Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 616574
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 14 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, 3 places de la categoria de Infermer/a Especialista Salut Mental (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'article 35.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, determina que per necessitats del servei —i en els supòsits i sota els requisits que a aquest efecte s'estableixen a cada servei de salut— es pot oferir al personal estatutari fix exercir, temporalment i amb caràcter voluntari, les funcions corresponents a places d'una categoria del mateix nivell de titulació o d'un nivell superior, sempre que es tengui el títol corresponent. Aquests procediments s'han de negociar en les meses corresponents.

2. En el BOIB núm. 31, de 28 de febrer de 2012, es va publicar el Pacte, de 24 de febrer, pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears i té una correcció d'errors en al BOIB núm. 36, de 8 de març de 2012. L'objecte principal del Pacte és establir els criteris generals per a la promoció interna temporal i l'ordre de finalització o cessament d'aquest personal. A més, d'acord amb aquest Pacte, l'Hospital Universitari Son Espases es considera una gerència diferenciada.

Per tot el que s'ha exposat, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, 3 places temporal de la categoria de Infermer/a Salut Mental (A2).

2. Aprovar les bases que regeixen el procés selectiu (Annex I), el model de sol·licitud (Annex 2)  el barem de mèrits (Annex 3), i l'autobarem (Annex 4).

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que el dicta, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data en què s'hagi rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar, directament, un recurs contenciós-administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la data en què s'hagi rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

 

Palma, 14 d'octubre de 2022

El director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases Josep Manuel Pomar Reynés P.D. Consellera d'Administracions Públiques i  modernització (Resolució de 03.11.2020 BOIB nº 191 de 07/11/2020) P.D. Director General del Servei de Balear de Salut (Resolució de 11.03.2021 BOIB nº 39 de 20/03/2021)

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1. Places convocades i funcions a realitzar

 • 3 places temporal de la categoria de Infermer/a Especialista Salut Mental (A2).

Estàn adscrites a la Direcció d'Infermeria de l'Hospital Universitari Son Espases. Té assignades les funcions pròpies de la categoria.

2. Característiques de la plaça

a)  Lloc i centre de treball inicial

Hospital Universitari Son Espases

b)Tipus de nomenament

A la persona seleccionada per ocupar la plaça convocada se li expedirà un nomenament per promoció interna temporal d'una plaça de la categoria de Infermer/a Especialista Salut Mental (A2).

c) Règim jurídic

Durant el temps que la persona seleccionada ocupi la plaça, el règim jurídic és el següent:

 • Es mantindrà en la situació de servei actiu i amb reserva de plaça en la seva categoria d'origen.
 • Percebrà les retribucions corresponents a les funcions exercides, excepte els triennis, que seran els corresponents a la seva categoria d'origen.
 • No suposarà la consolidació de cap dret de caràcter retributiu o en relació amb l'obtenció d'un nou nomenament, sense perjudici que es pugui considerar com a mèrit en procediments selectius i de provisió.

3.  Requisits per optar a la plaça

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Tenir la condició de personal estatutari fix i prestar servei a l'Hospital Universitari Son Espases. Si la convocatòria es declara deserta, en no presentar-se candidats que compleixin els requisits, es preveu expressament que s'estén al personal que compleixi els requisits de la resta de gerències de la mateixa Àrea de Salut.

b) Pertànyer a algun grup de classificació inferior o d'una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.

c) Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual exerceix la plaça fixa.

d) Tenir la titulació oficial de Títol de Infermer/a Especialista Salut Mental (o equivalent), o estar en condicions d'obtenir-la abans que venci el termini per presentar les sol·licituds. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, cal acreditar que estan homologades pel Ministeri d'Educació.

e) En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en aquesta categoria, les persones aspirants en aquest procediment de selecció no estan obligades a acreditar -como requisit- el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que sí ho puguin acreditar li serà valorat com un mèrit, en els termes que s'assenyala en aquesta convocatòria.

f) Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions que es derivin del nomenament corresponent. Aquest requisit s'ha d'acreditar abans de prendre possessió de la plaça.

g) No patir cap malaltia ni estar afectat per limitacions físiques o psíquiques que siguin incompatibles amb les funcions inherents a la categoria professional a la qual s'opta. És a dir, complir amb el que preveu l'article 30.5.c) de la Llei 55/2003 de l'Estatut marc.

