

a) Els propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en fila i d'edificis existents de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu, així com dels seus habitatges, bé siguin persones físiques o bé tenguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.

b) Les administracions públiques i els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, íntegrament o majoritàriament, per les administracions públiques propietàries dels immobles.

c) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris constituïdes conforme al que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, o equivalent en normes forals d'aplicació.

d) Els propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d'edificis que reuneixin els requisits que estableix l'article 396 del Codi civil i no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.

e) Les societats cooperatives compostes de forma agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reuneixen els requisits que estableix l'article 396 del Codi civil, així com pels propietaris que conformen comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris constituïts conforme al que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960 o equivalent en normes forals d'aplicació, i per cooperatives en règim de cessió d'ús dels seus habitatges.

f) Les empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com cooperatives que acreditin aquesta condició, mitjançant un contracte vigent, que els atorgui la facultat expressa per escometre les obres de rehabilitació objecte del programa.

1.2. Quan l'execució de l'actuació correspongui a diversos destinataris últims, l'ajuda s'ha de distribuir en proporció a la responsabilitat i al cost assumit per cada un.

1.3. Els destinataris últims de les ajudes poden cedir el cobrament d'aquestes a agents o gestors de la rehabilitació mitjançant un acord al qual es refereix el punt següent d'aquesta Ordre.

1.4. Els destinataris últims o, si escau, els agents o gestors de la rehabilitació que actuïn per compte d'aquells, han de destinar l'import íntegre de l'ajuda al pagament de les actuacions corresponents. Quan es tracti de comunitats de propietaris i agrupacions de comunitats de propietaris aquesta regla resulta igualment d'aplicació amb independència que tant l'import d'aquesta com el cost de l'actuació s'hagi de repercutir en els propietaris dels habitatges i, si escau, en els propietaris de locals comercials o predis d'altres usos compatibles, de conformitat amb les regles previstes en la legislació sobre propietat horitzontal.

1.5. No obstant el que preveu el paràgraf anterior, quan algun dels membres de la comunitat de propietaris o de l'agrupació de comunitats de propietaris no pugui percebre l'ajuda per alguna altra causa legal, no s'ha d'atribuir a aquest propietari la part proporcional que li correspondria de l'ajuda rebuda, que s'ha de prorratejar entre la resta de membres de la comunitat o agrupació.

1.6. Quan la persona propietària de l'habitatge i la persona arrendatària d'aquest acordin que aquesta darrera pagui a càrrec seu les actuacions de rehabilitació que corresponguin, a canvi del pagament de la renda, la persona arrendatària pot sol·licitar de la comunitat de propietaris o, si escau, de la persona propietària única, l'adopció de l'acord corresponent que es requereix per sol·licitar aquestes ajudes. En aquest supòsit, la persona arrendatària pot tenir la consideració de destinatària última.

2.1. Poden ser destinataris i sol·licitar les ajudes corresponents al Programa 4 d'Ajudes per a les Actuacions de Millora de l'Eficiència Energètica en Habitatges:

a) Els propietaris, usufructuaris o arrendataris d'habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars, bé siguin persones físiques o bé tenguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.

b) Les administracions públiques i els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, íntegrament o majoritàriament, per les administracions públiques propietàries dels immobles.

2.2. Els destinataris de les ajudes poden cedir el cobrament d'aquestes als agents o gestors de la rehabilitació mitjançant un acord al qual es refereix el paràgraf 2 de l'article 7 d'aquesta Ordre.

2.3. Els destinataris últims o, si escau, els agents o gestors de la rehabilitació que actuïn per compte d'aquells, han de destinar l'import íntegre de l'ajuda al pagament de les actuacions corresponents.

Article 6

Compliment i límits de les ajudes d'estat

1. Les ajudes que s'atorguin a beneficiaris que siguin persones físiques o jurídiques que no desenvolupin cap activitat econòmica no són ajudes d'estat de les regulades en els articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

2. Les ajudes que s'atorguin a beneficiaris que siguin persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat comercial o mercantil s'han de sotmetre al règim de minimis regulat en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L 352, de 24/12/2013).

3. A l'efecte de respectar els límits màxims de les ajudes establertes, els destinataris últims de les ajudes han de presentar una declaració responsable relativa a totes les ajudes concedides, així com la documentació que les acrediti, incloses les altres ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs.

Article 7

Agents i gestors de la rehabilitació

1. Té la consideració d'agent o gestor de la rehabilitació la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que pugui fer actuacions d'impuls, seguiment, gestió i percepció d'ajudes públiques, mitjançant mecanismes de cessió del dret de cobrament o similars, accés al finançament, elaboració de documentació o projectes tècnics o altres actuacions necessàries per al desenvolupament de les actuacions de rehabilitació o millora que puguin ser objecte de finançament mitjançant el programa objecte d'aquesta Ordre.

2. Perquè els agents i gestors de la rehabilitació puguin actuar, han d'aportar un acord amb la propietat, comunitat de propietaris o agrupació de comunitats de propietaris, que els faculti i autoritzi a actuar com a tals.

3. La participació dels agents o gestors de la rehabilitació no eximeix la persona destinatària última de complir totes les obligacions que li incumbeixen, sens perjudici de la responsabilitat que, a més, es pugui exigir als agents o gestors esmentats.

Article 7 bis

Col·laboració dels col·legis professionals

Amb l'objectiu de coordinar, informar i facilitar la gestió de les ajudes i la prestació de serveis que contribueixin a facilitar la implementació i la gestió dels projectes de rehabilitació energètica en l'àmbit residencial al servei dels ciutadans, les comunitats de propietaris; les empreses i els agents rehabilitadors en general; el Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears; el Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca; els col·legis oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Menorca, i d'Eivissa i Formentera, i el Col·legi d'Administradors de Finques de les Illes Balears, tenen la consideració d'entitats col·laboradores, mitjançant la formalització dels convenis respectius amb la Comunitat Autònoma.

Article 8

Requisits dels edificis o habitatges objecte de les actuacions subvencionables

1. Els edificis objecte de les actuacions subvencionables a través de les ajudes del el Programa 3 d'Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l'Àmbit de l'Edifici, a més d'estar situats en el territori de les Illes Balears, han de complir els requisits següents:

a) Disposar de projecte de les actuacions que s'han de fer. Per al cas que les actuacions no exigeixin projecte, serà necessari justificar en una memòria subscrita per personal tècnic competent l'adequació de l'actuació al Codi tècnic de l'edificació i altra normativa d'aplicació. En tots dos casos s'ha d'incloure el llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació o, si no n'hi ha, un estudi sobre el potencial de millora de l'edifici amb relació als requisits bàsics definits en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE) i un pla d'actuacions en el qual s'ha d'identificar l'actuació proposada.

