Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 641984
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de novembre de 2022 per la qual s’aprova, la convocatòria pública de subvencions per al foment d’actuacions combinades d’energies renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica promogudes per administracions públiques dins les actuacions previstes en “Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

​​​​​​​

El Reial decret 451/2022 regula la concessió directa d'ajuts destinats al finançament d'estratègies d'energia sostenible per a les Illes Balears i Canàries, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en endavant el Pla de Recuperació.

Aquest Reial decret s'emmarca en el Pla de Recuperació, presentat pel Govern espanyol el passat 21 d'abril de 2021 i aprovat per la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision-CID), de 13 de juliol de 2021.

La component 7 del Pla de Recuperació, denominada específicament «Desplegament i integració de renovables», té com a objectiu el desenvolupament de la generació d'energies renovables elèctriques, l'impuls a la generació renovable integrada en els sectors d'edificació, industrial i transport, una adequada integració territorial i ambiental de les renovables, la promoció de les energies renovables tèrmiques, l'impuls a la cadena de valor industrial, la reducció de la factura energètica dels consumidors i, en general, la millora de la competitivitat de tots els sectors econòmics. S'inclou també el foment de les energies renovables a les illes i la millora del funcionament dels seus sistemes energètics a través de l'emmagatzematge i la implementació de projectes «Smart Islands», així com la participació ciutadana a través de les comunitats d'energies renovables.

Dins d'aquesta Component 7, aquest Reial decret se centra en la inversió 2 (C7.I2), «Energia sostenible a les illes». Aquesta inversió, que es destina a Illes Balears i Canàries, té per objecte respondre als reptes específics als quals s'enfronten els sistemes energètics insulars. Es considera fonamental el reforç de fermesa i gestionabilitat en la generació renovable en els territoris insulars a través del desenvolupament de noves instal·lacions de generació elèctrica, projectes singulars i estratègies per a l'energia sostenible a les illes. Aquestes mesures inclouen l'emmagatzematge com una de les eines principals que permetran garantir el subministrament i afavorir la integració d'energies renovables en aquests sistemes.

També es considera com a objectiu prioritari el desplegament de sistemes intel·ligents en xarxes, que permetin millorar el monitoratge, control i automatització, fent més efectiva la gestió de la demanda i oferint nous serveis per als consumidors.

El C7.I2 del Pla de Recuperació es basa en l'expansió del programa «Clean Energy for EU Island» en totes les illes del territori espanyol i el desenvolupament de projectes de Smart Islands que afavoreixin la introducció i el desenvolupament de les energies renovables en els territoris insulars, que compten amb sistemes més petits amb una inèrcia menor.

Tot això es planteja amb l'ànim d'accelerar la descarbonització d'aquests territoris, fomentar que es produeixin inversions en infraestructura amb emplaçaments locals, així com un desenvolupament de l'activitat industrial, empresarial i tecnològica d'aquestes regions.

El desplegament de renovables a les Illes Balears i la seva integració, així com l'eficiència energètica i la mobilitat sostenible, suposen una gran oportunitat de creixement econòmic i d'ocupació sostenible. Per això cal comptar amb personal format i professionalitzat, capaç d'aprofitar aquestes oportunitats i de contribuir a aquests objectius en condicions de seguretat i qualitat, tal com es potenciarà amb les mesures d'aquest component.

En dates 16 de febrer i 14 de març de 2022 es varen presentar els programes «Estratègia d'Energia Sostenible a les Illes Canàries» i «Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears», desenvolupats per cadascuna de les comunitats autònomes de Canàries i Illes Balears, respectivament. El pressupost assignat per al finançament de cadascun dels programes, provinent de la C7.I2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es gestionarà en un percentatge de manera autonòmica, mitjançant convenis, convocatòries d'ajuts, licitacions o qualsevol altra modalitat que la comunitat autònoma estableixi dins de les seves competències, i en un altre percentatge de forma centralitzada, mitjançant convocatòries o altres línies d'ajuts que l'EPE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), MP, durà a terme de manera conjunta per a tots dos arxipèlags o de forma diferenciada, en funció de les actuacions a desenvolupar.

El Reial decret 451/2022 permet vehicular els fons per a aquelles actuacions a gestionar per part dels governs de Canàries i Illes Balears. Per això, contribueix al compliment dels objectius 119 i 120 establerts en l'annex de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya, de data 16 de juny de 2021. En concret, contribueix al compliment de l'objectiu 119 d'haver secundat o realitzat 500 accions, projectes o programes en el tercer trimestre de 2024, en particular: programes o oficines de dinamització, fulls de ruta insulars, projectes d'inversió o d'ajuda, vinculats al programa «Smart Islands» i al programa «Energia Neta per a les Illes de la UE», així com projectes d'energies renovables o d'emmagatzematge sostenible. Així mateix, contribueix a l'objectiu 120 per aconseguir en el segon trimestre del 2026 un increment d'almenys 180 MW en la capacitat de producció d'energia renovable mitjançant licitacions de capacitat renovable a les illes. A més, hauran de complir-se els indicadors 119.1, informe de progressos de l'objectiu 119 en el tercer trimestre de 2023, i 120.1, resolucions d'adjudicació d'ajuts als 180 MW en el quart trimestre de 2024, d'acord amb el que estableix l'annex II de les Disposicions Operatives del Pla de Recuperació (OA, en les seves sigles en anglès), dins dels paquets d'actuació de la inversió 2 (I2), Energia sostenible a les illes, de la Component 7 (C7), Desplegament i integració d'energies renovables. Per realitzar el corresponent seguiment d'aquests objectius i assegurar el seu compliment, s'estableixen una sèrie de fites i objectius secundaris per a cada comunitat autònoma en l'annex III del Reial decret 451/2022.

El camp d'intervenció seleccionat per a la inversió, en la definició del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, és el 029 (energia renovable: solar), ja que es preveu que sigui la tecnologia amb major desplegament a les illes pel seu caràcter modular i l'elevat recurs en els arxipèlags balear i canari. També podria ser aplicable a camps d'intervenció lligats a altres tecnologies renovables, així com el camp 027 (Suport a les empreses que presten serveis que contribueixen a l'economia amb baixes emissions de carboni i a la resiliència enfront del canvi climàtic, incloses les mesures de sensibilització). En tots aquests casos, els coeficients de contribució als objectius climàtic i ambiental (100 % i 40 %, respectivament) són iguals als del camp d'intervenció proposat, per la qual cosa es manté una correcta assignació a aquests objectius del pressupost previst en aquesta Inversió. Aquesta inversió, com a part del Pla de Recuperació, compleix amb els requisits necessaris per ser computada amb un «coeficient per al càlcul de l'ajuda als objectius climàtics» del 100 %, d'acord amb Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

En compliment d'aquest Reglament (UE) 2021/241 i la seva normativa de desenvolupament, en particular la Comunicació de la Comissió Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu» així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell de 13 de juliol de 2021, totes les actuacions que es duguin a terme en compliment d'aquest Reial decret, han de respectar el denominat principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (principi DNSH, per les seves sigles en anglès, Do No Significant Harm) i les condicions d'etiquetatge climàtic i digital. Això inclou el compliment de les condicions específiques previstes en el Component 7, inversió 2 «Energia sostenible a les illes» en la qual s'emmarca, tant en el referit al principi DNSH com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides en els apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla.

Aquesta convocatòria s'emmarca en l'àmbit d'aplicació del Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En l'àmbit estatal cal tenir en compte l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (ambdues ordres publicades en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 234, de 30 de setembre de 2021).

L'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) ha de dur a terme la coordinació i el seguiment d'aquest Programa d'ajuts.

La publicació del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica, suposa un impuls important per a la implantació d'instal·lacions d'autoconsum col·lectiu i l'autoconsum d'instal·lacions pròximes, cosa que fa que es puguin desenvolupar projectes de d'autoconsum mitjançant tecnologies d'energies renovables.

La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, en l'article 2 estableix que aquesta Llei persegueix, entre d'altres, l'estabilització i el decreixement de la demanda energètica, prioritzant en aquest ordre, l'estalvi energètic, l'eficiència energètica i la generació amb energies renovables i la progressiva descarbonització de l'economia, així com la implantació progressiva de les energies renovables i la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, d'acord amb les compromisos adquirits per l'Estat espanyol i la Unió Europea i amb especial atenció al fet insular.

La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica té prevista, entre els objectius del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, aprovat definitivament pel Decret 96/2005, de 23 de setembre, i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 143, de 27 de setembre de 2005, la planificació de les actuacions encaminades a subministrar la demanda energètica futura a cada una de les Illes Balears, tant amb fonts d'energia convencionals com renovables, i, alhora, impulsar l'estalvi i la racionalització de l'ús de l'energia en cada un dels sectors econòmics per tal de minimitzar, en la mesura que es pugui, l'increment de la demanda d'energia.

En l'article 10 del Reial decret 451/2022 s'estableix un import total d'ajut a la comunitat autònoma de les Illes Balears de 197.000.000 euros per finançar les actuacions previstes en aquest Reial decret, que es divideixen en tres grans eixos: oficines de dinamització per a la transició energètica; ajuts per a l'impuls de la transició energètica, i el finançament de projectes innovadors. En el programa operatiu del «Pla d'Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears» s'estableixen sis programes d'actuació, i concretament, en el programa 4 «Actuacions integrals socialment justes » s'estableix la línia d'actuació P4.L2 sobre actuacions integrals en administracions públiques. La dotació prevista total del programa 4 és de 30.000.000 euros i es preveu destinar-hi 10.000.000 euros a la convocatòria pública de subvencions per al foment d'actuacions combinades d'energies renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica promogudes per administracions públiques.

El Decret llei 4/2022, de 30 març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna, estableix en l'article 12.3 que les convocatòries de subvencions puguin establir l'obligació de participar en el procediment de concessió exclusivament per via telemàtica.

L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008), modificada per l'Ordre del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 18 de juny de 2020 (BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020), estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia a les Illes Balears, entre les quals hi ha les de promoció de l'estalvi i la diversificació energètiques, la implantació d'energies renovables, la millora de l'eficiència energètica i la generació de noves tecnologies amb vista a permetre un desenvolupament més sostenible de l'ús de l'energia.

A més, l'article 7.1 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia, estableix que les subvencions regulades en aquesta Ordre s'han de concedir amb subjecció als principis d'objectivitat, transparència, publicitat i concurrència i que, com a regla general, el sistema de selecció ha de ser el de concurs, a través de la comparació en un únic procediment de totes les sol·licituds presentades, de conformitat amb els criteris objectius que estableixen aquestes bases i els específics que fixin les convocatòries.

L'article 7.3 de l'Ordre esmentada estableix que, no obstant això, la selecció de les persones o entitats beneficiàries es pot dur a terme per procediments que no són el concurs quan no siguin necessàries la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si. En aquests casos, les sol·licituds de subvenció es poden resoldre individualment, a mesura que entrin en el registre de l'òrgan competent, encara que no hagi acabat el termini de presentació, d'acord amb els apartats 2 i 3 de l'article 17 del Text refós de la Llei de subvencions. No obstant això, si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

L'objecte de la convocatòria és fomentar les actuacions combinades realitzades per les administracions públiques en instal·lacions fotovoltaiques i d'energia eòlica de baixa potència, eficiència energètica i mobilitat sostenible, per la qual cosa ja estan establerts prèviament uns criteris específics i mediambientals en la convocatòria i es considera que tots els peticionaris tenen els mateixos drets, que no cal la comparació ni la prelació i que està justificat que s'hagi optat per concedir les subvencions d'acord amb l'ordre d'entrada.

Les administracions públiques han de exercir un paper exemplar i són clau per aconseguir una transició energètica sostenible. Així doncs, amb aquesta nova convocatòria, adreçada a les administracions públiques, s'intenta donar un impuls perquè les administracions públiques dins l'àmbit de les seves competències realitzin actuacions en generació d'energies renovables per a l'autoconsum, augmentin l'eficiència energètica en les seves instal·lacions i migrin cap una mobilitat més sostenible i, per tant, redueixin el consum d'energia elèctrica i les seves emissions de CO2. Perquè es puguin considerar actuacions subvencionables com a mínim han de combinar dues actuacions en energies renovables, eficiència energètica o mobilitat elèctrica.

Mitjançant Acord de Consell de Govern, adoptat en la sessió de dia 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021), es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2021-2023. Aquests ajuts estan inclosos en la línia II.2.15.

Per tot el que s'ha exposat, vistos els informes preceptius, de conformitat amb l'article 5 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia de les Illes Balears; l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

 

​​​​​​​Resolució

1. Aprovar la convocatòria pública de subvencions per al foment d'actuacions combinades d'energies renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica promogudes per les administracions públiques dins les actuacions previstes en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU).

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 2 de novembre de 2022

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Juan Pedro Yllanes Suárez

 

ANNEX 1 Convocatòria pública de subvencions per al foment d'actuacions combinades d'energies renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica promogudes per les administracions públiques dins les actuacions previstes en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

Primer

Objecte

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular els ajuts d'actuacions combinades d'energies renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica promogudes per les administracions públiques amb la finalitat d'augmentar la producció d'energia elèctrica renovable, la reducció del consum d'energia i de les emissions de CO2.

2. Els fons d'aquesta convocatòria procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, del Programa de Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i estan finançats per la Unió Europea – Next Generation EU (Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021).

