Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 698460
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de novembre de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives a l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020,de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), s'han impulsat canvis normatius enfocats a aconseguir que tots els alumnes tenguin garanties d'èxit escolar mitjançant una personalització del seu aprenentatge i, en general, a augmentar les oportunitats educatives i formatives de tota la ciutadania, sempre tenint com a objectius principals una educació de qualitat i d'equitat, com dos principis indissociables.

L'apartat 2 de la disposició final cinquena de la Llei orgànica 3/2020, la qual fa referència al calendari d'implantació, estableix que, a l'inici del curs següent a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, s'han d'aplicar les modificacions introduïdes en l'avaluació i les condicions de promoció de les diferents etapes educatives. Així, atès que la Llei orgànica 3/2020 va entrar en vigor el mes de gener de 2021, aquestes modificacions s'han d'implantar des del curs escolar 2021-2022.

L'article 43 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en la redacció que li dona la Llei orgànica 3/2020, estableix que l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes dels cicles formatius s'ha de dur a terme per mòduls professionals, tenint en compte la globalitat del cicle o del curs, des de la perspectiva de les noves metodologies d'aprenentatge. En el cas dels cicles formatius de grau bàsic, l'avaluació s'ha de fer per àmbits. Així mateix, indica que la superació d'un cicle formatiu requereix l'avaluació positiva en tots els mòduls professionals que el compon. En l'article 44 s'estableixen totes les titulacions que s'obtenen en cursar cadascun dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

El 17 de novembre de 2021, es va publicar el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regulen l'avaluació i la promoció a l'educació primària, així com l'avaluació, la promoció i la titulació a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional. L'article 17 d'aquest Reial decret regula l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes dels cicles de formació professional bàsica. L'article 23 del mateix Reial decret estableix com s'ha de fer l'avaluació i la titulació en la formació professional.

D'acord amb el que preveu la disposició transitòria segona del Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació secundària obligatòria, el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, tot i estar derogat per diverses normes, és d'aplicació durant el curs escolar 2022-2023.

La disposició transitòria segona de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional, preveu que l'ordenació acadèmica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu i l'ordenació dels certificats de professionalitat en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació continuaran vigents fins que es faci el desenvolupament reglamentari en el marc del nou sistema de formació professional en els termes prevists en el títol II i en la disposició final vuitena de la Llei esmentada. Aquest desenvolupament s'ha de fer d'acord amb el que estableixi el calendari d'implantació que s'ha d'aprovar segons el que preveu la disposició final cinquena d'aquesta Llei.

Finalment, cal afegir que el Reial decret llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària, com a normativa bàsica que és, ofereix pautes perquè les administracions educatives puguin flexibilitzar diversos aspectes dels ensenyaments oficials del sistema educatiu. Aquest Reial decret llei serà vigent fins que les autoritats competents determinin que han deixat de concórrer les circumstàncies extraordinàries derivades de la pandèmia generada per la COVID-19.

Així doncs, i atès que no s'ha dictat encara cap títol corresponent a cicles de grau bàsic, caldrà continuar amb la impartició i l'avaluació dels ensenyaments vigents fins ara. Per tal d'aclarir i facilitar a la comunitat educativa el marc normatiu relatiu a l'avaluació dels ensenyaments esmentats, és convenient dictar una resolució que concreti les especificitats relacionades amb l'avaluació, la promoció, la titulació i altres aspectes que afecten els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu durant el curs 2022-2023.

L'article 36.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desplegament legislatiu i l'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

En concret, l'article 20 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, estableix que la formació professional es constitueix com a sistema integrat que abraça el conjunt d'accions formatives i d'ensenyament i aprenentatge que capaciten per al desenvolupament qualificat de les diverses professions, l'accés a l'ocupació i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica. Ha d'incloure els ensenyaments propis de la formació professional inicial i els de la formació professional per a l'ocupació. Aquestes instruccions permeten concretar determinats aspectes relatius a l'ordenació d'aquests ensenyaments a les Illes Balears.

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les instruccions relatives a l'avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional, que figuren en l'annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè comenci a produir efectes a partir de la data de publicació.

 

Palma, 22 de novembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

 

ANNEX Instruccions relatives a l'avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. Aquestes instruccions tenen l'objecte de concretar determinats aspectes relatius a l'avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

1.2. Aquestes instruccions són aplicables als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments corresponents als cicles formatius de formació professional bàsica, de grau mitjà, de grau superior o cursos d'especialització de formació professional del sistema educatiu.

2. Criteris generals de l'avaluació

2.1. L'article 4 del Reial decret llei 31/2020 estableix que els estàndards d'aprenentatge avaluables als quals es refereix l'article 6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, han de tenir caràcter orientatiu per als centres.

2.2. L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat dels cicles formatius i dels cursos d'especialització s'ha de fer per mòduls professionals, tenint en compte la globalitat del cicle o del curs, des de la perspectiva de les noves metodologies d'aprenentatge.

2.3. D'acord amb la disposició transitòria segona del Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, en els cicles de formació professional bàsica l'avaluació s'ha de fer d'acord amb el que es preveu en l'article 17 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regulen l'avaluació i la promoció en l'educació primària, com també l'avaluació, la promoció i la titulació en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional.