El projecte ha d'incloure un estudi de gestió de residus de construcció i demolició que s'ha de desenvolupar posteriorment en el pla de gestió de residus de construcció i demolició corresponent, d'acord amb el que estableix el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, en què s'han de complir les condicions següents:

1. Almenys el 70 % (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos (exclou el material natural esmentat en la categoria 17 05 04 en la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532 /CE) generats en el lloc de construcció s'ha de preparar per reutilitzar, reciclar i recuperar altres materials, i que inclou les operacions de farcit que utilitzin residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.

2. Els operadors han de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. Han de tenir en compte les millors tècniques disponibles i han d'utilitzar la demolició selectiva per permetre l'eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la reutilització i reciclatge d'alta qualitat mitjançant l'eliminació selectiva de materials, amb la utilització dels sistemes de classificació disponibles per a residus de construcció i demolició. Així mateix, s'ha d'establir que la demolició s'ha de dur a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació s'ha de fer de forma preferent en el lloc de generació dels residus.

b) Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció han de fomentar la circularitat i, en particular, han de demostrar, amb referència a l'ISO 20887 o altres normes per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i el reciclatge.

c) Retirar de l'edifici o àmbit d'actuació aquells productes de construcció que contenguin amiant. La retirada ha de fer-se d'acord amb el que estableix el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant, per una empresa autoritzada legalment. La gestió dels residus originats en el procés ha de fer-se d'acord amb el que estableix el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

d) En el cas d'edificis de tipologia residencial col·lectiva, s'han de complir les condicions següents:

1. Que almenys el 50 % de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té o tenen altres usos compatibles, tingui ús residencial d'habitatge.

2. Que les actuacions tenguin l'acord de la comunitat de propietaris de què es tracti, excepte en els casos d'edificis de propietari únic o propietària única.

2. Els habitatges per als quals se sol·liciti finançament del Programa 4 d'Ajuda per a les Actuacions de Millora de l'Eficiència Energètica en Habitatges han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de sol·licitar l'ajuda. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar mitjançant una certificació o volant d'empadronament.

 

Article 9

Règim de concurrència no competitiva, criteris de valoració i selecció de les persones beneficiàries

1. El procediment de concessió de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria s'ha de tramitar pel sistema de concurrència no competitiva, ja que no és necessària la comparació i la prelació en un únic procediment, d'acord amb el que disposa en l'article 17.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

2. Les sol·licituds de subvenció s'han de tramitar i resoldre per ordre de presentació, segons la data i l'hora d'entrada, en funció del compliment dels requisits establerts, sempre que la sol·licitud i la documentació que s'hagi d'aportar sigui completa, i fins que s'exhaureixi el crèdit disponible. En cas d'esmena de deficiències, per a l'ordre de presentació, s'ha de tenir en compte la data d'esmena efectiva d'aquestes.

3. Les sol·licituds s'han de resoldre individualment o per blocs, a mesura que tenguin entrada en el registre de l'òrgan competent, encara que no s'hagi exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds, d'acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 17 del Text refós de la Llei de subvencions.

4. La convocatòria s'ha de publicar en la Base de dades nacional de subvencions, així com l'extracte, en el diari oficial que correspongui.

Article 10

Quantia de l'ajuda

1. Pel que fa al Programa 3 d'Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l'Àmbit de l'Edifici, la quantia de les ajudes s'ha de determinar atenent al cost total de les actuacions que s'han de desenvolupar, segons els criteris de fixació de quanties que estableix l'article 18.

2. Pel que fa al Programa 4 d'Ajuda per a les Actuacions de Millora de l'Eficiència Energètica en Habitatges,la quantia de les ajudes s'ha de determinar atenent al cost total de les actuacions per desenvolupar, segons els criteris de fixació de quantia que estableix l'article 18.

 

Article 11

Òrgans competents

1. El conseller de Mobilitat i Habitatge és l'òrgan competent per iniciar el procediment, mitjançant aquesta Ordre que aprova les bases i la convocatòria de la subvenció, en els termes que estableix l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions i els articles 1 a 3 del Decret llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres actuacions en matèria d'habitatge.

2. Igualment, el conseller de Mobilitat i Habitatge és l'òrgan competent per dictar les resolucions de concessió o de denegació, d'inadmissió a tràmit o de desistiment de la sol·licitud, de modificació de la resolució de concessió, i de revocació i reintegrament.

3. La directora general d'Habitatge i Arquitectura és l'òrgan competent per instruir i tramitar el procediment, en els termes que estableix l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions i aquesta Ordre, així com també per comprovar la justificació i l'aplicació efectiva de la subvenció concedida, de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Text refós esmentat.

Article 12

Termini de concessió de les ajudes dels programes 3 i 4

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions de concessió de les ajudes és de tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud que inclogui la documentació completa.

El venciment d'aquest termini sense que s'hagi publicat la resolució expressa legitima la persona interessada per entendre-la desestimada per silenci administratiu.

Article 13

Obligacions dels beneficiaris de les ajudes

Pot obtenir la condició de persona destinatària última de la subvenció, amb caràcter general, qualsevol dels subjectes que acrediti no trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a excepció de la lletra e) de l'article esmentat, relatiu a l'obligació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la seguretat social, com a conseqüència de la naturalesa i els objectius de les subvencions regulades en el marc d'aquests programes.

Els beneficiaris de les ajudes estan obligats a:

a) A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, comunicar de forma immediata, fins i tot durant la tramitació de la sol·licitud, a l'òrgan competent que la tramiti o que l'hagi reconegut, qualsevol modificació de les condicions que hagin motivat el reconeixement de la subvenció i que puguin determinar la pèrdua sobrevinguda del dret a l'ajuda. La no comunicació d'aquestes modificacions és causa suficient per iniciar un expedient de reintegrament de les quantitats que es puguin haver cobrat indegudament.

b) Autoritzar la cessió de dades quan sigui necessari, així com aportar totes les declaracions responsables que exigeixin les autoritats competents, de conformitat amb la normativa nacional i europea en compliment de les obligacions exigibles en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Reglament (UE) 2021/241.

