Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 711572
Aprovació definitiva modificació pressupostària 19/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm. 143 de data 05/11/2022,  es va publicar l'anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. 19/2022, en la modalitat de suplements i habilitació de crèdits del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2022, finançat amb romanent per a despeses generals.

Durant el període d'exposició pública no es van presentar reclamacions ni suggeriments; en conseqüència ha quedat aprovat definitivament i es fan públics els capítols modificats.

Pressupost despeses :

Suplements de crèdit

Cap. 2             131.000'00

Cap. 6                 8.500'00

Suma              139.500'00

habilitació de crèdit

Cap. 2                  7.000'00

Total despesa   146.500'00

Finançament :

Pressupost ingressos:

Cap. 8              146.500'00

 

Ferreries, 30 de novembre de 2022

La batlessa

Joana Febrer Rotger