3. Aquesta convocatòria s'engloba dins dels paquets d'actuació de la inversió 2 (I2), Energia sostenible a les illes, del Component 7 (C7), Desplegament i integració d'energies renovables.

4. Es compleix amb les exigències establertes en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Segon

Beneficiaris

1. Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts:

a) Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis que duguin a terme l'activitat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics amb seu en el territori de les Illes Balears.

2. Als beneficiaris amb activitat econòmica per les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat se'ls aplica el Reglament 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 (DOUE 187/1, de 26 de juny de 2014) pel qual se declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, en la secció 7 sobre ajudes per a la protecció del medi ambient. D'aquest reglament s'aplicarà l'article 41 en el programa d'incentius 1, l'article 36 en els programes d'incentius 2, 3 i 4 i l'article 38 en el programa d'incentius 5.  Els beneficiaris sense activitat econòmica queden fora dels ajuts d'estat i, per tant, exempts d'aplicació d'aquest Reglament 651/2014.

3. Quan el beneficiari de l'ajut sigui una entitat local conforme a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, adquireix la condició d'entitat executora d'acord amb l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

4. Els beneficiaris han de destinar l'import íntegre de l'ajut que rebin al pagament de les actuacions subvencionables corresponents.

5. Els beneficiaris no es poden trobar en cap dels supòsits establerts en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, per haver estat objecte de sancions per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa o sentència judicial ferma.

6. No poden ser beneficiaris dels ajuts:

a) Qui es trobi en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Empreses en situació de crisi, conforme a la definició que a aquest efecte es realitza en el Reglament UE 651/2014, de 17 de juny de 2014, i en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i reestructuració d'empreses no financeres en crisis (Comunicació de la Comissió 2014/C 249/1, de 31 de juliol de 2014).

c) Les empreses que es trobin subjectes a una ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajut o subvenció que se'ls hagi atorgat amb anterioritat, per haver-lo declarat ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior, o bé per qualsevol tipus d'incompliment de les obligacions atribuïdes en la concessió.

d) Qui hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua del dret a rebre subvencions, d'acord amb els articles 37.2.a i 37.3.a de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia.

e) Qui es trobi en els supòsits establerts en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, per haver estat objecte de sancions per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.

Tercer Programes d'incentius de la convocatòria

1. Els programes d'incentius subvencionables són els següents:

Programa d'incentius 1: realització d'instal·lacions d'autoconsum elèctric, amb fonts d'energia renovable que donin servei a l'administració pública.

Programa d'incentius 2: incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, que donin servei a l'administració publica.

Programa d'incentius 3: adquisició de vehicles elèctrics destinats a l'ús propi.

Programa d'incentius 4: implantació d'infraestructura de recàrrega.

Programa d'incentius 5: realització d'actuacions d'eficiència energètica en edificis existents que millorin l'envolupant tèrmica, l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, i/o l'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat.

2. Perquè les actuacions siguin subvencionables com a mínim s'han sol·licitar i realitzar dins l'àmbit de la mateixa sol·licitud dos dels programes d'incentius establerts en el punt anterior.

3. Es consideren subvencionables les actuacions dins els programes d'incentius 1 i 2, tant les instal·lacions connectades a xarxa regulades en el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica, realitzades en els sectors d'aplicació de cada un dels programes, com les aïllades no regulades en aquest Reial decret.

Quart

Import econòmic

1. L'import econòmic màxim d'aquesta convocatòria és de 10.000.000 euros. Les subvencions es concedeixen amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma per als exercicis de 2022, 2023, 2024 i 2025, i, concretament, del centre de cost 19701, subprograma 731A01, capítol 7* MR052, amb la distribució d'anualitats següent:

— Any 2022:               0,00 €

— Any 2023: 2.000.000,00 €

— Any 2024: 6.000.000,00 €

— Any 2025: 2.000.000,00 €

2. En cas que no es cobreixi la totalitat del pressupost inicial assignat a cada anualitat, l'import romanent s'ha d'assignar a l'anualitat següent d'aquest programa.

3. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin es poden incrementar els imports d'aquesta convocatòria.

4. Aquesta convocatòria està finançada dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE).

Cinquè

Actuacions subvencionables

Per programes són subvencionables les actuacions que compleixin els següents requisits d'aquesta convocatòria:

Programa d'incentius 1: són subvencionables les inversions en noves instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant tecnologia fotovoltaica de potència de pic fins a 5 MWp i/o eòlica de potència instal·lada fins a 1 MW, i que s'ubiquin tant la instal·lació de producció com les instal·lacions de consum associades dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Programa d'incentius 2: són subvencionables les inversions en nous sistemes d'emmagatzematge d'ió liti, de capacitat fins a 5.000 kWh situats aigües avall dels equips de mesura i on s'ubiquin tant la instal·lació de producció com les instal·lacions de consum associades dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. En aquest programa també són subvencionables les bateries procedents de la reutilització de bateries de vehicle elèctric (segona vida de bateries).

Programa d'incentius 3: són subvencionables l'adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o d'arrendament per rènting de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del beneficiari de l'ajut, excepte en els casos de rènting, en els quals podrà estar matriculat a nom de l'empresa de rènting i bicicletes elèctriques.

Programa d'incentius 4: són subvencionables els nous sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en la modalitat d'adquisició directa. També és subvencionable la nova infraestructura de subministrament d'hidrogen verd adaptat per a vehicles. Així mateix, són subvencionables els sistemes de gestió de la recàrrega. Totes les actuacions han d'estar destinades a ús propi.

Programa d'incentius 5: són subvencionables les actuacions d'eficiència energètica en edificis existents que millorin l'envolupant tèrmica, l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària (solar tèrmica, geotèrmia, biomassa i altres subsistemes de generació), i/o l'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat, sempre que millorin com a mínim en una lletra la qualificació energètica total de l'edifici i aconsegueixin i justifiquin una reducció del consum d'energia primària no renovable del 30 % respecte a la situació d'inici.

Sisè

Requisits de les actuacions subvencionables

1. Requisits generals

a) Són subvencionables les actuacions que es realitzin dins les Illes Balears i que compleixin amb les condicions establertes per aquesta convocatòria. L'adquisició dels vehicles no està limitada a què s'hagi de fer en punts de venda ubicats en la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Les actuacions s'han de fer dins el període següent:

— Per a beneficiaris sense activitat: des del 16 de juny 2022 fins al termini que fixi la resolució d'atorgament, que com a màxim serà de divuit mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió o com a màxim la data establerta a la resolució de concessió que no podrà ser posterior al 30 de juny de 2025.

— Per a beneficiaris amb activitat: des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi la resolució d'atorgament, que com a màxim serà de divuit mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió o com a màxim la data establerta a la resolució de concessió que no podrà ser posterior al 30 de juny de 2025.

c) No obstant el que disposa el punt anterior, les despeses corresponents a actuacions preparatòries que siguin necessàries per presentar la sol·licitud o dur a terme les inversions corresponents, com ara el projecte, memòries tècniques, certificats, es poden considerar elegibles, encara que hagin estat facturades amb anterioritat, sempre que, en tot cas, aquestes actuacions preparatòries s'hagin realitzat amb data posterior al 16 de juny de 2022.

d) Els ajuts a percebre pels beneficiaris dels ajuts del programa d'incentius amb activitat estaran subjectes als requisits i límits establerts en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, i s'aplicarà l'exempció corresponent a la categoria d'ajuts per a la protecció del medi ambient (secció 7), sense perjudici de la resta de disposicions del dret de la Unió Europea que poguessin ser d'aplicació, particularment les que s'aprovin en l'àmbit de l'execució i gestió tant del Mecanisme de Recuperació i Resiliència com del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

e) S'ha de garantir el respecte al principi de DNSH i l'etiquetatge climàtic, conforme al previst en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR); en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i la seva normativa de desenvolupament, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya.

f) S'ha d'estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, així com del reintegrament de subvencions, de conformitat amb la normativa vigent.

g) L'IVA és subvencionable, sempre que no pugui ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

h) S'ha de presentar la documentació exigida en l'apartat vuitè d'aquesta convocatòria.

i) No són subvencionables l'adquisició de les instal·lacions o equips mitjançant lísing ni cap altra fórmula d'arrendament financer excepte per a l'adquisició de vehicles.

j) Així mateix, s'ha d'incorporar, en un espai públic, una pantalla informativa de les dades principals del projecte d'una mida mínima de 32”, sobre les aportacions de l'energia instantània, beneficis mediambientals, etc., que s'estan generant amb el projecte. Addicionalment, aquesta mateixa informació ha de ser accessible a través de dispositiu mòbil o aplicació web.

k) En cas que la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic estableixi un portal o aplicatiu web sobre el desenvolupament del Pla d'inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, s'ha trametre la informació que estableixi la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, com per exemple l'energia produïda, dades sobre els vehicles y la seva ocupació, informació sobre les recàrregues, etc., perquè les pugui publicar en el portal i/o aplicatiu habilitat. El protocol, periodicitat i format en què s'han de trametre les dades serà proporcionat per la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.

2. Requisits tècnics específics

Programa incentius 1

Els requisits específics del programa 1 són:

a) Tant la instal·lació de producció com les instal·lacions de consum associades s'han d'ubicar dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.

b) Les instal·lacions s'han de destinar a autoconsum en qualsevol de les modalitats establertes en el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

c) Només se subvencionaran els cinc primers MWp de potència de la instal·lació per instal·lacions fotovoltaiques i el primer MW per instal·lacions eòliques. Es permet la instal·lació de potències superiors a aquest límit, però en cap cas poden rebre ajut per la potència que superi els 5 MWp/MW indicats.

d) La subvenció es pot complementar amb la retirada de la coberta d'amiant o amb la instal·lació de marquesina sempre que el percentatge de retirada o d'instal·lació en marquesina sigui com a mínim el 50 % de la potència de generació.

e) Les instal·lacions realitzades han de complir, quan correspongui, amb els requisits establerts en els reglaments tècnics de seguretat industrial d'aplicació, especialment el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves ITC, i si correspon el Reglament d'Instal·lacions Elèctriques en Alta Tensió i les seves ITC, així com qualsevol altra normativa que els sigui aplicable.

f) Només poden ser objecte d'ajut els equips que siguin nous, o que no hagin tingut ús previ.

Programa incentius 2

Els requisits específics del programa 2 són:

a) La instal·lació s'ha d'ubicar dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.

b) L'actuació d'aquest programa queda condicionada a que hi hagi una instal·lació de generació renovable d'una potència mínima d'una cinquena part de la capacitat d'emmagatzematge o bé es faci conjuntament amb el programa 1 i s'ha de fer aigües avall de l'equip de mesura.

c) Només se subvencionaran els cinc primers MWh de capacitat de la instal·lació per a instal·lacions fotovoltaiques i el primer MW per a instal·lacions eòliques. Es permet la instal·lació de capacitats superiors a aquest límit, però en cap cas poden rebre ajut per la capacitat que superi els 5 MWh indicats.

d) Les instal·lacions realitzades han de complir, quan correspongui, amb els requisits establerts en els reglaments tècnics de seguretat industrial d'aplicació, especialment el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves ITC, i si correspon el Reglament d'Instal·lacions Elèctriques en Alta Tensió i les seves ITC, així com qualsevol altra normativa que els sigui aplicable.

 

​​​​​​​e) Només poden ser objecte d'ajut els equips que siguin nous, excepte les bateries procedents de la reutilització de bateries de vehicle elèctric (segona vida de bateries).

Programa incentius 3

Els requisits específics del programa 3 són:

a) Els vehicles susceptibles d'ajuts han de ser vehicles elèctrics purs (BEV), vehicles elèctrics de cèl·lules de combustible (FCV) o vehicles elèctrics híbrids de cèl·lules de combustible (FCHV). Han de figurar en la Base de vehicles de l'IDAE (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES) i pertànyer a alguna d'aquestes categories:

— Turismes M1: vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, que tenguin, a més del seient del conductor, un màxim de vuit places.

— Furgonetes o camions lleugers N1: vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies, i la massa màxima en càrrega tècnicament admissible (MMTA) dels quals no superi les 3,5 tones.

— Quadricicles lleugers L6e: quadricicles lleugers en què la massa en buit sigui inferior o igual a 350 kg, no inclosa la massa de les bateries; la velocitat màxima per construcció sigui inferior o igual a 45 km/h, i la potència màxima, inferior o igual a 4 kW.

— Quadricicles pesants L7e: vehicles de quatre rodes, amb una massa en ordre de marxa (no inclòs el pes de les bateries) inferior o igual a 450 kg en el cas de transport de passatgers i 600 kg en el cas de transport de mercaderies, i que no puguin classificar-se com a quadricicles lleugers.

— Motocicletes L3e, L4e i L5e: vehicles amb dues rodes, o amb tres rodes simètriques o asimètriques respecte a l'eix mitjà longitudinal del vehicle, de més de 50 cm3 o amb una velocitat superior als 50 km/h i el pes brut vehicular dels quals no excedeixi una tona.