2.4. En els cicles de grau mitjà i de grau superior i en els cursos d'especialització, l'avaluació s'ha de fer prenent com a referència tant els objectius, expressats en resultats d'aprenentatge (cicles i cursos d'especialització LOE) o en capacitats professionals (cicles LOGSE), com els criteris d'avaluació de cada un dels mòduls professionals, així com els objectius generals del cicle formatiu o curs d'especialització.

2.5. L'avaluació s'ha de dur a terme durant tot el procés d'ensenyament-aprenentatge i ha de ser contínua, formativa i integradora. Hi ha d'haver registres documentals de l'avaluació a l'inici, durant i al final d'aquest procés.

2.6 Els processos d'avaluació s'han d'adequar a les adaptacions metodològiques de les quals hagi pogut ser objecte la formació durant el curs. A més, s'ha de garantir l'accessibilitat a les proves d'avaluació als alumnes amb discapacitat.

2.7. D'acord amb el que es preveu en l'article 42.4 in fine de la LOE, en la redacció fixada per la LOMLOE, s'han d'establir adaptacions del currículum, basades en mesures de flexibilització i alternatives metodològiques, en l'ensenyament i avaluació de la llengua estrangera per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, especialment per als que presenten dificultats en la seva expressió i comprensió. En aquest cas, l'avaluació ha de tenir com a referència l'adaptació feta.

2.8. S'autoritza els centres educatius a modificar i flexibilitzar els criteris d'avaluació de cada mòdul professional en relació amb els resultats d'aprenentatge dels continguts bàsics o les capacitats professionals establerts en el títol i tenint en compte les orientacions pedagògiques que hi figuren.

2.9. Si es produeix un escenari que comporti la posada en marxa d'un pla de contingència que organitza la semipresencialitat o el pla digital de contingència per al cas excepcional de suspensió de l'activitat lectiva presencial, s'autoritza que les proves o activitats d'avaluació parcials o finals es puguin fer mitjançant el mateix sistema que el centre hagi triat per comunicar-se amb els seus alumnes en el desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge.

2.10. Les proves i les dades obtingudes en l'avaluació final de cadascun dels mòduls no han d'invalidar les dades obtingudes durant l'avaluació contínua, sinó que han d'ajudar a decidir sobre les parts que un alumne necessita reforçar o recuperar i han de permetre que l'equip educatiu pugui prendre en consideració la promoció de curs o l'accés al mòdul de Formació en Centres de Treball. La qualificació que figuri en l'acta d'avaluació ha de ser el reflex de l'evolució de l'alumne durant tot el curs.

2.11. Així mateix, s'autoritza que les sessions d'avaluació puguin tenir lloc de forma telemàtica.

2.12. S'han de dur a terme sessions d'avaluació a propòsit per als alumnes que hagin superat la resta de mòduls d'un cicle i finalitzin l'FCT en un moment diferent del que és habitual per al cicle corresponent.

2.13. L'acta de cada sessió d'avaluació s'ha d'estendre una vegada celebrada la sessió corresponent, preferentment de forma immediata perquè la puguin signar tots els assistents. Si, una vegada estesa, no és possible la presència dels professors als centres, cada professor n'ha de revisar el contingut transcrit des del GESTIB i ha d'informar l'equip directiu de les observacions o incidències que hi apreciï. Una vegada tots els participants hagin validat el contingut de l'acta, i sempre que el centre no tengui habilitat un sistema de signatures fefaent que permeti signar l'acta de la sessió de forma no presencial, la firma s'ha d'ajornar fins que sigui possible la signatura presencial al centre. Es recomana que els participants de la sessió d'avaluació signin l'acta de la sessió tan aviat com puguin acudir al centre.

2.14. En cas que sigui necessari, el cap del departament de la família professional o, en el seu defecte, algun membre de l'equip directiu pot signar l'acta per ordre d'un professor que no la pugui signar de forma presencial. Si es dona aquest cas, en el document s'ha d'identificar el nom i el càrrec de la persona que signa i la indicació PO seguida del nom de la persona que ha donat l'ordre de signar en nom seu.

2.15. Si en el moment de signar un acta, ja no és possible comptar amb la persona que va avaluar i qualificar els alumnes, l'acta la signarà per absència de la persona esmentada el cap del departament de la família professional o, en el seu defecte, algun membre de l'equip directiu. Si es dona aquest cas, en el document s'ha d'identificar el nom i el càrrec de la persona que signa i la indicació PA seguida del nom de la persona absent.

3. Còmput de convocatòries en cicles de grau mitjà i de grau superior

3.1. Per al còmput del nombre màxim de convocatòries en què els alumnes poden ser avaluats de cadascun dels mòduls d'un cicle de grau mitjà o de grau superior, no s'han de tenir en compte les convocatòries emprades durant el curs acadèmic 2019-2020.

3.2. Els alumnes poden presentar una sol·licitud de renúncia a l'avaluació i qualificació d'un mòdul professional o més, a fi de no esgotar el nombre màxim de convocatòries presencials a les quals tenen dret, d'acord amb el que s'estableix en el punt 5 d'aquestes instruccions.

