Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 714000
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de les bases generals de les subvencions de l’Ajuntament de Felanitx

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 257/2021

A la sessió ordinària de l'Ajuntament Ple de dia 12 de setembre de 2022, es va adoptar, entre altres, el següent ACORD que en la seva part dispositiva diu:

Primer. Tenir en compte les recomanacions pel que fa al llenguatge emprat en la proposta normativa presentades per l'Institut Balear de la Dona i que consten a l'informe d'impacte de gènere de dia 29 de març de 2022.

Segon. Incloure a l'esmentada Ordenança, segons l'establert a l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'Igualtat de dones i homes, el següent:

- un nou apartat a l'article 16. Procediment, del TITOL IV. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ, amb la següent redacció:

1. L'Ajuntament de Felanitx ha d'incorporar a les bases reguladores de les subvencions, i també a les convocatòries corresponents, la valoració d'actuacions adreçades a la consecució efectiva de la igualtat de gènere per part de les entitats sol·licitants, llevat dels casos en què, per la naturalesa de la subvenció o dels sol·licitants, estigui justificat no incorporar-la-hi.

2. L'Ajuntament de Felanitx ha de denegar l'atorgament de subvencions, beques o qualsevol altre tipus d'ajut públic a les empreses i entitats sol·licitants sancionades o condemnades en els darrers tres anys perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma. A aquest efecte, les empreses i les entitats sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud de l'ajut, una declaració responsable del fet de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries.

3. L'Ajuntament de Felanitx ha d'introduir en les convocatòries de subvencions, beques o qualsevol tipus d'ajut públic, clàusules que impedeixin la seva concessió a les entitats sol·licitants que hagin estat sancionades o condemnades per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.

4. Les entitats i empreses que estiguin en la situació esmentada en el punt anterior, es podran tornar a presentar a les convocatòries sempre que hagin complert amb la sanció o la pena imposada i hagin elaborat un pla d'igualtat en les condicions previstes en aquesta llei.

A l'article 22. Instrucció del TÍTOL V. PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, es proposa afegir un paràgraf amb el següent text.

“Quan sigui possible per fet de que sigui home o dona el que ocupi el lloc de feina adient per formar part de l'òrgan instructor i/o col.legiat, o regidoria corresponent a l'àrea afectada, tenint com a referència la qualificació tècnica per formar part d'aquest òrgans, cal garantir que la seva composició ha de tenir una representació paritària o, en tot cas, una presència equilibrada de dones i homes, d'acord amb l'article 4, sobre la representació equilibrada de dones i homes, de la Llei 11/2016.”

Tercer. Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de les bases generals de les subvencions de l'Ajuntament de Felanitx. (Annex II – Ordenança subvencions (introduïdes recomanacions IBD)

Quart. Publicar íntegrament el present acord, juntament amb el text de l'Ordenança, en el BOIB en forma legal.»

Recursos.

Contra l'aprovació definitiva de l'esmentada modificació de l'Ordenança es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptats des del dia de la present publicació, d'acord amb el disposat en els articles 10.1.b i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Consulta i informació de l'expedient.

L'expedient se pot consultar en el departament de Secretaria de l'Ajuntament de Felanitx, amb cita prèvia, de dilluns a divendres, de les 9:00 h fins a les 14:00 h, excepte festius. Per obtenir informació de l'expedient es podran utilitzar els mitjans (direcció postal, telèfon i fax) que s'indiquen a continuació: Ajuntament de Felanitx, Plaça de la Constitució núm. 1 07200 Felanitx (Illes Balears) - Telèfon 971580051 - Fax 971583271

 

Felanitx, document signat electrònicament (29 de novembre de 2022)

El batle Jaume Monserrat Vaquer

 

«ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES GENERALS DE LES SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE FELANITX

TAULA DE CONTINGUT

PREÀMBUL

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

 • Article 1. Objecte
 • Article 2. Concepte de subvenció
 • Article 3. Àmbit d'aplicació subjectiu
 • Article 4. Supòsits exclosos
 • Article 5. Règim jurídic

TÍTOL II. DISPOSICIONS COMUNES

 • Article 6. Principis generals en la gestió de les concessions i principis ètics i regles de conducta de les persones o entitats beneficiàries
 • Article 7. Pla estratègic de subvencions
 • Article 8. Caràcter de les subvencions
 • Article 9. Quantia de les subvencions i compatibilitat amb altres ingressos
 • Article 10. Concepte de beneficiari i beneficiària
 • Article 11. Requisits exigibles als beneficiaris i beneficiàries
 • Article 12. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries
 • Article 13. Entitats col·laboradores
 • 14. Règim de garanties

TÍTOL III. FINALITATS DE LES SUBVENCIONS

 • Article 15. Finalitats de les subvencions

TÍTOL IV. PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ

 • Article 16. Procediments

TÍTOL V. PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

 • Article 17. Inici del procediment
 • Article 18. Bases específiques
 • Article 19. Convocatòria

Article 20. Criteris de valoració

 • Article 21. Sol·licituds
 • Article 22. Instrucció
 • Article 23. Resolució
 • Article 24. Acceptació
 • Article 25. Modificacions de la resolució de concessió

TÍTOL VI. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA

 • Article 26. Concessió directa
 • Article 27. Bases específiques
 • Article 28. Sol·licitud
 • Article 29. Resolució de concessió

TÍTOL VII. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA AMB CONCURRÈNCIA

 • Article 30. Concessió directa amb concurrència
 • Article 31. Bases específiques
 • Article 32. Convocatòria
 • Article 33. Sol·licitud
 • Article 34. Instrucció
 • Article 35. Resolució

TÍTOL VIII. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS I TRANSPARÈNCIA

 • Article 36. Publicitat de les convocatòries i les concessions
 • Article 37. Transparència en l'activitat subvencional

TÍTOL IX. GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS

 • Article 38. Consideracions prèvies
 • Article 39. Modalitats de justificació
 • Article 40. Justificació mitjançant rendició de compte justificatiu de la despesa realitzada
 • Article 41. Justificació de subvencions destinades a adquirir béns immobles
 • Article 42. Justificació mitjançant mòduls
 • Article 43. Justificació mitjançant presentació d'estats comptables
 • Article 44. Justificació de subvencions gestionades per entitats col·laboradores
 • Article 45. Ús dels comptes justificatius
 • Article 46. Despeses subvencionables
 • Article 47. Subcontractació d'activitats subvencionades
 • Article 48. Comprovació i conservació de les justificacions

TÍTOL X. PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS

 • Article 49. Pagament de la subvenció
 • Article 50. Acreditació del compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

TÍTOL XI. PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

 • Article 51. Procediment d'aprovació de la despesa i del pagament

TÍTOL XII. DE LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE SUBVENCIONS I DEL REINTEGRAMENT

 • Article 52. Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions
 • Article 53. Revocació
 • Article 54. Renúncia
 • Article 55. Reintegrament de subvencions satisfetes

TÍTOL XIII. CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS

 • Article 56. Control financer de les subvencions

TÍTOL XIV. INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS

 • Article 57. Infraccions i sancions administratives
 • Article 58. Responsabilitats
 • Disposició addicional única
 • Disposició transitòria primera
 • Disposició transitòria segona
 • Disposició derogatòria única
 • Disposició final primera
 • Disposició final segona
 • Disposicions transitòries. Disposició transitòria única. Règim transitori de procediments

 

PREÀMBUL

L'Ajuntament de Felanitx, du a terme una important activitat de foment que té per objecte estimular, promoure, incentivar o sostenir determinades activitats o iniciatives privades, per entendre que concorre un interès públic.

Per aquest motiu, el 9/02/2007, el Ple municipal va aprovar l'Ordenança que regulava el marc general de condicions per atorgar subvencions amb garantia dels principis de publicitat i concurrència que exigeix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

D'aquesta manera, les subvencions es configuraven com a una tècnica de foment i, fins i tot, com a procediment de col·laboració entre aquesta Administració i els i les particulars per gestionar activitats considerades d'interès general en àmbits, entre d'altres, com: l'acció social, la cooperació i la solidaritat, l'habitatge, la cultura, l'educació, la joventut, l'esport, el medi ambient, el comerç, la promoció de determinades activitats privades a les quals s'atribueix un interès públic, l'oci i temps lliure, o la participació ciutadana com a exigència de l'estat social i democràtic de dret.

Aquesta Ordenança general de subvencions es basa sobre un conjunt de principis generals, que han d'inspirar en tot moment l'activitat subvencional: la igualtat, la publicitat, la transparència, l'objectivitat, l'eficàcia i l'eficiència. L'activitat subvencional procurarà sempre, a més, minimitzar els possibles efectes que distorsionen el mercat que puguin derivar de l'establiment de les subvencions, i mantenir la congruència entre els mitjans i finalitats que justifiquen la concessió d'ajuts.

En clau interna i en compliment del que preveu la Llei general de subvencions, l'Ajuntament de Felanitx es va dotar d'una Ordenança general de subvencions l'any 2007.

Durant els anys de vigència, aquesta norma ha provat amb escreix la seva funcionalitat i s'ha mostrat com a un instrument molt important a l'hora de cohesionar uns procediments harmònics, unificats i coherents que, amb plena subjecció a l'ordenament estatal i autonòmic en la matèria, s'havien d'adaptar a les peculiaritats de l'organització interna de la corporació.

Això no obstant, tres són els factors bàsics que fan necessària l'aprovació d'una nova ordenança. D'una banda, els lògics canvis en els marcs interns produïts amb el pas del temps, derivats de processos evolutius de millora contínua de l'eficàcia i l'eficiència dels procediments administratius. D'altra banda, la conveniència d'introduir a la norma mecanismes correctors d'aquells aspectes de la gestió de les subvencions que s'han mostrat millorables, en base a les evidències obtingudes de les actuacions de control financer efectuades per la Intervenció General. I finalment, la necessitat d'incorporar en aquesta norma importants modificacions en el règim jurídic estatal de les subvencions.

En l'esfera dels canvis normatius, cal destacar que a partir de l'1 de gener de 2016 va entrar en vigor la modificació de la Llei general de subvencions promoguda per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, que modifica profundament els mecanismes de publicitat de subvencions mitjançant la configuració de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, i que, òbviament, té un impacte directe en la tramitació dels expedients de concessió de subvencions per concurrència competitiva o per concessió directa.

D'altra banda, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern ha introduït noves obligacions i deures de les persones o entitats beneficiàries de subvencions, que cal incorporar a l'ordenança.