— Bicicletes elèctriques.

b) Els vehicles de la categoria L han de ser propulsats exclusivament per motors elèctrics i han d'estar homologats com a vehicles elèctrics. Les motocicletes noves (categories L3e, L4e i L5e) han de tenir bateria de liti, motor elèctric amb una potència del motor igual o superior a 3 kW, i una autonomia mínima de 70 km.

c) Les adquisicions de vehicles per mitjà d'operacions de finançament per rènting només poden ser objecte d'ajut a condició que:

— El corresponent contracte d'arrendament estableixi una durada mínima de dos anys des de la data de l'entrada en vigor i la formalització sigui, en tot cas, des de 16 de juny de 2022, igual que la data de la corresponent factura de compravenda i de matriculació del vehicle, per als beneficiaris sense activitat econòmica d'aquesta convocatòria i posteriors a la data del registre de la sol·licitud per a les beneficiaris amb activitat econòmica.

— La tramitació de la sol·licitud d'ajut l'ha de sol·licitar el beneficiari de l'ajut, que és l'arrendatari.

— El contracte d'arrendament ha d'establir expressament que l'arrendatari és el beneficiari de l'ajut que s'atorgui, i ha de fer-hi constar, també expressament, que un cop que l'empresa de rènting rebi el pagament de l'import, en aquesta data, aplicarà el total d'aquest ajut a la reducció de les quotes de pagament o renda de l'arrendament que quedin per satisfer per part de l'arrendatari.

— El contracte ha de recollir que, en cas que l'import de la suma de les quotes pendents per abonar sigui inferior a l'import de l'ajut, l'excedent d'ajut pendent d'abonar al beneficiari ha de ser abonat per la companyia de rènting al beneficiari a la finalització del contracte d'arrendament. L'arrendatari, per tant, com a beneficiari de l'ajut, és qui ha de complir els requisits i les incompatibilitats que es preveuen en les bases.

— En cas de les operacions de rènting, en tots els supòsits, independentment de qui tramiti l'ajut, el beneficiari de l'ajut ha de signar un document de cessió del dret de cobrament a favor de la companyia de rènting que formalitzi l'operació.

Programa incentius 4

1. Els requisits específics de la infraestructura de recàrrega per a vehicle elèctric del programa 4 són:

— Ha d'estar destinada a ús propi i no pot estar destinada a ús públic.

— Els sistemes de recàrrega han de complir els requisits següents:

— Per a les instal·lacions connectades a baixa tensió, instal·lació d'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, concretament l'ITC-BT-52, grau de protecció IP i IK adequat en funció de la ubicació segons REBT.

— Alimentació monofàsica o trifàsica 230-400 VAC.

— Proteccions elèctriques d'acord amb la normativa de seguretat.

— Declaració CE.

— Mesura de la potència i de l'energia transferida i disposar d'un sistema de gestió de les recàrregues que permeti traslladar i gestionar l'energia transferida a cada usuari.

— Acreditació que la instal·lació disposa d'una interfície de connexió i que permeti plena connectivitat i de sistema de memòria per a emmagatzematge local de dades.

 

​​​​​​​— Compatible amb el protocol OCPP v1.5 i v1.6 o versió superior, mitjançant l'ús de serveis web (SOA), i actualitzable a versions superiors.

— Mòdul de comunicació mòbil 4G/3G/GPRS o superior o qualsevol canal de comunicació equivalent.

— Els sistemes de recàrrega s'han de classificar de la manera següent:

i. Sistema de recàrrega vinculat: potència inferior a 7 kW.

ii. Sistema de recàrrega convencional: potència igual o superior a 7 kW i inferior a 15 kW.

iii. Sistema de càrrega semiràpida: potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW.

iv. Sistema de càrrega ràpida: potència igual o superior a 40 kW i inferior a 100 kW.

v. Sistema de càrrega ultraràpida: potència igual o superior a 100 kW.

2. La infraestructura de subministrament d'hidrogen verd als vehicles ha d'estar destinada a ús propi, la instal·lació ha d'estar adaptada per subministrar als vehicles i ha de complir la normativa de seguretat industrial i altres normatives d'aplicació.

Programa incentius 5

1. L'edifici ha de ser existent i construït amb anterioritat a 2007, cosa que s'ha de justificar mitjançant una consulta descriptiva i gràfica de la dada cadastral del bé immoble.

2. Les actuacions poden ser en edificis complets o sobre parts d'un l'edifici.

3. S'ha d'aconseguir que la qualificació energètica total de l'edifici en almenys una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any), pel que fa a la qualificació energètica inicial de l'edifici. Aquest criteri no serà d'aplicació en els casos següents:

— Quan l'edifici acrediti tenir una qualificació energètica A i es proposin mesures de millora; en aquest cas, l'ajut addicional que s'ha d'aplicar serà el corresponent a la lletra A, per a aquest criteri.

— Quan l'edifici no compti amb un procediment per a la seva qualificació energètica. En aquest cas, haurà de reduir el seu consum d'energia primària no renovable en un 30 % com a efecte equivalent a la millora d'una lletra.

4. S'ha d'aconseguir una reducció del consum d'energia primària no renovable del 30 % respecte a la situació de partida.

5. Els dos apartats anteriors s'han justificar mitjançant el certificat d'eficiència energètica d l'edifici en el seu estat actual i el certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma que pot incloure les actuacions realitzades en el programa d'incentius 1.

6. Almenys el 70 % (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural esmentat en la categoria 17 05 04 en la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532 /EC) generats en el lloc de construcció s'han de preparar per a la seva reutilització, reciclatge i valoració, incloses les operacions de farciment, de manera que s'utilitzin residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus establerta en l'article 8 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.

Els operadors han de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l'eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses, així com facilitar la reutilització i reciclatge d'alta qualitat mitjançant l'eliminació selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles per a residus de construcció i demolició.

Així mateix, s'ha d'establir que la demolició es dugui a terme preferiblement de manera selectiva i la classificació s'ha de fer de manera preferent en el lloc de generació dels residus. Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció han de donar suport a la circularitat i, en particular, demostrar, amb referència a l'ISO 20887 o altres normes per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.

7. En matèria de rehabilitació energètica, els components i materials de construcció utilitzats en el desenvolupament de les actuacions previstes en aquesta mesura no han de contenir amiant ni substàncies preocupants, identificades a partir de la llista de substàncies subjectes a autorització que figura en l'annex XIV del Reglament (CE) núm. 1907/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel qual es crea l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, es modifica la Directiva 1999/45/CE i es deroguen el Reglament (CEE) núm. 793/93, del Consell, i el Reglament (CE) núm. 1488/94 de la Comissió, així com la Directiva 76/769/CEE del Consell i les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE de la Comissió.

8. Les actuacions objecte de l'ajut han de complir amb la normativa vigent que els sigui aplicable, així com comptar amb les preceptives llicències i autoritzacions administratives necessàries.

9. Condicions específiques sobre la millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica:

a) Són actuacions subvencionables les que es realitzin sobre l'envolupant tèrmica de l'edifici, que es compon dels tancaments de l'edifici que separen els recintes habitables de l'ambient exterior (aire, terreny o un altre edifici) i les particions interiors que separen els recintes habitables dels no habitables, que al seu torn estiguin en contacte amb l'ambient exterior. Les actuacions energètiques sobre l'envolupant tèrmica poden preveure solucions constructives convencionals i no convencionals.

S'entenen per solucions constructives convencionals les utilitzades habitualment en els edificis per reduir-ne la demanda energètica, com, per exemple, les que afecten les façanes, cobertes, fusteries exteriors, vidres i proteccions solars i com a solucions constructives no convencionals les conegudes com a mesures d'arquitectura bioclimàtica, com, per exemple: murs Trombe, murs parietodinàmics, hivernacles adossats, sistemes d'ombreig, ventilació natural, etc.

b) Les exigències mínimes d'eficiència energètica que ha de complir l'envolupant tèrmica que es reformi són les que figuren en el Document bàsic d'estalvi d'energia DB-HE del Codi tècnic de l'edificació, que han de ser acreditades i/o justificades pel tècnic competent en el projecte i/o la memòria tècnica. En tractar-se d'un edifici existent, hi és aplicable l'apartat IV de la seva introducció, denominat «Criteris d'aplicació en edificis existents». I en particular, el criteri 2 de flexibilitat, de manera que en els casos en què no sigui possible assolir el nivell de prestació establert amb caràcter general, des del punt de vista de l'acompliment de les exigències bàsiques d'estalvi d'energia, es poden adoptar solucions que permetin el major grau d'adequació possible quan, entre altres motius, les solucions no siguin tècnicament o econòmicament viables.

c) Tots els valors de transmitància utilitzats pel tècnic competent en l'elaboració del certificat d'eficiència de l'edifici que no siguin «per defecte», han d'estar justificats de la forma següent: si el valor seleccionat és «estimat» o «conegut», ha d'aportar la composició del tancament. Si el valor seleccionat és «conegut» i el material utilitzat no està en la base de dades del programa informàtic de qualificació de l'eficiència energètica utilitzat, haurà d'aportar el document d'idoneïtat tècnica europeu (DITE) del material utilitzat. S'haurà d'aportar sempre, en el cas de vidres i tancaments, el marcatge CE i declaració de prestacions o fitxa tècnica de la fusteria i dels vidres, en què figuren les característiques tèrmiques d'aquests.

10. Condicions específiques sobre la substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica:

a) Les actuacions energètiques considerades dins aquesta mesura són les que aconsegueixin una reducció del consum d'energia convencional en edificis existents mitjançant l'ús de l'energia solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària, calefacció, refrigeració i/o climatització de piscines.

Per tant, són actuacions subvencionables aquelles en les quals es substitueixi l'energia convencional per a la producció d'aigua calenta sanitària, calefacció i/o climatització de piscines en edificis existents per energia solar tèrmica.

b) Són subvencionables les instal·lacions solars noves i rehabilitacions i/o ampliacions d'instal·lacions existents, sempre que suposin la substitució i/o increment de la generació solar i que es realitzin en edificis existents. També són subvencionables les instal·lacions solars tèrmiques que donin servei a una xarxa de climatització urbana.

c) Les instal·lacions solars tèrmiques han de complir amb els requisits següents:

— Han de respondre a la definició d'«instal·lació solar tèrmica» de la normativa vigent que li sigui d'aplicació.

— Les instal·lacions i equips han de complir amb la normativa vigent establerta en el RITE, en el Plec de condicions tècniques de l'IDAE per a instal·lacions solars tèrmiques Revisió 2009, així com el document reconegut del RITE Guia ASIT de l'energia solar tèrmica, elaborat per ASIT i disponible a la pàgina web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

— Els captadors solars han d'estar certificats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

— El coeficient global de pèrdues dels captadors ha de ser inferior a 9 W/m² ºC.

11. Condicions específiques sobre substitució d'energia convencional per energia geotèrmica:

a) Les actuacions energètiques considerades dins aquesta mesura són les que aconsegueixin una reducció del consum d'energia convencional en edificis existents mitjançant l'ús de l'energia geotèrmica per a un o diversos usos: calefacció, climatització, producció d'aigua calenta sanitària i climatització de piscines.

Per tant, són subvencionables les actuacions realitzades en les instal·lacions de calefacció, climatització, producció d'aigua calenta sanitària i/o climatització de piscines, tant si el sistema de generació se situa en el mateix edifici usuari com si és extern i subministra un o diversos edificis existents, sempre que substitueixin instal·lacions d'energia convencional, incloent-hi la modificació de xarxes de calefacció/climatització, emprant instal·lacions que utilitzin l'energia geotèrmica.

També es consideren costs elegibles en instal·lacions de geotèrmia els conceptes següents: la inversió en equips efectuada, els costs d'execució de la instal·lació, obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries, així com el cost de la realització dels estudis, assajos, sondejos i simulacions preliminars prèvies a la realització del disseny de la instal·lació, sondejos, excavacions, fonaments, rases, urbanització i altres elements necessaris per a la seva explotació, així com xarxes de calor/fred i estacions d'intercanvi.

b) Les instal·lacions han de complir amb els requisits següents:

1r. Les instal·lacions realitzades han de complir els requisits que estableix el Reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis (RITE) i, per al cas de sistemes d'intercanvi geotèrmic de circuït tancat, el document reconegut del RITE Guia tècnica de disseny de sistemes d'intercanvi geotèrmic de circuit tancat, publicada per l'IDAE i disponible en el Registre Oficial de Documents del RITE a la web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, així com qualsevol altra legislació que els sigui aplicable.

2n. Per a actuacions amb equips de bomba de calor, els valors de rendiment estacional utilitzats pel tècnic competent en l'elaboració del certificat d'eficiència de l'edifici han de correspondre amb el rendiment mitjà estacional de la bomba de calor i han d'estar determinats i justificats mitjançant algun dels documents següents:

— Fitxa tècnica o etiqueta energètica de la bomba de calor en què apareguin els rendiments mitjans estacionals.

— Certificat EUROVENT o similar.

— Informe subscrit pel tècnic competent. Per a aquest informe, es podrà usar el document reconegut del RITE «Prestacions mitjanes estacionals de les bombes de calor per a producció de calor en edificis».

12. Condicions específiques sobre la substitució d'energia convencional per biomassa en instal·lacions tèrmiques:

a) Les actuacions energètiques considerades dins aquesta mesura són les que aconsegueixin una reducció del consum d'energia convencional en edificis existents mitjançant l'ús de la biomassa com a combustible per a la producció d'aigua calenta sanitària, calefacció, climatització i climatització de piscines.

