Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 704946
Ple – Aprovació definitiva de l’expedient de Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 2/2022 – Dotació dels crèdits necessaris per modificar el contracte de l'escoleta i per cobrir altres necessitats.Exp. 8631-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment, pel Ple d'aquesta Corporació, en sessió extraordinària tinguda el 13 d'octubre de 2022, l'expedient de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit (Expedient 8.631/2022) al pressupost de l'Ajuntament d'Alaior de 2022.

Publicat el pertinent anunci en el BOIB núm. 137, de 22 d'octubre de 2022, i transcorregut el termini de 15 dies, legalment establert, sense que s'hagi presentat cap tipus de reclamació.

De conformitat amb l'article 177, en relació amb el 169, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei que regula les Hisendes Locals, s'entén definitivament aprovat l'esmentat expedient, del qual es publica a continuació el resum per capítols del pressupost de l'Ajuntament d'Alaior d'enguany, un cop aplicat l'esmentat suplement de crèdit:

Capítol

Ingressos

Despeses

1

5.127.314,69 €

5.333.230,56 €

2

249.264,64 €

5.432.079,19 €

3

1.843.640,73 €

30.440,26 €

4

3.303.424,87 €

994.097,13 €

5

705.612,46 €

60.000,00 €

Subtotal ordiari

11.229.257,39 €

11.849.847,14 €

6

 

5.343.250,12 €

7

1.197.731,18 €

199.901,05 €

Subtotal capital

1.197.731,18 €

5.543.151,17 €

Subtotal no financer

12.426.988,57 €

17.392.998,31 €

8

5.004.990,54 €

16.268,96 €

9

 

22.630,86 €

Subtotal financer

5.004.990,54 €

38.899,82 €

Finançament financer

4.966.090,72 €

 

Total

17.431.979,11 €

17.431.898,13 €

El que es fa públic per a general coneixement i per tal que tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que es fa saber que contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació del present edicte en el BOIB, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears; tot això sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent en dret.

Tot l'anterior d'acord amb l'article 171 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa.

Finalment, escau indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

(Signat electrònicament: 25 de novembre de 2022

El batle José Luis Benejam Saura)