Finalment, en aquest àmbit també cal esmentar la recent entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Cal remarcar que la modificació d'aquesta ordenança s'aprova en compliment del que preveu l'article 17.2 de la Llei general de subvencions, configurant-se explícitament com a bases reguladores generals de totes les subvencions que tramiti aquesta corporació.

 

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

La present ordenança té per objecte el desenvolupament de les bases reguladores generals que s'han d'aplicar en els procediments de concessió de subvencions que tramiti l'Ajuntament de Felanitx, a l'empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS) i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS).

Aquesta ordenança també és d'aplicació als ens inclosos a l'article 3.

Article 2. Concepte de subvenció

1. S'entén per subvenció, als efectes d'aquesta ordenança, qualsevol disposició dinerària efectuada a favor de persones públiques o privades que compleixi els requisits següents:

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa de les persones beneficiàries.

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, efectuats o per efectuar, o la concurrència d'una situació, i la persona beneficiària ha de complir les obligacions materials i formals que se'n derivin.

c) Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o d'interès social o la promoció d'una finalitat pública.

2. També tenen la consideració de subvenció els lliuraments de béns, drets o serveis que, havent estat adquirits amb la finalitat exclusiva de ser lliurats a tercers, siguin avaluables econòmicament i compleixin els requisits previstos en els apartats a), b) i c) del punt anterior.

Les subvencions en espècie queden subjectes a aquesta ordenança en tot allò que els sigui d'aplicació atenent la seva naturalesa.

3. Els premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència entre els sol·licitants també tenen, a tots els efectes, la consideració de subvencions.

Article 3. Àmbit d'aplicació subjectiu

Aquesta ordenança és d'aplicació a les subvencions concedides per l'Ajuntament de Felanitx, els seus organismes autònoms i la resta d'entitats del sector públic de la corporació que voluntàriament s'hi adhereixin.

Els organismes autònoms i els altres ens dependents de l'Ajuntament poden atorgar subvencions si ho preveuen els seus estatuts; altrament, cal que ho autoritzi el Ple de l'Ajuntament.

Article 4. Supòsits exclosos

1. Aquesta ordenança no és d'aplicació en els casos següents:

a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable.

b) Cessions d'ús de béns immobles a entitats públiques, les quals es regeixen per la normativa reguladora del règim patrimonial dels ens públics.

c) Premis atorgats sense la sol·licitud prèvia de la persona o entitat beneficiària.

d) Ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, sempre que se'n justifiqui la urgència i la inajornabilitat.

e) Subvencions concedides per altres administracions en les quals l'Ajuntament actuï com a simple intermediari.

f) Aportacions de l'Ajuntament de Felanitx destinades a finançar globalment les activitats dels ens receptors, consorcis, mancomunitats, fundacions, associacions, etc., en els quals està representat l'Ajuntament i als quals fa aportacions econòmiques per finançar els seus pressupostos.

g) Aportacions dineràries en forma de quotes a favor de les associacions a què es refereix la disposició addicional 5a. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

h) Ajuts econòmics als grups polítics representats a la corporació.

i) Quotes abonades a entitats de caràcter científic, tècnic o especialitzat del tipus que sigui, constituïdes en qualsevol àmbit geogràfic, a les quals l'Ajuntament de Felanitx està associada.

j) Beques de col·laboració en pràctiques concedides a estudiants i llicenciats per tal de completar la seva formació teoricopràctica, les quals s'han de regir per la normativa específica aprovada a aquest efecte.

2. La present ordenança només té caràcter supletori, respecte a la corresponent normativa específica, en els casos següents:

a) Pla Xarxa de Governs Locals, o qualsevol altre de naturalesa anàloga, que integri plans o instruments que tinguin per objecte el desenvolupament de funcions d'assistència i cooperació municipals, els quals es regeixen pels seus reglaments i protocols, d'acord amb el que preveu la disposició addicional vuitena de la LGS.

b) Subvencions concedides o finançades amb fons europeus o d'altres administracions públiques, que s'han de regir en primer lloc per la normativa o les condicions establertes per l'Administració que financiï, totalment o parcialment, la subvenció.

c) Subvencions corresponents al Programa de crèdit local.

d) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que s'han de regir en primer lloc per aquesta norma.

Article 5. Règim jurídic

1. Les subvencions objecte d'aquesta Ordenança s'hauran de regular, a més del que disposa i de les respectives convocatòries, per la normativa estatal vigent en matèria de subvencions en aquelles disposicions bàsiques, per la normativa autonòmica de subvencions de les Illes Balears, en tot el que no sigui incompatible amb el règim local; i per les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Felanitx corresponent a l'any de la convocatòria. En tot allò que no regula la normativa autonòmica s'haurà de regir per la normativa estatal.

Supletòriament, s'aplicaran les restants lleis de dret administratiu i, si no, les del dret privat.

2. Les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea, s'hauran de regir per les normes comunitàries aplicables en cada cas i per les normes nacionals de desenvolupament o transposició d'aquelles.

 

TÍTOL II DISPOSICIONS COMUNES

Article 6. Principis generals en la gestió de les concessions i principis ètics i regles de conducta de les persones o entitats beneficiàries

1. La gestió de les subvencions a què es refereix la present ordenança s'ha d'efectuar d'acord amb els principis següents:

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats.

c) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

Article 7. Pla estratègic de subvencions

1. El Pla estratègic de subvencions és un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin per objecte el foment d'activitats d'utilitat pública o interès social o de promoció de finalitats públiques.

2. Aquest pla, que ha de ser aprovat per la Junta de Govern Local, ha de concretar els objectius estratègics, el termini necessari per dur-lo a terme, els costos possibles i les seves fonts de finançament, que en tot cas s'han de supeditar al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària que s'apliquen al Pressupost general de la corporació.

3. El Pla pot ser objecte de revisió, modificació o actualització en qualsevol moment per part de la Junta de Govern Local.

4. El Pla serà objecte de publicitat a través de la seu electrònica i del portal de transparència.

5. La Intervenció General de l'Ajuntament de Felanitx farà el control financer del Pla estratègic de subvencions, d'acord amb les determinacions establertes al Pla anual d'actuacions de control.

Article 8. Caràcter de les subvencions

1. Les subvencions regulades per la present ordenança tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors (llevat que s'hagin concedit amb el caràcter de despeses plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent.

2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general al qual es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.

3. En qualsevol cas, l'Ajuntament de Felanitx i les entitats del seu sector públic incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança, estan exemptes de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o entitats subvencionades.

Article 9. Quantia de les subvencions i compatibilitat amb altres ingressos

1. L'import de la subvenció és el resultant de l'aplicació dels criteris per a la seva determinació previstos als instruments reguladors corresponents.

2. Les subvencions atorgades poden ser compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, en els termes que determinin els seus instruments reguladors.

3. L'import de la subvenció concedida per l'Ajuntament de Felanitx en cap cas no pot ser de tal quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'obra o de l'activitat subvencionada.

Article 10. Concepte de persona beneficiària

1. Tenen la condició de persona beneficiària d'una subvenció les persones físiques i jurídiques i les entitats públiques o privades que han de fer l'activitat que fonamenta l'atorgament de la subvenció, o que estan en la situació que en legitima la concessió.

2. En el cas de les persones jurídiques, també tenen aquesta condició els membres associats de la persona beneficiària que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del/de la beneficiari/ària.

3. També poden tenir la condició de persona beneficiària les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica que duen a terme els projectes, les activitats o els comportaments o que es troben en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

En aquest cas, s'ha de fer constar expressament a la sol·licitud i a la resolució de concessió els compromisos assumits per cada membre de l'agrupació, així com també l'import de la subvenció que s'ha d'aplicar a cadascú, els quals tenen la consideració de beneficiaris i beneficiàries. En qualsevol cas, s'ha de nomenar un/a representant o apoderat/da únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari/ària, corresponen a l'agrupació.

Article 11. Requisits exigibles a les persones o entitats beneficiàries

1. No poden tenir la condició de beneficiàries les persones o entitats en què concorrin alguna de les circumstàncies dels articles 13.2 i 13.3 de la LGS. Igualment, no poden accedir a la condició de beneficiàries les agrupacions previstes a l'article 11.3 de la LGS, quan concorri alguna d'aquestes circumstàncies en qualsevol dels seus membres.

La no concurrència d'aquestes circumstàncies es pot acreditar mitjançant la presentació d'una declaració responsable davant l'òrgan concedent de la subvenció.

2. Les persones jurídiques han d'estar inscrites en els registres oficials corresponents.

Article 12. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries

Són obligacions de les persones o entitats beneficiàries:

1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.

2. Comunicar a l'Ajuntament de Felanitx la modificació de qualsevol circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció.

3. Justificar davant l'òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions exigides, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió.

4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

5. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l'Ajuntament de Felanitx.

6. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a les persones o entitats beneficiàries en cada cas, així com també de tots els estats comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la concessió.

7. Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Felanitx.

8. Sotmetre's a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com també a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la Intervenció General de l'Ajuntament de Felanitx i, si escau, a qualsevol altra comprovació que puguin dur a terme els òrgans de control competents. En el transcurs de totes aquestes actuacions les persones beneficiàries estan obligades a aportar tota la informació que els sigui requerida.

9. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

10. Adequar l'activitat als principis ètics i a les regles de conducta continguts en l'article 6 d'aquesta Ordenança que permetin assegurar el compliment dels principis d'igualtat, d'objectivitat i de transparència.

11. Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes en els termes i condicions establerts en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Si es fa ús de la previsió que s'estableix en l'art. 5.4 d'aquesta Llei, la Base de Dades Nacional de Subvencions servirà de mitjà electrònic per al compliment de les obligacions de publicitat.

12. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos al títol XII d'aquesta ordenança.

Article 13. Entitats col·laboradores

1. Poden seleccionar-se entitats col·laboradores que, actuant en nom i per compte de l'Ajuntament de Felanitx a tots els efectes relacionats amb la subvenció, lliurin i distribueixin els fons públics a les persones beneficiàries o col·laborin en la gestió de la subvenció sense que es produeixi la prèvia entrega i distribució dels fons rebuts.

2. Poden ser entitats col·laboradores les descrites en l'article 12 de la LGS, que no incorrin en cap causa de les previstes a l'article 13 de la LGS i que compleixin les condicions de solvència i eficàcia que s'estableixin.