Per tant, són subvencionables les actuacions realitzades en instal·lacions de calefacció, climatització, producció d'aigua calenta sanitària i climatització de piscines que incloguin un sistema d'intercanvi fums/aigua i que substitueixin instal·lacions d'energia convencional existents en edificis, incloent-hi inversions en xarxes de calor i/o fred o la seva ampliació.

b) Només són subvencionables les actuacions amb potència inferior a un MW.

c) Les instal·lacions realitzades han de complir els requisits que estableix el Reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis (RITE).

d) Les instal·lacions de biomassa han d'aconseguir una reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle d'almenys un 80 %, a fi d'aconseguir un «Coeficient per al càlcul de l'ajuda als objectius climàtics» del 100 %, d'acord amb el que estableix l'annex VI del Reglament (UE) 2021/241 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Per això, s'ha de presentar una declaració que tots els combustibles que s'han d'utilitzar tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva 2018/2001/UE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, tenint en compte el sistema de producció i resta de condicions que determinen aquest valor per defecte, indicant la descripció del combustible o dels combustibles i el valor o els valors per defecte.

En el cas que algun dels combustibles que s'han d'utilitzar no compleixi amb el requisit anterior, s'ha d'aportar una memòria signada per un tècnic competent independent on, per a les condicions previstes per al projecte i d'acord amb la metodologia de l'annex VI esmentat, es justifiqui que per a aquest combustible la reducció de gasos d'efecte d'hivernacle és igual o superior al 80 %.

e) Les actuacions que incloguin calderes de menys d'un MW han de:

— Presentar una acreditació per part de fabricant de l'equip de l'acompliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que s'hagi d'utilitzar, que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'ecodisseny en vigor (Reglament [UE] 2015/1189 de la Comissió).

— Com a requisit addicional, el beneficiari ha de mantenir un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat en la caldera disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu a l'acompliment de la classe A1, segons estableix la norma UNE-EN-ISO 17225-2; de la classe 1 de la norma UNE-EN-ISO 17225-4; de la classe A1 de la norma 164003, o de la classe A1 de la norma 164004. Aquest registre s'ha de mantenir durant un termini de cinc anys.

— En cas que els equips finalment instal·lats no siguin els mateixos que es varen fer constar en la sol·licitud, s'ha de presentar juntament amb la documentació requerida per justificar les actuacions realitzades, per a l'equip definitivament instal·lat, una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar, que no poden ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor (segons correspongui, Reglament [UE] 2015/1185 de la Comissió, o Reglament [UE] 2015/1189 de la Comissió).

13. Condicions específiques sobre la millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de generació no inclosos en les actuacions anteriors:

a) Les actuacions energètiques considerades dins aquesta mesura són les que aconsegueixin una reducció del consum d'energia de les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació, producció d'aigua calenta sanitària i climatització de piscines d'edificis existents mitjançant actuacions en el subsistema de generació no incloses en les actuacions dels apartats anteriors 11,12, i 13.

Per tant, són actuacions subvencionables les realitzades en instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i producció d'aigua calenta sanitària les destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones en els edificis, així com la climatització de les piscines, dins l'àmbit d'aplicació del Reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis (RITE). Les exigències mínimes d'eficiència energètica que ha de complir la instal·lació tèrmica que es renovi són les que figuren en el RITE vigent.

b) Les actuacions energètiques subvencionables, entre d'altres, són les següents:

— Sistemes de generació tèrmica, incloent-hi solucions d'aerotèrmia i hidrotèrmia d'alta eficàcia que impliquin la substitució d'equips de generació tèrmica existents que permetin millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització i producció d'aigua calenta sanitària.

Tots els valors de rendiments (EER, COP, etc.) utilitzats pel tècnic competent en l'elaboració del certificat d'eficiència de l'edifici que no siguin «per defecte» han d'estar justificats de la forma següent: si el valor seleccionat és «estimat» o «conegut», ha d'aportar el marcatge CE o fitxa tècnica o etiqueta energètica o certificat EUROVENT o similar; en tot cas, s'ha d'aportar el document en què figurin els valors utilitzats en el certificat.

— Sistemes de ventilació natural i forçada.

— Sistemes de refredament gratuït per aire exterior.

— Sistemes de recuperació de calor i de l'aire d'extracció i aprofitament d'energies residuals.

— Sistemes que utilitzin tècniques d'evaporació que redueixin el consum d'energia de la instal·lació: refredament evaporatiu, condensació evaporativa, prerefredament evaporatiu de l'aire de condensació, refredament evaporatiu directe i indirecte previ a la recuperació de calor de l'aire d'extracció, etc.

c) No es considerarà cost elegible la substitució de generadors tèrmics per altres que utilitzin combustible d'origen fòssil.

14. Condicions específiques sobre la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació:

a) Les actuacions energètiques considerades dins aquesta mesura són les que aconsegueixin una reducció del consum d'energia de les instal·lacions d'il·luminació d'edificis existents.

Son subvencionables totes aquelles actuacions que amb caràcter orientatiu i no limitatiu s'esmenten a continuació:

— Lluminàries, làmpades i equip: substitució del conjunt per un altre amb lluminàries de més rendiment, làmpades de més eficiència i reactàncies electròniques regulables i que permetin reduir la potència instal·lada en il·luminació, de cara a complir amb els requeriments de qualitat i confort visual reglamentats.

— Sistemes i elements que permetin el control local, remot o automàtic per mitjans digitals d'encesa i regulació de nivell d'il·luminació: han d'incloure els sistemes de control per presència, per zona de l'edifici o regulació de nivell d'il·luminació segons l'aportació de llum natural.

— Canvi de sistema d'il·luminació: reubicació dels punts de llum amb utilització de les tecnologies anteriors, de manera que es redueixi el consum elèctric anual respecte al sistema actual d'il·luminació.

— Sistemes i elements que permetin el control remot o el control automàtic per mitjans digitals d'instal·lacions destinades a controlar:

. Sistemes d'il·luminació eficient, ajustant-la a les necessitats de cada moment.

. Sistemes de control automàtic de tendals, persianes o cortines de l'edifici, que permetin l'aprofitament òptim de la llum solar.

. Sistemes de control automàtic de l'encesa i l'apagada de la il·luminació dels edificis.

En particular, tenen aquesta consideració les actuacions que tenguin la certificació AENOR EA0026:2006. Instal·lacions de sistemes domòtics en habitatges, entre d'altres.

— Implantació de sistemes de monitoratge que permetin conèixer en tot moment les condicions de confort i la idoneïtat de les actuacions realitzades a favor de la millora de l'eficiència energètica.

b) Les exigències mínimes d'eficiència energètica que ha de complir la instal·lació d'il·luminació que es rehabiliti són les que figuren en el document HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació, del Codi tècnic de l'edificació.

Setè Despeses elegibles

1. Amb caràcter general es consideren costs elegibles els que s'especifiquen a continuació, sempre que tenguin relació amb l'activitat subvencionada:

a) La inversió en vehicles, equips, infraestructura, materials, equipaments de control i auxiliars i relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajut.

b) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajut.

c) Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge de dades . Aquests equips han de ser propietat del beneficiari de l'ajut i estar vinculats a l'actuació objecte de l'ajut. També es subvencionable el sistema d'intercanvi de dades establert en punt 1.k) de l'apartat sisè.

d) Sistemes de gestió de mobilitat compartida i/o infraestructura de recàrrega.

e) Obres civils, quan estiguin relacionades amb les actuacions objecte d'ajut i aquelles que siguin necessàries per a l'execució correcta del projecte, com el reforç de coberta o la seva substitució en la part proporcional de la coberta que hagi d'ocupar la instal·lació de generació, en el seu cas. Així mateix, es consideren subvencionables com a obra civil les partides següents: edificacions necessàries per al projecte, terra campa, excavacions, rases, canalitzacions i canonades associats a la instal·lació de generació, o als sistemes d'integració d'energia elèctrica i gestió de la demanda, ajuts d'obra de paleta, instal·lacions auxiliars necessàries, vials de servitud interna de la instal·lació, adequació d'accessos per a la instal·lació, edificis de control, plataformes de muntatge, grues, bastides, instal·lacions temporals, restauració i mesures mediambientals correctores després de les obres. Per ser considerat cost elegible, les obres han de complir la condició que almenys el 70 % (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos generats (a exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la reutilització, el reciclatge i la valoració d'altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per substituir altres materials. Anàlogament, en els projectes finançats que impliquin demolició, s'ha d'incloure la pràctica de demolició selectiva.

f) En sistemes de geotèrmia el cost de la realització dels estudis, assaigs, sondeigs i simulacions preliminars prèvies a la realització del disseny de la instal·lació, sondeigs, excavacions, fonaments, rases, urbanització i altres elements necessaris per a la seva explotació, així com xarxes de calor/fred i estacions d'intercanvi.

g) Quan per motiu de l'actuació sigui necessari retirar aquells productes de construcció que continguin amiant. La retirada s'ha de realitzar conforme al que estableix el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant, per una empresa legalment autoritzada. La gestió dels residus originats en el procés s'ha de realitzar conforme al que s'estableix en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i en el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

h) Els costos de la redacció dels projectes o memòries tècniques relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajut.

i) Els costos de la direcció facultativa relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajut.

j) Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra i muntatge relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajut.

k) Altres partides que siguin degudament justificades com a necessàries (auxiliars o no), diferents de les recollides com a despeses no subvencionables en aquest apartat.

2. No es consideren despeses subvencionables les que s'esmenten a continuació:

a) L'impost sobre el valor afegit (IVA). No obstant això, l'IVA és subvencionable en el cas del tipus de beneficiari sense activitat sempre que no pugui ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

b) Les despeses sobre la gestió de les subvencions (sol·licitud i justificació).

c) Les despeses pròpies, ja siguin de personal, funcionament o despeses generals.

d) Estudis d'impacte ambiental i costos de visat de projectes tècnics.

e) Qualssevol altres despeses de promoció en els quals el sol·licitant incorri per desenvolupar el projecte.

f) Autoritzacions administratives, llicències, permisos, cost d'avals i/o fiances, multes, taxes o tributs.

g)  ències, que no estiguin inclosos en l'apartat 1.

h) Cost d'adquisició o arrendament de terrenys utilitzats tant per al projecte d'inversió com per a les infraestructures d'evacuació.

i) Assegurances subscrites pel sol·licitant.

j) La vigilància i seguretat durant l'execució de l'obra fins a la data de posada en marxa.

k) Adequació dels accessos en les carreteres públiques i camins existents fins a les instal·lacions.

l) Costos financers.

m) Per a les actuacions del programa d'incentius les realitzades en edificis de nova construcció, intervencions en edificis existents que suposin una ampliació, en què s'incrementi la superfície o el volum construït, i intervencions en edificis existents que impliquin un canvi d'us de l'edifici.

Vuitè Sol·licituds i documentació

1. Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament de forma telemàtica a través del tràmit específic per a subvencions que s'ha de posar a disposició dels interessats a la web http://energia.caib.cat, que correspon a la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. No es consideren com a presentades les sol·licituds telemàtiques a través d'un altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit específic esmentat. La presentació de la sol·licitud suposa que la persona interessada accepta les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria.

2. La documentació que s'ha d'aportar és la següent:

a) El document normalitzat 1 de sol·licitud de subvenció (la presentació de la sol·licitud suposa que el sol·licitant accepta les prescripcions contingudes en la convocatòria corresponent i en l'Ordre de bases [BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008], i també que autoritza l'òrgan instructor del procediment perquè, si és procedent, obtengui de forma directa l'acreditació de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social; en cas que el sol·licitant denegui expressament aquesta autorització, ha d'aportar un certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que justifiqui que està al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social).

b) La fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant i, en el seu cas, de la persona que el representi. No serà necessària l'aportació de còpia de DNI si l'interessat presta el seu consentiment exprés perquè les seves dades d'identitat personal puguin ser consultades per l'òrgan instructor mitjançant el sistema de verificació de dades d'identitat que cada comunitat autònoma i les ciutats de Ceuta i Melilla poguessin tenir establert. Per la seva part, la disposició addicional octava de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, reconeix la potestat de verificació de les administracions públiques, en relació amb les dades personals que obrin en el seu poder, per a comprovar l'exactitud d'aquests.

c) La documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que formuli la sol·licitud d'ajut com a representant d'aquesta, inscrita degudament, si escau, en els registres públics corresponents.

d) L'autorització inclosa en el document normalitzat 1 per comprovar que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social; o, en cas d'oposar-s'hi, el certificat d'estar-ho; o bé la declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social quan la quantia de l'ajut no superi els 10.000 euros per persona beneficiària, de conformitat amb el que preveu la lletra c) de l'article 63 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

e) La declaració responsable inclosa en el document normalitzat 1 de no trobar-se en cap de les circumstàncies enumerades en l'article 13 de la Llei 38/2003; i, en particular, de trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, en els termes prevists en l'article 25 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

f) La declaració responsable inclosa en el document normalitzat 1 que no es disposa d'altres ajuts per a la mateixa actuació, per incompatibilitat d'ajuts d'acord amb l'apartat dinovè d'aquesta convocatòria. En aquest document normalitzat 1 s'ha d'indicar en l'annex si ha sol·licitat o rebut un altre ajut pel mateix concepte, i s'ha d'especificar l'organisme i la data de resolució de concessió.

g) L'acord de l'òrgan competent pel qual s'aprova la sol·licitud de l'ajut i en el qual ha de figurar l'anualitat en la qual se sol·licita l'ajut.

h) El certificat de l'òrgan competent en el qual s'ha d'especificar el compromís per a la reserva de crèdit suficient i adequada per fer les actuacions projectades.

i) Memòria resum de l'actuació (document normalitzat 3).

j) Per al programa d'actuacions 5:

— Avantprojecte o memòria tècnica, en cas que no es requereixi projecte, en què es descriguin adequadament les actuacions que s'han de dur a terme i la situació de partida, subscrita per un tècnic competent o instal·lador, si escau. El projecte o memòria tècnica ha d'incloure un estudi de gestió de residus i cal justificar que les actuacions previstes no causaran un perjudici significatiu al medi ambient o, en el seu cas, les mesures correctores que s'adoptaran per a complir amb els criteris de la «Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions concordes amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient», publicada pel Ministeri per a la Transició i el Repte Democràtic.

