Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Núm. 644609
Ajuts individuals per als estudiants del municipi de Lloret de Vistalegre - Curs 2022-2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local a la sessió ordinària de dia 2 de novembre de 2022 adoptà el següent:

ACORD:

Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals per als estudiants del municipi de Lloret de Vistalegre pel curs 2022-2023.

Segon.- Aprovar les bases que regiran la concessió d'ajuts individuals per als estudiants del municipi de Lloret de Vistalegre pel curs 2022-2023.

«BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS INDIVIDUALS PER ALS ESTUDIANTS DEL MUNICIPI DE LLORET DE VISTALEGRE PEL CURS 2022-2023

Primera.- Àmbit d'aplicació.

L'Ajuntament de Lloret de Vistalegre concedirà ajuts individuals a l'estudi per matriculació als nivells de batxillerat, cicles formatius professionals i universitat impartits en centres oficials, d'acord amb les presents Bases.

Segona.- Objecte i règim de la convocatòria.

La finalitat d'aquests ajuts és fomentar la formació dels estudiants del municipi tot facilitant-ne l'accés i contribuint a alleugerir els costos que pels referits estudis hagin de suportar els estudiants per al curs 2022-2023. En cas que les matrícules no siguin per cursos acadèmics complets, els imports resultants d'aplicar aquestes bases es prorratejaran en funció d'aquesta circumstància.

S'entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els següents requisits:

 1. Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris
 2. Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent el beneficiari de complir les obligacions materials i formals que s'haguessin establert
 3. Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública

Aquestes bases no s'estableixen en règim de concurrència competitiva, es divideix el total de la subvenció amb la quantitat de sol·licituds acceptades.

Tercera.- Requisits dels beneficiaris i sol·licitants.

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els/les alumnes empadronats/des al municipi de Lloret de Vistalegre, abans del 15 de juliol de 2022, menors de 30 anys i que realitzin estudis als nivells de batxillerat, cicles formatius professionals i universitat impartits en centres oficials, d'acord amb la consignació pressupostària prevista al punt Quart de les presents bases.

Els/les sol·licitants d'aquests ajuts han d'estar al corrent de les obligacions tributàries i contractuals amb l'Ajuntament; així com amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social, i així ho acreditaran mitjançant declaració responsable, amb el possible dret de reintegrament en cas de no resultar cert.

Quarta.- Consignació pressupostària i quantia màxima total.

Per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió d'aquest ajuts d'aquesta convocatòria existeix crèdit adequat i suficient a la partida 326.480.00 de l'any 2022: a càrrec de l'aplicació pressupostària , i la quantia màxima de l'ajut convocat és de 3.025,00 € euros, atorgant dues línies de subvenció:

Primera línia: estudiants de Batxillerat a l'institut de Sineu, tenint en compte que l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre ja paga una part de l'autocar que acompanya els infants, una quantia de 525,00€.

Segona línia: estudiants de cicles formatius, Batxiller (que no sigui a Sineu), Universitat o centres de formació professional, una quantia de 2.500,00€.

No obstant i sempre en funció de les peticions, els crèdits assignats podran ser modificats d'acord amb el nombre de peticions i les necessitats que puguin sorgir de les mateixes, sense excedir la quantia màxima total de 3.025,00€.

Cinquena.- Compatibilitats.

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut d'una altra administració o organisme públic o privat rebut pel mateix concepte.

Sisena.- Tramitació.

Les sol·licituds individuals, segons el model de l'annex I es presentaran degudament complimentades i signades pel pare/mare, tutor/a o representant legal del menor o el propi estudiant si és major d'edat, al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre, que s'haurà de presentar acompanyat necessàriament de la següent documentació:

 1. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o targeta de resident del sol·licitant.
 2. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o targeta de resident de l'estudiant.
 3. Documentació acreditativa d'estar matriculat als estudis objecte de la present subvenció (matrícula o certificat del centre acreditatiu de la matriculació al nivell corresponent).
 4. Declaració responsable del sol·licitant (pare, mare, tutor/a legal dels alumnes, o l'alumne en el cas de que sigui major d'edat) de no trobar-se inhabilitat per a obtenir subvencions de les Administracions públiques, de no ser deutor de la Hisenda pública i d'estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social (Annex 2)
 5. Dades del compte bancari al qual s'ha de transferir l'import de la subvenció que eventualment es pogués concedir (Annex 3)
 6. Certificació acreditativa d'empadronament de l'estudiant, que els serveis municipals uniran d'ofici a la sol·licitud presentada
 7. En cas de famílies monoparentals s'ha d'especificar a la sol·licitud. En el cas de separació o divorci s'ha d'adjuntar la sentència judicial que estableix la guarda i custodia de l'alumne.

