Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 701405
Aprovació definitiva modificació pressupostaria 03.2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la LRHL, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició al públic, ha quedat automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari d'aprovació inicial del Consell Insular de Formentera, adoptat en data 27 d'octubre 2022, sobre expedient de modificació de crèdit 03.2022 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, que es fa públic resumit per capítols:

INGRESSOS

Capítol

Denominació

Import

1

Impostos directes

7.696.000,00

2

Impostos indirectes

550.000,00

3

Taxes i altres ingressos

6.601.500,00

4

Transferències corrents

14.538.000,00

5

Ingressos patrimonials

10.000,00

6

Alienació d'inversions reals

0

7

Transferències de capital

4.440.000,00

8

Actius financers

7.461.814,62

9

Passius financers

0,00

 

TOTAL INGRESSOS

41.297.314,62

DESPESES

Capítol

Denominació

Import

1

Despeses de personal

15.898.500,00

2

Despeses en bens corrents i serveis

14.136.053,37

3

Despeses financeres

75.000,00

4

Transferències corrents

2.431.200,00

6

Inversions reals

8.506.561,25

7

Transferències de capital

250.000,00

8

Passius financers

0

 

TOTAL DESPESES

41.297.314,62

Contra el present Acord, en virtut del que disposa l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós - administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció esmentada.

Sense perjudici d'això, a tenor de l'establert en l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició del recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Formentera, 22 de novembre de 2022

La presidenta Ana Juan Torres