— La fotocòpia del document que acrediti la propietat de l'edifici per part del sol·licitant. En cas que el sol·licitant de l'actuació no sigui propietari, s'ha d'aportar addicionalment la documentació o el contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres corresponents a l'actuació objecte de l'ajut (contracte d'arrendament, d'explotació, etc.).

— Certificat de l'òrgan competent en el qual certifiqui l'any de construcció de l'edifici o edificis, que han de ser anteriors a 2007.

— Certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual, amb el contingut que estableix l'article 6 del Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis del Reial decret 390/2021, d'1 juny, signat per un tècnic competent i registrat en el Registre de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.

— Certificat d'eficiència energètica de l'edifici aconseguit després de la reforma proposada per a la qual se sol·licita l'ajut, segons el Reial decret 390/2021, d'1 de juny, que demostri que el projecte que sol·licita l'ajut permet fer un salt en, almenys, una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any), i es aconsegueixi un estalvi mínim d'energia primària no renovable del 30 % respecte a la qualificació energètica inicial de l'edifici, exclusivament amb les mesures per a les quals sol·licita ajut. El certificat ha d'estar signat per un tècnic competent, i no és necessari que el certificat estigui registrat en el Registre de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.

— Arxiu digital de dades de l'edifici existent i de l'edifici aconseguit en format .xml.

k) Pressupost de l'empresa o empreses que realitzaran l'execució de les actuacions, desglossat. L'oferta econòmica de l'actuació i, d'acord amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, quan l'import de la despesa subvencionable superi els imports establerts en la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic per als contractes menors (40.000 euros, en el cas d'execució d'obres, o 15.000 euros, quan es tracta d'altres contractes), el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a assumir el compromís per a la prestació del servei o lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat entitats suficients per dur-ho a terme. L'elecció de les ofertes presentades s'ha de fer de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa (document normalitzat 4). No obstant això, quan l'import de l'actuació o actuacions superi o superin els imports anteriors s'ha de presentar certificat de l'òrgan competent en què s'indiqui el preu al qual es publicarà la licitació.

Ateses les característiques especials en l'adquisició de vehicles elèctrics —normalment es fa a través de concessionaris oficials—, no és necessària la presentació dels tres pressuposts per al programa 3.

l) Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI), segons el que es disposa en l'Ordre HFP/1030/2021 (document normalitzat 5).

m) Declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH, per les seves sigles en anglès, Do No Significant Harm), i la seva normativa d'aplicació, especialment el Reglament (UE) 2021/241, el Reglament (UE) 2020/852, i l'Ordre HFP/1030/2021 (document normalitzat 6).

n) Declaració responsable del compliment dels principis transversals establerts en PRTR i d'acord amb el que estableix l'article 8.1.e) de l'Ordre HFP/1030/2021. Adopció de mesures eficaces i proporcionades per evitar el frau, corrupció, conflicte d'interessos i doble finançament en l'àmbit de gestió d'aquests ajuts, segons disposen els acords i reglaments de la UE i l'Ordre HFP/1030/2021 (document normalitzat 7).

o) Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques en relació amb l'execució i actuacions del PRTR, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb l'Ordre HFP/1030/2021 (document normalitzat 8).

p) Per a tots els programes, si la potència nominal de la instal·lació no supera els 100 kW de potència el sol·licitant ha de presentar una declaració responsable (document normalitzat 6) del compliment del principi de no causar mal significatiu a cap dels objectius mediambientals establerts en el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020.

q) Per a tots els programes, sempre que se superin els 100 kW de potència, s'ha d'aportar un informe que inclogui:

— Un pla estratègic on s'indiqui l'origen o lloc de fabricació (nacional, europeu o internacional) dels components de la instal·lació i el seu impacte mediambiental, incloent l'emmagatzematge, els criteris de qualitat o durabilitat utilitzats per seleccionar els diferents components, la interoperabilitat de la instal·lació o el seu potencial per oferir serveis al sistema, així com l'efecte tractor sobre pimes i autònoms que s'espera que tengui el projecte. Pot incloure, a més, estimacions del seu impacte sobre l'ocupació local i sobre la cadena de valor industrial local, regional i nacional.

— Justificació del compliment pel projecte del principi de no causar mal significatiu a cap dels objectius mediambientals establerts en el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088.

— Per a la correcta acreditació del compliment de la valoració del 70 % dels residus de construcció i demolició generats en les obres civils realitzades, s'ha de presentar una memòria resum on es reculli la quantitat total de residu generat, classificat per codis LER, i els certificats dels gestors de destí, en què s'indiqui el percentatge de valoració aconseguit. Els residus perillosos no valorats no es tindran en compte per a la consecució d'aquest objectiu.

3. Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir el sol·licitant que en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 d'aquesta Llei.

4. La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

5. Les notificacions s'han de fer per mitjans telemàtics amb els efectes que determinen els articles 40 i 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. Les persones o entitats sol·licitants han de comunicar immediatament a l'òrgan competent per resoldre qualsevol variació de les condicions o circumstàncies.

7. La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

Novè

Termini de presentació de les sol·licituds

1. El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el 7 de novembre de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2023 o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

2. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Desè

Procediment per a la concessió de les subvencions

1. Les sol·licituds de subvenció s'han de resoldre a mesura que entrin en el registre de l'òrgan competent, encara que no hagi acabat el termini de presentació, fins que s'exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria o, si escau, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini.

2. En cas d'exhauriment del crèdit destinat a la convocatòria, i sempre que no hagi expirat la vigència del Programa, es poden rebre sol·licituds en llista de reserva provisional, que s'han d'atendre per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produeixin desestimacions o revocacions de les sol·licituds d'ajut prèvies que puguin alliberar pressupost, o bé s'incorpori nou pressupost a la convocatòria. En cap cas la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional genera cap dret per a la persona sol·licitant, fins que no es validi la sol·licitud.

3. Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits s'ha de requerir el sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 de la Llei esmentada. En aquest cas, la data de presentació de l'esmena és la que estableix l'ordre per resoldre l'expedient.

4. Una vegada que els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic hagin determinat que les sol·licituds són completes i conformes amb el contingut d'aquesta Resolució, el director general d'Energia i Canvi Climàtic ha d'emetre una proposta de resolució, la qual s'ha de notificar als interessats perquè en el termini màxim de deu dies hi puguin al·legar el que considerin oportú.

5. La resolució expressa del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica finalitza el procediment de concessió de la subvenció. Aquesta s'ha de motivar i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció concedida. Així mateix, la resolució ha d'especificar els aspectes següents: beneficiari, ajut sol·licitat, descripció i import de l'activitat que se subvenciona, quantia, productes o serveis que s'hagin d'obtenir de l'ajut, partida pressupostària a la qual s'aplica, forma de pagament, termini per dur a terme l'activitat, justificació de les activitats objecte de l'ajut i terminis per presentar els justificants. En la resolució també s'ha d'esmentar que els ajuts procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Unió Europea – Next Generation EU).

6. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de les sol·licituds és de sis mesos comptadors a partir de la data de la presentació de la sol·licitud. La resolució s'ha de notificar als interessats, d'acord amb l'article 40 i següents de la Llei 39/2015, i s'ha de dictar i notificar dins del termini de sis mesos comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud.

7. La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha d'ordenar el pagament de la subvenció, una vegada comprovada l'execució de l'actuació i que s'ha presentat tota la documentació establerta en l'apartat catorzè, i s'ha de fer referència expressa a la procedència dels fons i esmentar el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

8. En cas que la justificació de l'actuació no comporti el pagament de la totalitat de la subvenció aprovada s'ha de notificar a les persones interessades perquè en el termini màxim de quinze dies hi puguin al·legar el que considerin oportú.

9. La informació sobre les concessions de subvencions fetes s'ha de comunicar a la Base de dades nacional de subvencions, en els termes en què s'estableix aquesta obligació de comunicació en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la resta de normativa de desplegament d'aquesta obligació.

10. D'acord amb l'establert en l'article 8 de l'Ordre HFP/1030/2021, quant a la remissió de la informació sobre perceptors finals dels fons (beneficiaris de les ajudes, contractistes i subcontractistes) la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha d'aportar la informació sobre la identificació del perceptor dels fons: nom del destinatari dels fons, si escau data de naixement, en concepte d'ajudes o per la condició de contractista i subcontractista, en els termes que determini el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, per donar compliment a l'exigència de l'article 22.d) del Reglament (UE) 2021/241.

11. La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha de fer el seguiment, el control i, si escau, el reintegrament dels ajuts concedits a l'empara del Reial decret 451/2022, sens perjudici del que correspongui fer en virtut del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Onzè

Competència i resolució

1. Correspon al director general d'Energia i Canvi Climàtic l'ordenació i instrucció del procediment. El director general d'Energia i Canvi Climàtic ha d'emetre les propostes de resolució.

2. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per dictar les resolucions que posin fi al procediment.

Dotzè

Definició dels ajuts

Els ajuts queden definits de la manera següent:

1. L'import de l'ajut a atorgar serà la suma de l'ajut base i l'ajut addicional que pogués correspondre en cada cas, conforme s'estableix a continuació i, en qualsevol cas, aquest import ha d'estar sotmès als límits que estableixi la normativa europea aplicable d'ajuts d'estat.

2. L'ajut base en cada programa d'incentius s'estableix com un percentatge del cost subvencionable de l'actuació, o com un valor fix per vehicle, «mòdul».

3. Depenent del tipus d'actuació subvencionable, l'ajut base es pot complementar amb una ajut addicional, com per exemple la instal·lació de marquesines o l'eliminació de cobertes d'amiant.

4. L'import de l'ajut total està, en qualsevol cas, limitat per l'import màxim que resulti de l'aplicació, si escau, de la normativa europea d'ajuts d'Estat, que li fos aplicable a la tipologia d'actuació i al tipus de beneficiari corresponent.

Tretzè Costos subvencionables i quantia dels ajuts

1. El càlcul del cost subvencionable i l'ajut per programes s'ha de calcular com s'estableix a continuació:

A. Programa d'incentius 1

 

a) Cost subvencionable

El cost subvencionable total de la generació (Cstg) és el següent:

Cstg= Csufg · Ps

On:

Ps és la potència real de la instal·lació de generació en kW (kWp per a solar fotovoltaica)

En el cas de les instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum, la potència de generació a l'efecte del càlcul de l'ajut es correspondrà amb la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren aquesta instal·lació (coneguda comunament com a potència pic), mesures en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.

El càlcul del Cstg és realitzarà considerants les expressions següents:

— Cost subvencionable unitari instal·lació generació (Csug)

Pel càlcul del Csug s'ha d'utilitzar l'expressió següent:

Csug = Ceug-Cur

On:

Ceug és el cost elegible unitari de la instal·lació de generació en €/kW.

Cur és el cost unitari de la instal·lació de referència en €/kW definit a la taula 1.

— Cost subvencionable unitari màxim total generació (Csumtg)

Pel càlcul del Csumtg s'ha d'utilitzar l'expressió següent:

Csumtg = Csumg+Csummarq+Csumami

On:

Csumg és el cost subvencionable unitari màxim de generació definit a la taula 1.

Csummarq és el cost subvencionable unitari màxim de complementari de marquesina definit a la taula 1 quan li sigui d'aplicació.

Csumam és el cost subvencionable unitari màxim de complementari de eliminació de coberta amiant definit a la taula 1 quan li sigui d'aplicació.

Els costos subvencionables unitaris màxims aplicables de manera complementària als presentats en la taula anterior són els següents, sempre que el percentatge de potència instal·lada sobre marquesina, o sobre la superfície de la qual s'ha eliminat amiant, suposi, almenys, el 50 per cent de la potència de la instal·lació de generació realment instal·lada (Ps). En cas contrari no es considerarà cost subvencionable unitari màxim complementari.

— Cost subvencionable unitari final de generació Csufg

El Csufg és el menor valor entre el Csug i el Csumtg

Taula 1

Actuació autoconsum

Cost unitari de referència €/kW (Cur)

Cost subvencionable unitari màxim subvencionable generació €/kW (Csumg)

Cost complementari subvencionable unitari màxim marquesines €/kWp (Csummarq)

Cost complementari subvencionable unitari màxim eliminació amiant €/kWp (Csumami)

Instal·lació fotovoltaica 1.000 kWp < P ≤ 5.000 kWp

120

460

500

210

Instal·lació fotovoltaica 100 kWp < P ≤ 1.000 kWp

0

749

500

450

Instal·lació fotovoltaica 10 kWp < P ≤ 100 kWp

0

910

500

660

Instal·lació fotovoltaica P ≤ 10 kWp

0

1.188

500

660

Instal·lació eòlica 500 kW < P ≤ 5.000 kW

258

1.070

-

-

Instal·lació eòlica 20 kW < P ≤ 500 kW

129

3.072

-

-

Instal·lació eòlica P ≤ 20 kW

86

4.723

-

-

 

b) Ajut

L'ajut a atorgar a la instal·lació de generació s'obté multiplicant el cost subvencionable total pel percentatge de l'ajut que s'estableix a la taula 2.