3. L'acord de col·laboració s'ha de formalitzar segons els requeriments recollits a l'article 16 de la LGS.

4. Les obligacions de les entitats col·laboradores són les recollides a l'article 15 de la LGS.

Article 14. Règim de garanties

1. Llevat que les bases reguladores de la subvenció prevegin el contrari, es poden exigir garanties en els casos següents:

a) En els procediments de selecció d'entitats col·laboradores.

b) Quan es prevegi la possibilitat de realitzar pagaments a compte o avançats.

c) Quan es consideri necessari per assegurar el compliment dels compromisos assumits per les persones beneficiàries i entitats col·laboradores.

d) En les subvencions concedides a beneficiaris i beneficiàries el domicili dels/de les quals es trobi fora del territori nacional i no hi tinguin un establiment permanent.

2. Amb caràcter general, llevat que es prevegi una altra cosa a les bases reguladores de la concessió, queden exonerats de la constitució de garanties:

a) Les administracions públiques, els seus organismes vinculats o dependents i les societats mercantils i fundacions del sector públic local.

b) Les persones o entitats beneficiàries de subvencions concedides per un import inferior a 3.000 euros, llevat de les persones o entitats beneficiàries incloses a l'apartat 3 del article 42 del Reial Decret 887/2006, per el que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

c) Les entitats que, per llei, estiguin exemptes de presentar caucions, fiances o dipòsits davant les administracions públiques o els seus organismes i entitats vinculades o dependents.

d) Les entitats no lucratives, i també les seves federacions, confederacions o agrupacions, que desenvolupin projectes o programes d'acció social i cooperació internacional.

3. La constitució, execució i cancel·lació de garanties es regeix pels articles del 42 al 54 del RLGS.

 

TÍTOL III FINALITATS DE LES SUBVENCIONS

Article 15. Finalitats de les subvencions

1. Les subvencions han de finançar obres o activitats d'interès públic o social en el marc competencial de l'Ajuntament de Felanitx, amb preferència dins de les línies d'actuació previstes per al compliment dels objectius estratègics del Pla d'actuació del mandat.

2. Les subvencions es poden destinar al finançament d'obres o actuacions que coadjuvin a serveis de competència de l'Ajuntament de Felanitx, que responguin a necessitats socials o que fomentin els interessos generals. Han de tenir, entre d'altres, les finalitats següents:

a) La protecció i conservació del medi ambient i els espais naturals.

b) La millora de les infraestructures de serveis i equipaments públics, l'urbanisme i l'habitatge.

c) El desenvolupament econòmic general en l'àmbit del turisme; el comerç, les empreses, els emprenedors, i el foment de l'ocupació.

d) L'impuls de la cultura, biblioteques, museus, patrimoni cultural, arxius, arts escèniques.

e) La millora de l'educació en tots els seus àmbits i la pràctica de l'esport.

f) L'atenció social a les persones grans, amb discapacitats, amb malalties mentals i als que pateixen qualsevol situació de dependència, així com a les seves famílies cuidadores.

g) La lluita contra la pobresa i l'exclusió social, la prevenció de les drogodependències i l'atenció a la infància i adolescència en risc.

h) L'impuls de la igualtat i la participació ciutadana, polítiques de joventut, convivència i no discriminació.

i) Les polítiques de consum i promoció i protecció de la salut pública.

j) Per raons de solidaritat, l'ajuda a països o zones deprimides o per remeiar calamitats públiques, encara que sigui fora de l'àmbit territorial de l'Ajuntament de Felanitx.

3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals es consideren nul·les.

 

TÍTOL IV PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ

Article 16. Procediments

1. El procediment ordinari de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva. A l'efecte d'aquesta Ordenança, té la consideració de concurrència competitiva el procediment pel qual la concessió de subvencions es fa mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre aquestes, d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en la convocatòria, i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, les que obtinguin una valoració més alta d'acord amb els criteris esmentats.

No obstant això, no és necessari fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reuneixen els requisits establerts si el crèdit consignat en la convocatòria és suficient, atenent el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació.

El procediment pot adoptar la modalitat de convocatòria i procediment selectiu únic o la modalitat de convocatòria oberta amb procediments diversos de selecció successius al llarg d'un exercici pressupostari, per a una mateixa línia de subvenció.

En aquest darrer supòsit, la quantitat no aplicada en un període es trasllada al procediment de selecció dels períodes següents. L'òrgan que concedeix la subvenció ha d'acordar expressament les quanties que s'han de traslladar i el període a què s'han d'aplicar.

2. Quan no sigui necessària la comparació de sol·licituds i la prelació, la selecció de les persones o entitats beneficiàries es podrà dur a terme per procediment de concurrència no competitiva. En tal cas, les sol·licituds de subvenció es poden resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini de presentació, a mesura que aquestes entrin en el registre de l'òrgan competent. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant resolució que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Amb caràcter excepcional, les subvencions poden atorgar-se directament no sent preceptives ni la concurrència competitiva ni la publicitat prèvia en els casos següents:

a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general inicial de l'Ajuntament de Felanitx o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple.

Es considera que una subvenció està consignada nominativament en el Pressupost general quan el nom del/la beneficiari/ària figura en una aplicació inclosa en el pressupost inicial o en modificacions posteriors aprovades pel Ple. El crèdit disponible d'aquesta aplicació pressupostària és l'import màxim de la subvenció a concedir.

b) Subvencions, l'atorgament o la quantia de les quals està imposada a l'Administració per una norma de rang legal.

c) Altres subvencions per a les quals s'acrediten raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres de degudament justificades, que en dificultin la convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva.

d) Les que siguin conseqüència d'un instrument aprovat amb caràcter general o d'un acte, contracte o concert que hagi complert les exigències de publicitat i concurrència.

4. En el cas que es vulgui promoure la concurrència entre potencials beneficiaris però es justifiqui la conveniència de no establir competitivitat entre les sol·licituds respectives, es poden aprovar convocatòries públiques que prevegin la posterior concessió directa de subvencions en els termes previstos al títol VII d'aquesta Ordenança.

5. La tramitació dels procediments de concessió esmentats en qualsevol de les seves fases, haurà de fer-se utilitzant mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, habilitats a l'efecte, sempre que en els corresponents instruments reguladors s'estableixi la seva admissibilitat.

6. Per aplicació de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes:

- L'Ajuntament de Felanitx ha d'incorporar a les bases reguladores de les subvencions, i també a les convocatòries corresponents, la valoració d'actuacions adreçades a la consecució efectiva de la igualtat de gènere per part de les entitats sol·licitants, llevat dels casos en què, per la naturalesa de la subvenció o dels sol·licitants, estigui justificat no incorporar-la-hi.

- L'Ajuntament de Felanitx ha de denegar l'atorgament de subvencions, beques o qualsevol altre tipus d'ajut públic a les empreses i entitats sol·licitants sancionades o condemnades en els darrers tres anys perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma. A aquest efecte, les empreses i les entitats sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud de l'ajut, una declaració responsable del fet de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries.

- L'Ajuntament de Felanitx ha d'introduir en les convocatòries de subvencions, beques o qualsevol tipus d'ajut públic, clàusules que impedeixin la seva concessió a les entitats sol·licitants que hagin estat sancionades o condemnades per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.

- Les entitats i empreses que estiguin en la situació esmentada en el punt anterior, es podran tornar a presentar a les convocatòries sempre que hagin complert amb la sanció o la pena imposada i hagin elaborat un pla d'igualtat en les condicions previstes en aquesta llei.

 

TÍTOL V ​​​​​​​PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Article 17. Inici del procediment

1. Per tal de donar compliment al que disposa l'article 17.2 de la LGS, aquesta Ordenança general de subvencions té el caràcter de base reguladora general a tots els efectes i resulta aplicable a tots els procediments de concessió de subvencions atorgades per concurrència competitiva.

2. El procediment de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva s'inicia sempre d'ofici amb l'aprovació prèvia de la convocatòria que ha de regir la concessió de subvencions.

3. El procediment de concurrència s'inicia d'ofici mitjançant la convocatòria corresponent, sens perjudici de l'aprovació prèvia de la despesa. La convocatòria ha de tenir el contingut mínim següent:

a) Indicació de la disposició que s'estableix, si escau, en les bases reguladores i en el diari oficial en el qual està publicada, llevat que, en consideració a la seva especificitat, aquestes s'incloguin en la mateixa convocatòria.

b) Crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció i quantia total màxima de les subvencions convocades dins els crèdits disponibles o, si manca, la quantia estimada de les subvencions.

c) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.

d) Expressió del règim de concurrència d'acord amb la qual es fa la concessió.

e) Requisits per sol∙licitar la subvenció i forma d'acreditar‐los.

f) Indicació dels òrgans competents per instruir i resoldre el procediment i, en particular, la composició de la comissió avaluadora.

g) Termini de presentació de sol∙licituds.

h) Termini de resolució i notificació.

i) Documents i informacions que s'han d'adjuntar a la petició.

j) Si escau, possibilitat de reformulació de sol∙licituds.

k) Import de les subvencions o la forma de determinar‐lo i, si pertoca, exigència concreta a les persones beneficiàries de finançament propi o de terceres persones, juntament amb l'import de la subvenció.

l) Forma, terminis i condicions concretes per al pagament total o, si pertoca, fraccionat, i la forma i la quantia de les garanties que, si escau, s'han d'exigir a les persones beneficiàries per al pagament anticipat de la subvenció.

m) Documentació necessària per justificar el compliment de la finalitat de la subvenció i l'aplicació dels fons percebuts.

n) Períodes d'elegibilitat de les despeses subvencionables.

o) Indicació de si la resolució de concessió exhaureix la via administrativa i, en cas contrari, òrgan davant el qual s'ha d'interposar recurs d'alçada.

p) Criteris de valoració de les sol∙licituds.

q) Mitjà de notificació o publicació, de conformitat amb el que es preveu en els art. 41 a 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

​​​​​​​Article 18. Bases específiques

1. Per a totes les subvencions que s'hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva, i amb l'objecte de dotar d'una major concreció el marc normatiu aplicable a un procediment, s'hauran d'aprovar les corresponents Bases reguladores específiques, que s'aprovaran prèviament a la convocatòria i que no podran contradir la present Ordenança.

2. Aquestes Bases podran tenir una vigència limitada o indefinida en el temps, de forma que s'apliquin només a una única convocatòria o a vàries, bé d'un mateix any o d'anys posteriors.

En qualsevol cas, abans de la seva aprovació s'hauran de sotmetre preceptivament al tràmit d'informe previ per part de la Intervenció.

