Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 643910
Bases i tribunal qualificador del Premi als Estudis de Formació Professional del curs 2021-2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 28 d'octubre de 2022 acordà aprovar les bases i el tribunal del Premi als Estudis de Formació Professional del curs 2021-2022 que seguidament es transcriuen:

I BASES DEL PREMI ALS ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2021-2022

D'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Manacor per a l'exercici 2022, es convoca la concessió de subvencions relatives a estudis de formació professional de grau superior.

1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'Ajuntament de Manacor, dintre del pressupost per a l'exercici 2022, convoca la concessió de tres premis en concurrència competitiva, per premiar l'excel·lència acadèmica dels estudiants de formació professional de grau superior del municipi de Manacor.

Els objectius principals d'aquesta iniciativa són els de fomentar l'estudi i la cultura de l'esforç acadèmic entre la població, fer un reconeixement públic a aquells estudiants que demostren tenir el millor nivell acadèmic del nostre municipi i posar la seva tasca com exemple per als joves que comencen a estudiar i la població en general. Des d'un punt de vista estratègic, aquest Ajuntament considera important posar el focus d'atenció de la ciutadania en l'esforç acadèmic i valorar públicament l'estudi, com administració pública que cerca el benestar dels seus ciutadans.

Per això, l'any passat l'Ajuntament de Manacor creà la primera edició d'aquest premi, dirigit als alumnes de formació professional de grau superior del nostre municipi que obtenen els millors resultats acadèmics, essent l'actual la segona edició.

2. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria existeix crèdit adequat i suficient a la partida de l'any 2022: a càrrec de l'aplicació pressupostaria 170.3343.4840000.6500 del Pressupost General de l'Ajuntament de Manacor de l'any 2022.

3. COMPATIBILITAT

Aquests premis seran compatibles amb qualsevol altre ajuda a l'estudi o beca, pel motiu que l'objecte d'aquests premis és valorar de manera competitiva els tres millors expedients d'alumnes de formació professional de grau superior residents al terme municipal de Manacor, i es considera que amb aquest criteri no s'ofereix cap altra ajuda, premi o subvenció a cap altra administració pública. Per tant no s'incorre en un supòsit de subvenció simultània de la mateixa despesa amb una altra administració pública, tal i com disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

4. PERSONES BENEFICIÀRIES I REQUISITS

Hi podran participar totes les persones que compleixin els requisits següents:

1. Haver-se matriculat al curs 2021-2022 a primer o segon curs complet d'un cicle formatiu de grau superior recollit en el Catàleg de Formació Professional del Ministeri d'Educació i Formació Professional del Govern d'Espanya.

2. Estar empadronats a Manacor des d'una data anterior a l'1 de gener de 2021.

5. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds s'hauran de presentar al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Manacor, presencialment o a través de la Seu Electrònica, mitjançant instància general. Opcionalment, també es podrà utilitzar un model de formulari de sol·licitud elaborat pel Centre Universitari de Manacor, on es podrà recollir presencialment o sol·licitar per via telemàtica.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, el qual comptarà a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria al BOIB, estant publicades les mateixes a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

6. DOCUMENTACIÓ

Els aspirants hauran de presentar la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Certificat acadèmic expedit i segellat pel centre educatiu on s'ha cursat el cicle formatiu de grau superior, que expressarà la nota mitja del curs 2021-2022.
 • Informe d'empadronament.
 • Sol·licitud degudament emplenada.

7. ÒRGANS COMPETENTS PER INSTRUIR I RESOLDRE EL PROCEDIMENT

L'òrgan instructor són els serveis administratius municipals encarregats del Centre Universitari de Manacor. L'òrgan competent per a la concessió de les subvencions és la Junta de Govern Local.

Correspon a l'òrgan instructor:

a) Determinar les persones admeses a la convocatòria.

b) Resoldre els dubtes d'interpretació que puguin sorgir en relació amb les bases reguladores de la subvenció i la convocatòria.

c) Elaborar l'acta de la Comissió Avaluadora que s'anomenarà a l'efecte.

d) Sol·licitar els informes que siguin necessaris per elaborar la proposta de resolució.

e) Requerir els documents complementaris que es considerin necessaris per conèixer les circumstàncies peculiars de cada cas a l'efecte de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a les ajudes.

f) Formular la proposta de resolució.

8. QUANTIA DELS PREMIS

La quantia total màxima de les subvencions convocades es de 1.000€. S'estableixen els següents premis: un primer premi de 500€, un segon premi de 300€ i un tercer premi de 200€.