Aquests requisits s'han de complir el darrer dia de termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir durant tot el procés selectiu. Les persones aspirants hauran de acreditar-los fefaentment en el moment de presentar la sol·licitud, a excepció del requisit del punt g).

4.  Presentació de sol·licituds

a) Les persones interessades a participar en la selecció per cobrir la plaça convocada han de presentar la sol·licitud corresponent segons el model que s'adjunta com a Annex 2 en la convocatòria.

b) El termini per presentar la sol·licitud és de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

c) Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el Registre de l'Hospital Universitari Son Espases o en els registres de les gerències del Servei de Salut, o bé per qualsevol de les vies que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

d) Les sol·licituds que es presentin a través de les oficines de Correus han d'anar dins un sobre obert perquè el funcionari de Correus les dati i segelli abans de certificar-les.

e) Les persones aspirants han de conservar el seu exemplar de la sol·licitud per si se les requereix en qualsevol moment del procés selectiu.

f) La selecció es durà a terme per el sistema de mèrits.

g)El barem de mèrits per optar a aquest lloc de feina s'estableix en l'annex III.

h) Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti tenir com a mínim el nivell B1 de coneixements de català o, en defecte d'això, declaració en què es compromet a obtenir-ho i acreditar-ho en el termini de dos anys a explicar a partir de la data d'ocupació de la plaça.

5. Documentació

a) A la sol·licitud, s'hi ha d'adjuntar original de la documentació que acrediti el compliment dels requisits i dels mèrits al·legats que serà escanejada en el moment del Registre.

b) A més, a la sol·licitud, s'hi ha d'adjuntar original d'aquests documents (que seran escanejats en el moment del Registre):

 • Document d'identitat (DNI o NIE).
 • Títol acadèmic exigit en la convocatòria (anvers i revers del títol). El justificant de pagament dels drets d'expedició del títol només té validesa fins a l'expedició del títol. S'ha de justificar, per mitjà d'un certificat emès per la universitat corresponent, que el títol encara no ha estat expedit.
 • Documentació acreditativa del certificat de nivell B2 de llengua catalana (o superior), que des de el 1 de juny de 2017, d'acord amb la disposició transitòria segona i la disposició transitòria quarta de la Llei 4/2016, de 6 d'abril.  

c) La consignació de dades falses en la sol·licitud o en els mèrits al·legats implica l'exclusió definitiva de la persona aspirant o seleccionada en el procés selectiu.

d) Els títols o els mèrits expedits en una llengua que no sigui el català o el castellà s'han de lliurar traduïts convenientment en un d'aquests idiomes per un organisme oficial competent.

6.  Procediment de selecció

La selecció es farà pel procediment de concurs de mèrits.

a) Llista provisional d'aspirants admesos en la convocatòria

 • Un cop vençut el termini per presentar les sol·licituds, s'han de publicar en la web de l'Hospital Universitari Son Espases la resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, amb les llistes provisionals que han de contenir els aspirants admesos, els exclosos —indicant la causa de l'exclusió— i els que han d'esmenar les deficiències de la sol·licitud.
 • Els aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent a la publicació de les llistes, per formular reclamacions o al·legacions contra aquesta resolució i esmenar deficiències (en cas que no ho facin es considerarà que han desistit de la seva sol·licitud). Tots els documents s'han d'adreçar a Planificació de Recursos Humans de l'Hospital Universitari Son Espases i es poden presentar en qualsevol dels registres que preveu la normativa vigent.

 b) Llista definitiva d'admesos en la convocatòria

En els 10 dies hàbils següents, el director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases ha de dictar una resolució amb les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos —fent constar la causa de l'exclusió— i s'ha de publicar en la web de l'Hospital Universitari Son Espases.

c)  Llista provisional de mèrits dels candidats

En els 10 dies hàbils següents, la comissió de selecció ha d'avaluar el barem dels mèrits, i per mitjà d'una resolució de la directora gerent de l'Hospital Universitari Son Espases s'ha de publicar en la web de l'Hospital Universitari Son Espases la llista provisional dels mèrits reconeguts als candidats, que disposaran d'un termini de 5 dies hàbils —a comptar a partir del dia següent a la publicació de la llista— per formular reclamacions o al·legacions contra la resolució, adreçades a la Comissió de Selecció, que es poden presentar en qualsevol dels registres que preveu la normativa vigent.

d)  Llista definitiva de mèrits dels candidats.