4. Autorització de tercera repetició de curs en els ensenyaments de formació professional bàsica

4.1. En general, els alumnes que cursen un cicle formatiu de formació professional bàsica en règim presencial i amb una organització temporal ordinària disposen d'un màxim de quatre anys acadèmics per obtenir la titulació corresponent. Poden repetir cadascun dels cursos que formen el cicle una única vegada, sense superar el termini màxim de permanència indicat. Excepcionalment, es pot autoritzar una repetició d'un dels cursos una segona vegada, amb un informe previ favorable de l'equip docent que atén l'alumne.

4.2. Els alumnes que hagin cursat ensenyaments de formació professional bàsica dins el termini comprès entre el curs 2019-2020 i 2021-2022 poden repetir un curs per tercera vegada durant l'any acadèmic 2022-2023, sempre que comptin amb un informe previ favorable de l'equip docent que els atén. Això pot comportar que els alumnes que repeteixin per tercera vegada un curs superin en un any el termini màxim de permanència establert amb caràcter general per a aquests ensenyaments. Aquesta excepcionalitat per repetir un curs per tercera vegada en els cicles de formació professional bàsica no serà aplicable a partir del curs 2023-2024.

4.3. En cas que un alumne hagi de repetir un curs, només ha de cursar els mòduls suspesos. Malgrat això, els alumnes menors de setze anys han de restar dins les instal·lacions del centre durant tot l'horari lectiu.

5. Renúncia a la matrícula de mòduls distints del de Formació en Centres de Treball i de Projecte

5.1. Els alumnes majors de setze anys poden presentar la renúncia a la matrícula de tot el cicle o d'algun dels mòduls de què estan matriculats distints del de Formació en Centres de Treball o del de Projecte. Els menors d'edat requereixen el consentiment dels seus pares perquè la renúncia sigui efectiva.

5.2. Si es produeix un escenari que impliqui la posada en marxa d'un pla de contingència que comporti la semipresencialitat o la suspensió de l'activitat lectiva presencial, el termini per presentar la renúncia es redueix i es permet que es pugui presentar amb una antelació mínima d'un mes abans de l'avaluació final del curs o de l'avaluació final del mòdul o dels mòduls dels quals l'alumne demana la baixa voluntària. En la resta de casos, el termini per presentar la renúncia és de dos mesos abans, tal com preveu l'article 27 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l'organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen d'acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a les Illes Balears, en la modalitat d'ensenyament presencial (BOIB núm. 108, de 25 de juliol de 2009).

5.3. Per als cicles de formació professional bàsica, els cicles de grau mitjà o superior i els cursos d'especialització, la sol·licitud de renúncia s'ha de presentar d'acord amb el procediment que es preveu per a l'anul·lació voluntària de la matrícula en l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009.

5.4. Els centres educatius poden habilitar sistemes no presencials per presentar la sol·licitud de renúncia a la matrícula del cicle o d'algun mòdul.

5.5. Si durant un any acadèmic un alumne renuncia a la matrícula d'un mòdul i s'hi torna a matricular el curs acadèmic següent, l'haurà de cursar d'acord amb la normativa vigent per al curs corresponent.

5.6. Les instruccions per a la renúncia a la matrícula dels mòduls d'FCT i projecte es troben en la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 18 de juliol de 2022 per la qual es dicten les instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball per als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que durant el curs 2022-2023 imparteixen cicles formatius de formació professional bàsica, de grau mitjà o de grau superior i cursos d'especialització de formació professional del sistema educatiu (BOIB núm. 94, de 21 de juliol).

6. Especificitats per a la baixa d'ofici en la matrícula

6.1. Si el curs es desenvolupa en un escenari de presencialitat, les baixes d'ofici s'han de gestionar d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009.

6.2. Només en cas que es produeixi un escenari que comporti la posada en marxa d'un pla de contingència que organitza la semipresencialitat o el pla digital de contingència per al cas excepcional de suspensió de l'activitat lectiva presencial, i únicament durant el temps en què estigui actiu el pla corresponent, el criteri per donar de baixa d'ofici la matrícula d'un alumne en un mòdul ha de ser la falta de participació en les activitats lectives que es desenvolupen, presencialment o telemàticament, bé de forma continuada i sense justificació durant un període superior al 10 % de la càrrega horària del mòdul o del curs del cicle, bé de forma discontínua i sense justificació durant un període superior al 15 % de la càrrega horària d'un mòdul o d'un curs d'un cicle determinat. Per determinar la falta de participació en les activitats lectives que es desenvolupen de forma telemàtica, es tindrà en compte la manca de realització, de forma injustificada i dins el termini establert, de les activitats formatives definides en la programació didàctica del mòdul corresponent. Els alumnes han de tenir constància de quines activitats es requeriran per obtenir una avaluació positiva i del termini màxim que tenen per fer-les.

