Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 645241
Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 30 de juny de 2022 d'adjudicació de la concertació social del servei d’intervenció en crisi per a persones menors d’edat de 13 a 18 anys

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 Antecedents

1. La presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS) mitjançant Resolució núm. 7479 de de 4 de maig de 2022, va aprovar la convocatòria de la concertació del servei d'intervenció en crisi per a persones menors d'edat de 13 a 18 anys (BOIB núm. 61, de 10 de maig de 2022).

2. Amb aquesta resolució es va autoritzar la despesa dimanant d'aquest expedient per l'import total màxim 311.774,40 € (IVA exempt) amb càrrec a la partida pressupostària 20.23135.22709 del pressupost de despesa de l'IMAS.

3. La convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 61, de 10 de maig de 2022, i una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s'han rebut dues sol·licituds, per un total de 45 places ambdues, per part de les entitats:

  • Centre d'Atenció Integral a la Família (en endavant, CAIF)
  • Asociación de madres y padres de personas con discapacidad de las Islas Baleares (en endavant, AMADIBA)

4. Per part del Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de Serveis Socials, en data 30 de maig de 2022, s'informa favorablement sobre els serveis acreditats i vigents de l'entitat CAIF, així com de la inexistència d'expedient sancionador en matèria de serveis socials per infraccions de les que consten en els articles 128 i 129 de la Llei 4/2009, de Serveis Socials de les Illes Balears durant els darrers 24 mesos.

L'entitat AMADIBA, en tant, s'havia comprovat d'inexistència d'acreditació del servei concertat per part de l'IMAS, va ser requerida en data de 6 de juny de 2022 per a que presentàs l'acreditació del Servei per part d'altra administració pública competent, que fos compatible amb el servei concertat. En la mateixa data va presentar la sol·licitud d'acreditació del Servei però no la Resolució d'acreditació del servei objecte de la concertació.

Finalment, en data de 20 de juny de 2022 el Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de Serveis Socials, va informar que l'entitat AMADIBA no tenia el servei autoritzat ( passa prèvia l'acreditació).

5. En data 21 de juny de 2022, va ser emès per la Direcció Insular d'Infància i Família, informe tècnic relatiu a la convocatòria esmentada, al qual s'informa que l'entitat CAIF ha presentat la documentació indicada a l'apartat 7.2 de la convocatòria en temps i forma i que compleix els requisits, aleshores que l'entitat AMADIBA no compleix el requisit 6.c «Tenir el servei objecte d'aquesta convocatòria legalment constituït i acreditat per l'IMAS, així com tenir el servei inscrit en el Registre Unificat de Serveis Socials» de la convocatòria de la concertació del servei d'intervenció en crisi per a persones menors d'edat de 13 a 18 anys (BOIB núm. 61, de 10 de maig de 2022).

6. La Comissió Avaluadora es va reunir en data 21 de juny de 2022, acordant, admetre a l'entitat CAIF e inadmetre per no complir els requisits de la convocatòria a l'entitat AMADIBA, i per ser l'única sol·licitud admesa adjudicar-li les 45 places de la concertació social del servei d'intervenció en crisi per a persones menors d'edat de 13 a 18 anys a l'entitat CAIF.

7. El dia 22 de març de 2022, va ser signat l'informe proposta de resolució, emès pel cap del Servei d'Infància i Família amb el vist i plau de la directora insular de Menors i Família, segons el qual es proposa que la presidenta de l'IMAS resolgui l'adjudicació de 45 places de la concertació del servei d'intervenció en crisi per a persones menors d'edat de 13 a 18 anys.

8. El Servei Juridicoadministratiu ha elaborat el pertinent model d'acord d'acció concertada mitjançant el que es formalitzaran les col·laboracions per a la prestació del de la concertació del servei d'intervenció en crisi per a persones menors d'edat de 13 a 18 anys, objecte d'aquesta concertació, d'acord amb l'article 5.4 de la Llei 12/2018, de 22 de novembre de 2018.

9. Per la Direcció Insular d'Infància i Família s'ha aportat el Model d'Avaluació i seguiment del servei per a la seva aprovació, de conformitat amb l'article 10.1 de la Llei 12/2018, de 22 de novembre de 2018.

10. El Servei Juridicoadministratiu i la Intervenció Delegada de l'IMAS han emès sengles informes favorables a la proposta.