3. El contingut de les Bases reguladores específiques serà, com a mínim, el següent:

a) Objecte de la subvenció, definint el període en què s'executarà l'activitat per la qual es sol·licita la subvenció.

b) Requisits que han de reunir els/les beneficiaris/àries i forma d'acreditar-los.

c) Condicions de solvència i eficàcia que hagin de reunir les persones jurídiques a les que es refereix l'apartat 2 de l'article 12 de la Llei.

d) Especificació del procediment de concessió.

e) Diari oficial en el què es publicarà l'extracte de la convocatòria, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), un cop s'hagi presentat davant d'aquesta el text de la convocatòria i la informació requerida per a la seva publicació.

f) Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i en el seu cas la seva ponderació.

g) Quantia total màxima de les subvencions i aplicació pressupostària on s'imputa l'import de la subvenció.

h) Import màxim individualitzat de les subvencions o criteris per a la seva determinació, i percentatge d'aquestes respecte al cost de l'activitat subvencionada.

i) Composició de l'òrgan competent per l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió i el termini en què serà notificada la resolució.

j) Termini i forma de justificació per part del beneficiari i beneficiària o de l'entitat col·laboradora, si és el cas, de l'acompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.

k) Mesures de garantia que es consideri precís constituir, si s'escau.

l) Forma de pagament i en el seu cas possibilitat d'efectuar pagaments parcials.

m) Circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podran donar lloc a la modificació de la resolució.

n) Possibilitat, o no, de comptabilitzar altres subvencions o ingressos amb la mateixa finalitat.

o) Termini per al seu atorgament, que no ha d'excedir dels tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

p) Obligatorietat dels beneficiaris i beneficiàries persones jurídiques, respecte els ajuts públics que es puguin atorgar per un import superior a 10.000 €, de comunicar a l'Ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.

q) Obligatorietat que en l'activitat subvencionada figuri la col·laboració o el logotip de l'Ajuntament, en els termes establerts en les bases reguladores.

Article 19. Convocatòria

1. El procediment de concessió de subvencions s'iniciarà sempre d'ofici mitjançant convocatòria aprovada per l'òrgan competent, amb posterioritat a l'aprovació de les Bases reguladores específiques.

2. La convocatòria serà objecte de la corresponent publicitat via la BDNS, a la que caldrà enviar les dades estructurades de la convocatòria, el text complert i el seu extracte, que serà publicat al Butlletí oficial de les Illes Balears. La convocatòria també serà objecte de la corresponent publicitat a la web municipal.

3. La publicitat de la convocatòria via la BDNS es realitzarà seguint el procediment establert a l'article 20.8 de la Llei General de Subvencions.

4. Qualsevol convocatòria que no compleixi el requisit de publicitat exigit per l'article 20.8 de la Llei General de Subvencions serà un acte anul·lable.

5. La convocatòria tindrà necessàriament el següent contingut:

a) Indicació de l'aprovació de les Bases reguladores específiques i el diari oficial on s'han publicat.

b) Quantia total màxima de les subvencions i aplicació pressupostària on s'imputa l'import de la subvenció.

c) Quantia addicional a què fa referència l'article 58.2 del Reglament General de Subvencions, si s'escau.

d) Objecte condicions i finalitat de la subvenció.

e) Indicació de que la concessió és per concurrència competitiva.

f) Requisits per la sol·licitud i forma d'acreditar-los.

g) Òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment.

h) Termini de presentació de sol·licituds.

i) Termini de resolució i notificació.

j) Documents que han d'acompanyar la sol·licitud.

k) Possibilitat de reformulació, si s'escau.

l) Recursos contra la resolució.

m) Criteris de valoració de les sol·licituds.

n) Mitjans de notificació o publicació.

Article 20. Criteris de valoració

1. En relació amb el que disposa el punt 1.g) de l'article anterior, les convocatòries han de concretar els criteris de valoració de les sol·licituds, i no se'n poden utilitzar d'altres que els previstos expressament.

2. Els criteris han de ser objectius, proporcionals i referits a l'objecte de la subvenció. Així mateix, han d'indicar la puntuació atribuïda. Quan per raons justificades no sigui possible atribuir una puntuació a cada criteri, s'ha de considerar que tots tenen el mateix pes relatiu en la valoració de les sol·licituds.

3. En el cas que el procediment de valoració s'articuli en fases, s'ha d'indicar en quines fases s'aniran aplicant els diferents criteris, així com també el llindar mínim de puntuació exigit al sol·licitant per continuar en el procés de valoració.

4. Les subvencions s'han d'atorgar als sol·licitants que obtinguin la millor valoració d'entre els que hagin acreditat el compliment dels requisits necessaris per ser beneficiaris, tot i que també es pot establir un llindar mínim de puntuació.

Article 21. Sol·licituds

1. Per a la concessió de subvencions cal la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en la qual s'ha de fer constar el següent:

a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa. Cal aportar còpia del DNI i, en cas d'actuar en nom d'una altra persona física o jurídica, ha d'acreditar la representació legal o els poders atorgats.

b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari. Cal adjuntar:

 • Les persones físiques, còpia del DNI.
 • Les persones jurídiques, els documents següents:

1. Còpia de l'escriptura o document de constitució, dels estatuts o acta fundacional de la societat o entitat en què han de constar les normes que en regulen l'activitat, degudament inscrits en el registre corresponent.

2. Còpia del NIF de la societat o entitat.

c) Memòria de l'obra o activitat a subvencionar. Si l'objecte de la subvenció sol·licitada és el finançament general indiferenciat de les activitats del beneficiari, s'ha d'adjuntar una memòria de les activitats a realitzar al llarg de l'any per al qual se sol·licita la subvenció i se n'ha de justificar la seva necessitat.

d) Pressupost total de l'objecte de la subvenció amb indicació del detall desglossat per partides dels ingressos i les despeses previstes en l'execució.

e) Indicació de si la destinació final de la subvenció és transferir-la totalment o parcialment a un altre ens o entitat.

f) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament de Felanitx les que s'obtinguin en el futur.

g) Compromís de complir les condicions de la subvenció.

h) Documentació acreditativa dels requisits específics exigits.

i) Dades del compte bancari al qual, si l'activitat proposada és subvencionada, s'ha de transferir l'import de la subvenció.

j) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Felanitx.

2. La documentació que ja estigui en poder de l'Ajuntament es considera presentada, sempre que sigui vigent i ho acrediti la persona sol·licitant.

3. Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació que contenen, es pot donar a les persona sol·licitants un termini, que no pot excedir de deu dies hàbils, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació. El termini ha de ser el mateix per a totes les persones sol·licitants.

4. La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l'autorització del/la sol·licitant per tal que, en el cas de resultar beneficiari/ària, l'Ajuntament de Felanitx obtingui de forma directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a l'article 45 d'aquesta Ordenança.

Article 22. Instrucció

1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions es desenvolupa a través de dos òrgans: l'òrgan instructor i l'òrgan col·legiat.

2. La condició d'òrgan instructor correspon al centre gestor que promou la convocatòria.

Aquest òrgan verifica el compliment de les condicions o els requisits que han de reunir els/les sol·licitants per adquirir la condició de beneficiaris i beneficiàries, i efectua una preavaluació que determina les sol·licituds que passen a la fase d'avaluació. Així mateix, avalua les sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració establerts a la convocatòria i n'estableix la corresponent puntuació.

El resultat d'aquesta avaluació es materialitza en un informe, que es remet a l'òrgan col·legiat, en el qual consten:

a) Les sol·licituds presentades, amb la indicació de les no admeses.

b) La puntuació atorgada a cada sol·licitud admesa.

c) L'ordre de les sol·licituds de conformitat amb la puntuació aconseguida.

d) La quantia individual de les subvencions proposades.

e) Les sol·licituds desestimades, amb l'especificació dels motius.

3. L'òrgan col·legiat està integrat per un nombre senar de membres polítics i tècnics, que estableix la convocatòria, i el presideix el president o presidenta delegat/da de l'àrea que tingui la competència material per atorgar la subvenció o la persona que el substitueixi.

Quan sigui possible per fet de que sigui home o dona el que ocupi el lloc de feina adient per formar part de l'òrgan instructor i/o col.legiat, o regidoria corresponent a l'àrea afectada, tenint com a referència la qualificació tècnica per formar part d'aquest òrgans, cal garantir que la seva composició ha de tenir una representació paritària o, en tot cas, una presència equilibrada de dones i homes, d'acord amb l'article 4, sobre la representació equilibrada de dones i homes, de la Llei 11/2016.

L'òrgan col·legiat examina la valoració efectuada per l'òrgan instructor i, si escau, proposa les esmenes oportunes. La seva tasca es formalitza en una acta, la qual conté l'informe favorable sobre el resultat de la valoració efectuada.

4. El desenvolupament de la fase d'instrucció del procediment s'efectua d'acord amb l'article 24 LGS i en els termes específics establerts a les Instruccions de gestió i justificació de subvencions.

Article 23. Resolució

1. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'acta de l'òrgan col·legiat en què aquest emet un informe favorable sobre la seva proposta, l'eleva a l'òrgan concedent perquè l'aprovi.

2. No obstant això, si l'import de les subvencions proposades és inferior al sol·licitat, i sempre que la convocatòria ho prevegi, es pot instar el beneficiari que reformuli la sol·licitud a fi d'ajustar els compromisos i les obligacions a la subvenció atorgable, tot això d'acord amb el procediment previst a les Instruccions de gestió i justificació de subvencions.

3. En tots els casos, la resolució de concessió, que es notificarà als interessats, ha d'estar motivada d'acord amb l'establert a la convocatòria, i ha de contenir la relació de beneficiaris i beneficiàries, l'activitat subvencionada, l'import concedit, així com també les sol·licituds desestimades amb la indicació del motiu de desestimació.

4. El procediment de concessió de les subvencions s'ha de resoldre en un termini de tres mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

5. No es poden atorgar subvencions per una quantia superior a la que determina la convocatòria.

Article 24. Acceptació

1. Perquè la subvenció sigui efectiva, cal que la persona beneficiària accepti, sense reserves, la subvenció i les condicions amb què s'ha concedit, en la forma i el termini que assenyali la convocatòria.

Si la persona beneficiària no presenta l'acceptació de la subvenció en el termini establert o hi formula reserves, l'Ajuntament de Felanitx pot optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini per a l'acceptació o considerar que la persona beneficiària ha renunciat a la subvenció.

