Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 641256
Correcció errada detectada a l'acord pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de l'Ajuntament de Muro

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 31 d'octubre de 2022, s'ha aprovat la Correcció errada detectada a l'acord pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització de l'Ajuntament de Muro

Cosa que fem pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis electrònic del lloc web de l'Ajuntament de Muro (https://www.ajmuro.net/ca/ofertes-feina), als efectes establerts a l'article 45 de la Llei 39/2.015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Contra l'esmentada resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar de forma alternativa, els següents recursos: o bé recurs potestatiu de reposició, a interposar davant la Batlia, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la present resolució, o bé directament recurs contenciós administratiu, a interposar davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució; tot això sense perjudici que els interessats puguin interposar aquells altres recursos que en considerin procedents.

«Correcció errada detectada a l'acord pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització de l'Ajuntament de Muro

Mitjançant l'acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat dia 23/05/2022, (BOIB núm. 68, de 26 de maig), es va aprovar l'oferta d'ocupació pública d'estabilització corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l'Ajuntament de Muro.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

La mesa general de negociació, en sessió de 20 d'octubre de 2022, va acordar rectificar l'error material:

On diu:

Personal Laboral

GRUP DE CLASSIFICACIÓ

CATEGORIA LABORAL

VACANTS

FORMA DE PROVISIÓ

A/A2

Informadora Juvenil

1

CONCURS

Ha de dir:

Personal Laboral

GRUP DE CLASSIFICACIÓ

CATEGORIA LABORAL

VACANTS

FORMA DE PROVISIÓ

C/C1

Informadora Juvenil

1

CONCURS

La Junta de Govern Local, amb quatre vots a favor i una abstenció de la Sra. Margarita M. Forteza, acorda rectificar l'error material:

On diu:

Personal Laboral

GRUP DE CLASSIFICACIÓ

CATEGORIA LABORAL

VACANTS

FORMA DE PROVISIÓ

A/A2

Informadora Juvenil

1

CONCURS

 

Ha de dir:

Personal Laboral

GRUP DE CLASSIFICACIÓ

CATEGORIA LABORAL

VACANTS

FORMA DE PROVISIÓ

C/C1

Informadora Juvenil

1

CONCURS

»

 

Muro, en data de la signatura electrònica (2 de novembre de 2022

El batle Miquel Porquer Tugores)