En els 10 dies hàbils següents, per mitjà d'una resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, s'ha de publicar en la web de l'Hospital Universitari Son Espases la llista definitiva dels mèrits dels candidats.

7. Comissió de Selecció

a) La Comissió de Selecció està formada per tres membres, que són personal estatutari fix del Servei de Salut, del mateix grup professional (o d'un de superior) que el de la plaça convocada, tots amb veu i vot:

 • Presidenta: Mª Eloisa Sánchez Torres  Suplent: Ángeles Rey Peña
 • Vocal: Antonia María Mut Barceló  Suplent: Mikel Bilbao Amigo                                                   
 • Secretària: Mª del Pilar Sánchez Grao Suplent: Gemma Estefanía López Lázaro

b) Els membres de la Comissió de Selecció s'han d'abstenir d'intervenir en el procés si es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015 (i ho han de notificar a l'autoritat que els hagi designat).

c) Les funcions de la Comissió de Selecció són les següents:

d) Valorar els mèrits al·legats i acreditats pels candidats segons el model establert en aquestes bases.

 • Requerir —si cal— els candidats perquè esmenin, en el termini previst, els defectes formals dels mèrits al·legats, o bé que aclareixin, en el termini i en la manera previstos, algun dels mèrits al·legats.
 • Confeccionar una llista de les persones seleccionades per ordre de prelació.
 • Resoldre les reclamacions presentades per les persones candidates en el termini establert i en la manera oportuna.
 • Elevar a l'òrgan de selecció la llista definitiva de les persones seleccionades i de les puntuacions obtingudes.

8. Valoració dels mèrits

a) La Comissió de Selecció ha de fer, en primer lloc, la valoració dels mèrits dels candidats d'acord amb el que estableixi la convocatòria i desglossada d'aquesta manera:

 • Experiència professional: màxim 55 punts
 • Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement: màxim 40 punts
 • Coneixements de llengua catalana: màxim 5 punts

b) Els mèrits que es valoren en aquesta convocatòria figuren a l'Annex 3.

9. Resolució de la convocatòria

a) La Comissió de Selecció ha de publicar la llista definitiva de les puntuacions. Aquesta llista s'ha de publicar, igualment, en la web de l'Hospital Universitari Son Espases.

b) En cas que diversos candidats tenguin la mateixa puntuació en la llista definitiva, s'aplicaran els criteris de desempat següents:

 • Amb caràcter general, tendran prioritat les dones en cas que el sexe femení estigui infrarepresentat en la categoria i en l'especialitat, de conformitat amb l'article 61 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
 • A continuació, qui hagi acreditat en la llista més serveis prestats en la categoria dins el Servei de Salut i subsidiàriament en el Sistema Nacional de Salut.
 • Si l'empat persisteix, el nomenament s'oferirà en primer lloc a qui acrediti la puntuació més alta en l'apartat relatiu a l'experiència professional.
 • Si tot i així l'empat persisteix, tendrà prioritat qui tengui la puntuació més alta en l'apartat de formació continuada.
 • Finalment, si els candidats segueixen empatats, el desempat es dirimirà segons l'escala següent: primer, ser major de 45 anys, després, tenir més càrregues familiars; a continuació, ser víctima de violència de gènere, i finalment qui tengui més edat.

c) La resolució d'adjudicació definitiva de la plaça s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

ANNEX 2 Model de sol·licitud

Sol·licitud  per participar en el procés selectiu de promoció interna temporal d'una plaça de la categoria de de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Espases, convocada per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de      

Dades de la persona aspirant

Primer llinatge:

Segon llinatge:

Nom:

Núm. Doc. Identitat:

Dades a l'efecte de rebre-hi notificacions

Nom de la via:

Núm.: .....Pis: .....Porta: .....Localitat: ..................................................................................

Codi postal: ...........Municipi: .............................................................................................

Telèfons: ............................................................................................................................

Adreça electrònica:

EXPÒS:

 1. Que el _____ de _________ de 2019 es va publicar en el BOIB la Resolució del director general del Servei de Salut de la convocatòria d'una plaça de la categoria de                                  de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Espases.
 2. Que complesc els requisits exigits en la convocatòria.

Per això SOL·LICIT:

Ser admès/admesa en la convocatòria, per a la qual cosa adjunt a aquesta sol·licitud la documentació exigida i l'autovaloració dels mèrits.