En les sol·licituds es pot incloure expressament l'autorització de la persona sol·licitant a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per demanar tota la informació necessària, en particular de caràcter tributari o econòmic que sigui legalment pertinent per acreditar el compliment dels requisits de la convocatòria.

c) Garantir el compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm-DNSH) i l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que preveu el PRTR, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, en l'annex VI del qual s'inclouen els camps d'intervenció als quals corresponen les actuacions subvencionables dels programes del Reial decret 853/2021, segons queden especificats en la definició de cadascun dels programes, així com del requerit en la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya.

d) Complir la normativa europea i nacional que els resulti aplicable i, en particular, les obligacions que es derivin del compliment del Reglament del MRR, la normativa reguladora de les ajudes d'estat i igualment la resta de normativa europea i nacional aplicable, especialment les mesures relatives a evitar frau, corrupció, conflicte d'interessos o doble finançament, en protecció dels interessos financers de la Unió.

e) Permetre l'accés a la Comissió Europea, a l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), al Tribunal de Comptes de l'Unió Europea i, si escau, a la Fiscalia Europea, tal com preveu l'article 22.2 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), i 129.1 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió .

f) Emplenar, els beneficiaris que siguin persones jurídiques públiques que hagin de contractar una part de l'activitat subvencionada de les persones que participen en els procediments corresponents, una declaració d'absència de conflicte (DACI), d'acord amb el model de l'annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

g) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i al seguiment, control i avaluació que s'estableix per al PRTR.

h) Conservar els documents, de conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió Europea.

i) Subscriure la declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts en el PRTR, d'acord amb el model de l'annex IV de l'Ordre HFP/1030/2021.

j) Acreditar, els beneficiaris que desenvolupin activitats econòmiques, la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Tributària, que ha de reflectir l'activitat econòmica desenvolupada efectivament a la data de sol·licitud de l'ajuda.

 

Article 14

Condicions per al pagament i forma de justificació

El pagament s'ha de fer amb l'aportació prèvia de la documentació requerida en la convocatòria i d'acord amb el següent:

1. Per justificar la subvenció de l'ajuda corresponent al Programa 3 d'Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l'Àmbit de l'Edifici, és necessari el compliment dels requisits següents:

1.1. Les actuacions objecte de finançament a través d'aquest programa han d'estar finalitzades abans del dia 30 de juny de 2026.

1.2. La documentació acreditativa de la finalització de les actuacions i del compliment de l'objecte de la subvenció s'ha d'aportar davant la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura amb anterioritat al 30 d'octubre de 2026.

1.3. La justificació per part dels destinataris últims de l'execució de les actuacions objecte de l'ajuda ha de fer-se davant l'òrgan instructor en un termini màxim de tres mesos des que finalitzin les actuacions. Per a això, la persona destinatària última de les ajudes ha d'aportar la documentació que preveu aquesta convocatòria per a cada actuació subvencionable i complir amb el que estableix l'article 34 del Reglament del MRR.

1.4. Els destinataris de les ajudes han de presentar la documentació enumerada en la convocatòria amb relació amb el Programa 3.

1.5. Comprovada l'execució de l'actuació per part de la persona destinatària última de les ajudes, així com el lliurament de tota la documentació, l'òrgan competent ha d'ordenar el pagament de la subvenció, amb referència expressa a la procedència dels fons, amb esment del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

1.6. En aquest programa d'ajudes, es poden abonar bestretes de fins a una quantitat màxima del 50 % de l'ajuda sol·licitada, sempre que es compleixin les condicions estipulades en el programa 3 objecte d'aquesta Ordre.

Aquestes bestretes no han de ser objecte de garantia per part de la persona destinatària última. Per poder concedir-se la bestreta s'han de complir les condicions següents:

— La quantitat no pot superar el 50 % de l'import total de l'ajuda.

— La bestreta s'ha de destinar exclusivament a cobrir despeses de l'actuació objecte de subvenció i s'ha de justificar adequadament.

— D'acord amb el que estableix l'article 61.3 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, la persona destinatària última de la bestreta sol·licitada ha d'acreditar que es troba al corrent del pagament de les obligacions de reemborsament de qualsevol altra bestreta concedida anteriorment amb càrrec als crèdits específicament consignats per gestionar fons europeus en els Pressuposts Generals de l'Estat.

Correspon al Govern de les Illes Balears comprovar el compliment d'aquesta condició amb anterioritat al pagament i exigir, quan no es pugui acreditar d'una altra manera, una declaració responsable de la persona destinatària última o una certificació de l'òrgan competent si aquest fos una Administració pública.

2. Per justificar la subvenció de l'ajuda corresponent al Programa 4 d'Ajuda per a les Actuacions de Millora de l'Eficiència Energètica en Habitatges és necessari el compliment dels requisits següents:

2.1. Les actuacions objecte de finançament a través d'aquest Programa han d'estar finalitzades abans del dia 30 de juny de 2026.

La documentació acreditativa de la finalització de les actuacions i del compliment de l'objecte de la subvenció s'ha d'aportar a la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura abans del 30 d'octubre de 2026.

2.2. La justificació per part dels destinataris últims de l'execució de les actuacions objecte d'ajuda ha de fer-se davant l'òrgan instructor en un termini màxim de tres mesos des que finalitzin les actuacions. Per a això, la persona destinatària última de les ajudes ha d'aportar la documentació que preveu aquesta convocatòria per a cada actuació subvencionable i complir amb el que estableix l'article 34 del Reglament del MRR.

2.3. Els destinataris de les ajudes han de presentar la documentació enumerada en la convocatòria, amb relació amb el Programa 4.

2.4. Comprovada la presentació de la documentació d'acord amb els apartats anteriors, l'òrgan competent ha d'ordenar el pagament de la subvenció, amb referència expressa a la procedència dels fons, amb esment al Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

2.5. En aquest programa d'ajudes no s'abonen bestretes.

 

 

Capítol II

Convocatòria

 

Article 15

Règim jurídic aplicable

La sol·licitud, la tramitació i la resolució de les ajudes del Programa 3 d'Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l'Àmbit de l'Edifici i del Programa 4 d'Ajuda per a les Actuacions de Millora de l'Eficiència Energètica en Habitatges, que regula aquesta Ordre, es regeixen per les bases i la convocatòria que es contenen en aquesta i per la normativa següent:

— El Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

— La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

— El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

— El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

— La Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que han de finançar-se amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

— El Reial decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Si no és possible, s'han d'aplicar les normes de dret administratiu o unes altres d'àmbit nacional o europeu que resultin d'aplicació.