2. Es pot preveure la possibilitat que l'acceptació s'entengui efectuada tàcitament, si en el termini previst a la convocatòria des de la notificació de la concessió la persona beneficiària no manifesta expressament les seves objeccions.

3. En el cas de subvencions formalitzades mitjançant un conveni, l'acceptació s'entén que s'efectua amb la signatura del conveni per part de la persona beneficiària.

4. Les subvencions no formalitzades amb un conveni i aquelles en què s'hagin d'efectuar pagaments anticipats sempre requereixen una acceptació expressa.

Article 25. Modificacions de la resolució de concessió

1. Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, es pot modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud de la persona beneficiària, l'import, l'activitat, el termini d'execució i altres obligacions, sempre que s'hagi produït una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció i no es perjudiquin els interessos de tercers.

2. Així mateix, quan es consideri oportú, es pot concedir una pròrroga del termini de presentació de les justificacions, d'ofici o prèvia sol·licitud raonada de la persona beneficiària, la qual s'ha d'aprovar abans de la finalització del termini inicial. La resolució sobre la concessió o denegació de la pròrroga haurà d'estar degudament motivada.

3. Les pròrrogues del termini de justificació que eventualment puguin concedir-se no poden superar la meitat del termini inicial.

4. En el supòsit de les modificacions tramitades d'ofici, és necessari efectuar el tràmit d'audiència prèvia de la persona beneficiàri durant un període de deu dies.

5. Totes les modificacions substancials han de ser objecte de publicitat pels mateixos mitjans utilitzats per a la concessió inicial.

 

TÍTOL VI ​​​​​​​PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA

Article 26. Concessió directa

1. La concessió directa és una forma excepcional d'atorgament de subvencions a la qual únicament es pot recórrer en algun dels supòsits especificats a l'article 16.3 d'aquesta Ordenança.

2. La concurrència del supòsit previst a l'apartat 16.3.c) d'aquesta Ordenança relatiu a les subvencions atorgades per raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres de degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva, s'ha d'acreditar amb un informe tècnic específic que motivi de forma veraç, objectiva i qualificable de forma indubtable com d'interès públic les circumstàncies del cas en concret.

Aquest informe haurà de tenir el següent contingut mínim:

a) Antecedents.

b) Objecte de la subvenció.

c) Compromisos assumits per la corporació.

d) Motivació de la concessió de la subvenció amb la justificació detallada de les raons que acrediten l'interès públic econòmic o humanitari.

e) Raons que dificulten la concessió de la subvenció mitjançant convocatòria pública.

3. No poden ser objecte de subvenció directa les actuacions que hagin concorregut o que haurien pogut concórrer a procediments subjectes a una convocatòria.

Article 27. Bases específiques

La resolució de concessió d'aquestes subvencions i, si escau, els convenis amb què s'instrumentin, ha d'establir les condicions i els compromisos aplicables, i té el caràcter de bases específiques de la concessió.

Article 28. Sol·licitud

1. Per a la concessió de la subvenció cal la prèvia sol·licitud de la possible persona beneficiària, en els termes que preveu l'article 21 d'aquesta Ordenança, acompanyada d'una declaració motivada on s'exposin clarament les raons que expliquen l'excepcionalitat de la seva sol·licitud.

2. El contingut i el tràmit d'esmenes de la sol·licitud s'han d'ajustar al que disposa l'article 21 d'aquesta ordenança.

3. La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l'autorització de la persona sol·licitant per tal que, en el cas de resultar beneficiària, l'Ajuntament de Felanitx obtingui de forma directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. La persona sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a l'article 45 d'aquesta Ordenança.

Article 29. Resolució de concessió

1. La resolució de concessió de la subvenció, independentment de si es formalitza o no amb un conveni, ha d'incorporar els aspectes següents:

a) Justificació de la concurrència d'algun dels supòsits que habiliten la concessió directa de la subvenció.

b) Termini d'execució de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.

c) Termini per justificar la subvenció.

d) Forma de justificació per part de la persona beneficiària del compliment de la finalitat i de l'aplicació dels fons que es concedeixin, d'entre les que es preveuen a l'article 39 d'aquesta ordenança.

e) Possibilitat d'efectuar pagaments a compte i/o anticipats i, si escau, garanties que han d'aportar els beneficiaris i beneficiàries.

f) Indicació de la compatibilitat amb l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional.

2. El procediment de concessió de les subvencions s'ha de resoldre en el termini de tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. La manca de resolució, dins d'aquest termini, té caràcter de desestimació.

3. Perquè la subvenció sigui efectiva, la persona beneficiària ha d'acceptar, sense reserves, la subvenció i les condicions amb què s'ha concedit, en la forma i el termini que assenyali la resolució de concessió.

A aquests efectes, s'ha d'ajustar al que disposa l'article 24 d'aquesta Ordenança.

4. La resolució de concessió pot ser objecte de modificació en els mateixos termes que recull l'article 25 d'aquesta Ordenança respecte al procediment de concessió per concurrència competitiva.

 

TÍTOL VII ​​​​​​​PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA AMB CONCURRÈNCIA

Article 30. Concessió directa amb concurrència

Aquest procediment és aplicable en els casos de línies subvencionadores en què es preveu l'existència d'una pluralitat de potencials beneficiaris, i en què, a més, hi ha la voluntat de no establir competitivitat entre les sol·licituds en atenció a raons d'interès públic degudament motivades.

Amb aquest procediment es dona compliment als principis de publicitat, concurrència i objectivitat i, així mateix, s'elimina qualsevol discrecionalitat en l'atorgament.

Article 31. Bases específiques

Per tal de dotar d'una major concreció el marc normatiu aplicable a un procediment de concessió directa de subvencions amb concurrència, s'han d'aprovar unes bases específiques, d'acord amb la possibilitat recollida a l'article 23.2.a) de la LGS. Aquestes bases s'han d'aprovar conjuntament amb la convocatòria de subvencions.

Article 32. Convocatòria

1. La convocatòria, que incorpora les bases específiques recollides en l'article anterior, ha de tenir el contingut que preveu l'article 19 d'aquesta Ordenança, llevat dels aspectes que per la naturalesa d'aquest procediment no siguin aplicables, i ha d'establir un termini de presentació de sol·licituds obert i prou ampli perquè no es concentrin en el temps.

2. La convocatòria ha d'establir els requisits i les condicions que han de complir les persones sol·licitants, així com també els criteris de determinació de l'import a concedir, i ha de preveure que les subvencions s'atorguin de forma directa i successiva fins que s'esgoti el crèdit disponible.

3. Els criteris d'atorgament que fixa la convocatòria han de permetre establir, no una prelació de sol·licituds, sinó un llindar de puntuació mínima a superar per tal de ser beneficiari/ària i per tal de fixar l'import de la subvenció.

4. L'extracte de la convocatòria s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, així com també a la Seu electrònica.

Article 33. Sol·licitud

1. Per a la concessió de la subvenció cal la prèvia sol·licitud de la possible persona beneficiària en els termes que estableix l'article 21 d'aquesta Ordenança.

2. El contingut i el tràmit d'esmenes de la sol·licitud s'han d'ajustar al que disposa l'article 21 d'aquesta Ordenança.

3. La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l'autorització de la persona sol·licitant per tal que, en el cas de resultar beneficiària, l'Ajuntament de Felanitx obtingui de forma directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. La persona sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a l'article 45 d'aquesta Ordenança.

Article 34. Instrucció

1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions es desenvolupa a través de l'òrgan instructor.

2. La condició d'òrgan instructor correspon al centre gestor que promou la convocatòria.

Aquest òrgan verifica el compliment de les condicions o requisits que han de reunir les persones sol·licitants per adquirir la condició de beneficiàries i, així mateix, avalua les sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració establerts a la convocatòria, tot establint la corresponent puntuació i fixant l'import de la subvenció.

Article 35. Resolució

1. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient, eleva la proposta de concessió a l'òrgan concedent.

2. La resolució es pot fer de forma individualitzada i successiva o de forma col·lectiva per a les sol·licituds rebudes durant un determinat període de temps.

3. Aquestes resolucions han de contenir la identificació de la persona beneficiària, l'activitat subvencionada, l'import concedit, així com també les sol·licituds desestimades amb la indicació del motiu de la desestimació.

4. El procediment de concessió de les subvencions s'ha de resoldre en el termini de tres mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

5. No es poden atorgar subvencions per una quantia superior a la que determina la convocatòria.

6. Perquè la subvenció sigui efectiva, la persona beneficiària ha d'acceptar, sense reserves, la subvenció i les condicions amb què s'ha concedit, en la forma i el termini que assenyala la resolució de la concessió, d'acord amb el que disposa l'article 24 d'aquesta Ordenança.

7. La resolució de concessió pot ser objecte de modificació en els mateixos termes que recull l'article 25 d'aquesta Ordenança respecte al procediment de concessió per concurrència competitiva.

 

TÍTOL VIII ​​​​​​​PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS I TRANSPARÈNCIA

Article 36. Publicitat de les convocatòries i les concessions

1. L'extracte de la convocatòria aprovada en el marc d'un procediment de concessió de subvencions per concurrència competitiva, i també l'aprovada en el marc d'un procediment de concessió directa de subvencions amb concurrència, ha de ser objecte de la corresponent publicitat al Butlletí Oficial de le les illes Balears a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, i a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Felanitx.

2. La concessió de les subvencions és objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, la qual opera com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

3. Mensualment s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions totes les subvencions concedides per qualsevol procediment, esmentant la convocatòria, l'aplicació pressupostària a la qual s'imputa, la persona beneficiària, la quantitat concedida i l'objectiu o finalitat de la subvenció. Així mateix, també són objecte de comunicació les altres actuacions que afecten les subvencions concedides, com ara modificacions, pagaments, reintegraments i sancions, entre d'altres.

4. El subministrament de la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions correspon a la Intervenció General de l'Ajuntament de Felanitx.

5. La concurrència als processos de concessió de subvencions implica la manifestació tàcita del consentiment inequívoc al tractament i a la publicació de dades de caràcter personal en els termes establerts a l'apartat 1, d'acord amb el que preveuen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que n'aprova el Reglament de desenvolupament, tret que la convocatòria indiqui una altra cosa.