6.3. Per al càlcul dels percentatges esmentats, aplicables durant la vigència dels plans de contingència indicats, no es té en compte la càrrega horària corresponent als mòduls convalidats, la dels mòduls del curs superats de forma prèvia, la dels mòduls en què la persona interessada no està matriculada, ni la dels mòduls d'FCT i Projecte.

7. Segona convocatòria per als mòduls de primer curs

7.1. Els alumnes que cursen mòduls de primer curs de cicles de formació professional bàsica, de grau mitjà o de grau superior en règim presencial que obtenguin una qualificació negativa en l'avaluació final, que generalment es fa el mes de juny, tenen dret a una segona convocatòria anual per tornar a ser avaluats dels continguts dels mòduls suspesos, sempre que promocionin de curs o si es produeix el cas previst en el punt 12.4 d'aquestes instruccions. Aquesta segona convocatòria del curs s'ha de dur a terme, com a regla general, abans del 30 de juny. En cas excepcional, i prèvia autorització del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, la segona convocatòria es pot dur a terme, com a màxim, fins al 15 de juliol. Aquesta autorització es pot demanar fins al 31 de març de 2023.

7.2. Els alumnes amb mòduls suspesos en la primera convocatòria del curs que tenen dret a la segona convocatòria anual poden renunciar a ser avaluats en la segona convocatòria del curs en el termini i mitjançant el procediment que estableixi cada centre. Si un alumne no renuncia a la segona convocatòria del curs i, arribat el dia, no es presenta a la prova que l'ha d'avaluar, perd la convocatòria. En aquest cas, en les actes i en el GESTIB el mòdul ha de figurar qualificat amb un 1.

7.3. Una vegada obtingudes les qualificacions dels mòduls avaluats en la segona convocatòria del curs, l'equip educatiu del cicle reunit en junta decidirà si aquests alumnes poden passar de curs o si han de repetir, d'acord amb els criteris que s'estableixen en el punt 12 d'aquestes instruccions.

8. Segona convocatòria per als mòduls de segon curs diferents dels de Formació en Centres de Treball (FCT) i, en el seu cas, de Projecte

8.1. Els professors han de preveure el sistema de recuperació i avaluació dels mòduls de segon curs que s'han cursat presencialment i han obtingut una qualificació negativa en l'avaluació que determina l'accés dels alumnes a la Formació en Centres de Treball (FCT) i que es duu a terme, generalment, durant el mes de març.

8.2. Si es produeix un escenari que comporti la posada en marxa d'un pla de contingència que organitza la semipresencialitat o el pla digital de contingència per al cas excepcional de suspensió de l'activitat lectiva presencial, les activitats de recuperació dels mòduls de segon curs pendents s'han de dur a terme mitjançant el mateix sistema amb el qual cada centre s'hagi comunicat amb els seus alumnes en el desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge. Aquestes activitats s'han de dur a terme des del moment en què es comunica la qualificació negativa en els mòduls i han d'haver acabat dins el mes de juny.

8.3. Les proves d'avaluació corresponents a la segona convocatòria anual dels mòduls de segon curs han de tenir lloc, en general, en els dies lectius compresos entre el 15 de maig i el 15 de juny. Excepcionalment, per atendre situacions concretes que afectin un alumne, i prèvia autorització del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, la segona convocatòria anual es pot dur a terme, com a màxim, fins al 15 de juliol. Aquesta autorització es pot demanar fins al 31 de març de 2023.

8.4. Els alumnes poden renunciar a ser avaluats en la segona convocatòria dels mòduls de segon curs en el termini i mitjançant el procediment que estableixi cada centre. Si un alumne no renuncia a la segona convocatòria del curs i, arribat el dia, no es presenta a la prova que l'ha d'avaluar, perd la convocatòria. En aquest cas, en les actes i en el GESTIB el mòdul ha de figurar qualificat amb un 1.

8.5. S'ha de dur a terme una sessió d'avaluació expressament per als alumnes que han participat del sistema de recuperació dels mòduls de segon curs en segona convocatòria anual. Una vegada obtingudes les qualificacions dels mòduls avaluats en la segona convocatòria anual, l'equip educatiu del cicle ha de decidir per a cada alumne si passa a cursar el mòdul d'FCT. Si l'alumne havia cursat parcialment i de forma avançada el mòdul d'FCT durant aquest curs escolar, les hores fetes amb avaluació positiva es tenen en compte per a l'avaluació del mòdul, que es completarà durant el curs acadèmic immediatament posterior. Si, abans de la sessió d'avaluació esmentada, l'alumne ha cursat totalment i de forma avançada les activitats corresponents al mòdul d'FCT, de forma que pot obtenir una avaluació positiva en aquest mòdul i, a més, té una qualificació positiva en la resta de mòduls del cicle, s'ha de dur a terme immediatament una sessió d'avaluació del mòdul d'FCT, a fi que l'alumne pugui titular encara dins el curs actual.