Ajut = Cost subvencionable total generació (Cstg) x (% indicat a la taula 2)

Taula 2

Tipus beneficiari

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran Empresa

Amb activitat econòmica

55%

45%

35%

Sense activitat econòmica

75%

B. Programa d'incentius 2

a) Cost subvencionable de la instal·lació d'emmagatzematge

El cost subvencionable total d'emmagatzematge (Cste) és el següent:

Cste= Csufe · Cap

On:

Cap és la capacitat nominal de la instal·lació d'emmagatzematge en kWh

El càlcul del Cste és realitzarà considerants les següents expressions:

— Cost subvencionable instal·lació emmagatzematge (Csue).

El Csue és el cost elegible unitari de la instal·lació de emmagatzematge en €/kWh.

— Cost subvencionable unitari màxim d'emmagatzematge (Csume).

Csume és el cost subvencionable unitari màxim de d'emmagatzematge definit a la taula 3.

— Cost subvencionable unitari final de generació Csufg.

El Csufe és el menor valor entre el Csue i el Csume

Taula 3

Actuació autoconsum

Cost subvencionable unitari màxim emmagatzematge €/kWh (Csume)

Capacitat > 5.000 kWh

200

100 kWp < Capacitat ≤ 5.000 kWp

350

10 kWp < Capacitat ≤ 100 kWp

500

Capacitat ≤ 10 kWp

700

 

b) Ajut

L'ajut a atorgar a la instal·lació de generació s'obté multiplicant el cost subvencionable total pel percentatge de l'ajut que s'estableix a la taula 4.

Ajut = Cost subvencionable total generació (Cstg) x (% indicat a la taula 4)

Taula 4

Tipus beneficiari

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran Empresa

Amb activitat econòmica

65%

55%

45%

Sense activitat econòmica

75%

C. Programa d'incentius 3 El cost subvencionable és l'adquisició de vehicles nous que compleixin les condicions d'aquesta convocatòria i l'ajut serà el que s'estableix a continuació:

​​​​​​​Per a beneficiaris sense activitat:

Motorització

Categoria

Autonomia en mode de funcionament elèctric (km) segons cicle WLTP

Límit preu venda vehicle (€) sense IVA

Ajut (€)

Pila combustible (FCV, FCHV)

M1

-

-

8.500

BEV

Major o igual de 30 i menor de 90

45.000 (53.000 per a vehicles BEV de vuit places o nou places)

4.500

Major o igual de 90

8.500

 

Motorització

Categoria

Autonomia en mode de funcionament elèctric (km) segons cicle WLTP

Límit preu venda vehicle (€) sense IVA

Ajut (€)

PHEV, EREV, BEV, pila comustible

N1 Major o igual de 30

-

9.000

 

Motorització

Categoria

Autonomia en mode de funcionament elèctric (km) segons cicle WLTP

Límit preu venda vehicle (€) sense IVA

Ajut (€)

BEV

L6e

-

 

1.600

L7e

2.000

L3e, L4e, L5e, amb P ≥ 3 kW

Major de 70 o igual

10.000

1.100

 

Bicicleta elèctrica

-

3.000

700

Per a beneficiaris amb activitat:

Motorització

Categoria

Autonomia en mode de funcionament elèctric (km)

Límit preu venda vehicle (€) abans d'IVA

Ajut (€)

PIME

Gran empresa

Pila combustible (FCV, FCHV)

M1

-

-

4.000

3.000

BEV

Major de 30 o igual i menor de 90

45.000 (53.000 per a vehicles BEV de 8 o 9 places)

2.300

2.200

Major de 90 o igual

4.000

3.000

 

Motorizació

Categoría

Autonomia en mode de funcionamient elèctric (km)

Límit preu venda vehicle (€) abans d'IVA

Ajut (€) sense desballestament

BEV, pila combustible

N1

Mayor de 30 o igual

-

PIME

Gran empresa

5.000

4.000

 

Motorització

Categoria

Autonomia en mode de funcionament elèctric (km)

Límit preu venda vehicle (€) abans d'IVA

Ajut (€) sense desballestament

PIME

Gran empresa

BEV

L6e

-

-

1.000

L7e

1.500

L3e, L4e, L5e amb P ≥ 3 kW

Major de 70 o igual

10.000

950

900

 

Bicicleta elèctrica

-

3.000

500

350

D. Programa d'incentius 4

a) El cost subvenció subvencionable és la instal·lació de nova infraestructura de recàrrega que compleixi les condicions d'aquesta convocatòria amb el límit amb funció de la potència següent:

— Cost subvencionable màxim d'instal·lacions de paret màxim: 3.000 €.

— Cost subvencionable màxim d'instal·lacions tipus pilona amb mode 3: 10.000 €.

— Cost subvencionable màxim d'instal·lacions fins a 50 kW amb mode 4: 50.000 €.

— Cost subvencionable màxim d'instal·lacions de potència superior a 50 kW i inferior o igual a 100 kW amb mode 4: 100.000 €.

— Cost subvencionable màxim d'instal·lacions amb potència superior a 100 kW amb mode 4: 150.000 €.

b) L'ajut serà el que s'estableix a continuació:

i. Per a beneficiaris sense activitat econòmica:

— 80 % del cost subvencionable per a actuacions en municipis que no siguin de repte demogràfic.

— 90 % del cost subvencionable per a actuacions en municipis de repte demogràfic.

ii. Per a beneficiaris amb activitat econòmica:

— 45 % del cost subvencionable amb potència igual o superior a 3,7 kW. En el cas que el beneficiari sigui petita empresa, l'ajut és del 65 % i si és mitjana empresa del 55 %.

E. Programa d'incentius 5

a) L'ajut serà el que s'estableix a continuació:

 

 

 

Actuació en millora de l'eficiència energètica

Ajut base

 

% addicional qualificació final A

envoltant tèrmica

instal·lació tèrmica renovable

Il·luminació

40 %

Sense activitat econòmica

10 %

15 %

10 %

15 %

30 %

Amb activitat econòmica petita empresa

10 %

5 %

5 %

5 %

20 %

Amb activitat econòmica mitjana empresa

10 %

5 %

5 %

5 %

10 %

Amb activitat econòmica gran empresa

10 %

5 %

5 %

5 %

b) El cost màxim elegible en funció del tipus d'instal·lació és el següent:

Solar tèrmica

El cost elegible màxim és el que resulti de les expressions següents en funció del cas, en què Ps (kW) és la potència de la instal·lació solar tèrmica nova.

S'estableixen tres tipologies d'actuació diferents en funció de l'aplicació proveïda:

— Cas S1: instal·lacions solars per a producció d'aigua calenta sanitària i/o climatització de piscines descobertes i/o cobertes. Cost elegible màxim (€) = 1.000 x Ps (kW).

— Cas S2: instal·lacions solars per a calefacció, i opcionalment aplicacions recollides en el cas S1. Cost elegible màxim (€) = 1.500 x Ps (kW).

— Cas S3: instal·lacions solars per a calefacció i refrigeració, i opcionalment aplicacions recollides en el cas S1. Cost elegible màxim (€) = 1.850 x Ps (kW).

Energia geotèrmica

El cost elegible màxim és el que resulti de les expressions següents en funció del cas, en què P (kW) és la potència tèrmica del generador. Es prendrà com a potència de la instal·lació la potència en calefacció B0W35 extreta de la fitxa tècnica o especificacions del fabricant, d'acord amb els assajos de la norma UNE-EN 14511:

— Cas G1: instal·lacions de generació d'aigua calenta i/o calefacció/refrigeració en circuit obert, per a un edifici: cost elegible màxim (€) = 1.600 x P(0,83).

— Cas G2: instal·lacions de generació d'aigua calenta i/o calefacció/refrigeració en circuit tancat amb intercanvi vertical, amb sondeigs, per a un edifici: cost elegible màxim (€) = 4.000 x P(0,83).

— Cas GR1: instal·lacions de generació d'aigua calenta i/o calefacció/refrigeració en circuit obert, per a generació de calor i/o fred centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris, que doni servei a diversos edificis: cost elegible màxim (€) = 2.600 x P(0,83).

— Cas GR2: instal·lacions de generació d'aigua calenta i/o calefacció/refrigeració en circuit tancat, per a generació de calor i/o fred centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris, que doni servei a diversos edificis: cost elegible màxim (€) = 5.000 x P(0,83).

Biomassa

El cost elegible màxim és el que resulti de les expressions següents en funció del cas, en què P (kW) és la potència tèrmica del generador:

— Cas B1: instal·lacions de generació d'aigua calenta i/o calefacció en un edifici: cost elegible màxim (€) = 880 x P(0,87).

— Cas B2: instal·lacions de generació d'aigua calenta i/o calefacció i refrigeració en un edifici: cost elegible màxim (€) = 1.540 x P(0,87).

— Cas BR1: instal·lacions de generació de calor i fred centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris, que doni servei a diversos edificis. Cost elegible màxim (€) = 1.250 x P(0,87).

— Cas BR2: instal·lacions de generació de calor i fred centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris, que doni servei a diversos edificis. Cost elegible màxim (€)= 2.124 x P(0,87).

— Cas BR3: instal·lacions de generació de calor centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi, així com la producció de fred descentralitzada als usuaris (la producció de fred descentralitzada ha d'estar proveïda per energia renovable) que doni servei a diversos edificis. Cost elegible màxim (€) = 2.374 x P(0,87).

2. El límit màxim d'ajut per beneficiari considerant tots els programes és de 500.000 euros. No obstant això, en cas que quedi crèdit disponible una vegada finalitzat el termini per a sol·licituds, es podran atendre les peticions de subvenció que superin aquest límit.

3. Els ajuts no podran superar en tot cas els límits, establerts per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny de 2014, o qualsevol altra normativa que resulti aplicable, particularment en l'àmbit de la gestió i execució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

​​​​​​​Catorzè Pagament i justificació de les activitats

1. La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha d'ordenar el pagament de la subvenció, una vegada comprovada l'execució de l'actuació i que s'ha presentat tota la documentació establerta en l'apartat següent, en el qual s'ha de fer referència expressa a la procedència dels fons i s'ha d'esmentar Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

2. En cas que la persona beneficiària no compleixi l'obligació de fer l'actuació i de justificar-la, no es pagarà la subvenció i es declararà la pèrdua del dret al cobrament, de conformitat amb el que estableix l'article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es continuarà el procediment previst en l'article 42 de la Llei 38/2003.

3. La documentació a presentar per a la justificació és la següent:

a) La sol·licitud de pagament (document normalitzat 9).

b) Memòria resum de l'actuació realitzada (document normalitzat 10).

c) Memòria econòmica de l'actuació (document normalitzat 11).

d) Relació certificada i còpia de les factures i dels corresponents justificants bancaris de pagament, corresponents a la inversió elegible realitzada i que responguin al pressupost i als contractes presentats.

Relació certificada i còpia dels contractes subscrits pel beneficiari de l'ajut per a la realització de les actuacions objecte de l'ajut, així com documentació justificativa del procediment de contractació: adreça web del perfil del contractant, plecs, anuncis de licitació i formalització de contractes, i acords de l'òrgan de contractació. S'ha d'identificar els contractistes i subcontractistes que resultin adjudicataris i incloure la seva alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de la AEAT o equivalent que reflecteixi l'activitat econòmica que desenvolupen, així com la declaració d'aquests de cessió i tractament de les dades en relació amb l'execució d'actuacions del PRTR.

e) Informe justificatiu de la realització adequada de les actuacions subscrit, datat i emès pel tècnic titulat competent autor del projecte definitiu o, en defecte d'això, el director d'obra o, en el seu cas, l'empresa instal·ladora autora de la memòria tècnica final de la instal·lació executada. En aquest informe s'ha de justificar la realització correcta de les actuacions, d'acord amb les condicions establertes en les bases i en la concessió de l'ajut, i recollir el realment executat i els resultats obtinguts. Haurà d'incloure descripció del sistema de monitoratge incorporat.

f) Per als programes d'actuació 1, 2, 4 i 5 cal justificació documental de la correcta execució de l'actuació ex post, segons el tipus d'actuació executada, en el seu cas i quan sigui obligatòria:

— Còpia de les posades en servei de les instal·lacionscorresponents emeses per l'òrgan competent de la comunitat autònoma.

— Certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i director d'execució de l'obra, en cas que sigui preceptiu

— Certificats de les instal·lacionscorresponents, subscrits pel instal·ladors habilitats.

— Còpia del projecte o memòria tècnica de disseny que s'hagi aportat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma per a l'obtenció de les posades en servei.

— Per a les actuacions que superin els 100 kW de potència, documentació actualitzada que reflecteixi o confirmi, per a l'actuació finalment duta a terme, en relació amb l'origen dels components, l'impacte del projecte i el principi de no causar mal significatiu.

g) Per al programa d'actuació 3 cal la justificació documental següent:

— La fotocòpia de la fitxa tècnica (targeta ITV) del vehicle adquirit.