Fonaments de dret

Pel que fa a la competència,

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext., d'1 de març de 2007; correcció d'errades BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008), en concret l'article 70.4 relatiu a la competència pròpia dels consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social.

2. La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, estableix a l'article 14 la potestat reglamentària normativa atribuïda als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001 i BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2001).

3. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009 i BOE núm. 163 de 7 de juliol de 2009) preveu a l'article 27 i a la disposició final quarta, que cada Consell Insular, en el marc de les seves competències, ha de definir les prestacions pròpies de serveis socials, complementant la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, la qual va ser aprovada mitjançant el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

4. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, en especial l'establert a l'article 2 d'acord amb el qual l'IMAS, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

5. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 8 de juliol de 2019, pel qual es creen els departaments que n'han d'estructurar el govern, modificat pel Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 28 de desembre de 2021, entre els quals es troba el Departament de Drets Socials (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019 i BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

6. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 12 de juliol de 2019, modificat pel decret de dia 18 de juliol de 2019, pel decret de dia 30 de novembre de 2020, pel decret de dia 26 de gener de 2021 i pel decret de dia 28 de desembre de 2021, pel qual es creen les direccions insulars i les secretaries tècniques en que s'han d'estructurar els departaments (BOIB núm. 96, de dia 13 de juliol de 2019, BOIB núm. 100, de 20 de juliol de 2019, BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020; BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021 i BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

7. Decret de la presidenta del Consell de Mallorca, de dia 9 de desembre de 2019, pel qual es determina l'organització del Consell de Mallorca modificat pel decret de dia 6 de març de 2020, pel decret de dia 22 de maig de 2020, pel decret de dia 9 de juliol de 2020, pel decret de dia 10 de novembre de 2020, pel decret de 3 de desembre de 2020, pel decret de dia 26 de gener de 2021, pel decret de dia 13 de maig de 2021, pel decret de dia 20 de juliol de 2021, pel decret de dia 6 d'agost de 2021, pel decret de dia 5 d'octubre de 2021, pel decret de dia 28 de desembre de 2021 i pel decret de dia 22 de febrer de 2022 (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019; BOIB núm. 29, de 7 de març de 2020; BOIB núm. 95, de 28 de maig de 2020; BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020; BOIB núm. 196, de 17 de novembre de 2020; BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020; BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021; BOIB núm. 67, de 22 de maig de 2021; BOIB núm. 99, de 24 de juliol de 2021; BOIB núm. 106, de 10 d'agost de 2021; BOIB núm. 155, de 9 novembre de 2021; BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021 i BOIB núm. 29, de 24 de febrer de 2022).

8. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els membres del Consell Executiu de dia 12 de novembre de 2021 (BOIB núm. 158 de 16 de novembre de 2021) per el que és nomenada la Sra. Sofia Alonso Bigler consellera executiva de Drets Socials.

9. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.2.28 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). No obstant això, i d'acord amb l'article 8.2.1 les Vicepresidències de l'IMAS supliran a la Presidència i assumiran les seves atribucions en cas de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o una altre causa legal.

Pel que fa al fons,

10. La Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca aprovada definitivament en Ple del Consell de Mallorca de 13 de juliol de 2017 (BOIB núm. 97, de 18 de juliol de 2017 i correcció d'errades materials publicada BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017) i prorrogada la seva vigència fins al 31 de desembre de 2022 per Acord del Ple en sessió ordinària de dia 8 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol de 2021).

11. El títol IV de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i dels drets de la infància i adolescència de les Illes Balears es regula el conjunt de mesures i actuacions de prevenció, detecció, intervenció i reparació de situacions de risc, de desemparament i de conductes inadaptades o problemes de conducta en què l'infant o l'adolescent o, si n'és el cas, el concebut es pot trobar, tendents a garantir-ne el ple desenvolupament i autonomia personal, així com la integració familiar i social, i promoure'n la inserció en un context social i familiar normalitzat, amb la prevalença, en tot cas, de l'interès superior de la persona menor d'edat (BOIB núm. 26, de 18 de febrer de 2019).

12. La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor (BOE núm 15, de 17 de gener de 1996),reformada per la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol i Llei 26/2015, de 28 de juliol, de reforma del sistema de protecció de la infància i la adolescència.

13. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, estableix, en els considerants tercer, quart, cinquè i sisè, que a l'hora d'aplicar aquesta norma s'han de tenir especialment en compte els drets de les persones amb discapacitat, i que els Estats membres gaudeixen de llibertat per organitzar la prestació dels serveis socials al marge de la contractació pública.

Per altra banda, en el seu considerant 114 estableix que els Estats membres i els poder públics segueixen tenint llibertat per prestar per si mateixos aquest serveis i organitzar els serveis socials de manera que no sigui necessari celebrar contractes públics, per exemple, mitjançant el finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a tots els operadors econòmics que compleixin les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, sempre que aquest sistema garanteixin una publicitat suficient i s'ajusti als principis de transparència i no discriminació.

14. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el seu article 11.6 estableix que: «Queda exclosa de la present Llei la prestació de serveis socials per entitats privades, sempre que aquesta es realitzi sense necessitat de celebrar contractes públics, a través, entre altres mitjans, del simple finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a totes les entitats que compleixin les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, i que aquest sistema garanteixi una publicitat suficient i s'ajusti als principis de transparència i no discriminació».

15. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, preveu al seu article 3, entre d'altres, objectius que han de guiar l'actuació de les administracions públiques, els següents:

  • Millorar la qualitat de vida i promoure la normalització, la participació i la integració social, política, econòmica, laboral, cultural i educativa i de salut de totes les persones.
  • Prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d'exclusió social.

Per altra banda, l'article 6.e) recull que les persones amb prioritat d'atenció des del serveis socials, entre d'altres, són les que es troben en situació de vulnerabilitat, risc o desemparament per a la gent gran, infants i adolescents.

L'article 37.k) de la mateixa Llei 4/2009 estableix que correspon als Consells Insulars “concertar la gestió de serveis socials, en el seu àmbit territorial, amb entitats públiques o privades,...”. A l'article 89.1 es disposa que “les administracions públiques de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències, poden organitzar la prestació dels serveis del Catàleg de Prestacions i Serveis Socials de les Illes Balears a través de les fórmules següents: gestió directa, règim de concert previst en aquesta Llei, gestió indirecta en el marc de la normativa de contractació de les administracions públiques i convenis amb entitats sense ànim de lucre”.

16. La Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146 de 22 de novembre de 2018), regula al Capítol I el «Règim de col·laboració privada en la gestió de serveis socials per a les persones mitjançant l'acció concertada» (en endavant Llei 12/2018).

Segons l'article 2.1 de la Llei 12/2018, les administracions competents de les Illes Balears, per complementar el sistema públic i garantir una adequada equitat i qualitat de les prestacions incloses en la cartera de serveis o del servei d'orientació professional, poden encarregar la prestació d'aquests serveis de la seva competència, mitjançant el sistema d'acció concertada, a entitats sense ànim de lucre del tercer sector social, tal com es defineixen en els articles 3 i 4 de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del Tercer Sector d'Acció Social, o, si escau, a entitats privades, preferentment del tercer sector social, quan existeixin anàlogues condicions d'eficàcia, qualitat i costs, d'acord amb els requisits que estableix aquesta llei i amb respecte als principis de publicitat, transparència i no-discriminació. A més, d'acord amb l'establert a l'article 2.2 de la Llei 12/2018, s'entén per règim d'acció concertada la prestació per tercers de serveis socials inclosos en la cartera de serveis socials i del servei d'orientació professional recollit en la cartera comuna del Sistema Nacional d'Ocupació, el finançament, l'accés i el control administratiu dels quals són públics.

Conforme estableix l'article 4 de la llei esmentada, la planificació i preus respecte d'aquest concert han estat objecte de la Resolució de la Presidència de l'IMAS, núm. 156 de 07/01/2022 (BOIB núm. 5, de 8 de gener de 2022) i es correspon amb la convocatòria objecte d'aquesta resolució.

17. El Decret 48/2017, de 27 d'octubre, (BOIB número 132 de 28 d'octubre de 2017) pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials (en endavant Decret 48/2017), la vigència del qual s'ha vist parcialment afectada per la Llei 12/2018 i, en conseqüència, resta en vigor en tot allò que no contradigui ni s'oposi al que disposa aquesta llei.