Article 16

Finançament de les actuacions

1. D'acord amb el que estableix el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, les ajudes regulades en aquesta Ordre s'han d'abonar amb càrrec a la partida i per la quantia màxima i anualitat que s'indica a continuació:

Partida pressupostària

Import

Anualitat

25501 431B02 78000 00 MR036

3.200.000,00 €

2022

25501 431B02 78000 00 MR036

12.800.000,00 €

2023

2. Els fons d'aquesta convocatòria procedeixen del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en el marc del component 2 «Implementació de l'Agenda Urbana Espanyola: Pla de Rehabilitació i Regeneració Urbana», inversió C02.I01 Programa de Rehabilitació Econòmica i Social en Entorns Residencials del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com el finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer 2021.

3. En el cas que no es cobreixi la totalitat del pressupost assignat a l'anualitat, l'import romanent s'ha d'assignar a l'anualitat següent.

4. La concessió de les ajudes està limitada pel crèdit pressupostari que s'inclou. No obstant això, les quanties màximes es poden incrementar, si hi ha disponibilitat pressupostària suficient, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que preveu l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta modificació, tret que s'estableixi una altra cosa, no implica que s'ampliï el termini per presentar sol·licituds, ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

Article 17

Règim de concurrència no competitiva, criteris de valoració i selecció de les persones beneficiàries

1. Les sol·licituds de subvenció es tramiten i resolen per ordre de presentació, segons la data i l'hora d'entrada, en funció del compliment dels requisits establerts, sempre que la sol·licitud i la documentació que s'hagi d'aportar siguin completes, i fins que s'exhaureixi el crèdit disponible.

2. La convocatòria s'ha de publicar en la Base de dades nacional de subvencions, així com l'extracte, en el diari oficial que correspongui.

 

Article 18

Import de la subvenció

1. Programa 3 d'Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l'àmbit de l'Edifici en l'Àmbit de l'Edifici

1.1. La quantia de les ajudes es determina atenent al cost total de les actuacions per desenvolupar, segons els criteris de fixació de quanties que estableixen els punts següents.

1.2. A aquests efectes, i dins dels límits establerts per aplicació de les taules incloses en aquest article, es poden considerar subvencionables els costos de gestió inherents al desenvolupament de les actuacions i despeses associades; els honoraris dels professionals intervinents en la gestió i desenvolupament de les actuacions; el cost de la redacció dels projectes, els informes tècnics i els certificats necessaris, i les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguin justificats degudament amb el límit que correspongui segons el que preveu aquest article. No es consideren costs subvencionables els que corresponen a llicències, taxes, imposts o tributs. No obstant això, l'IVA o impost indirecte equivalent es pot considerar elegible sempre que no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial.

Quan el projecte hagi rebut subvenció amb càrrec al Programa 5, per redactar projectes de rehabilitació del programa 5B, s'ha de descomptar la quantitat rebuda de la quantia de la subvenció amb càrrec a aquest programa. La determinació de la quantia màxima de l'ajuda amb càrrec a aquest programa s'ha de determinar incloent el cost del projecte en la inversió subvencionable i descomptant d'aquesta quantia màxima l'ajuda que s'hagi concedit dins del Programa 5 per redactar el projecte.

1.3. La quantia màxima de la subvenció que s'ha de concedir per edifici no pot superar els límits resultants que es descriuen a continuació:

a) La quantitat obtinguda de multiplicar el percentatge màxim establert en la taula pel cost de les actuacions subvencionables.

b) La quantitat obtinguda de multiplicar la quantia màxima de l'ajuda per habitatge, establerta en la taula adjunta, pel nombre d'habitatges de l'edifici, incrementada, si escau, per la quantia de l'ajuda per metre quadrat de superfície construïda sobre rasant de local comercial o altres usos diferents a l'habitatge, fixada en la taula següent d'estalvi energètic, en funció del nivell d'estalvi en consum d'energia primària no renovable aconseguit mitjançant l'actuació. Per poder computar la quantia establerta per cada metre quadrat sobre rasant d'ús comercial o altres usos és necessari que els predis corresponents participin en els costos d'execució de l'actuació.

TAULA D'ESTALVI ENERGÈTIC

Estalvi energètic aconseguit amb l'actuació

Percentatge de la subvenció del cost de l'actuació

Habitatge

Locals comercials i altres usos

Quantia màxima de l'ajuda per habitatge (euros)

Quantia màxima de l'ajuda per m² (euros)

30% ≤ ΔCep,nren < 45%

40

6.300

56

45% ≤ ΔCep,nren < 60%

65

11.600

104

ΔCep,nren ≥ 60%

80

18.800

168

ΔCep,nren = Indicador de consum d'energia primària no renovable

Quan s'identifiquin situacions de vulnerabilitat econòmica en algun dels propietaris o usufructuaris dels habitatges inclosos en l'edifici objecte de rehabilitació, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pot, en un expedient a part i de forma exclusiva per la persona propietària o usufructuària afectada, concedir una ajuda addicional que pot arribar fins al 100 % del cost de l'actuació imputable a aquesta persona propietària o usufructuària, d'acord amb els criteris establerts en la Comissió Bilateral de Seguiment i condicionada, en tot cas, al compliment dels requisits en matèria d'eficiència energètica establerts en l'article 33 del Reial decret 853/2021.

En el supòsit d'un edifici acollit al Programa 3, la quantia màxima de l'ajuda per habitatge en situació de vulnerabilitat és la següent:

PROGRAMA 3: Percentatge i quantia màxima de la subvenció en situacions de vulnerabilitat econòmica

Unitat de

convivència

Ingressos de la unitat de convivència

Estalvi energètic aconseguit amb l'actuació

30% ≤ ∆cep, nren < 45%

45% ≤ ∆cep,nren < 60%

∆cep,nren ≥ 60%

%

 

Quantia

màxima

 

%

Quantia

màxima

%

Quantia

màxima

Unitat de convivència sense menors o sense persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 % i sense persones dependents

Fins a 2 vegades l'IPREM

100%

15.750 €

100%

 

17.846 €

100%

23.500 €

Entre 2 i 3 vegades l'IPREM

70%

11.025 €

80%

14.277 €

90%

21.150 €

Unitat de convivència amb un menor o una persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33 % o amb grau de dependència II o III

Fins a 2,5 vegades l'IPREM

100%

15.750 €

100%

17.846 €

100%

23.500 €

Entre 2,5 i 3,5 vegades l'IPREM

70%

11.025 €

80%

14.277 €

90%

21.150 €

Unitat de convivència amb dos menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 % o amb grau de dependència II o III

Fins a 2,7 vegades l'IPREM

100%

15.750 €

100%

17.846 €

100%

23.500 €

Entre 2,7 i 3,7 vegades l'IPREM

70%

11.025 €

80%

14.277 €

90%

21.150 €

Unitat de convivència amb tres o més menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 % o amb grau de dependència II o III

Fins a 3 vegades l'IPREM

100%

15.750 €

100%

17.846 €

100%

23.500 €

Entre 3 i 4 vegades l'IPREM

70%

11.025 €

80%

14.277 €

90%

21.150 €

ΔCep,nren = indicador de consum d'energia primària no renovable

En aquells casos en els quals s'hagin de retirar elements com l'amiant, es pot incrementar la quantia màxima de l'ajuda en la quantitat corresponent als costos a conseqüència de la retirada, manipulació, transport i gestió dels residus d'amiant mitjançant empreses autoritzades, fins a un màxim de 1.000 euros per habitatge o 12.000 euros per edifici objecte de rehabilitació.