Palma, ____ de ____________ de 2019

[rúbrica]

 

 

HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES

 

ANNEX 3 Barem de mèrits per a la categoria de Infermer/a Especialista Salut Mental

1. Experiència professional (màxim, 55 punts)

Límits i regulació de la puntuació per experiència professional

1. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,23 punts.

2. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent per a la qual s'exigeixi el mateix títol de la categoria a la qual s'opta: 0,172 punts.

3. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent a aquella a la qual s'opta: 0,115 punts.

4. Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària, d'acord amb la legislació vigent, exercint les funcions pròpies de la categoria a la qual s'opta: 0,23 punts.

5. Per cada mes de servei prestat en centres sanitaris privats de la Unió Europea en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,046 (màxim 5,5 punts).

Juntament amb el certificat de serveis prestats cal aportar la vida laboral de la Seguretat Social i els contractes de treball.

6. Per cada mes de servei prestat en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,172.

7. Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut es valoraran -si el professional té plaça o lloc base en una institució sanitària pública del Sistema Nacional de Salut- com prestats en la categoria a la qual opta a raó de 0,23 punts. Si no té plaça o lloc base en una institució sanitària pública del Sistema Nacional de Salut es valoraran a raó de 0,115 punts. En tots dos casos només es valoraran aquests serveis sempre que tingui la titulació requerida per accedir a la categoria durant el temps en què hagi ocupat el càrrec directiu.

 

- Si es presten serveis simultàniament en dos o més centres es computaran –a elecció de l'interessat– els serveis prestats només en un d'ells.

- El còmput de serveis prestats es calculen aplicant aquesta fórmula: se sumen tots els dies de serveis prestats en cada un dels subapartats anteriors i el resultat es divideix entre 365, i el quocient resultant es multiplica per 12.

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement

La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels apartats de formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement és de 40 punts, d'acord amb els barems següents.

2.1 Formació reglada / Expedient acadèmic

a) Es consideraran les equivalències següents: bé: 0,2 punts; notable: 0,4 punts; excel·lent: 0,8 punts; matrícula d'honor: 1 punt

2.2 Formació continuada

a) Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria de Infermer/a Especialista Salut Mental, d'acord amb els criteris següents:

1) Activitats formatives sobre ciències de la salut posteriors a l'1 de gener de 2004 (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents):

 • Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, pel que han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
 • Han d'haver estat impartides per alguna universitat, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

2. Activitats formatives sobre ciències de la salut anteriors a l'1 de gener de 2004 i la resta d'activitats formatives, independentment de la data, es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents:

 • Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, pel que han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
 • Han d'haver estat organitzades o impartides per alguna administració pública, per un col·legi professional o per alguna entitat del sector públic institucional (d'acord amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre), la qual cosa ha d'acreditar en el certificat corresponent.
 • Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.
 • Activitats dutes a terme en virtut dels acords de formació continuada a les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

b) Als efectes del que disposen els apartats anteriors, les activitats formatives sobre ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques següents: salut pública, recerca, pràctica clínica, gestió sanitària, qualitat i docència.

c) Els diplomes o certificats a què es refereixen aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,026 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària) i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits). Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0026 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

d) Es valoren a raó de 0,0026 punts per cada hora les activitats formatives relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscos laborals; sistemes d'informació; informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i programes informàtics aplicats a la investigació sobre les ciències de la salut; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol, o orientació psicològica, i qualsevol altra que estigui relacionada amb les funcions de les categories de tècnic especialista de Radiodiagnòstic. Nota: es valoren sempre que hagin estat organitzades o impartides per alguna administració pública o per alguna entitat del sector públic institucional (d'acord amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre), la qual cosa s'ha d'acreditar en el certificat corresponent.

2.3 Formació postgraduada

a) Els títols de màster oficials universitaris que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria de Infermer/a Especialista Salut Mental s'han de valorar així:

1) 0,070 per cada crèdit ECTS

2) 0,028 per cada crèdit LRU

Si en el títol no s'especifica el tipus de crèdit, es computarà com a crèdit LRU.

Els títols universitaris propis de postgrau (certificat universitari, expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directament amb el contingut de les categories de Infermer/a Especialista Salut Mental es valoren a raó de 0,026 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores lectives. Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0026 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. Si en un mateix document figuren crèdits LRU i/o ECTS es té en compte la puntuació més favorable al candidat.