— La fotocòpia del permís de circulació del vehicle adquirit o fotocòpia del permís de circulació provisional emès per la Direcció General de Trànsit. En els casos en què s'emeti el permís temporal per a vehicles en els quals la matrícula comença per la lletra P, s'exigeix l'aportació de fotocòpia del permís de circulació definitiu en el termini d'esmena que s'estableixi.

— En cas de rènting o lísing operatiu, a més dels documents anteriors, s'ha d'adjuntar una fotocòpia del contracte de rènting o lísing operatiu, que estableixi una durada mínima de dos anys i en el qual ha de figurar com a arrendatari el sol·licitant d'ajut o potencial destinatari final de l'ajut. A més a més, s'inclourà expressament que l'empresa de rènting o lísing operatiu repercutirà el total de l'ajut en les quotes de l'arrendatari que quedin per abonar amb efectes des de la data en que l'empresa de rènting rebi l'import de l'ajut. En cas que l'import de la suma de totes les quotes pendents d'abonar sigui inferior a l'import de l'ajut, el contracte de rènting ha de recollir també la forma i el termini d'abonament de l'excedent de l'ajut a l'arrendatari, a la finalització del contracte d'arrendament.

— Per al programa d'actuació 5, cal certificat d'eficiència energètica obtingut una vegada realitzades les actuacions, subscrit per un tècnic competent, en el qual s'acrediti la millora mínima d'una lletra en la seva qualificació energètica, mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any), registrat en el Registre de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma i on també es pugui justificar la reducció d'energia primària no renovable en un 30 %. Quan l'edifici no compti amb un procediment per a la seva qualificació energètica s'ha de presentar una memòria justificativa d'aconseguir una reducció del seu consum d'energia primària no renovable en un 30 % com a efecte equivalent a la millora d'una lletra.

h) Reportatge fotogràfic de les actuacions realitzades, que inclogui fotografies de la situació de l'edifici després de les actuacions, i, si escau, dels equips i les instal·lacionsprincipals finals objecte de l'ajut, i en què es mostri el cartell publicitari de l'actuació i el sistema de visualització establert en aquesta convocatòria.

i) Informació i enllaç al lloc d'Internet del destinatari últim dels ajuts, en cas que en disposi, en què el beneficiari dels ajuts ha d'informar el públic del possible suport obtingut dels fons Next Generation o del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i/o, en el seu cas, de l'instrument de la Unió Europea que correspongui i fer una breu descripció de l'operació, de manera proporcionada al nivell de suport prestat, amb els seus objectius i resultats, i destacar el suport financer de la Unió Europea.

j) Quan se superi un import de 10.000 euros per persona beneficiària, en cas que no autoritzi l'òrgan instructor del procediment perquè obtengui de forma directa l'acreditació de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, aquest està obligat a aportar el certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries expedit a aquest efecte per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que preveu la lletra c) de l'article 63 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

k) Declaració responsable inclosa en el document normalitzat 9 que acrediti l'existència d'altres subvencions o ajuts cobrats per a la mateixa actuació o finalitat que la sol·licitada en el context d'aquest Programa d'ajuts, de qualsevol administració, organisme o entitat pública, nacional o internacional.

l) Documentació justificativa de l'existència d'una comptabilitat separada o diferenciada per a totes les transaccions relacionades (ingressos i pagaments, inclòs, si escau, l'ingrés d'ajuts, pagaments a proveïdors, etc.).

m) Declaració responsable inclosa en el document normalitzat 1, prèvia a la justificació per part dels beneficiaris, que garanteixi:

— el compliment de les normes nacionals i comunitàries sobre requisits d'igualtat d'oportunitats i no discriminació, aplicables a aquesta mena d'actuacions.

— el compliment de les normes mediambientals nacionals i comunitàries, i sobre desenvolupament sostenible, concretament i atès el contingut del PRTR, que s'han respectat els principis d'economia circular i evitat impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH) en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc d'aquest Pla, i manifesta que no ha incorregut en doble finançament i que, si escau, no li consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts d'Estat.

— el compromís amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, havent adoptat les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicant, si escau, a les autoritats que procedeixi els incompliments observats (segons model que estarà disponible en web de l'IDAE, o bé en la de la Comunitat Autònoma).

n) Identificació del perceptor final de fons (beneficiaris últims dels ajuts, contractistes i subcontractistes), mitjançant: NIF, nom, domicili, alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de la AEAT o equivalent (si desenvolupen activitat econòmica) i l'acceptació de la cessió d'aquestes dades entre les Administracions Públiques implicades. En els projectes amb ajut concedit inferior a 100.000 euros és suficient presentar el document normalitzat 6.

o) Obligatòriament per als projectes amb un cost elegible superior a 1.000.000 euros i opcionalment per a la resta, es lliurarà compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, segons el que es preveu en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

4. En cas que l'expedient de pagament no tengui la documentació necessària per comprovar la justificació i l'aplicació de la subvenció, l'òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins els quinze dies següents, comptadors des de l'endemà d'haver rebut el requeriment.

5. La concessió de la subvenció no eximeix el titular de la instal·lació de complir totes les autoritzacions administratives que siguin necessàries.

6. La resolució d'atorgament de la subvenció ha de fixar el termini concret per justificar la realització de les activitats subvencionades, que en cap cas pot ser posterior al desè dia hàbil des de la data màxima d'execució de l'activitat.

7. La falta de justificació en els termes i els terminis que estableixi la resolució d'atorgament de la subvenció, la modificació del projecte presentat sense que la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica l'hagi aprovat prèviament, així com la desviació de les subvencions o l'aplicació diferent del que estableix la norma, determinen la revocació de la subvenció.

Quinzè

Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris estan obligats:

1. Obligacions generals

a) Dur a terme l'activitat o la inversió, o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar la realització de l'activitat, i també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

c) Comunicar a l'òrgan que la concedeix o, si escau, a l'entitat col·laboradora, la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s'ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.

d) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica; i acreditar-ho, en la forma que s'estableixi reglamentàriament i abans de dictar la proposta de resolució de concessió. En tot cas, aquesta acreditació es pot substituir per una declaració responsable de la persona sol·licitant quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 10.000 euros.

e) Accedir a les actuacions de comprovació, seguiment, control i avaluació que s'estableixin per al PRTR i les que imposi la normativa interna i de la Unió Europea i, en particular, les actuacions de comprovació que dugui a terme l'IDAE, a les actuacions de control financer de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes i qualsevol altra autoritat de control. Si del resultat d'aquestes actuacions de control es detectessin irregularitats es derivarà l'obligació de reintegrament de les quanties percebudes indegudament.

f) Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable i, si escau, amb les bases reguladores.

g) Mantenir un registre i conservar els documents justificatius, les dades estadístiques i altra documentació concernent al finançament, així com els registres i documents en format electrònic, durant un període de cinc anys a partir del pagament del saldo o, mancant aquest pagament, de l'operació. Aquest període serà de tres anys si el finançament és d'un import inferior o igual a 60 000 euros.

Els registres i documents relatius a auditories, recursos, litigis, la tramitació de reclamacions relatives a compromisos jurídics o relatius a recerques de l'OLAF s'han de conservar fins que aquestes auditories, recursos, litigis, tramitació de reclamacions o recerques hagin conclòs. En el cas dels registres i documents relatius a recerques de l'OLAF, l'obligació de conservar els registres i documents s'aplicarà una vegada que aquestes recerques hagin estat notificades al perceptor.

Els registres i documents es conservaran, bé en forma d'originals, bé en forma de còpies compulsades d'originals, bé en suports de dades comunament acceptades, entre ells versions electròniques de documents originals o documents existents únicament en versió electrònica. Quan existeixin versions electròniques no seran necessaris originals si aquests documents compleixen els requisits legals aplicables perquè puguin ser considerats equivalents a originals i fiables a l'efecte d'auditoria.

h) Assegurar les mesures d'informació i publicitat establertes en l'article 17 del Reial decret 451/2022, de 14 de juny.

i) Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat i mantenir l'afectació de les inversions a l'activitat subvencionada, en la forma i dins els terminis que estableixi la convocatòria i, si escau, la resolució corresponent o les seves modificacions.

j) Garantir la permanència de la inversió durant un període mínim de cinc anys següents des de la justificació de la subvenció.

k) Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció.

l) Donar compliment a la normativa comunitària, nacional i autonòmica aplicable en l'àmbit de contractació, subvencions, ajuts d'estat (Reglament [UE] 651/2014), comptabilitat, publicitat, medi ambient i igualtat d'oportunitats.

m) Mantenir un sistema de comptabilitat separada per a totes les transaccions relacionades amb l'operació cofinançada, o bé un codi comptable separat.

n) Disposar de tots els documents sobre la despesa que siguin necessaris per tenir una pista d'auditoria apropiada.

o) Reintegrar els fons percebuts indegudament com a conseqüència de les actuacions de comprovació fetes pels òrgans de control competents, i segons el que estableix el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

p) Qualsevol altra obligació establerta en el Reial decret 451/2022, de 14 de juny.

q) Quan el beneficiari de l'ajut sigui una entitat local conforme a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, adquireix la condició d'entitat executora d'acord amb l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR i ha de complir totes les obligacions que l'odre esmentada estableix per aquestes. Així mateix l'entitat local ha de disposar d'una persona responsable d'introduir la informació relativa a l'actuació en l'aplicació informàtica de seguiment COFFEE. 

2. Obligacions específiques de compliment dels DNSH

a) Les persones o entitats beneficiàries han de garantir el ple compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (principi Do No Significant Harm, DNSH) i l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya.

b) L'incompliment del principi del DNSH és causa de revocació o reintegrament de la subvenció i les modificacions dels projectes només seran possibles si no afecten el ple compliment del principi del DNSH.

3. Obligacions específiques cessió de dades

a) Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions públiques implicades per a donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, conforme al model establert en l'annex IV.B de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre021.

b) Acceptació de la cessió de dades que s'han de trametre al sistema de gestió de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per publicar la informació en web sobre el desenvolupament del Pla d'inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, d'acord amb l'establert en el punt 1.k de l'apartat sisè d'aquesta convocatòria.

Setzè Subcontractació de les activitats subvencionades

1. S'ha de complir l'establert en l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El beneficiari no pot concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies següents:

1a. Que s'obtengui la prèvia autorització expressa de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

2a. Que l'import subvencionable no excedeixi del cost incorregut per l'entitat vinculada. L'acreditació del cost es realitzarà en la justificació en els mateixos termes establerts per a la acreditació de les despeses del beneficiari.

3. Als efectes del que disposa l'article 29.7.d) de la Llei general de subvencions, es considera que hi ha vinculació amb les persones físiques o jurídiques o agrupacions sense personalitat en les quals concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Persones físiques unides per relació conjugal o persones lligades amb una relació d'afectivitat anàloga, parentiu de consanguinitat fins al quart grau o d'afinitat fins al segon.

b) Les persones físiques i jurídiques que tinguin una relació laboral retribuïda mitjançant pagaments periòdics.

c) Ser membres associats del beneficiari a què es refereix l'apartat 2 i membre o partícips de les entitats sense personalitat jurídica a què es refereix l'apartat 11 de la Llei general de subvencions.

d) Una societat i els seus socis majoritaris o els seus consellers o administradors, així com els cònjuges o les persones lligades amb una relació d'afectivitat anàloga i familiars fins al quart grau de consanguinitat o d'afinitat fins el segon.

e) Les societats que, d'acord amb l'article 5 del Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del mercat de valors, compleixen les circumstàncies requerides per formar part del mateix grup.

f) Les persones físiques o agrupacions sense personalitat i els seus representants legals, patrons o els qui n'exerceixin l'administració, així com els cònjuges o les persones lligades amb una relació d'afectivitat anàloga i familiars fins al quart grau de consanguinitat o d'afinitat fins al segon.

g) Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i les persones físiques, jurídiques o agrupacions sense personalitat que d'acord amb les normes legals, estatutàries o acords contractuals tenguin dret a participar en més d'un 50 % en el benefici de les primeres.

Dissetè Publicitat

1. Tota referència a l'actuació objecte dels ajuts regulats en aquesta convocatòria en publicacions, activitats de difusió, pàgines web, aplicacions mòbils i en general en qualssevol mitjans de difusió ha de complir amb els requisits que figurin en els manuals d'Imatge de Projectes d'Energia Sostenible per a territoris extrapeninsulars que estaran disponibles en la web del IDAE, en el qual figuraran el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, tot això de conformitat amb el que s'estableixi sobre aquest tema, i en els termes prevists en l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l'article 31 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Així mateix, les instal·lacionshan d'estar senyalitzades d'acord amb el que s'indiqui en el manual o manuals d'imatge. Addicionalment, per a totes les actuacions, hi ha d'haver una pantalla en un lloc visible que mostri les dades de generació i consum indicats en l'annex I del Reial decret 477/2021.

2. Així mateix, tant en la convocatòria com en la resolució que es notifiqui als beneficiaris, s'ha d'esmentar el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el finançament per la Unió Europea Next Generation EU (Mecanisme de Recuperació i Resiliència).

3. En el context dels dos apartats anteriors, els receptors de finançament de la Unió Europea han d'esmentar l'origen d'aquest finançament i garantir-ne la visibilitat, en particular quan promoguin les actuacions subvencionables i els seus resultats, facilitant informació coherent, efectiva i proporcionada adreçada a múltiples destinataris, inclosos els mitjans de comunicació i el públic.