El cost d'aquestes ajudes es correspon amb el camp d'intervenció 025 bis «Renovació de l'eficiència energètica dels immobles existents, projectes de demostració i mesures de suport conformes als criteris d'eficiència energètica» de l'annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

2. Programa 4 d'Ajuda per a les Actuacions de Millora de l'Eficiència Energètica en Habitatges:

2.1. El cost mínim de l'actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.

2.2. L'import de la subvenció ha de ser del 40 % del cost de l'actuació, amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

2.3. No es consideren costs subvencionables els corresponents a llicències, taxes, imposts o tributs. No obstant això, l'IVA o l'impost indirecte equivalent es poden considerar elegibles sempre que no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial.

2.4. El cost d'aquestes actuacions es correspon amb el camp d'intervenció 025 bis «Renovació de l'eficiència energètica dels immobles existents, projectes de demostració i mesures de suport conformes amb els criteris d'eficiència energètica» de l'annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

 

Article 19

Sol·licitud d'ajuda, documentació i lloc de presentació

1. Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament de forma telemàtica i s'ha d'emplenar el model normalitzat que figura com a annex 3.1 (Programa 3) i annex 4.1 (Programa 4). Es posarà a la disposició dels interessats un tràmit específic per a subvencions a la web http://habitatge.caib.es, que correspon a la pàgina web de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura. És obligatori presentar-la per aquesta via, de conformitat amb l'article 14 de la Llei 39/2015.

2. La presentació de la sol·licitud implica que la persona interessada accepta les prescripcions establertes en aquesta Ordre de bases i convocatòria, i que accepta la subvenció que se li pugui concedir.

3. Durant les fases d'instrucció, esmena i millora, i de comprovació posterior del procediment, tant els escrits d'al·legacions o recursos administratius com els documents i les justificacions que siguin preceptius s'han de fer o aportar preferentment a través de la pàgina web del Govern de les Illes Balears http://habitatge.caib.es.

Article 20

Termini de presentació

1. El termini per presentar les sol·licituds s'iniciarà el dia 27 de desembre de 2022 a les 00:01 hores, i finalitza l'1 de setembre de 2023, o fins que s'exhaureixi, en aquest període, la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

2. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans de finalitzar el termini de presentació, se suspendrà la concessió de noves ajudes mitjançant la publicació en el BOIB de la resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge corresponent.

 

Article 21

Documentació necessària que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

S'ha d'adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

1. Programa 3 d'Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l'Àmbit de l'Edifici

a) Annex 3.1. Sol·licitud emplenada degudament.

b) Projecte de l'actuació que s'ha de fer, que ha de tenir la conformitat de la persona destinatària última. La documentació d'aquest projecte ha de ser suficient tant per executar com per sol·licitar el permís, l'autorització o la llicència preceptius. Ha de disposar, entre d'altres, d'una memòria descriptiva, d'un pressupost desglossat per àmbits d'actuació i plànols. Ha d'incloure l'estalvi de consum d'energia primària no renovable estimat pel que fa a la situació inicial, la inversió subvencionable i la quantia de l'ajuda sol·licitada.

c) Certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en l'estat inicial, amb el contingut requerit en el Reial decret 390/2021, d'1 de juny, signat per personal tècnic competent i registrat en el registre de l'òrgan competent de la comunitat autònoma o sol·licitud del registre quan així ho permeti la convocatòria corresponent.

d) Certificat d'eficiència energètica obtingut que consideri fetes les actuacions previstes en el projecte, duit a terme amb el mateix programa reconegut de certificació que l'utilitzat per al certificat previ a la intervenció, subscrit per personal tècnic competent, en el qual s'ha d'acreditar el compliment dels requisits establerts per obtenir l'ajuda.

e) Si escau, còpia de l'acta o certificat del secretari o secretària o administrador o administradora amb l'acord de la comunitat, de les comunitats de propietaris agrupades degudament, o de l'assemblea de la cooperativa, pel qual s'aprova executar les obres de rehabilitació objecte de les ajudes.

f) Si escau, còpia de l'acta o certificat del secretari o secretària o administrador o administradora, on consti el nomenament de la persona representant autoritzada per sol·licitar la subvenció.

g) Oferta o contracte signat i pressupost desglossat per partides, amidaments, preus unitaris i totals, amb l'IVA o l'impost indirecte equivalent desglossat corresponent i l'acceptació expressa per part de la comunitat de propietaris. En el full resum per capítols ha de constar la signatura i el segell de l'empresa, el NIF i la data.

h) Sol·licitud o llicència urbanística quan calgui o autorització municipal anàloga. Si les obres estan iniciades, certificat de l'inici de les obres signat per personal tècnic titulat competent o acta de replanteig, signada i datada pel director o directora de l'obra i de l'empresa constructora i amb el vistiplau de la propietat.

i) Reportatge fotogràfic en color de totes aquelles zones que s'hagin de veure afectades per les actuacions de rehabilitació, així com de la façana principal de l'edifici.

j) Informe d'idoneïtat de la revisió de la documentació per part dels col·legis professionals col·laboradors, de conformitat amb el que estableix l'article 7 bis.

k) Document de veracitat de dades bancàries, segons l'annex 3.3.

l) Avaluació favorable d'adequació o, si escau, declaració responsable del compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient», de conformitat amb el que estableix l'apartat 6 de l'article 2 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. S'inclou en la declaració responsable en el model de sol·licitud (annex 3.1).

m) Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI). S'inclou en la declaració (annex 3.1).

n) Annex 3.4, corresponent a l'annex IV.C de l'Ordre HFP/1030/2021 sobre compromís de compliment de principis transversals emplenat degudament.

o) Annex 3.5, de declaració de cessió i tractament de dades amb relació a l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

p) Si escau, annexe3.6, de sol·licitud d'ajuda addicional davant situacions de vulnerabilitat.

q) Si escau, declaració responsable que ha d'incloure el detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència d'aquest.