9. Avaluació dels mòduls pendents en els cicles que es cursen d'acord amb la LOGSE i que no tenen segon curs

9.1. En els cicles LOGSE que no tenen segon curs, perquè a segon només es fa FCT, no hi ha decisió de promoció de curs. En aquest cas, per cursar el mòdul d'FCT els alumnes han d'haver superat la resta de mòduls. En aquests cicles, els equips educatius decideixen per cada alumne, en funció de la càrrega lectiva de mòduls suspesos, si és més convenient que el curs següent els repeteixin presencialment o si els mòduls pendents es poden intentar superar mitjançant el sistema de recuperació i avaluació dels mòduls suspesos distints del mòdul d'FCT que estableix cada centre per a aquest tipus de cicles. L'equip educatiu pot acordar també que els alumnes que participen del sistema de recuperació esmentat puguin avançar la realització del mòdul d'FCT, d'acord amb la flexibilització prevista en la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 18 de juliol de 2022 per la qual es dicten les instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball per als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que durant el curs 2022-2023 imparteixen cicles formatius de formació professional bàsica, de grau mitjà o de grau superior i cursos d'especialització de formació professional del sistema educatiu (BOIB núm. 94, de 21 de juny).

9.2. Si es produeix un escenari que comporti la posada en marxa d'un pla de contingència que organitza la semipresencialitat o el pla digital de contingència per al cas excepcional de suspensió de l'activitat lectiva presencial, les activitats de recuperació dels mòduls pendents s'han de fer mitjançant el mateix sistema amb el qual cada centre s'hagi comunicat amb els seus alumnes en el desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge. Aquestes activitats s'han de dur a terme en el termini que estableixi el centre. Preferentment han d'haver acabat abans del mes de març, per tal que l'alumne que superi els mòduls pendents pugui cursar el mòdul d'FCT.

9.3. Les proves d'avaluació corresponents als mòduls pendents s'han de dur a terme, en general, fins a final del mes de març. Excepcionalment, es poden dur a terme fins a final del mes de juny.

9.4. Els alumnes poden renunciar a ser avaluats en la segona convocatòria dels mòduls pendents en el termini i mitjançant el procediment que estableixi cada centre. Si un alumne no renuncia a la segona convocatòria del curs i, arribat el dia, no es presenta a la prova que l'ha d'avaluar, perd la convocatòria. En aquest cas, en les actes i en el GESTIB el mòdul ha de figurar qualificat amb un 1.

9.5. S'ha de fer una sessió d'avaluació expressament per als alumnes que han participat del sistema de recuperació dels mòduls pendents. Una vegada obtingudes les qualificacions dels mòduls avaluats, l'equip educatiu del cicle decidirà si l'alumne passa a cursar el mòdul d'FCT. Si l'alumne havia cursat parcialment i de forma avançada el mòdul d'FCT durant aquest curs escolar, les hores fetes amb avaluació positiva es tenen en compte per a l'avaluació del mòdul, que es completarà durant el curs immediatament posterior. Si, abans de la sessió d'avaluació esmentada, l'alumne ha cursat totalment i de forma avançada les activitats corresponents al mòdul d'FCT, de forma que pot obtenir una avaluació positiva en aquest mòdul i, a més, té una qualificació positiva en la resta de mòduls del cicle, s'ha de dur a terme immediatament una sessió d'avaluació del mòdul d'FCT, a fi que l'alumne pugui titular encara dins el curs actual.

10. Avaluació dels mòduls que es cursen mitjançant el programa de recuperació de mòduls de primer curs no superats

10.1. Els centres tenen programes per a la recuperació de mòduls de primer curs no superats, els quals s'adrecen als alumnes que han promocionat al segon curs. Aquests programes s'estableixen de forma individual per als alumnes matriculats dels mòduls pendents de primer curs. Si es dona un escenari que comporti la posada en marxa d'un pla de contingència que organitza la semipresencialitat o el pla digital de contingència per al cas excepcional de suspensió de l'activitat lectiva presencial, s'autoritza que les activitats de recuperació i les proves per avaluar els mòduls pendents es duguin a terme mitjançant el mateix sistema amb el qual cada centre s'hagi comunicat amb els seus alumnes en el desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge.

10.2. Les activitats de recuperació i les proves per avaluar-les s'han de fer preferentment abans del mes de març, per facilitar que els alumnes que es trobin en condicions d'accedir a l'FCT ho puguin fer. Malgrat això, si es considera que pedagògicament és millor per a l'alumne, s'autoritza que les activitats de recuperació i les proves per avaluar els mòduls pendents de primer curs es puguin dur a terme fins al final del mes de juny.

11. Activitats de suport per als alumnes amb dificultats

11.1. L'article 9 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l'organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen d'acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a les Illes Balears, en la modalitat d'ensenyament presencial, preveu que es puguin dur a terme activitats formatives de suport adreçades a alumnes que presentin dificultats per superar alguns mòduls d'un cicle formatiu i estiguin en risc d'abandonament d'aquests ensenyaments. S'autoritza que qualsevol alumne matriculat en un mòdul pugui fer aquestes activitats formatives de suport, d'acord amb la disponibilitat del centre, si pedagògicament s'estima que aquesta mesura afavoreix el procés d'aprenentatge de l'alumne. És especialment recomanable que hi participin els alumnes que no puguin continuar els ensenyaments del cicle de formació professional dual en règim intensiu i hagin de canviar la matrícula a règim presencial, atès que és possible que tenguin pendents de cursar, i de ser-ne avaluats, continguts que s'han impartit i s'han avaluat per als alumnes de règim presencial.