4. Addicionalment, en el cas d'instal·lacionssuperiors a 100 kW de potència nominal de generació, s'ha d'aportar un pla estratègic que indiqui l'origen o lloc de fabricació (nacional, europeu o internacional) dels components de la instal·lació i el seu impacte mediambiental, incloent l'emmagatzematge, els criteris de qualitat o durabilitat utilitzats per seleccionar els diferents components, la interoperabilitat de la instal·lació o el seu potencial per oferir serveis al sistema, així com l'efecte motor sobre pimes i autònoms que s'espera que tengui el projecte. Pot incloure, a més, estimacions del seu impacte sobre l'ocupació local i sobre la cadena de valor industrial local, regional i nacional. Aquest document ha de ser publicat per l'autoritat convocant dels ajuts i ha de ser accessible des de les publicacions o pàgines web del beneficiari esmentades en l'apartat 1 d'aquest apartat.

​​​​​​​​​​​​​​Divuitè Lluita contra el frau

S'ha de complir el Pla de mesures antifrau de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation EU) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat per acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022 (BOIB núm. 17, d'1 de febrer de 2022).

Les entitats beneficiàries han d'atendre estrictament al que estableix la normativa espanyola i europea en relació amb la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos i als pronunciaments que al respecte de la protecció dels interessos financers de la Unió Europea hagin realitzat o puguin realitzar les institucions de la Unió Europea i han d'adoptar els mecanismes per evitar-lo.

El canal de denúncies del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència és el canal de denúncies extern INFOFRAUDE gestionat pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau (https://planderecuperacion.gob.es/buzon-antifraude-canal-dedenuncias-del-mecanismo-para-la-recuperacion-y-resiliencia), amb competències de coordinació general a nivell nacional respecte de la protecció dels interessos financers de la Unió Europea, mitjançant el qual qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea pot posar aquests fets en el seu coneixement.

És una obligació dels beneficiaris la de permetre l'accés a la Comissió, a l'Oficina Europa de Lluita Contra el Frau (OLAF), al Tribunal de Comptes i, si escau, a la Fiscalia Europea, per exercitar els drets que reconeix l'article 129, apartat 1, del Reglament Financer 2018/1046, d'acord amb l'article 22.2 del Reglament 241/2021, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

Dinovè Concurrència d'ajuts

1. Els ajuts regulats en aquest Reial decret han de ser compatibles amb altres ajuts o subvencions que poguessin ser atorgats per qualssevol administracions públiques o organismes o ens públics, sempre que no tenguin el seu origen en un fons o programa d'ajuts de la Unió Europea i no cobreixin el mateix cost, així com l'import de l'ajut o subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres incentius, no superi el cost del projecte i compleixi amb la normativa nacional i europea d'ajuts d'Estat.

2. En tot cas, els projectes que es financin amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència només podran rebre ajuda d'altres programes i instruments de la Unió Europea, sempre que aquest ajut no cobreixi el mateix cost, de conformitat amb l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, l'article 188 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al Pressupost General de la Unió, i l'article 7 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

3. La concessió d'aquestes subvencions és incompatible amb la concessió d'una altra per a la mateixa actuació en el marc de les convocatòries gestionades per la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Davant el supòsit de més d'una sol·licitud per a la mateixa actuació subvencionable, emmarcades en diferents convocatòries, la concessió de la subvenció de la primera sol·licitud resolta, que podrà coincidir o no amb la primera sol·licitud presentada, comportarà de forma automàtica la denegació de l'altra subvenció sol·licitada; tot això amb independència que la resolució de concessió inicial sigui posteriorment revocada o inclús es doni el cas que el beneficiari renunciï a la subvenció concedida.

Vintè Reintegrament

Correspon el reintegrament de les quantitats percebudes per la persona beneficiària de l'ajut i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció en els supòsits establerts en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i s'ha d'aplicar el procediment de reintegrament regulat en el capítol II del títol II d'aquesta Llei.

Vint-i-unè Compliment del principi DNSH de la convocatòria

En aquesta convocatòria, desenvolupada en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, es tenen en compte les següents condicions específiques del DNSH:

— Mitigació del canvi climàtic

La mesura comprèn una sèrie d'actuacions encaminades a la implantació d'energies renovables a les illes, mobilitat elèctrica compartida, infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics i de hidrogen verd i millora de l'eficiència energètica en edificis. Tot això amb l'objectiu d'encaminar l'economia de les illes cap a la descarbonització i la reducció de la dependència dels combustibles fòssils que és especialment important en aquests territoris en comparació amb altres zones de la geografia nacional. Per tot això, s'espera que lluny de donar lloc a emissions significatives de gasos amb efecte d'hivernacle contribueixi a disminuir-les, conforme es reconeix en l'article 10 del Reglament (UE) 2020/852. A més, la mesura disposa de l'etiqueta 29 (contribució als objectius climàtics del 100 %).

— Adaptació al canvi climàtic

La mesura comprèn una sèrie d'actuacions encaminades a la implantació d'energies renovables a les illes, mobilitat elèctrica compartida, infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics i de hidrogen verd i millora de l'eficiència energètica en edificis, per la qual cosa no es considera que tingui un impacte negatiu sobre l'adaptació del canvi climàtic, sinó més aviat tot el contrari, l'impacte és positiu. Addicionalment, en l'Estudi Ambiental Estratègic del PNIEC es presta una especial atenció a la importància de l'adaptació al canvi climàtic per part de les noves infraestructures energètiques. En aquest sentit, en aquest document s'assegura la coherència entre el PNIEC i el Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC-2). Per tant, conforme amb el que es preveu en l'article 11 del Reglament 2020/852 la mesura contribueix substancialment a l'adaptació al canvi climàtic.

A més, la mesura disposa de l'etiqueta 29 (contribució als objectius climàtics del 100%).

— Ús sostenible i protecció de l'aigua i els recursos marins

L'Estudi Ambiental Estratègic del PNIEC, aprovat en el marc de la Llei 21/2013 d'Avaluació Ambiental, realitza una anàlisi exhaustiva dels efectes de les mesures del PNIEC sobre les aigües i els recursos marins, proposant mesures correctores per a tots aquells casos en els quals la implementació del PNIEC pogués suposar un potencial perjudici. Cal assenyalar que la implementació del PNIEC engloba el desenvolupament de la totalitat de les diferents fonts d'energies renovables a Espanya, tal com contempla la inversió 1. El seguiment d'aquestes recomanacions ambientals per mitigar els efectes assegura que no es produeixi mal significatiu sobre els recursos marins ni els aqüífers, d'acord amb el que s'estableix en la Directiva 2000/60 per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. Es considera per tant que la mesura és compatible amb el principi de Do No Significant Harm.

— Transició a una economia circular

Existeix una Estratègia d'economia circular que garanteix la màxima reutilització dels recursos amb la qual la Reforma està plenament alineada. Addicionalment, el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima estableix que se seguiran els principis d'economia circular en diverses mesures (1.8, 1.11, 1.21 i 1.22, entre altres). En l'Estudi Ambiental Estratègic i la Declaració Ambiental Estratègica del PNIEC (BOE de l'11 de gener de 2021) es contemplen les recomanacions d'aplicar els principis d'economia circular per al reciclatge d'instal·lacionsrenovables objecte de renovació, així com minimitzar la producció de residus i la importació de materials. I, en tot cas, assegurar la coordinació del PNIEC i l'Estratègia Nacional d'Economia Circular. Més concretament, l'Estudi Ambiental Estratègic estableix que el tractament dels materials procedents del desmantellament d'instal·lacionsrenovables ha de complir les premisses incloses en l'estratègia d'economia circular. El seguiment d'aquestes recomanacions ambientals per mitigar els efectes assegurarà que no es produeixi mal significatiu en l'àmbit de la generació de residus. Es considera, per tant, que la mesura és compatible amb el principi del Do Not Significant Harm.

— Prevenció i control de la pol·lució

Atesa la concepció de la mesura (desplegament d'energies renovables i la seva integració) no es considera que pugui tenir un efecte negatiu sobre l'emissió de contaminants a l'atmosfera, l'aigua o el sòl, en comparació amb la situació existent abans del començament de la mesura. De fet, la posada en marxa d'aquesta mesura millorarà els nivells de qualitat de l'aire, l'aigua o el sòl en augmentar la utilització d'aquesta mena d'energies (article 14 del Reglament 2020/852), pel que contribuirà substancialment a la prevenció i el control de la contaminació.

— Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes

L'Estudi Ambiental Estratègic del PNIEC realitza una anàlisi exhaustiva dels efectes de les mesures del PNIEC sobre la biodiversitat i els ecosistemes, proposant mesures correctores per a tots aquells casos en els quals la implementació del PNIEC poguessin suposar un perjudici, d'acord amb la Directiva 92/43/CEE del Consell, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. El seguiment d'aquestes recomanacions ambientals per mitigar els efectes assegurarà que no es produeixi mal significatiu sobre els ecosistemes ni pèrdua de biodiversitat, reduint la fragmentació del territori i la seva degradació, amb especial atenció als corredors verds i altres mesures de connectivitat dels hàbitats, així com a la protecció de les espècies animals. Cal assenyalar que en aquells casos en què les mesures suposen el desplegament d'infraestructura energètica sobre el territori, l'impacte ambiental es gestiona mitjançant les corresponents avaluacions ambientals estratègiques dels instruments definits en aquest Component, les avaluacions d'impacte ambiental específiques de cadascun dels projectes que resultin d'aquestes, així com les mesures preventives, correctores i compensatòries resultants del procés d'avaluació ambiental estratègica del PNIEC, tal com s'ha esmentat prèviament. Addicionalment, l'impuls d'instruments previstos en aquest component com l'autoconsum, la integració de renovables en l'edificació i els sectors productius, la repotenciació i la hibridació permeten aprofitar al màxim espais antropitzats i minimitzar l'afecció a nous espais. En aquest sentit, cal destacar l'exercici que va realitzar MITECO de zonificació espacial per al desenvolupament de projectes d'energia solar i eòlica. Aquest exercici va posar a disposició del públic uns mapes que faciliten l'accés a informació geogràfica sobre els diferents condicionants ambientals per a la implantació d'aquests projectes que concorren en el territori. L'objectiu que persegueix aquesta eina és orientar la presa de decisions dels responsables de planificació i promotors de projectes, facilitar la identificació de la sensibilitat ambiental de les localitzacions i així servir de guia perquè els projectes es duguin a terme en les zones en les quals l'impacte ambiental sigui menor. Es considera, per tant, que la mesura és compatible amb el principi del Do Not Significant Harm.

Vint-i-dosè Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions que, si escau, es poden derivar de l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, es regeixen pel que estableix el títol V del Text refós de la Llei de subvencions, i d'acord amb el procediment que recull l'article 62 del mateix text legal.

Vint-i-tresè

Tramitació telemàtica

La sol·licitud de subvenció s'ha de presentar exclusivament de forma telemàtica, a través del tràmit específic per a subvencions que s'ha de posar a disposició dels interessats a la web http://energia.caib.cat, que correspon a la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. No es consideraran com a presentades les sol·licituds telemàtiques a través d'un altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit específic esmentat.

Vint-i-quatrè

Fites i objectius

A l'efecte de valorar el grau de compromís i execució dels fons objecte del Reial decret 451/2022, s'han d'aconseguir els objectius següents:

— Objectiu 119: 40 actuacions

— Objectiu 120: 10 MW de nova potència renovable instal·lada

Vint-i-cinquè Normativa aplicable

La convocatòria es regeix pel que disposen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia a les Illes Balears, modificada per l'Ordre del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 18 de juny de 2020 (BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020); per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i pel Reial decret 451/2022, de 14 de juny, pel qual es regula la concessió directa d'ajuts destinades a finançament d'estratègies d'energia sostenible per a les Illes Balears i Canàries, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Vint-i-sisè

Models normalitzats

Una vegada publicada la convocatòria, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, a través de l'enllaç web http://energia.caib.cat, ha de posar a disposició dels interessats la documentació normalitzada següent:

— Document 1. Sol·licitud de subvenció.

— Document 2. Declaració responsable sobre la propietat/disponibilitats dels llocs on es realitzen les actuacions.

— Document 3. Memòria resum de l'actuació.

— Document 4. Llista de pressuposts sol·licitats.

— Document 5. Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI), segons el que es disposa en l'Ordre HFP/1030/2021.

— Document 6. Declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH, per les seves sigles en anglès, Do No Significant Harm), i la seva normativa d'aplicació, especialment el Reglament (UE) 2021/241, el Reglament (UE) 2020/852 i l'Ordre HFP/1030/2021.

— Document 7. Declaració responsable del compliment dels principis transversals establerts en PRTR i d'acord amb el que s'estableix en l'article 8.1.e) de l'Ordre HFP/1030/2021. Adopció de mesures eficaces i proporcionades per a evitar el frau, corrupció, conflicte d'interessos i doble finançament en l'àmbit de gestió d'aquestes ajudes, segons el que es disposa en els Acords i Reglaments de la UE i en l'Ordre HFP/1030/2021

— Document 8. Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions públiques en relació amb l'execució i actuacions del PRTR, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb l'Ordre HFP/1030/2021

— Document 9. Sol·licitud de pagament.

— Document 10. Memòria resum de l'actuació.

— Document 11. Memòria econòmica de justificació.