6. No s'han de publicar les subvencions concedides quan la publicació de les dades de la persona beneficiària, per raó de l'objecte de la subvenció, pugui ser contrària al respecte i la salvaguarda de l'honor, la intimitat personal o familiar de les persones físiques en virtut del que estableix la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge, o la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que n'aprova el Reglament de desenvolupament, sempre que l'excepció a la publicitat assenyalada a l'apartat 2 s'hagi previst a la normativa reguladora de la subvenció.

Article 37. Transparència en l'activitat subvencional

1. D'acord amb allò que preveu l'article 8.1.g) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Ajuntament de Felanitx està obligat a fer publica la informació relativa a les convocatòries i l'atorgament de subvencions i ajuts públics.

2. En compliment d'aquesta obligació, l'Ajuntament facilitarà, mitjançant el seu Portal de transparència, la informació exigida per l'article 15 d'aquesta Llei, i concretament:

a) Les subvencions i ajuts que es té previst convocar durant l'exercici pressupostari, amb indicació del seu objecte o finalitat i els objectius d'utilitat pública o social que es pretenen assolir, mitjançant la publicació del Pla Estratègic de Subvencions.

b) Les subvencions i ajuts públics atorgats amb indicació del seu import, objecte i beneficiaris, sigui quin sigui el seu procediment de concessió, i preservant la identitat de les persones o entitats beneficiàris en el cas de subvencions concedides per motius de vulnerabilitat social. Aquesta informació ha de fer referència als darrers cinc anys.

c) La informació relativa al control financer de subvencions i els ajuts públics atorgats.

d) La justificació o rendició de comptes per part de les persones beneficiàries de la subvenció o ajut atorgats.

 

TÍTOL IX ​​​​​​​GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS

Article 38. Consideracions prèvies

1. Les persones beneficiàries estan obligades a justificar la realització de l'activitat per a la qual fou concedida la subvenció, així com també el compliment de la seva finalitat, les condicions imposades i els objectius previstos.

2. La justificació de les subvencions ha de ser presentada per la persona beneficiària.

3. La justificació de les subvencions per part de les persones beneficiàries ha de tenir l'estructura i l'abast que es determini en els instruments reguladors de la concessió i ha de correspondre a una de les modalitats descrites a l'article següent.

En qualsevol cas, sempre ha d'incloure:

a) Una memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en els instruments reguladors de la concessió, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

b) Una memòria econòmica justificativa del cost total de les activitats realitzades amb el contingut previst als articles 72.2, 74.5, 75.2 i 78 del RLGS, segons la modalitat de justificació emprada d'entre les que es descriuen a l'article següent.

4. S'ha de justificar el cost total de l'activitat amb la indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per l'Ajuntament de Felanitx, amb fons propis de la persona beneficiària o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens concedents per a la mateixa finalitat.

5. La justificació s'ha de presentar dins del termini màxim previst als instruments reguladors de la concessió. En el cas que no es prevegi expressament, la seva presentació s'efectuarà com a màxim en el termini de tres mesos a comptar des de la finalització del termini per la realització de l'activitat.

El termini de presentació de justificacions pot ser objecte de pròrroga en els termes previstos a l'article 25 d'aquesta ordenança.

Si transcorregut el termini establert la persona beneficiària no ha presentat la documentació justificativa, el centre gestor ha de requerir-lo per tal que la presenti en el termini improrrogable de quinze dies hàbils. Si transcorregut aquest termini no la presenta, es pot revocar la subvenció amb reintegrament de les quantitats percebudes, si s'escau.

Article 39. Modalitats de justificació

La persona beneficiària ha de justificar que ha complert les condicions imposades i que ha assolit els objectius prevists en l'acte de concessió de la subvenció. Aquesta justificació s'ha d'especificar en la convocatòria de la subvenció o en el text del conveni o de la resolució de la concessió i ha de revestir una de les modalitats següents:

a) Compte justificatiu de la despesa feta amb aportació de justificants de despesa.

b) Compte justificatiu amb informe d'auditoria.

c) Compte justificatiu simplificat.

d) Justificació per mòduls.

e) Justificació mitjançant presentació d'estats comptables.

Article 40. Justificació mitjançant rendició de compte justificatiu de la despesa realitzada

1. El compte justificatiu que s'ha de rendir davant l'òrgan concedent de la subvenció, constitueix un acte obligatori de la persona o l'entitat beneficiària o de l'entitat col·laboradora i consisteix en la justificació de totes les despeses realitzades amb motiu de l'activitat subvencionada (no únicament fins a aconseguir la quantia de la subvenció), sota responsabilitat del declarant, mitjançant els justificants directes d'aquest. Es tractarà de factures i altres documents de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic o amb eficàcia administrativa, que permetin acreditar el compliment de l'objecte de la subvenció.

2. El compte justificatiu estarà format pels documents que a continuació s'indiquen:

a) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contendrà:

b.1. Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, l'import, data d'emissió i data de pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes.

b.2. Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior.

b.3. Indicació, si s'escau, dels criteris de repartiment dels costos generals i / o indirectes incorporats en la relació a què fa referència l'apartat 1, excepte en aquells casos en què la convocatòria de la subvenció hagi previst la compensació mitjançant un preu fet sense necessitat de justificació.

b.4. Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i procedència.

b.5. En el seu cas, els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 46.3 d'aquesta Ordenança hagi d'haver sol·licitat la persona o l'entitat beneficiària.

c) A més dels anteriors, s'han de complir els requisits següents:

c.1. Quan una entitat emissora de factures estigui exempta de l'IVA, ha de fer constar aquesta circumstància sobre la factura, i haurà d'indicar el supòsit de l'exclusió en la normativa aplicable.

c.2. Per considerar acreditats com a costos salarials els corresponents a despeses de personal, hauran d'acompanyar nòmines corresponents signades per la persona receptora i pagades, o abonaré bancari si escau, i els justificants corresponents a les cotitzacions a la Seguretat Social.

d) Documents acreditatius dels pagaments als creditors. L'acreditació del pagament s'efectuarà mitjançant càrrec bancari, 'vaig rebre' degudament signat, o un altre document acreditatiu que les factures que s'han presentat, s'han pagat.

e) Carta de pagament del reintegrament, si procedeix, en cas de romanent no aplicat, excessos obtinguts sobre el cost de l'activitat que s'ha subvencionat i l'interès de demora corresponent.

f) No obstant l'anterior:

- Quan per raó de l'objecte o de la naturalesa de la subvenció no sigui necessari presentar la documentació prevista a l'apartat anterior, la convocatòria determinarà el contingut del compte justificatiu.

- Quan per raó de la quantia pugui presentar el compte justificatiu simplificat, en la convocatòria se sol·licitarà presentar els justificants d'acord amb el que disposa l'article 75 del Reglament de la Llei general de subvencions. Per comprovar els justificants, l'òrgan concedent aplicarà una tècnica de mostreig aleatori que permeti una mostra raonable sobre l'aplicació adequada de la subvenció.

Article 41. Justificació de subvencions destinades a adquirir béns immobles

A més del compte justificatiu establert en l'article anterior, juntament amb els justificants establerts en aquest, que s'haurà d'aportar un certificat d'un taxador o d'una taxadora independent degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial, en relació amb el cost i el preu de mercat.

Igualment, s'haurà d'aportar la corresponent liquidació de l'impost de transmissions patrimonials, on figuri la conformitat amb l'import de l'adquisició.

Article 42. Justificació mitjançant mòduls

1. El règim de mòduls es pot aplicar en aquells supòsits en què es compleixin els requisits que estableix l'article 76.1 del Reglament de la Llei general de subvencions, o normativa que el substitueixi.

2. La justificació de subvencions mitjançant mòduls únicament s'aplicarà si així s'estableix en la convocatòria de la subvenció o en el conveni de col·laboració.

En aquest supòsit, la convocatòria, el conveni o la resolució ha d'establir les unitats que conformaran el mòdul, el cost unitari i altres aspectes pertinents.

La documentació que s'haurà de presentar en la justificació mitjançant mòduls, s'haurà d'ajustar al que preveu l'article 78 del Reglament de la Llei general de subvencions.

Article 43. Justificació mitjançant presentació d'estats comptables

El règim de justificació mitjançant presentació d'estats comptables es pot aplicar en aquells supòsits en què es compleixin els requisits que estableix l'article 80.1 del Reglament de la Llei general de subvencions.

En el cas de subvencions destinades a cobrir dèficits d'explotació, n'hi haurà prou si s'aporten comptes o estats financers degudament auditats, on s'apreciï el dèficit o la realització del programa o activitat parcialment subvencionada per tal que es pugui abonar la subvenció a la persona o l'entitat beneficiària.

La convocatòria podrà preveure, a l'efecte d'una adequada justificació de la subvenció, la presentació de la documentació addicional establerta en els articles 80.2 i 80.3 del Reglament de la Llei general de subvencions.

 

​​​​​​​Article 44. Justificació de subvencions gestionades per entitats col·laboradores

La justificació de les subvencions gestionades per entitats col·laboradores es refereix tant a l'acreditació del lliurament a les persones o entitats beneficiàries dels fons corresponents, com al fet de presentar davant l'òrgan concedent la justificació que les persones o entitats beneficiàries han d'aportar, la qual cosa s'estendrà no només a l'aplicació dels fons per aquells, sinó també al compliment de les condicions per cobrar per aquells, en funció del que disposa el conveni de col·laboració.

L'entitat col·laboradora tindrà l'obligació, igualment, a sotmetre's a les actuacions de comprovació que, respecte de la gestió dels fons municipals, pugui acordar l'òrgan concedent, i qualssevol altres de comprovació i control financer, per la qual cosa haurà d'aportar tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions esmentades.

Article 45. Ús dels comptes justificatius

1. Per a les subvencions concedides per un import inferior a 60.000 €, es podrà optar pel compte justificatiu simplificat en la respectiva convocatòria, conveni o resolució de concessió directa, amb el contingut que s'indica en el punt 2 d'aquest article.

El compte justificatiu contindrà la informació següent:

- Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

- Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, i de les dates d'emissió i de pagament, que es justificarà en els termes indicats en l'article anterior. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost estimat, s'indicaran les desviacions produïdes.

- Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència.

- Carta de pagament del reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels interessos derivats d'aquests.

- L'òrgan concedent comprovarà una mostra de justificants de despesa que permeti obtenir evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció. La respectiva convocatòria, acord de concessió o conveni determinarà el volum d'elements a comprovar.

2. En les subvencions d'import superior als 30.000 €, és d'ús preferent la modalitat de compte justificatiu amb informe d'auditor o auditora.