2. Programa 4 d'Ajuda per a les Actuacions de Millora de l'Eficiència Energètica en Habitatges:

a) Annex 4.1, emplenat degudament.

b) Projecte o documentació gràfica i escrita, segons el cas, de l'actuació que s'ha de fer, que ha de disposar de la conformitat de la persona destinatària última. La documentació ha de ser suficient tant per executar com per sol·licitar el permís, autorització o llicència preceptius, si escau. Ha de disposar, entre d'altres, d'una memòria descriptiva, d'un pressupost desglossat per àmbits d'actuació i de plànols. Ha d'incloure l'estalvi de consum d'energia primària no renovable estimat pel que fa a la situació inicial, la inversió subvencionable i la quantia de l'ajuda sol·licitada.

c) Certificat d'eficiència energètica de l'habitatge en l'estat inicial, amb el contingut requerit en el Reial decret 390/2021, d'1 de juny, signat per personal tècnic competent i registrat en el registre de l'òrgan competent de la comunitat autònoma o sol·licitud del registre quan així ho permeti la convocatòria corresponent.

d) Certificat d'eficiència energètica obtingut que consideri fetes les actuacions previstes, duit a terme amb el mateix programa reconegut de certificació que l'utilitzat per al certificat previ a la intervenció, subscrit per personal tècnic competent, en el qual s'ha d'acreditar el compliment dels requisits establerts per obtenir l'ajuda.

e) Certificat de la instal·lació tèrmica, si escau, subscrit pel director o directora de la instal·lació o instal·lador autoritzat, registrat en l'òrgan competent de la comunitat autònoma d'acord amb el RITE.

f) Reportatge fotogràfic en color dels elements objecte d'ajuda abans de l'actuació.

g) Certificat o volant d'empadronament de la persona propietària, usufructuària o arrendatària de l'habitatge en el qual es vol actuar.

h) En cas necessari, acord de la comunitat de propietaris, si les actuacions previstes afecten elements comunitaris.

i) Si escau, declaració responsable que inclogui el detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència d'aquest.

j) Informe d'idoneïtat de la revisió de la documentació per part de l'oficina de rehabilitació, de conformitat amb el que estableix l'article 7 bis.

k) Document de veracitat de dades bancàries, segons l'annex 4.3.

l) Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI). S'inclou en la declaració (annex 4.1).

m) Annex 4.4, corresponent a l'annex IV.C de l'Ordre HFP/1030/2021 sobre compromís de compliment de principis transversals emplenat degudament.

n) Annex 4.5, de declaració de cessió i tractament de dades amb relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

 

Article 22

Esmena de la sol·licitud

Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableix la normativa o hi manca documentació, la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura ha de requerir a les persones interessades que, en el termini de deu dies, esmenin el defecte o aportin els documents preceptius, i els ha d'advertir que en cas que no ho facin s'entén que desisteixen de la sol·licitud, després d'haver dictat i notificat la resolució corresponent, d'acord amb els articles 21.1 i 68.1 de la Llei 39/2015.

Els requeriments d'esmena i la resta de comunicacions i notificacions dels actes de tràmit que l'òrgan gestor faci a les persones sol·licitants són objecte de publicació en la pàgina web de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura. Els requeriments també es poden fer telemàticament en l'adreça electrònica facilitada per la persona sol·licitant o per qualsevol altre mitjà de comunicació disponible. S'admet com a documentació acreditativa la declaració responsable de la persona sol·licitant que formuli sota la seva responsabilitat.

Article 23

Protecció de dades

La sol·licitud d'aquesta ajuda implica que la persona interessada autoritza l'Administració de la Comunitat Autònoma per tractar les dades de caràcter personal per gestionar les ajudes, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i les normes que la despleguen.

Article 24

Instrucció del procediment

1. La Direcció General d'Habitatge i Arquitectura és l'òrgan instructor del procediment de concessió de les ajudes que preveu aquesta Ordre.

2. Correspon a la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura dur a terme d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució. A aquest efecte, sens perjudici del que, quant a la instrucció del procediment, disposa l'article 24 de la Llei 38/2003 i l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions, pot:

a) Requerir a la persona interessada que aporti la documentació necessària que permeti acreditar el compliment dels requisits.

b) Dur a terme les verificacions i els controls que siguin necessaris.

 

Article 25

Propostes de resolució de concessió

1. La directora general d'Habitatge i Arquitectura pot formular les successives propostes de resolució de concessió o denegació de les ajudes objecte d'aquesta Ordre.

Aquestes propostes de resolució, respectivament, han d'incloure:

— La identificació de tots els sol·licitants als quals s'ha concedit o, si escau, s'ha denegat l'ajuda.

— L'import de l'ajuda concedida.

— Les partides pressupostàries i l'anualitat a la qual s'ha d'imputar la despesa.

— Les condicions a què se subjecta l'eficàcia de la concessió de l'ajuda.

— La resta d'obligacions de què respon la persona beneficiària.

— Si escau, el reconeixement de l'obligació amb la proposta de pagament, que ha d'incloure la relació de les persones beneficiàries de l'ajuda i l'import reconegut, si escau.

2. Les propostes de resolució de concessió de les ajudes objecte d'aquesta Ordre s'han d'elevar al conseller de Mobilitat i Habitatge perquè dicti la resolució corresponent, sense concedir el tràmit d'audiència, en virtut de l'article 24.4 de la Llei 38/2003, i sens perjudici de la possibilitat que tenen les persones interessades per al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimin pertinents en el recurs que es pugui interposar contra la resolució.

Article 26

Resolució

1. El conseller de Mobilitat i Habitatge ha de dictar les resolucions de concessió o de denegació de les ajudes, individuals o per blocs d'expedients, a mesura que l'òrgan instructor formuli les propostes corresponents. Aquestes resolucions, a més, si escau, poden reconèixer l'obligació i proposar el pagament parcial d'uns determinats beneficiaris inclosos en la concessió esmentada.

2. S'ha de denegar l'ajuda motivadament en cas de detectar-se l'incompliment dels requisits per ser persona beneficiària conforme a la convocatòria publicada.

3. La resolució de concessió de les subvencions ha de contenir les dades següents:

— La identificació de tots els sol·licitants als quals s'ha concedit l'ajuda.

— L'import de l'ajuda.

— Les partides pressupostàries i l'anualitat a què s'ha d'imputar la despesa.

— Les condicions a què se subjecta l'eficàcia de la concessió de l'ajuda.

— La resta d'obligacions de què respongui la persona beneficiària.

— Si escau, el reconeixement de l'obligació amb la proposta de pagament, que ha d'incloure la relació de les persones beneficiàries de l'ajuda i l'import reconegut.