11.2. Es permet que en els àmbits dels cicles de formació professional bàsica es facin les mateixes adaptacions significatives permeses per a l'alumnat que cursa educació secundària obligatòria. No es permeten adaptacions significatives en els mòduls professionals dels cicles de formació professional bàsica.

11.3. Si es produeix un escenari que comporti la posada en marxa d'un pla de contingència que organitza la semipresencialitat o el pla digital de contingència per al cas excepcional de suspensió de l'activitat lectiva presencial, el centre pot organitzar les activitats de suport mitjançant el mateix sistema amb el qual s'hagi comunicat amb els seus alumnes en el desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge no presencial.

11.4. Les activitats de suport poden coincidir quant a contingut, organització i durada amb les activitats de recuperació de mòduls que es preveuen en aquestes instruccions.

12. Criteris per a la promoció o la repetició del curs

12.1. En els ensenyaments presencials, per poder promocionar al segon curs d'un cicle formatiu, l'alumne ha d'estar matriculat i ha d'haver estat avaluat de tots els mòduls que formen part del primer curs d'acord amb l'organització curricular del cicle formatiu corresponent. S'exceptuen els casos que es preveuen en el punt 16 d'aquestes instruccions.

12.2. La promoció de curs en els cicles de formació professional bàsica s'ha de fer d'acord amb el que preveu l'article 23.4 del Reial decret 127/2014, de 28 de febrer.

12.3. La promoció de curs en els cicles de grau mitjà o de grau superior s'ha de fer d'acord amb el que es preveu en l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 18 de febrer de 2014 de modificació de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l'organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen d'acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a les Illes Balears, en la modalitat d'ensenyament presencial (BOIB núm. 30, de 4 de març de 2014). És a dir, es poden matricular dels mòduls professionals corresponents al segon curs i cursar-los els alumnes amb mòduls professionals de primer curs pendents de superació la càrrega horària dels quals en conjunt no superi les 330 hores. En tot cas, per poder-se matricular dels mòduls del segon curs i cursar-los, l'alumne ha d'haver superat els mòduls professionals de suport del primer curs que hi pugui haver d'acord amb el desenvolupament curricular del cicle formatiu.

12.4. Com a mesura excepcional, l'equip educatiu que atén un alumne pot decidir la promoció al segon curs del cicle o la repetició del curs sense seguir tots els criteris prevists en el punt anterior d'aquestes instruccions. La mesura excepcional es pot adoptar sobre la base de criteris pedagògics, amb l'objectiu d'afavorir el procés d'aprenentatge de cada alumne considerat individualment. En aquests casos excepcionals, la decisió de promoció s'ha de prendre de forma col·legiada i, sempre que sigui possible, per consens. En cas contrari, s'ha d'adoptar per majoria simple de l'equip docent, el qual ha de tenir en compte el progrés de l'alumne en el conjunt dels mòduls professionals i les possibilitats de continuar els ensenyaments amb èxit el curs següent. Els professors tenen un vot per cada mòdul que imparteixin. Per promocionar de curs amb aquesta mesura excepcional, els alumnes han d'haver estat avaluats de tots els mòduls del primer curs.

12.5. Els alumnes que hagin de repetir curs d'acord amb aquestes instruccions només han de cursar els mòduls no superats.

12.6. Els alumnes que passin al segon curs amb un o més mòduls de primer avaluats i no superats s'han de matricular dels mòduls professionals del segon curs i del mòdul o dels mòduls no superats del primer curs, que han de cursar com a mòduls pendents. Quan l'alumne disposi dels horaris, una vegada iniciat el curs escolar, ha de comprovar si pot compatibilitzar l'assistència presencial als mòduls de què està matriculat. En cas que els mòduls pendents de primer curs coincideixin en horari amb els del segon curs, l'alumne ha de triar a quin vol assistir presencialment. Si tria cursar presencialment el mòdul de primer curs, s'ha de donar de baixa del mòdul de segon curs que coincideix en horari. Si tria cursar presencialment el mòdul de segon curs, el de primer l'haurà de cursar mitjançant el programa de recuperació de mòduls de primer curs no superats que organitza el centre.

13. Criteris de titulació

13.1. La superació d'un cicle formatiu de grau mitjà, de grau superior o d'un curs d'especialització requereix l'avaluació positiva de tots els mòduls professionals que en formen part.

13.2. Pel que fa als cicles de formació professional bàsica, d'acord amb el que preveu l'article 18 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, la superació de la totalitat dels mòduls inclosos en el cicle condueix a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

13.3. Els alumnes que no superin la totalitat dels ensenyaments de formació professional bàsica, dels cicles formatius de grau mitjà o superior o d'un curs d'especialització, rebran una certificació acadèmica dels mòduls professionals superats i de les competències adquirides i, en el seu cas, dels àmbits superats, que tindrà efectes acadèmics i d'acreditació parcial acumulable de les competències adquirides en relació amb el Sistema Nacional de les Qualificacions i de la Formació Professional. Aquesta certificació donarà dret, a les persones que la sol·licitin, a l'expedició per part de l'administració competent del certificat o acreditacions professionals corresponents.