Els models 1 a 3 es troben a disposició de tots els interessats en el Registre General de l'Ajuntament i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre.

El lloc de presentació de sol·licituds serà el Registre General de l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre. No obstant, les sol·licituds també es podran presentar a qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Setena.- Termini de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes des de la seva publicació definitiva i íntegra en el BOIB. No s'acceptarà cap sol·licitud presentada fora de termini.

Vuitena.- Procediment de concessió de les subvencions

En el cas de que, conclòs el termini de presentació de sol·licituds, aquesta no reuneixi els requisits necessaris per a la seva tramitació, es requerirà al sol·licitant perquè esmeni les deficiències advertides en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, quedant advertit que de no fer-ho així, se'l tindrà per desistit a la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El procediment de concessió de la subvenció s'ajustarà al que preceptua al procediment de tramitació de subvencions de la Llei General de Subvencions 38/2003, i al procediment administratiu comú previst a la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a la valoració de les sol·licituds es constituirà una comissió de valoració que estarà composta per:

President: El Batle o regidor o persona en qui delegui.

Vocals:

 • Sr. Pere Joan Munar Munar, regidor d'educació
 • Sr. Joan Oliver Gelabert, regidor d'hisenda

Secretari: El secretari interventor o persona en qui delegui

Correspon a la comissió de valoració formular la proposta de resolució. La proposta, que no tindrà caràcter vinculant, haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció, i la seva quantia, expressant els criteris de valoració seguits para efectuar-la.

Una vegada es realitzi la proposta per part de la comissió de valoració, es traslladarà a l'òrgan condecent perquè dictamini l'acord de concessió de subvenció.

L'Acord de concessió de subvenció implicarà la disposició, reconeixement i pagament de la despesa corresponent a una bestreta del 100 per cent de l'import subvencionable sense perjudici de la justificació de la subvenció que haurà de realitzar-se abans del 31 de juliol de 2023.

Novena.- Òrgan competent per a la instrucció i resolució del procediment i termini de resolució i notificació

L'òrgan competent per iniciar el procediment és el Batle de l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre.

L'òrgan competent per instruir el procediment és la Regidoria d'educació.

L'òrgan competent per resoldre el procediment és la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre, que haurà de dictar i notificar als interessats la resolució del procediment en el termini màxim de tres mesos, comptadors des de la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Els actes de tràmit del present procediment, així com la resolució d'aquest, es publicaran a la pàgina web de l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre.

Desena.- Facultats de la intervenció municipal per a garantir l'adequada justificació de la subvenció

Per a exercir el control, la Intervenció municipal tindrà les següents facultats:

A) El lliure accés a la documentació objecte de comprovació.

B) L'obtenció de còpia o la retenció de qualssevol altre document relatiu a les operacions a les que es dedueixin indicis de la incorrecta obtenció, gaudi o destí de la subvenció.

La negativa al compliment d'aquesta obligació es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes previstos a l'article 37 de la Llei general de subvencions, sense perjudici de les sancions que poguessin correspondre.

Onzena.- Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per la que se concedí la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.

1) Fins el 31 de juliol de 2023

2) L'acreditació de la realització de l‘objecte de la subvenció es realitzarà amb la presentació d'un certificat del centre educatiu en el que consti que l'alumne/a ha cursat el curs 2022/2023 en la seva total integritat o la part corresponent a la matricula presentada en la sol·licitud.

Dotzena.- Protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquests ajuts quedarà protegida. Els interessats podran sol·licitar a l'administració municipal l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per participar en aquest ajut, l'interessat autoritza a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o organisme sempre que així ho requereixi expressament per al compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació.

Tretzena.- Entrada en vigor.

Les presents bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra al BOIB, i seran d'aplicació per aquest proper curs escolar 2022-2023».

(Signat electrònicament: 3 de novembre de 2022 El batle Antoni Bennasar Pol)

 

ANNEX I SOL·LICITUD AJUTS INDIVIDUALS PER ALS ESTUDIANTS DEL MUNICIPI DE LLORET DE VISTALEGRE.

