Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 643158
Aprovació de l’encàrrec de gestió del Consell Insular d’Eivissa a Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV), per a l’organització, coordinació, gestió i celebració del dinar de Nadal per al personal del Consell Insular d'Eivissa, el dia 2 de desembre de 2022, al Recinte Firal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 26 d'octubre de 2022 s'ha dictat Decret de Presidència del Consell Insular d'Eivissa, pel qual s'aprova l'encàrrec de gestió directa i eventual a Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV), per a l'organització, coordinació, gestió i celebració del dinar de Nadal per al personal del Consell Insular d'Eivissa, el dia 2 de desembre de 2022, al Recinte Firal, en què es decreta:

PRIMER - Aprovar l'encàrrec de gestió directa i eventual a Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV), amb NIF A07837602, per a l'organització, coordinació, gestió i celebració del dinar de Nadal per al personal del Consell Insular d'Eivissa, el dia 2 de desembre de 2022, al Recinte Firal per un import de trenta-nou mil tres-cents cinquanta amb cinc cèntims (39.350,05 euros) Aquesta quantitat, a càrrec de l'aplicació pressupostària 9120.22601, tindrà el caràcter d'aportació màxima.

SEGON — El Consell Insular d'Eivissa abonarà a FECOEV, SAU la quantitat de trenta-nou mil tres-cents cinquanta amb cinc cèntims (39.350,05 euros) per l'encàrrec de l'organització, coordinació, gestió i celebració del dinar de Nadal per als treballadors.

TERCER - L'abonament de l'esmentada quantitat es realitzarà una vegada es presenti la corresponent factura de les actuacions dutes a terme.

QUART - El Consell Insular d'Eivissa quedarà exclòs de qualsevol risc empresarial derivat de les accions previstes a l'objecte d'aquesta encàrrec.

CINQUÉ - FECOEV, SAU inhibirà de tota responsabilitat al Consell Insular d'Eivissa. Totes les qüestions litigioses que puguin derivar-se de la interpretació i el compliment del present acord seran sotmeses als jutjats i als tribunals de la jurisdicció d'Eivissa, amb renúncia de qualsevol altre futur.

SISÉ - Aquesta encomana tindrà vigència fins el dia 5 de desembre de 2022.

SETÉ - Es proposa el nomenament com a directora per verificar l'execució de l'encàrrec, la cap de Secció de Presidència del Consell Insular d'Eivissa, Sara Capitán Torres.

VUITÉ - Notificar l'acord que s'adopti a l'entitat interessada.

NOVÉ - Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) íntegrament els acords adoptats, als efectes de l'article 8,1.b de la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i art.11.3.a de la llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic.”

 

Eivissa, 3 de novembre de 2022

La cap de servei del Departament de Presidència Concepción Rebollo Laserna