Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Núm. 643607
Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Artà en relació al “Projecte de reforç de ferm, adequació i replantació de la Ma-15 al pas per l’avinguda de Costa i Llobera, T.M. d’Artà”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que al punt 3r de l'acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió extraordinària de dia 13 d'octubre de 2022, relatiu a l'aprovació del “Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Artà en relació al “Projecte de reforç de ferm, adequació i replantació de la Ma-15 al pas per l'avinguda de Costa i Llobera, T.M. d'Artà”, s'ordena la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes del seu general coneixement.

Per tal de donar compliment a aquesta previsió, vist que dia 27 d'octubre de 2022 es va formalitzar dit conveni mitjançant la signatura del conseller executiu del Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca i del batle-president de l'Ajuntament d'Artà, es procedeix a la seva publicació:

 

«CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CARRETERES ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT D'ARTÀ EN EL MARC DEL “PROJECTE DE REFORÇ DE FERM, ADEQUACIÓ I REPLANTACIÓ DE LA MA-15 AL PAS PER L'AVINGUDA COSTA I LLOBERA, T.M. D'ARTÀ

A data i lloc de les signatures electròniques

REUNITS

D'una banda, l'Hble. Sr. Iván Sevillano Miguel, Conseller Executiu del Departament de Mobilitat i Infraestructures, en representació del Consell Insular de Mallorca amb NIF. S0711002F, d'acord amb el Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca, de 9 de desembre de 2019, pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019), en la seva vigent redacció.

I de l'altra, el Sr. Manuel Galán Massanet, Batlle- President de l'Ajuntament d'Artà, en representació d'aquesta entitat local, amb NIF. P0700600J i domicili a la Plaça de l'Ajuntament, 1, 07570, Artà.

Les parts es reconeixen, per la representació amb que actuen, la capacitat suficient per formalitzar aquest conveni, per la qual cosa,

EXPOSEN

I.- Que el Consell de Mallorca és el titular de la via Ma-15, així com de part del domini públic viari d'aquesta, juntament amb l'Ajuntament d'Artà, en el seu tram anomenat Avinguda Costa i Llobera, que travessa el nucli de població. En aquest indret, per part de la Direcció Insular d'Infraestructures del Consell de Mallorca els darrers anys s'han hagut d'efectuar diverses tales de pins deteriorats atès que amenaçaven la seguretat vial i dels ciutadans., quedant l'avinguda, pràcticament deserta.

II.- El Consell de Mallorca ha redactat un projecte anomenat “Projecte de reforç de ferm, adequació i replantació de la Ma-15 al pas per l'avinguda Costa i Llobera, T.M. d'Artà”, l'objectiu del qual es la re-pavimentació de l'avinguda de Costa i Llobera, així com la dels vials municipals que es veuran afectats quan s'eliminin les rabasses dels pins, la millora paisatgística i reposició de vorades en mal estat, actualment de titularitat del Consell de Mallorca.

III.- Que l'Ajuntament d'Artà i el Consell de Mallorca estan interessats en arribar a un acord de col·laboració en matèria de carreteres, en el que el Consell de Mallorca executarà el projecte assenyalat al paràgraf anterior, per a posteriorment cedir la part del domini públic que actualment és del Consell de Mallorca a l'Ajuntament d'Artà, a excepció de la calçada qui, des de llavors, s'encarregarà del seu manteniment i conservació.

Per tant, en aquest conveni s'han de contemplar els compromisos entre les parts i establir les contraprestacions corresponents a les següents,

 

CLÁUSULES

PRIMERA. OBJECTE

L'objecte d'aquest conveni és articular la col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament d'Artà, per la qual el Consell executarà en el tram de la Ma-15, entre el PQ 67+900 i PQ 68+700, anomenat avinguda de Costa i Llobera les obres consistents en reforç de ferm (demolició del paviment asfàltic i voravia que actualment presenta un estat deteriorament elevat i la seva posterior reposició), sembra d'arbrat i accions complementàries per a la seva plantació, retirada dels tocons i arrels dels bulevards de la via i implantació d'un nou sistema de reg, tot plegat amb un pressupost d'execució de contracta de 574.342,84 €., atès l'informe de supervisió 2022-08, de data 16 d'agost de 2022.

Una vegada executat el projecte d'adequació de l'esmentat tram i formalitzada l'acta de recepció de les obres, el Consell de Mallorca cedirà a l'Ajuntament d'Artà, a excepció de la calçada, el domini públic grafiat en el plànols 1 a 4 que s'adjunten com annex, que es correspon amb una superfície de 5.898 m2. i que formen part d'aquest conveni.

SEGONA. VIGÈNCIA

La vigència d'aquest conveni es de quatre (4) anualitats a partir de la data de la signatura d'aquest document i, en conseqüència, obliga a les parts des d'aquest moment i fins el compliment de les obligacions per a les parts, o bé fins que sobrevingui una de les causes d'extinció previstes a la clàusula setena.

