Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 642673
Delegació funcions absència batlia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El batle de l'Ajuntament d'Alcúdia en data 28 d'octubre de 2022 ha dictat el següent Decret:

“Domingo Bonnin Daniel, batle-president d'aquest Ajuntament, atès el previst en l'article 47 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i per motius d'absència des del dia 6/11/2022 fins al 9/11/2022, per la present

RESOLC

1r. Delegar a favor  del primer tinent de Batle Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal, l'exercici de les atribucions pròpies d'aquesta Batlia, des del día  6/11/2022 al 9/11/2022.

2n. Aquesta delegació es comunicarà a l'interessat i es publicarà en el BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des de les dates indicades, i serà comunicada al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que es dugui a terme.”

El que es fa públic en compliment de les disposicions vigents.

 

Alcúdia, en data de la signatura (2 de novembre de 2022)

El batle Domingo Bonnin Daniel