Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Núm. 644745
Anunci del Consell Insular de Mallorca relatiu a l’aprovació definitiva del “Projecte de reforç de ferm, adequació i replantació de la Ma-15 al pas per l’Avinguda Costa i Llobera, T.M. d’Artà.” Clau 21-01.0-ML

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El conseller de Mobilitat i Infraestructures el 28 de octubre de 2022 vaig resoldre el següent:

<< Antecedents

 1. La Sra. Lara Ataun Bueno, enginyera de camins, canals i ports, el mes d'agost de 2022, va realitzar el projecte “ Projecte de reforç de ferm, adequació i replantació de la Ma-15 al pas per l'Avinguda Costa i Llobera, T.M. d'Artà.” Clau 21-01.0-ML. Que defineix les actuacions necessàries per a la rehabilitació del ferm de la calçada, mitjançant la substitució de la capa de trànsit, que millori la qualitat i la durabilitat del paviment i que atorgui a aquesta via el grau de seguretat al trànsit que li és exigible.

2. El projecte està format per 5 documents:

  1. Document núm. 1: Memòria i Annexos
  2. Document núm. 2: Plànols
  3. Document núm. 3: Plecs de prescripcions tècniques
  4. Document núm. 4: Pressupost
  5. Document núm. 5: Estudi de seguretat i salut

3. El pressupost del projecte per a coneixement de l'administració és de sis-cents quaranta-sis mil cent vint-i-quatre euros amb devuit cèntims (646.124,18€), que inclou, a més del cost d'execució de la contracte de cinc-cents setanta-quatre mil tres-cents quaranta-dos euros amb vuitanta-quatre cèntims ( 574.342,84€), seixanta-tres mil cent seixanta-sis euros amb vint cèntims ( 63.166,20€) per tractament de gestió de residus i vuit mil sis-cents quinze euros amb catorze cèntims ( 8.615,14€) per a  foment de patrimoni històric.

4. El dia 16 d'agost de 2022 es va emetre informe de supervisió núm. 2022-08 amb relació al projecte ” Projecte de reforç de ferm, adequació i replantació de la Ma-15 al pas per l'Avinguda Costa i Llobera, T.M. d'Artà.” Clau 21-01.0-ML, motiu pel qual es poden iniciar els tràmits per a la seva aprovació inicial.

D'acord amb l'informe de supervisió esmentat, el projecte no afecta finques ja que tota l'actuació està compresa dins del límits de domini públic del CIM, a excepció de part de voravies i vials municipals afectats per la retirada de tocons que quedaran inclosos dins el conveni que es signarà abans de la licitació del contracte.

Tampoc cal subjectar el projecte a avaluació d'impacte ambiental, si bé atès que des d'un punt de vista tècnic es tracte d'una obra d'una actuació específica i de millora local, no és preceptiva la informació pública pel que disposa l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l'article 19 de la Llei 5/1990, de carreteres de les Illes Balears, no obstant l'informe considera convenient fer un tràmit d'informació pública.

5. Mitjançant resolució del conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures de dia 7 de setembre de 2022, es va aprovar inicialment el projecte abans esmentat i es va acordar obrir un tràmit d'informació pública de 20 dies, amb la inserció prèvia d'un anunci en el BOIB i en el WEB del Consell Insular de Mallorca.  

6. El dia 13 de setembre de 2022 es va publicar l'anunci d'aprovació inicial en el BOIB (BOIB núm. 120) i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca. El termini per presentar al·legacions ha estat comprés entre dia 14 de setembre i 11 d'octubre de 2022.

7. El dia 18 d'octubre de 2022 el Secretari General del Consell de Mallorca va certificar que consultat el registre general de la Corporació, dintre del termini d'exposició pública no s'han presentat al·legacions.

 

8. D'acord amb l'article 17.3 de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els estudis i projectes que inclouen travessies requeriran, de manera prèvia a l'aprovació per l'òrgan competent, la sol·licitud d'informe no vinculant a l'ajuntament afectat.  El dia 12 de setembre de 2022 el Consell de Mallorca va sol·licitar a l'Ajuntament d'Artà l'informe esmentat, atès que ha transcorregut el termini de vint dies sense que l'Ajuntament d'Artà hagi emès informe, d'acord amb l'article aquest s'entén  favorable.

9. Dia 27 d'octubre de 2022 s'ha signat el conveni de col·laboració en matèria de carreteres entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Artà en el marc del “Projecte de reforç de ferm, adequació i replantació de la Ma-15 al pas per l'Avinguda Costa i Llobera, T.M. d'Artà.”

Fonaments de dret

1. La Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, regula la planificació de les carreteres de les Illes Balears, així com el seu finançament, construcció, conservació, explotació i ús.

2. L'article 17.3 de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, indica que els estudis i projectes que inclouen travessies requeriran, de manera prèvia a l'aprovació per l'òrgan competent, la sol·licitud d'informe no vinculant a l'ajuntament o als ajuntaments afectats, que s'haurà d'emetre en un termini de vint dies.

3. La Llei 16/2001, de 14 de desembre, atribueix als consells insulars competències en matèria de carreteres i camins. I de conformitat amb el que s'estableix en l'article 70.15 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer) el Consell Insular de Mallorca exerceix, com a pròpia, la competència en matèria de carreteres i camins.

4. L'article 8.a) del Decret d'organització del Consell de Mallorca, aprovat el 9 de desembre de 2019 (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019), estableix que correspon al Departament de Mobilitat i Infraestructures planificar i executar obres de construcció, ampliació, explotació i manteniment de carreteres.

5. L'article 231 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, recull que l'aprovació dels projectes d'obra correspon a l'òrgan de contractació, llevat que aquesta competència estigui específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica.

6. L'article 36 e) del Reglament orgànic de la corporació i la base 23.4 del pressupost de l'exercici 2022 estableixen que correspon al Consell Executiu contractar, i, per tant, aprovar projectes d'una quantia superior a 250.000 € quan la competència no correspon al Ple del Consell Insular. No obstant això, l'acord de delegació d'atribucions adoptat pel Consell Executiu en la sessió de 12 d'agost de 2015 (BOIB núm. 123, de 15 d'agost) disposa que correspon als consellers i a les conselleres executives la facultat de dictar actes en matèria de contractació que, d'acord amb la normativa vigent, no requereixen un informe preceptiu de la Secretaria General, com és el cas.

Per tot l'exposat,

RESOLC

1. Aprovar definitivament el Projecte “Projecte de reforç de ferm, adequació i replantació de la Ma-15 al pas per l'Avinguda Costa i Llobera, T.M. d'Artà.” Clau 21-01.0-ML, redactat l'agost de 2022, el pressupost del projecte per a coneixement de l'administració és de sis-cents quaranta-sis mil cent vint-i-quatre euros amb devuit cèntims (646.124,18€), que inclou, a més del cost d'execució de la contracte de cinc-cents setanta-quatre mil tres-cents quaranta-dos euros amb vuitanta-quatre cèntims (574.342,84€), seixanta-tres mil cent seixanta-sis euros amb vint cèntims (63.166,20€) per tractament de gestió de residus i vuit mil sis-cents quinze euros amb catorze cèntims ( 8.615,14€) per a  foment de patrimoni històric.

2. Publicar aquesta resolució al BOIB.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'aquesta publicació.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d'alçada.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

 

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. >>

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (2 de novembre de 2022)

El conseller de Mobilitat i Infraestructures Iván Sevillano Miguel