 

Article 27

Termini per resoldre i publicació

1. El termini màxim per dictar i notificar les resolucions de concessió de les ajudes és de tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud amb tota la documentació correcta.

El venciment d'aquest termini màxim sense que s'hagi publicat la resolució expressa legitima la persona interessada per entendre-la desestimada per silenci administratiu.

2. La resolució que correspongui s'ha de comunicar a les persones interessades mitjançant la publicació en la pàgina web de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura http://habitatge.caib.es.

3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Capítol III

Gestió, avaluació i control

 

Article 28

Justificació i pagament

1. Per justificar la subvenció de l'ajuda corresponent al Programa 3 d'Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l'Àmbit de l'Edifici, és necessari el compliment dels requisits següents:

1.1. Les actuacions objecte de finançament a través d'aquest programa han d'haver-se finalitzat abans del dia 30 de juny de 2026.

1.2. La documentació acreditativa de la finalització de les actuacions i del compliment de l'objecte de la subvenció s'ha d'aportar davant la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura amb anterioritat al 30 d'octubre de 2026.

1.3. La justificació per part dels destinataris últims de l'execució de les actuacions objecte d'ajuda ha de fer-se davant l'òrgan instructor en un termini màxim de tres mesos des que finalitzin les actuacions. Per a això, la persona destinatària última de les ajudes ha d'aportar la documentació que preveu aquesta convocatòria per a cada actuació subvencionable i complir el que estableix l'article 34 del Reglament del MRR.

1.4. Ha de presentar-se per part dels destinataris de les ajudes la documentació següent:

 

a) Annex 3.2, emplenat degudament.

b) En el cas que l'actuació requereixi projecte, projecte de l'obra executada realment.

c) Certificat final d'obra, quan correspongui, subscrit pel director o directora d'obra i director o directora d'execució de l'obra, si escau.

d) Certificat de la instal·lació tèrmica, si escau, subscrit pel director o directora de la instal·lació o instal·lador autoritzat, registrat en l'òrgan competent de la comunitat autònoma d'acord amb el RITE.

e) Certificat d'eficiència energètica obtingut una vegada fetes les actuacions, només en el cas de modificacions respecte de les actuacions inicialment previstes. Fet amb el mateix programa reconegut de certificació que l'utilitzat per al certificat previ a la intervenció, subscrit per personal tècnic competent, en el qual s'ha d'acreditar el compliment dels requisits establerts per obtenir l'ajuda, i registrat en el registre de l'òrgan competent de la comunitat o ciutat autònoma.

f) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, conforme al que exigeixen aquestes bases i la resolució de concessió de l'ajuda, amb indicació de les activitats fetes i dels resultats obtinguts. Ha de fer i subscriure aquesta memòria personal tècnic titulat competent autor del projecte o de direcció de l'execució de l'actuació, i ha d'indicar, així mateix, la data de conclusió de les actuacions. En aquesta, s'ha de fer constar el compliment de la normativa de compliment obligat que li sigui aplicable.

g) Documentació fotogràfica en color de les obres executades.

h) Declaració responsable que ha d'incloure el detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència d'aquest.

i) Relació certificada i còpia de les factures i dels justificants bancaris de pagament, corresponents a la inversió feta i que responguin al pressupost i contractes presentats. No és necessària la presentació de factures o documents equivalents d'un import igual o inferior a 3.000 euros, sens perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control.

j) Per justificar les despeses imputables a subvencions d'un import igual o inferior a 6.000 euros, és suficient presentar una declaració responsable de la persona o entitat beneficiària, sens perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control que, si escau, s'estableixin.

k) S'eximeix de l'obligació d'acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, segons l'apartat 2.b) de l'article 15 de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que han de finançar-se amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

1.5. Comprovada l'execució de l'actuació per part de la persona destinatària última de les ajudes, així com el lliurament de tota la documentació, l'òrgan competent ha d'ordenar el pagament de la subvenció, amb referència expressa a la procedència dels fons i que ha d'esmentar el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

1.6. En aquest programa d'ajudes, es poden abonar bestretes fins a una quantitat màxima del 50 % de l'ajuda sol·licitada, sempre que es compleixin les condicions estipulades en el Programa 3 objecte d'aquesta Ordre.

Aquestes bestretes no han de ser objecte de garantia per part de la persona destinatària última. Per poder concedir-se la bestreta han de complir-se les condicions següents:

— La quantitat no podrà superar el 50% de l'import total de l'ajuda.

— La bestreta s'ha de destinar exclusivament per cobrir despeses de l'actuació objecte de subvenció que s'han de justificar adequadament.

— D'acord amb el que estableix l'article 61.3 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, la persona destinatària última de la bestreta sol·licitada ha d'acreditar que es troba al corrent del pagament de les obligacions de reemborsament de qualsevol altra bestreta concedida anteriorment amb càrrec als crèdits específicament consignats per gestionar fons europeus en els Pressuposts Generals de l'Estat.

Correspon al Govern dels Illes Balears comprovar el compliment de tal condició amb anterioritat al pagament, i ha d'exigir, quan no pugui acreditar-se d'una altra manera, una declaració responsable de la persona destinatària última o una certificació de l'òrgan competent si aquest és una administració pública.

2. Per justificar la subvenció de l'ajuda corresponent al Programa 4 d'Ajuda per a les Actuacions de Millora de l'Eficiència Energètica en Habitatges, és necessari el compliment dels requisits següents:

2.1. Les actuacions objecte de finançament a través d'aquest Programa han d'haver-se finalitzat abans del dia 30 de juny de 2026.

La documentació acreditativa de la finalització de les actuacions i del compliment de l'objecte de la subvenció s'ha d'aportar a la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura abans del 30 d'octubre de 2026.

2.2. La justificació per part dels destinataris últims de l'execució de les actuacions objecte d'ajuda ha de fer-se davant l'òrgan instructor en un termini màxim de tres mesos des que finalitzin les actuacions. Per a això, la persona destinatària última de les ajudes ha d'aportar la documentació que preveu aquesta convocatòria per a cada actuació subvencionable i complir amb el que estableix l'article 34 del Reglament del MRR.

2.3. Els destinataris de les ajudes han de presentar la documentació següent:

a) Annex 4.2, emplenat degudament.

b) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, conforme al que exigeixen aquestes bases i la resolució de concessió de l'ajuda, amb indicació de les activitats fetes i dels resultats obtinguts.