En/Na __________________________,veí de Lloret de Vistalegre, amb domicili a efectes de notificacions al C/ _____________________________, núm._____pis____porta____, amb DNI núm.___________, i telèfon______________, acudeix i atentament.

EXPÒS:

Que en qualitat d'interessat/da major d'edat o en qualitat de pare/mare-tutor/a o representant legal del/de la menor _______________________________________________ està cursant estudis de _____________________________ al centre __________________________________ i atenent la convocatòria de concessions d'ajuts individuals per als estudiants del municipi de Lloret de Vistalegre per el curs 2022/2023, sol·licit l'atorgament d'ajuts per a matriculació al curs _______________________.

Que de conformitat a l'establert a les bases acompany a la present sol·licitud la documentació justificativa següent:

 • Fotocòpia del DNI o Targeta de resident de qui subscriu.(pare, mare o tutor d'estudiants menors d'edat)
 • Fotocòpia del DNI o Targeta de resident de l'estudiant (en tot cas).
 • Documentació acreditativa de la matricula al curs 2022/2023 en estudis d'educació secundària no obligatòria o universitat.
 • Declaració de no trobar-se inhabilitat per a obtenir subvencions de les AAPP, de no ser deutor de la Hisenda pública i d'estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social (model 2).
 • Dades de la entitat bancària a la que s'ha de transferir l'import de la subvenció que se pogués concedir (model 3).

Així mateix declar:

* Que en el supòsit de no quedar acreditada l'assistència al curs per al qual s'ha obtingut el corresponent ajut, al qual efecte l'Ajuntament podrà requerir els corresponents justificants d'ofici al Centre o directament a l'interessat, una vegada finalitzat el curs escolar/acadèmic, es desestimarà la sol·licitud amb l'obligació de reintegrar l'ajut al primer requeriment de l'Administració, en cas que aquest ja s'hagués satisfet.

* Que accepto i compleixo íntegrament el contingut de les bases.

Per tot això,

DEMAN:

Que previs els tràmits pertinents em sigui atorgat l'ajut sol·licitat mitjançant transferència bancària al meu compte especificat en la documentació adjunta.

Atentament,

Lloret de Vistalegre,___de_______________de 2022

 

ANNEX 2 DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr./a. ___________________________________________________, amb DNI ______________ i domicili al carrer ___________________, núm._______, cp ______

de ___________,

Telèfon ----------------------------------------------Adreça electrònica-------------------------------

REPRESENTAT ( per a estudiants menors d'edat)

NOM I LLINATGES.........................................................................................................

DNI......................................................................

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Que estic empadronat al municipi de Lloret de Vistalegre.

Que el meu (o la meva) fill/a o pupil/l·la......................................... està empadronat/ada al municipi de Lloret de Vistalegre.

Que em trob al corrent del compliment de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Que no em trob en cap de les causes d'incompatibilitat i també que complesc els requisits que fixa l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La qual cosa es fa constar a efectes de concessió d'una subvenció per part de l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a l'efecte de l'article 24 del RD 887/2006 pel que s'aprova el Reglament de la Llei de general de subvencions 38/2003 .

A Lloret de Vistalegre , ....….. de …....………………de 2022.

Firma ( En cas de menor d'edat la declaració haurà de ser signada per pare, mare o tutor legal)

 

ANNEX 3. COMUNICACIÓ DE COMPTE BANCARI A EFECTES DE PAGAMENTS DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

SOL·LICITANT (Estudiant)

Núm. DNI/NIE

 

 

Domicili social (carrer, número, pis porta)

Municipi

 

 

Codi Postal

Població

Telèfon

 

 

 

Telèfon mòbil

 

Adreça electrònica

 

 

 

REPRESENTAT/ADA PER (pare, mare o tutor/a)

Llinatges i nom

Núm. DNI/NIE/Passaport

 

 

Adreça (carrer, número, pis porta)

Municipi

 

 

Codi Postal

Població

Telèfon

 

 

 

Telèfon mòbil

 

Adreça electrònica

 

 

 

Comunica a l'Ajuntament, a l'efecte dels pagaments que hagi de rebre les següents

DADES BANCÀRIES

Entitat

 

 

 

 

IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN                            Entitat        Oficina           DC         Número de compte

A Lloret,    de/d' de 2022

(signatura)

 

 

Diligència de conformitat de l'Entitat Bancària:

Les dades antecedents coincideixen

amb les que consten a aquesta oficina

El Director

Signat:

 

 

(Datat, Signat i Segellat)