Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 643226
Ampliació de jornada de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el present anunci es fa públic que per Resolució de Batllia núm. 1003 de data 2 de novembre de 2022 s'ha adoptat el següent acord:

Primer.- Ampliar a jornada complerta la contractació del Sr. (dades personals ocultes) tècnic de comunicació i suport cultural, personal eventual, amb el corresponent augment del salari amb data d'efectes 2/11/2022.

Segon.- Publicar el present acord en Butlletí Oficial de les Illes Balears de conformitat amb l'establert en l'art. 104.3 de la LRBRL i notificar-ho a les persones interessades.

 

Signat as Castell, en la data de la signatura electrònica (2 de novembre de 2022)

La batllessa Juana Escandell Salom