14. Avaluació dels ensenyaments de formació professional que s'imparteixen en l'oferta de règim de formació a distància

Si es dona un escenari que comporti la posada en marxa d'un pla de contingència que organitza la semipresencialitat o el pla digital de contingència per al cas excepcional de suspensió de l'activitat lectiva presencial, s'autoritza els centres educatius perquè puguin substituir la prova presencial final d'un mòdul que s'imparteix en règim de formació a distància per una prova desenvolupada mitjançant els recursos telemàtics utilitzats de manera habitual en el desenvolupament d'aquesta modalitat, mantenint la seva ponderació per al càlcul de la qualificació final de cada mòdul al costat dels processos d'avaluació desenvolupats al llarg de el curs.

15. Particularitats per als ensenyaments de formació professional dual del sistema educatiu en règim intensiu (FP intensiva)

15.1. El centre ha d'oferir als alumnes procedents d'FP intensiva que s'incorporen a un cicle impartit en règim presencial la formació que posa a disposició de la resta d'alumnes del cicle.

15.2. En cas que un alumne hagi de passar d'FP intensiva a règim presencial, si l'equip educatiu que atén l'alumne ho estima més adequat per completar la formació relacionada amb un o més mòduls, no se l'ha d'avaluar en la primera sessió d'avaluació final del mòdul, sinó que se li ha de permetre participar en les activitats de recuperació que s'ofereixen als alumnes que han suspès el mòdul o bé en les activitats de suport a què es fa referència en el punt 11 d'aquestes instruccions. Una vegada acabades, se l'avaluarà per primera vegada del mòdul corresponent.

15.3. Atès que la matrícula en el cicle formatiu d'FP intensiva no garanteix la contractació per part d'una empresa, si arribat el moment de formalitzar el contracte no és possible formalitzar-lo, el centre ha de canviar la matrícula de l'alumne al règim presencial. En aquest cas, s'han de respectar les qualificacions obtingudes fins a aquell moment.

16. Possibilitat de cursar mòduls de primer curs i de segon curs simultàniament

16.1. S'autoritza que els alumnes puguin cursar, de forma presencial i de manera simultània, mòduls de primer curs i de segon curs que es cursen per primera vegada i que pertanyen al mateix cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior, sempre que es compleixin les condicions següents:

  1.  Que els alumnes hagin superat part dels ensenyaments del cicle corresponent amb un currículum establert per una altra comunitat autònoma i que, en traslladar la matrícula a un centre de les Illes Balears, tenguin pendents de cursar mòduls que en el currículum aplicable a les Illes Balears es troben al primer curs i en el currículum de l'altra comunitat autònoma es troben al segon curs.
  2.  Que els alumnes hagin superat el mòdul professional de suport si es troba en el primer curs del cicle d'acord amb el currículum aplicable a les Illes Balears.
  3.  Que es puguin compatibilitzar els horaris presencials dels mòduls en què es matriculen. Si els horaris no són compatibles i el cicle s'imparteix a distància en algun centre de les Illes Balears, s'autoritza que puguin compatibilitzar els mòduls esmentats en règim presencial i a distància al mateix centre o en dos centres diferents.

16.2. Aquesta autorització és aplicable als alumnes que hagin cursat i superat parcialment un cicle de grau mitjà o de grau superior d'acord amb la LOGSE i que, per tal d'obtenir el títol, han de passar a cursar el cicle corresponent regulat d'acord amb la LOE. En aquest cas, s'ha de complir el requisit previst en la lletra c) de l'apartat anterior.

16.3. Aquesta autorització és aplicable als alumnes que hagin cursat i superat totalment o parcialment un cicle de grau mitjà o de grau superior cursat d'acord amb la LOE i que passen a cursar un cicle formatiu de dos cursos que encara s'imparteix d'acord amb la LOGSE.

16.4. Aquesta autorització no és aplicable als alumnes del cicle formatiu de Manteniment Aeromecànic d'Avions amb Motor de Turbina, ateses les especials circumstàncies en què s'imparteix aquest cicle a les Illes Balears.

17. Aspectes relatius a l'admissió

17.1. Els alumnes que el curs acadèmic anterior estaven matriculats en un cicle formatiu però hagin perdut el dret d'assistir-hi i ser avaluats de conformitat amb la normativa vigent, han de presentar una nova sol·licitud d'admissió a aquest cicle si volen continuar amb els estudis.

17.2. També han de tornar a participar en el procés d'admissió els alumnes que el curs acadèmic anterior cursaven un cicle formatiu i hagin de repetir el primer curs, sempre que els mòduls suspesos superin el 50 % de la càrrega lectiva anual dels mòduls matriculats. Les persones que hagin de repetir el primer curs amb un percentatge de mòduls suspesos inferior s'han de matricular al mateix centre on l'han cursat en les dates indicades per als alumnes que no promocionen a segon curs.