18. La Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social (BOIB núm. 67, de 31 de maig de 2018), regula als seus articles 3 i 4 les entitats que tenen la consideració d'entitats del tercer sector d'acció social.

19. Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, núm. 156 de 7 de gener de 2022, d'aprovació de la planificació dels serveis a concertar per la Direcció Insular d'Infància i Família durant l'any 2022 i es varen fixar els preus dels respectius serveis (BOIB núm. 5 de 8 de gener de 2022).

20. Resolució núm. 7479 de de 4 de maig de 2022, per la que la es convoca la concertació del servei d'intervenció en crisi per a persones menors d'edat de 13 a 18 anys. (BOIB núm. 61, de 10 de maig de 2022).

Pel que fa al procediment,

21. La Llei 12/2018 estableix a l'article 5 els «Requisits exigibles a les entitats gestores dels serveis concertats i a l'article 6 els «Procediments de concertació i criteris de preferència a favor d'entitats del tercer sector social».

Els requisits establerts a l'article 5 són recollits a la convocatòria i ampliats en els plecs de prescripcions tècniques. Així mateix es recullen els criteris de selecció de les entitats establerts a l'article 6, i es preveuen tant l'avaluació, el seguiment i la formalització d'un acord de l'acció concertada en els termes establerts als articles 7 a 10 de la Llei 12/2018.

22. El Decret 48/2017 al Títol III, preveu els «Procediments de concertació» en tot el que no contradigui la Llei 12/2018 abans esmentada.

23. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

24. L'article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i atès l'acord d'aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i presa de raó en ingressos del Consell de Mallorca i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora de data 12 de desembre de 2019, l'expedient ha de ser sotmès a la Intervenció delegada de l'IMAS per a l'emissió del preceptiu informe de fiscalització prèvia ( BOE núm. 59 de 9 de març de 2004).

En virtut de la competència atribuïda legalment,

RESOLC

Primer. INADMETRE la sol·licitud de l'entitat AMADIBA, amb número de NIF G07758667 , per no complir el requisit 6.c «Tenir el servei objecte d'aquesta convocatòria legalment constituït i acreditat per l'IMAS, així com tenir el servei inscrit en el Registre Unificat de Serveis Socials» de la convocatòria de la concertació del servei d'intervenció en crisi per a persones menors d'edat de 13 a 18 anys (BOIB núm. 61, de 10 de maig de 2022).

Segon. APROVAR l'adjudicació de 45 places de la concertació del servei d'intervenció en crisi per a persones menors d'edat de 13 a 18 anys, a l'entitat CAIF per un període de 2 anys, des  de la  data  de la  seva formalització  o  data  que  s'estableixi  en  el  acord  d'acció concertada; i DISPOSAR a favor d'aquesta entitat una despesa per import total màxim de 311.774,40€ amb càrrec a la partida pressupostària núm. 20.23135.22709, segons el detall següent:

ENTITAT

CIF

Nº PLACES (288,68 €/mes)

IMPORTS

      IMPORT 2022 IMPORT 2023 IMPORT 2024 TOTAL ENTITAT

CAIF

G57819039

45

77.943,60 €

155.887,20€

77.943,60 €

311.774,40€

L'execució de la despesa corresponent a l'exercici 2023 i 2024 està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despesa d'aquest exercici.

Tercer. APROVAR, segons l'establert a l'article 5.4 de la Llei 12/2018, el model d'acord d'acció concertada mitjançant el que es formalitzaran les col·laboracions objecte d'aquesta concertació, que consta com Annex I de la present resolució.

Quart ORDENAR la publicació d'aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al Tauler d'Anuncis de l'IMAS i a l'apartat de Transparència del web de l'IMAS, així com que es formalitzi el concert d'acord la convocatòria.

Cinquè. REQUERIR a l'entitat adjudicatària perquè signi electrònicament l'acord d'acció concertada en el termini màxim de tres dies hàbils, a contar des de la notificació de la present resolució.

Sisè APROVAR, de conformitat amb l'article 10.1 de la Llei 12/2018, el Model d'Avaluació i Seguiment , que consta com Annex II d'aquesta resolució.

Setè NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats sol·licitants, així com a la Direcció Insular d'Infància i Família, al Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció Delegada i a la Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 3 de novembre de 2022

La presidenta de l'IMAS Sofía Alonso Bigler