9. COMISSIÓ AVALUADORA

S'ha de constituir una comissió avaluadora, la qual ha d'exercir les funcions següents:

 • Avaluar i qualificar les sol·licituds d'acord amb els criteris i els requisits establerts en aquesta convocatòria.
 • Emetre l'informe, degudament motivat, que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

La Comissió Avaluadora ha de tenir la composició següent:

 • President: el regidor delegat de l'Àrea d'Educació.
 • Secretari: l'encarregat del Centre Universitari de Manacor.
 • Vocals: el personal membre del Departament d'Educació que es consideri oportú.

La Junta de Govern Local designarà els membres de la Comissió Avaluadora, a proposta del regidor delegat de l'Àrea d'Educació.

10. VALORACIÓ DELS EXPEDIENTS PRESENTATS

La puntuació amb la que participaran els alumnes sol·licitants serà la corresponent al curs 2021-2022 i que apareix al certificat acadèmic expedit pel centre educatiu on s'ha cursat.

Es calcularà la nota mitjana ponderada de les notes obtingudes als distints mòduls, en funció del nombre d'hores de cada un. Es descomptarà un 10% de la nota de cada mòdul per cada convocatòria que excedeixi de la primera, fins a una nota mínima de 5,00. S'expressarà el resultat amb tres xifres decimals.

En cas d'empat entre dos o més dels sol·licitants, es donarà prioritat a la persona que presenti major nombre de mòduls superats. Si l'empat persisteix, es donarà prioritat a l'alumne que presenti major nombre d'hores aprovades. Si així i tot hi seguís havent algun empat en alguna de les tres primeres posicions el premi corresponent a aquella posició es repartirà entre els sol·licitants empatats.

La Comissió Avaluadora confeccionarà una llista amb el conjunt de les puntuacions obtingudes d'aquesta manera. Els premis es concediran d'acord amb les tres primeres posicions d'aquesta llista. Si així i tot hi seguís havent algun empat en alguna de les tres primeres posicions el premi corresponent a aquella posició es repartirà entre els sol·licitants empatats. En el cas que la Comissió Avaluadora consideri que les puntuacions no són suficientment meritòries, els premis poden declarar-se deserts.

11. TRAMITACIÓ

Si alguna sol·licitud no reuneix algun dels requisits establerts a la convocatòria, l'àrea que tramita requerirà als sol·licitants afectats perquè ho esmenin en el termini de 10 dies hàbils. En cas que no ho facin es tindrà per desistida la sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en referència a esmena i millora de la sol·licitud.

12. RESOLUCIÓ

La resolució serà aprovada per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Manacor després de l'estudi, per part de la Comissió Avaluadora, de la documentació aportada a les sol·licituds. La resolució es farà pública abans del dia 31 de desembre de 2022. Les llistes seran exposades al públic en el Centre Universitari de Manacor, mantenint l'anonimat dels participants.

13. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Els beneficiaris del Premi als Estudis de Formació Professional hauran d'aportar la documentació pertinent que sol·liciti l'Ajuntament, per poder dur a terme comprovacions que consideri oportunes.

En cas de falsedat o omissió, parcial o total, de les dades consignades o els documents requerits en aquesta convocatòria, s'exclourà automàticament la sol·licitud. En el cas d'haver estat concedit algun dels tres premis, i es pugui comprovar amb posterioritat la falsedat o omissió, parcial o total, l'Ajuntament de Manacor podrà reclamar el reintegrament total de la quantitat econòmica assignada. Aquesta s'haurà de fer efectiva abans de dos mesos a partir de la data de la reclamació, i s'incorrerà en les possibles responsabilitats legals que aquest fet provoqui.

14. PARTICIPACIÓ

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació total d'aquestes bases. Les resolucions de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Manacor, per les quals s'aproven les bases, el nomenament de la Comissió Avaluadora i l'acta de la Comissió Avaluadora, exhaureixen la via administrativa i són susceptibles a recurs de reposició davant la mateixa Junta de Govern Local.

En tot allò no previst expressament en aquestes bases, s'aplicarà el criteri de la Comissió Avaluadora.

 

II TRIBUNAL QUALIFICADOR 

Tribunal qualificador dels mèrits dels alumnes presentats a la convocatòria del Premi als Estudis de Formació Professional del curs 2021-2022:

 • President: Mateu Marcé Riera
 • Vocals
  • Anneliese Martí Balmann
  • Maria Antònia Taberner Serrà
  • Jaume Rigo Matheu, gerent del Centre Universitari de Manacor, actuant també de secretari del tribunal, amb veu i vot.

 

Manacor, a data de la signatura electrònica (2 de novembre de 2022)

El batle Miquel Oliver Gomila