 17.3. Així mateix, els alumnes que el curs acadèmic anterior van formalitzar la matrícula en un mòdul o més que havien quedat vacants una vegada finalitzat el termini ordinari d'admissió, no han de participar en aquest procés d'admissió sempre que hagin superat el 50 % de la càrrega lectiva anual dels mòduls en què estaven matriculats.

18. Reclamacions

Els alumnes, o els seus pares o tutors, poden presentar reclamacions contra les qualificacions obtingudes d'acord amb la normativa vigent. En el cas que sigui necessari, el centre pot acceptar altres sistemes de recepció de reclamacions, d'acord amb les possibilitats de cada alumne o família, sempre que quedi constància de tot el procés.

19. Convalidacions

9.1. Les convalidacions aplicables als alumnes que cursen cicles formatius de formació professional es regulen en el Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s'estableixen convalidacions de mòduls professionals dels títols de formació professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seva aplicació, i es modifica el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

19.2. En general, per demanar una convalidació cal estar matriculat del mòdul que es vol convalidar. Mentre no es resolgui la convalidació, l'alumne ha d'assistir a les classes i ha de fer les activitats formatives i d'avaluació previstes en la programació del mòdul corresponent.

19.3. Malgrat el que preveu l'apartat 19.2, els qui es vulguin matricular d'un mòdul a l'únic efecte de demanar la convalidació, han de seguir el que es preveu en els punts següents:

  1.  Quan la persona interessada pugui acreditar que es troba en algun dels supòsits que es regulen en la normativa vigent en matèria de convalidacions, pot presentar la sol·licitud de convalidació del mòdul o mòduls corresponents i la documentació adjunta al centre educatiu on s'imparteix, en règim presencial, el cicle que el conté, indicant que la sol·licitud és només per demanar la convalidació.
  2.  La sol·licitud es pot presentar durant tot el curs escolar, encara que aquesta persona no hagi obtingut cap plaça en el cicle ni cap vacant per matricular-se en el mòdul que vol convalidar. La persona interessada ha de complir les condicions d'accés al cicle al qual pertany el mòdul o mòduls que vol convalidar.
  3.  El centre educatiu que rebi la sol·licitud de convalidació ha de comprovar si la persona interessada la pot demanar i, si és el cas, l'ha de matricular només del mòdul o mòduls concrets, a l'únic efecte de tramitar-ne l'expedient de convalidació. Aquests alumnes matriculats no computen per al càlcul del nombre màxim d'alumnes matriculats per mòdul. Si, com a resultat de l'expedient, es denega la convalidació, l'alumne no té dret a cursar el mòdul corresponent; si el vol cursar, ha de participar en un procediment d'admissió quan es convoqui.
  4.  El centre educatiu ha de notificar a la persona interessada la resolució que determina si es concedeix o es denega la convalidació, de conformitat amb el que es preveu en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Li ha d'indicar que, si no està conforme amb la resolució, pot interposar un recurs d'alçada contra aquesta resolució davant la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.
  5.  Si la resolució és favorable a la convalidació, el centre educatiu ha d'incorporar la resolució i la documentació acreditativa corresponent en l'expedient acadèmic de l'alumne, i ha de fer constar en les actes d'avaluació i en la certificació acadèmica que el mòdul s'ha convalidat. Si l'alumne no té obert cap expedient acadèmic del cicle en cap centre de les Illes Balears, el centre que resol favorablement la convalidació li ha d'obrir aquest expedient. Si la convalidació comporta que s'hagi d'incorporar una qualificació juntament amb la menció «convalidat», d'acord amb el que es preveu en la normativa reguladora de les convalidacions, la qualificació que consti s'ha de tenir en compte per calcular la nota mitjana del cicle formatiu de formació professional.
  6.  Si s'accepta una sol·licitud de convalidació, l'interessat ha de pagar la matrícula del mòdul o mòduls professionals dels quals demana convalidació. En aquest cas, l'import màxim per mòdul professional ve determinat per les Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents públics de segon cicle d'educació infantil i educació primària i d'educació secundària per al curs 2022-2023. A aquest import s'ha d'aplicar una reducció del 50 %.

20. Caràcter excepcional de les mesures adoptades

20.1. En els documents oficials d'avaluació i en les programacions didàctiques modificades com a conseqüència de les mesures educatives adoptades d'acord amb aquestes instruccions s'hi ha de fer constar el caràcter excepcional d'aquestes mesures.

20.2. Aquests documents han d'incloure, a més de la referència a l'ordre que regula el currículum de l'ensenyament corresponent, les referències a la normativa bàsica i la dictada per la Conselleria d'Educació i Formació Professional que autoritza les mesures de flexibilització adoptades, per tal que hi quedi reflectit el marc reglamentari en què es va desenvolupar l'avaluació i l'adopció de les decisions de promoció i de titulació que consten en els documents esmentats.

21. Informació a l'alumnat i als tutors legals

Els equips directius han d'establir el sistema per fer arribar als alumnes i als tutors legals el contingut d'aquestes instruccions, en especial la informació relativa a les modificacions sobre el desenvolupament de la formació i l'avaluació previstes en la normativa dels cicles formatius.