TERCERA. DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS

Les parts mitjançant el present conveni acorden, els drets i les obligacions que cada un d'elles assumeix.

Per part del Consell de Mallorca

1. El Consell de Mallorca es compromet a executar el “Projecte de reforç de ferm, adequació i replantació de la Ma-15 al pas per l'avinguda Costa i Llobera, T.M. d'Artà”, consistents en reforç de ferm (demolició del paviment asfàltic i voravia que actualment presenta un estat deteriorament elevat i la seva posterior reposició), sembra d'arbrat i accions complementàries per a la seva plantació, retirada dels tocons i arrels dels bulevards de la via i implantació d'un nou sistema de reg, tot plegat amb un pressupost d'execució de contracta de 574.342,84 €.

2. Una vegada executat el projecte i formalitzada l'acta de recepció de les obres, es cedirà a l'Ajuntament d'Artà, mitjançant la corresponent acta de lliurament, el domini públic de la Ma-15, a excepció de la calçada que seguirà sent de titularitat d'aquesta administració insular, comprensiu de la part grafiada en el plànols 1 a 4 que s'adjunten com annex que formen part d'aquest document, i que es correspon amb una superfície de 5.898 m2. i una valoració estimada de 147.450 €.

Per part de l'Ajuntament d'Artà

1. L'Ajuntament d'Artà posarà a disposició del Consell de Mallorca, de manera temporal i exclusivament pels temps necessari, els terrenys de titularitat municipal necessaris per a l'execució de les obres relatives al projecte esmentat en la clàusula primera.

2. Una vegada executat el projecte i formalitzada l'acta de recepció de les obres, es compromet a assumir la titularitat del domini públic corresponent a la Ma-15, comprensiu de la part grafiada en els plànols 1 a 4 que s'adjunten com annex i que es correspon amb una superfície de 5.898 m2.

3. Amb la cessió, la conservació i el manteniment d'aquesta àrea anirà a càrrec íntegrament de l'Ajuntament d'Artà.

Així mateix, es farà càrrec de les indemnitzacions a tercers per responsabilitats patrimonials que afectin el manteniment i als elements que formen part del domini públic objecte de cessió per fets ocorreguts amb posterioritat a dita cessió.

En conseqüència, el domini públic objecte de cessió, passarà a integrar-se en el patrimoni de l'ajuntament d'Artà des del moment en què es formalitzi l'acta de lliurament.

QUARTA. GESTIÓ DEL CONVENI

Amb la finalitat de tractar totes aquelles qüestions que es puguin derivar del present conveni i proposar, si n'és el cas, als òrgans competents les mesures a adoptar, es podrà constituir una Comissió de Seguiment, formada per dos representants de cada una des les administracions que hi participen.

 

CINQUENA. APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR

Una vegada signat per ambdues parts i es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

SISENA. MODIFICACIÓ DEL CONVENI

La modificació del Conveni s'atendrà al procediment i requisits establerts per a la LRJSP 40/2015.

Les modificacions hauran de ser acordades per les parts intervinents en el Conveni, atenent a l'article 49 g) de la LRJSP 40/2015, i per a la seva tramitació s'haurà incloure el contingut mínim que estableix l'article 49.

SETENA. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ

El conveni quedarà extingit una vegada transcorregut el període de vigència esmentat en la clàusula segona, pel compliment de l'objecte del conveni o per la concurrència de qualsevol de les següents circumstàncies:

a) Per mutu acord entre les parts.

b) Per incompliment de les seves obligacions per qualsevulla de les parts.

VUITENA. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Les parts acorden resoldre de mutu acord les qüestions que pugin sorgir de la interpretació i el compliment d'aquest conveni o plantejar-les, en el seu cas, davant la Comissió de seguiment del Conveni que es creï.

NOVENA. NATURALESA JURÍDICA

La naturalesa d'aquest conveni és l'administrativa, i, en cas de litigi entre les parts, les qüestions en controvèrsia seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb el que es preveu a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant l'anterior, les controvèrsies que puguin plantejar-se sobre la interpretació, execució o desenvolupament d'aquest conveni es dirimiran, amb caràcter previ, a la Comissió de seguiment, en el seu cas.

DESENA. RÈGIM JURÍDIC

El present conveni té la naturalesa administrativa prevista en l'article 47.2 a de la LRJSP, dins del Capítol VI del seu Títol Preliminar, que contempla el règim jurídic complet dels convenis i recull definició, tipus, contingut, etc… i quants elements es consideren necessaris per a la seva aprovació, subscripció i validesa.

Com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament. 

 

 

 »

 

Palma, a data de la signatura electrònica (2 de novembre de 2022)

El conseller executiu del Departament de Mobilitat i Infraestructures (Iván Sevillano Miguel)