En el cas de modificació o substitució d'elements constructius de l'envolupant tèrmica, s'ha de justificar que compleixen amb els valors límit de transmitància tèrmica de la taula 3.1.1.a - HE1 del Document bàsic DB HE d'Estalvi d'energia del Codi tècnic de l'edificació, i que compleix amb els valors límit de permeabilitat a l'aire de la taula 3.1.3.a - HE1 del Document Bàsic DB HE d'Estalvi d'energia del Codi tècnic de l'edificació. Ha de fer i subscriure aquesta memòria personal tècnic titulat competent, i ha d'indicar així mateix la data de conclusió de les actuacions.

En aquesta s'ha de fer constar el compliment de la normativa de compliment obligat que li és aplicable.

c) Certificat d'eficiència energètica de l'habitatge obtingut una vegada que s'han fet les actuacions, només en el cas de modificacions respecte de les actuacions previstes inicialment. S'ha de fer amb el mateix programa reconegut de certificació que l'utilitzat per al certificat previ a la intervenció, subscrit per personal tècnic competent, en el qual s'ha d'acreditar el compliment dels requisits establerts per obtenir l'ajuda, i registrat en el registre de l'òrgan competent de la comunitat autònoma.

d) Certificat de la instal·lació tèrmica, si escau, subscrit pel director o directora de la instal·lació o instal·lador autoritzat, registrat en l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma d'acord amb el RITE.

e) Documentació fotogràfica en color de les obres executades.

f) Justificants de despesa i pagament de l'actuació duita a terme. No és necessària la presentació de factures o documents equivalents d'un import igual o inferior a 3.000 euros, sens perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control.

g) Per justificar les despeses imputables a subvencions d'un import igual o inferior a 6.000 euros, és suficient presentar una declaració responsable de la persona o entitat beneficiària, sens perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control que, si escau, s'estableixin.

h) S'eximeix de l'obligació d'acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, segons l'apartat 2.b) de l'article 15 de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que han de finançar-se amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

2.4. Una vegada comprovada la presentació de la documentació d'acord amb els apartats anteriors, l'òrgan competent ha d'ordenar el pagament de la subvenció, amb referència expressa a la procedència dels fons, amb esment al Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

2.5. En aquest Programa d'ajudes no s'abonen bestretes.

 

Article 29

Mesures de comprovació i control

1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pot adoptar en qualsevol moment les mesures de comprovació i control que consideri oportunes sobre l'activitat subvencionable, perquè la persona interessada o l'entitat col·laboradora compleixi el que estableix el Text refós de la Llei de subvencions i aquesta Ordre.

2. Els beneficiaris estan obligats a presentar la documentació i la informació que a aquest efecte els requereixi l'òrgan competent, en el termini de deu dies hàbils des de la notificació del requeriment.

Article 30

Revocació i reintegrament

L'incompliment de les obligacions que estableix aquesta Ordre, l'article 37 de la Llei 38/2003 i l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005 dona lloc a la revocació de l'ajuda i al reintegrament de les quanties percebudes indegudament pels beneficiaris.

En el cas d'incompliment parcial sobre l'objectiu d'estalvi energètic de l'actuació, s'ha d'ajustar l'import de la subvenció a l'estalvi energètic aconseguit realment, segons la taula d'estalvi energètic que figura en l'article 18.

Article 31

Règim d'infraccions i sancions

Les accions i les omissions que constitueixin infraccions administratives en matèria de subvencions estan tipificades en els articles 56, 57 i 58 de la Llei 38/2003 i en els articles 51, 52 i 53 del Decret legislatiu 2/2005.

Article 32

Publicitat

1. Els destinataris de les ajudes estan subjectes a les obligacions d'informació, comunicació i publicitat que estableix l'article 34 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i la normativa europea i nacional que el desplegui, que correspongui al programa objecte d'aquesta Ordre, així com les que s'estableixin en la resolució de la transferència de crèdit i acords de les comissions bilaterals que, si escau, se subscriguin.

2. Tota referència en qualsevol mitjà de difusió a l'actuació objecte de les ajudes ha de complir els requisits que figuren en el manual d'imatge del programa, que ha d'estar disponible en la web del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (http://www.mitma.es), així com l'establert en mesures de publicitat en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. A més, s'ha de complir amb el que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, respecte de les obligacions de publicitat de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria.

Article 33

Informació als sol·licitants

D'acord amb el que preveu l'article 22.2.d) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i l'article 8 de l'Ordre HFP/1030/2021, s'informa als sol·licitants de l'ajuda del següent:

a) Per ser programes d'ajudes desenvolupades en el marc del MRR s'inclou l'obligació del registre de les dades de la persona beneficiària a la Base de dades dels beneficiaris de les ajudes, contractistes i subcontractistes, prevista en l'article 8 de l'Ordre HFP/1030/2021, així com la subjecció als controls duits a terme pels organismes europeus: Comissió Europea, Oficina de Lluita contra el Frau, Tribunal de Comptes Europeu i Fiscalia Europea.

b) La possibilitat d'accés, de l'Administració i dels òrgans que preveu l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, a la informació continguda en el Registre de titularitats reals, creat per l'Ordre JUS/319/2018, de 21 de març, per la qual s'aprova el nou model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la publicació d'aquests, o l'accés a altres bases de dades de l'Administració que puguin subministrar aquestes dades sobre els titulars reals.

c) La cessió d'informació entre aquests sistemes i el Sistema de Fons Europeus, segons les previsions contingudes en la normativa europea i nacional aplicable. La lletra e) de l'apartat 2 de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i l'article 129 del Reglament financer (Reglament [UE, Euratom] 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018) estableix la condició que la percepció de fons del Pla de Recuperació i Resiliència estigui condicionada al fet que els beneficiaris es comprometin per escrit a concedir els drets i els accessos necessaris per garantir que la Comissió, l'OLAF, el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals competents exerceixin les seves competències.

 

Article 34

Lluita contra el frau

Qualsevol persona que s'assabenti de fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat amb relació a operacions o projectes finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea en el marc d'aquesta convocatòria, pot comunicar aquests fets al Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Estat, per mitjans electrònics a través del canal habilitat a aquest efecte per aquest Servei en l'adreça web http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/seSE/Paginas/Denan.aspx, i en els termes que estableix la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del Servei.

A aquesta convocatòria també li és aplicable el Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del MRR (Next Generation EU) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022.

Disposició final única

Publicació i entrada en vigor

Aquesta Ordre s'ha de publicar en el Butlleti Oficial de les Illes Balears i entra en vigor el 19 de desembre de 2022.

 

Palma, (signat electrònicament: 30 de novembre de 2022)

El conseller de Mobilitat i Habitatge

Josep Marí i Ribas

Documents adjunts