Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 645798
Estimació de recursos en relació a les ajudes econòmiques reactivació COVID-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia, en data 21 d'octubre de 2022, ha resolt:

Primer.- Disposar la despesa, reconèixer l'obligació i proposar el pagament a càrrec de l'aplicació pressupostària 231/4791 del vigent pressupost de l'exercici 2022 pels imports que es mencionen a continuació de les ajudes econòmiques per a la reactivació de l'activitat econòmica en el municipi arran de la crisi provocada per la COVID-19, de conformitat amb el següent detall:

NIF / DNI

IMPORT

75663429F

1.425,00

43150224Q

198,57

Y1371907V

657,99

B07994676

1.600,00

B07709983

1.514,25

E16568008

2.014,75

A07169261

0

B57456782

1.600,00

43032514C

1.580,75

TOTAL:

10.591,31

Als beneficiaris que compleixen els requisits de la convocatòria i han presentat tota la documentació en termini, però no acrediten tenir treballadors al seu càrrec, els correspon un import zero.

Són obligacions dels beneficiaris:

  • Mantenir la plantilla mitjana de treballadors durant l'exercici 2021 respecte de la que tenien el 2020.
  • Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la normativa vigent en matèria de subvencions.
  • Procedir al reintegrament dels fons percebuts per obtenir l'ajuda falsejant les condicions requerides per fer-ho o ocultant les que ho haguessin impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes a la normativa de subvencions.
  • Sempre que els beneficiaris hi estiguin obligats han de tenir els comptes dipositats al registre mercantil dins els terminis legalment establerts per la llei.
  • Prestar col·laboració i facilitar totes les evidències que siguin requerides en l'exercici de les funcions de control que corresponguin a l'Ajuntament.
  • Estar sotmesos a les responsabilitats, infraccions i sancions regulades a la normativa general de subvencions.  

Segon.- Publicar aquesta Resolució mitjançant un anunci a la seu electrònica de l'Ajuntament de Pollença

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació en el tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament, conformement la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que s'estimi procedent.

(Signat electrònicament: 21 d'octubre de 2022

El regidor delegat de Comerç Miguel Llobeta Vives)