3. Els criteris de preferència anteriors, ho són sense perjudici de la possibilitat d'ús del compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa o de qualsevol dels altres mitjans de justificació, quan es consideri oportú.

Article 46. Despeses subvencionables

1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta Ordenança, les que de manera indubtable responen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i s'efectuïn en el termini establert en els instruments reguladors de la concessió. En cap cas no poden tenir un cost superior al valor de mercat.

2. Llevat que en els instruments reguladors de la concessió hi hagi una disposició expressa en contra, es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació determinat per la normativa reguladora de la subvenció.

3. Si l'import de la despesa subvencionable és igual o superior a l'import del contracte menor, la persona beneficiària ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació o, si s'escau, en la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i se n'ha de justificar l'elecció expressament en una memòria, si aquesta no recau en la proposta més econòmica.

4. Els instruments reguladors de la concessió poden establir llistes tancades de tipologies de despeses subvencionables o despeses no subvencionables, així com també establir límits quantitatius a la justificació de qualsevol de les tipologies acceptades com a subvencionables.

Les Instruccions de gestió i justificació de subvencions estableixen les regles de subvencionalitat per a cada tipus de despesa aplicables si no hi ha cap regulació expressa.

5. Els tributs són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan són susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

6. La persona beneficiària pot imputar els costos indirectes a l'activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui, d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en el qual efectivament es duu a terme l'activitat.

Els costos indirectes no requereixen cap justificació addicional.

7. En el supòsit de l'article 45.2 d'aquesta ordenança relatiu al compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor o auditora, les despeses derivades de la revisió del compte justificatiu per part de l'auditor o auditora de comptes només es consideren subvencionables si ho preveuen expressament els instruments reguladors de la concessió.

8. En el cas d'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, s'han de seguir les regles següents:

- Les Bases reguladores han de fixar el període durant el qual la persona beneficiària ha de destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, el qual no pot ser inferior a cinc anys, en el cas de béns inscribibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns.

- L'incompliment de l'obligació d'afectació referida en el paràgraf anterior, que es produeix en tot cas amb l'alienació o el gravamen del bé, és causa de reintegrament, en els termes que estableix el capítol II del títol II de la LGS, i aquest quedarà subjecte al pagament del reintegrament, sigui quin sigui el posseïdor o posseïdora, llevat que fos un tercer protegit per la fe pública registral o es justifiqui l'adquisició dels béns amb bona fe i títol just o en un establiment mercantil o industrial, en cas de béns mobles no inscribibles.

9. Es considera satisfeta l'obligació d'afectació a què es refereix l'apartat anterior quan:

- Si, tractant-se de béns no inscribibles en un registre públic, són substituïts per altres que serveixin en condicions anàlogues a la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i aquest ús es mantingui fins a completar el període establert, sempre que la substitució hagi estat autoritzada per l'Ajuntament o l'entitat concedent.

- Si tractant-se de béns inscribibles en un registre públic, el canvi d'afectació, alienació o gravamen és autoritzat per l'Ajuntament o l'entitat concedent. En aquest cas, la persona adquiridora assumeix l'obligació d'afectació dels béns pel període restant i, en cas d'incompliment d'aquesta obligació, del reintegrament de la subvenció.

10. Les Bases reguladores de les subvencions han d'establir, si s'escau, les regles especials que es considerin oportunes en matèria d'amortització dels béns inventariables. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d'amortització ha d'estar subjecte a les condicions següents:

- Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.

- Que l'amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.

- Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.

11. Les despeses financeres, les despeses d'assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a l'execució del projecte subvencionat i les d'administració específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l'activitat subvencionada, i són indispensables per a l'adequada preparació o execució d'aquesta, i sempre que així ho prevegin les Bases Reguladores. Amb caràcter excepcional, les despeses de garantia bancària poden ser subvencionades quan així ho prevegi la normativa reguladora de la subvenció.

En cap cas no són despeses subvencionables:

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

c) Les despeses de procediments judicials.

d) Els tributs són despesa subvencionable quan la persona beneficiària de la subvenció els abona efectivament. En cap cas no es consideren despeses subvencionables els imposts indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els imposts personals sobre la renda.

e) Els costs indirectes hauran d'imputar-se pel beneficiari a l'activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d'acord amb els principis i normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura en què tals costs corresponguin al període en què efectivament es realitza l'activitat.

Article 47. Subcontractació d'activitats subvencionades

1. La persona beneficiària de subvencions per a activitats pot subcontractar l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció, de conformitat amb el que preveuen l'article 29 de la LGS i l'article 68 del RLGS.

2. Als efectes d'aquesta Ordenança, queda fora del concepte de subcontractació la contractació d'aquelles despeses en què hagi d'incórrer el beneficiari per a la realització, per si mateix, de l'activitat subvencionada.

3. La persona beneficiària no pot concertar l'execució de les activitats subvencionades amb les persones o entitats previstes a l'article 29.7 de la LGS.

Respecte a la impossibilitat de concertar activitats amb persones o entitats vinculades amb la persona beneficiària, cal atenir-se a la definició continguda en l'article 68.2 del RLGS. Únicament és possible aquesta concertació si la contractació s'efectua d'acord amb les condicions normals de mercat i s'obté la prèvia autorització de l'òrgan concedent.

A aquest efecte, la persona beneficiària ha de sol·licitar aquesta autorització per escrit amb caràcter previ a la celebració del contracte, la qual s'ha de resoldre en el termini màxim de dos mesos. La manca de resolució, dins d'aquest termini, té caràcter de desestimació.

Les activitats que se subcontracten amb persones o entitats vinculades amb la persona beneficiària i que no compten amb la preceptiva autorització, no es consideren despeses subvencionables.

Article 48. Comprovació i conservació de les justificacions

1. El centre gestor que ha tramitat la concessió de la subvenció és el responsable de comprovar-ne la justificació. A aquest efecte, ha de comprovar que les justificacions es presenten en els terminis fixats i les ha de comprovar formalment, i pot requerir a la persona beneficiària perquè esmeni els defectes, completi la documentació o ampliï la informació.

2. En el cas de justificació mitjançant compte justificatiu simplificat, de conformitat amb el que preveu l'article 75.3 del RLGS, el centre gestor ha de comprovar una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal d'obtenir una evidència raonable de l'adequada aplicació de la subvenció, i ha de requerir a la persona beneficiària perquè els aporti.

En la respectiva convocatòria o acord de concessió s'han de fer constar els criteris de mostreig per a la selecció de justificants, d'acord amb el que preveuen les Instruccions de gestió i justificació de subvencions.

3. El centre gestor pot comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades, utilitzant els criteris assenyalats a l'art. 33 de la LGS.

4. Si com a conseqüència d'aquestes comprovacions s'estima que les justificacions presentades són correctes, el centre gestor proposarà el pagament corresponent o, en cas que el pagament s'hagi fet amb caràcter avançat, el donarà per justificat.

5. En el cas que es produeixi una desviació entre el cost final de l'activitat i el pressupost inicial, el possible pagament, reducció o revocació de la subvenció es determina en funció dels criteris previstos a la convocatòria i, si no n'hi ha, de conformitat amb els previstos a les Instruccions de gestió i justificació de subvencions.

 

TÍTOL X ​​​​​​​PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS

Article 49. Pagament de la subvenció

1. Amb caràcter general el pagament de les subvencions s'efectua contra la presentació de les justificacions de l'activitat subvencionada.

2. Quan així estigui previst als instruments reguladors de la concessió, es poden efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant justificacions parcials de l'activitat efectuada.

3. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció, abans de la justificació, s'efectua en casos puntuals que s'han d'explicitar i justificar adequadament en els instruments reguladors de la concessió. En aquest cas el termini per presentar les justificacions és el que estableixen aquests instruments reguladors.

4. En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats es poden exigir garanties als perceptors, a fi d'assegurar la realització total de l'obra o activitat subvencionada i el compliment dels objectius de la subvenció.

No s'autoritza el pagament de cap subvenció a la persona beneficiària que no hagi presentat, dins del termini previst, les justificacions relatives a subvencions anteriors pagades amb caràcter anticipat.

5. En tots els casos, si la persona beneficiària és deutora de l'Ajuntament de Felanitx, es pot efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes.

6. Els centres gestors han de vetllar per tal que no es proposi cap pagament a favor de les persones o entitats beneficiàries que no hagin presentat, dins del termini previst, les justificacions relatives a subvencions concedides anteriorment.

Article 50. Acreditació del compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

1. No es pot efectuar cap pagament si no consta acreditat fefaentment mitjançant les corresponents certificacions que la persona beneficiària es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els articles 18 i següents del RLGS.

2. No obstant això, en els supòsits previstos a l'article 24 del RLGS es pot substituir aquesta acreditació amb una declaració responsable.

En aquests casos, es considera que la declaració responsable presentada amb la sol·licitud té una validesa màxima de sis mesos des de la data d'emissió, de manera que no cal presentar-ne una de nova mentre aquest termini no hagi expirat.

3. En el cas que la persona beneficiària no s'hi hagi oposat de forma expressa, l'Ajuntament de Felanitx obtindrà de forma directa aquestes acreditacions per mitjans telemàtics.

 

TÍTOL XI ​​​​​​​PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Article 51. Procediment d'aprovació de la despesa i del pagament

1. Les subvencions tenen la consideració de despeses públiques i la seva efectivitat està condicionada a l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient.

2. L'aprovació de la convocatòria suposa també la de la despesa, i s'ha de confeccionar la corresponent operació comptable de retenció o d'autorització de la despesa, de conformitat amb el que estableixen les instruccions de gestió i justificació de subvencions.

3. La resolució dels expedients de concessió, tant directa com amb concurrència, comporta l'aprovació del compromís de despesa i la confecció de la corresponent operació comptable de disposició de la despesa, de conformitat amb el que estableixen les instruccions de gestió i justificació de subvencions.

4. Pel que fa al pagament, amb independència de si té caràcter avançat o no, cal tramitar i aprovar el corresponent reconeixement de l'obligació.

5. En els casos en què per motius previstos en els instruments reguladors de la subvenció calgui aprovar modificacions en les concessions que tinguin transcendència econòmica, cal regularitzar comptablement les fases de despesa que calgui mitjançant els corresponents ajustaments de valor.

6. L'aprovació de totes les fases del procediment esmentades requereix el tràmit de fiscalització prèvia per part de la Intervenció General.

 

TÍTOL XII ​​​​​​​DE LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE SUBVENCIONS I DEL REINTEGRAMENT

Article 52. Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions

1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió:

a) Les indicades a l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

b) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari.

2. Són causes d'anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de l'ordenament jurídic, en especial de les regles contingudes a la LGS, de conformitat amb el que disposa l'article 48 de la Llei 39/2015.

3. La tramitació i declaració de nul·litat s'ha d'ajustar al que disposen l'art. 36 de la LGS i els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015.

 

Article 53. Revocació

1. L'Ajuntament de Felanitx pot revocar totalment o parcialment la subvenció concedida en el cas que la persona beneficiària:

a) Incompleixi alguna de les obligacions imposades en els instruments reguladors de la concessió.

b) Hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'Ajuntament de Felanitx superin el cost total de l'obra o de l'activitat subvencionada o el percentatge fixat en la convocatòria.

c) No hagi justificat adequadament la totalitat de l'import de les despeses subvencionables previstes a la convocatòria

2. El procediment de revocació s'inicia d'ofici per acord de l'òrgan competent, per iniciativa pròpia o com a conseqüència d'una ordre superior, a petició raonada d'altres òrgans o per denúncia. També s'inicia a conseqüència de l'informe de control financer emès per la Intervenció General.

3. En la tramitació del procediment s'ha de garantir, en tot cas, el dret d'audiència de la persona interessada, mitjançant la notificació de la resolució d'inici i la concessió d'un termini de quinze dies per tal que al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents.

Article 54. Renúncia

1. La persona beneficiària pot renunciar a la subvenció, la qual cosa comporta que queda alliberat del compliment de la càrrega, les condicions o l'afectació a la qual està sotmesa la subvenció i perd el dret a exigir-la.

La renúncia ha de ser prèvia a l'inici de l'activitat subvencionada o al cobrament de la subvenció.

2. La renúncia pot tenir caràcter parcial, i afectar els saldos derivats de justificacions inferiors a l'import de la subvenció concedida que siguin conseqüència de desviacions pressupostàries en el cost de l'activitat. Aquestes desviacions hauran de ser admissibles, d'acord amb allò establert a l'article 48.5 d'aquesta ordenança.

3. La renúncia produïda una vegada efectuat el pagament parcial o total de la subvenció comporta el reintegrament de la quantitat percebuda. En aquest cas, el reintegrament no comporta el pagament de l'interès de demora, sempre que la renúncia estigui degudament justificada per causes alienes a la voluntat del beneficiari o per força major.

Article 55. Reintegrament de subvencions satisfetes

1. Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l'import definitiu sigui inferior a l'import pagat, la persona perceptora està obligada a reintegrar-ne la diferència.

2. També està obligada al reintegrament en el cas de:

 • Obtenció de la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant les que n'haurien impedit la concessió.
 • Incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte.
 • Incompliment de l'obligació de justificar o justificació insuficient en els terminis establerts.
 • Incompliment de l'obligació d'adoptar mesures de difusió.
 • Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i de control financer.
 • Altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3. En tant que tot reintegrament comporta la revocació prèvia de la subvenció, el procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació previst a l'article 53 d'aquesta Ordenança. El dret d'audiència de l'obligat al reintegrament queda garantit pel període d'al·legacions previst en el mateix article.

4. La resolució del procediment de reintegrament s'aprova pel mateix òrgan concedent de la subvenció, i ha d'identificar l'obligat a la devolució, les obligacions incomplertes acreditades, la causa de reintegrament d'entre les previstes a l'article 37 de la LGS i l'import de la subvenció a reintegrar juntament amb la liquidació dels interessos de demora.

5. Els interessos de demora es calculen segons els tipus d'interès legals incrementats un 25%, llevat que la Llei general de pressupostos n'estableixi un de diferent, meritats des del moment del pagament fins a la data de l'acord de reintegrament.

6. D'acord amb l'article 42.4 de la LGS, el termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament és de dotze mesos des de la data de l'acord d'iniciació, sens perjudici de les possibilitats generals d'ampliació o suspensió que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. El transcurs d'aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa produeix la caducitat del procediment, sens perjudici de continuar les actuacions fins a l'acabament i sense que es consideri interrompuda la prescripció per a les actuacions realitzades fins a la finalització del termini esmentat.

8. Les resolucions i els acords en matèria de reintegrament de subvencions exhaureixen la via administrativa.

9. La resolució es notifica a la persona interessada i se la requereix perquè realitzi el reintegrament corresponent en el termini i forma previst al Reglament general de recaptació.

10. Aquests ingressos tenen el caràcter de dret públic. El període d'ingrés en via voluntària és l'establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s'ingressen en aquest període, s'ha de procedir per via de compensació o de constrenyiment, d'acord amb el Reglament general de recaptació.

11. En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regeix pel que disposen els articles del 36 al 43 de la LGS, i del 91 al 101 del RLGS.

 

TÍTOL XIII CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS

Article 56. Control financer de les subvencions

1. Sens perjudici de la fiscalització prèvia que s'ha de fer en matèria de subvencions, de conformitat amb allò que preveuen els articles 213 i següents del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'ha d'exercir un control financer de les subvencions d'acord amb el que preveu l'article 44 de la LGS.

Tal com es preveu a les Bases d'execució del pressupost, el control financer de subvencions s'ha d'efectuar d'acord amb el que estableix al Pla anual d'actuacions de control. Així mateix, aquest control s'ha d'exercir respecte als beneficiaris i beneficiàries de subvencions atorgades amb càrrec als pressupostos de l'Ajuntament de Felanitx, independentment de si la concessió s'ha efectuat per concessió directa o per concurrència competitiva.

El pla esmentat ha de determinar l'abast del control, que principalment té la finalitat de comprovar el compliment de les obligacions de les persones o entitats beneficiàries en la gestió i aplicació de la subvenció i en l'adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades.

2. La Intervenció General efectua el control financer, de conformitat amb el que disposa el títol III de la LGS, Es pot contractar, a través del corresponent expedient de contractació, la col·laboració d'empreses privades d'auditoria per a la realització de controls financers de subvencions, les quals han de seguir la metodologia utilitzada per la mateixa Intervenció General.

3. Els beneficiaris i beneficiàries i els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o de la seva justificació estan obligats a prestar col·laboració i a facilitar la documentació que els sigui requerida pel personal que efectuï el control financer, el qual té les facultats següents:

a) Lliure accés a la documentació objecte de comprovació incloent-hi els programes i fitxers informàtics.

b) Lliure accés als locals de negoci i altres establiments o llocs on es desenvolupa l'activitat subvencionada.

c) Obtenció de factures, documents equivalents i qualsevol altre document relatiu a les operacions on hi hagi indicis de la incorrecta obtenció o destinació de la subvenció.

d) Lliure accés a la informació de comptes bancaris relacionats amb les subvencions objecte de control.

4. Les facultats i els deures del personal controlador i el procediment per a l'exercici del control financer són els previstos en els articles del 47 al 50 de la LGS.

5. Del resultat dels informes de control financer, se n'ha de donar compte al Ple de la corporació.

 

TÍTOL XIV ​​​​​​​INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS

Article 57. Infraccions i sancions administratives

1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, les accions i omissions tipificades en els articles 52 i següents de la LGS.

2. Les infraccions es consideren lleus, greus o molt greus d'acord amb els supòsits de la LGS, i s'apliquen als infractors les sancions tipificades a la mateixa llei.

3. Les sancions poden consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció pecuniària proporcional s'aplica sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. Aquesta multa és independent de l'obligació de reintegrament prevista a l'article 55 d'aquesta Ordenança. El cobrament de la multa es considera un ingrés de dret públic i s'hi aplica el Reglament general de recaptació.

4. En els supòsits en què la conducta és constitutiva de delicte, l'Administració ha de passar la denúncia/tant de culpa a la jurisdicció competent i s'absté de seguir el procediment sancionador mentre l'autoritat judicial no dicti sentència en ferm, no tingui lloc el sobreseïment o l'arxivament de les actuacions o no es produeixi la devolució de l'expedient pel Ministeri Fiscal.

5. Les sancions es graduen i es quantifiquen d'acord amb el que es disposa a l'article 60 i següents de la LGS.

Article 58. Responsabilitats

1. Són responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions els que determina l'article 53 de la LGS que, per acció o omissió, incorrin en els supòsits tipificats com a infraccions en els articles 56 i següents de la LGS.

2. Són responsables solidaris o subsidiaris els que preveu l'article 69 de la LGS.

Disposició addicional única

Pel que fa a la possibilitat d'aprovar despeses per subvencions que afectin pressupostos d'exercicis futurs, s'atendrà al que estableix la normativa pressupostària aplicable.

Disposició transitòria primera

Els procediments per concedir subvencions iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança es regiran pel que disposa la normativa que va regular la convocatòria, sense perjudici d'aplicar la normativa autonòmica de subvencions, de la Llei general de subvencions i de les Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Felanitx.

Disposició transitòria segona

El règim sancionador previst en aquesta Ordenança s'aplicarà a les persones o les entitats beneficiàries i a les entitats col·laboradores, per accions o omissions comeses abans de la seva entrada en vigor, sempre que sigui més favorable al que preveia l'Ordenança anterior.

Disposició derogatòria única

Queda derogada l'Ordenança municipal de subvencions de l'Ajuntament de Felanitx que fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Felanitx el 9 de febrer de 2007.

Disposició final primera

En tot el que no preveu aquesta Ordenança de caràcter general s'aplicarà el que disposa el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i la normativa de desenvolupament.

Disposició final segona

Una vegada aprovada definitivament, aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de publicar-la en el BOIB, un cop complert el que disposen els articles 103 i 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

La qual cosa es fa públic per a general assabentament.

Disposicions transitòries. Disposició transitòria única. Règim transitori de procediments

1. Als procediments de concessió de subvencions iniciats a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, els és aplicable la normativa vigent en el moment de l'inici de l'expedient corresponent.

2. Amb aquesta finalitat, s'entén que l'expedient s'ha iniciat quan l'òrgan competent ha aprovat la convocatòria pública corresponent de subvencions i s'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Si són subvencions consignades nominativament en el pressupost de la corporació, l'expedient s'entén iniciat quan la persona interessada ha presentat la sol∙licitud de subvenció acompanyada de la documentació legalment exigible.

4. En tot cas, tindrà caràcter retroactiu quan la seva aplicació sigui favorable a les persones beneficiàries i sempre que no es perjudiquin drets de tercers.»