2.4 Docència

a) Per cada hora acreditada de docència impartida en qualsevol de les activitats formatives a què es refereix l'apartat 2.3.a: 0,0078 punts.

1) Els candidats que hagin impartit hores de docència en cursos formatius sobre ciències de la salut posteriors a 1 gener 2004 han de justificar que aquests cursos estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. Aquesta acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.

2) Igualment per cada hora de docència impartida en l'àmbit universitari. Si la docència impartida es compta per hores, aquesta no es pot computar en cap dels dos apartats següents.

b) Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de docent en ciències de la salut en l'àmbit universitari a temps complet: 2,7 punts.)

c) Per cada hora com a docent en ciències de la salut en l'àmbit universitari que no sigui a temps complet: 0,0026 punts.

d) Per tutoritzar pràctiques d'alumnes de les escoles de Infermer/a Especialista Salut Mental o que facin qualsevol de les especialitats que preveu el Reial decret 450/2005, de 22 d'abril: 0,0013 punts per cada hora.

e) Per impartir docència en l'àmbit universitari en els nivells de càtedra o com a professor titular amb plaça vinculada al Servei de Salut o amb activitat simultània a aquest ens, o com a professor associat amb plaça assistencial en actiu o amb activitat simultània en el servei de salut corresponent: 0,0026 punts per cada hora.

2.5 Activitats científiques i de difusió del coneixement

a) Llibres de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de la categoria de Infermer/a Especialista Salut Mental i que tenguin ISBN i dipòsit legal:

1. Per cada llibre complet: 1,3 punts.

2. Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior: 0,026 punts (màxim, tres capítols per llibre).

b) Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de la categoria de Infermer/a Especialista Salut Mental:

1. Per cada publicació en una revista indexada en el JCR i en el SJR: 1,04 punts.

2. Per cada publicació en una revista no indexada de tirada estatal o internacional: 0,78 punts.

c) Ponències, comunicacions, coordinacions de taula i pertinença a comitès científics:

1. Per cada ponència presentada a congressos, reunions científiques o activitats formatives en ciències de la salut i acreditades degudament (apartats 1 i 2 del punt 1.3.a) relacionada directament amb el contingut de la categoria de Infermer/a Especialista Salut Mental:

- Congrés o reunió científica d'àmbit internacional o estatal: 0,39 punts

- Congrés o reunió científica d'àmbit autonòmic: 0,195 punts.

2. Per cada comunicació o pòster presentat a congressos o reunions científiques i que estigui relacionat directament amb el contingut de la categoria de Infermer/a Especialista Salut Mental:

- Congrés o reunió científica d'àmbit internacional o estatal: 0,26 punts.

3. Congrés o reunió científica d'àmbit autonòmic: 0,13 punts.

4. Per pertànyer a algun comitè científic o coordinar/moderar una taula i que això estigui relacionat directament amb el contingut de la categoria de Infermer/a Especialista Salut Mental:

- Congrés o reunió científica d'àmbit internacional o estatal: 0,3 punts.

- Congrés o reunió científica d'àmbit autonòmic: 0,15 punts.

d) Investigació: per participar en projectes d'investigació finançats o acreditats per entitats del sector públic institucional definides a l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre:

1. Com a investigador principal: 3,9 punts.

2. Com a investigador col·laborador: 1,95 punts.

3. Com a investigador de camp no remunerat (si no és membre de l'equip): 0,39 punts.

3. Coneixements orals i escrits de català (5 punts)

Mèrits del personal sanitari fins al mes de juny de 2017. Els certificats emesos per la Direcció General de Cultura i Joventut i els reconeguts a l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura y Joventut (BOIB núm. 34/2013) tenen una valoració màxima de 5 punts:

a) Certificat de coneixement de català A2: 1 punt.

b) Certificat de coneixement de català B1: 2 punts.

c) Certificat de coneixement de català B2: 3 punts.

d) Certificat de coneixement de català C1: 4 punts.

e) Certificat de coneixement de català C2: 5 punts.

 

 ANNEX 4  BAREM AUTOVALORATIU

LLINATGES I NOM DEL SOL·LICITANT:…………………………………………………………………….……………………………………

CATEGORIA:………………………………………………………………DATA DE LA CONVOCATÒRIA:…….…………………………………………..

Pel vostre interès, llegiu atentament les instruccions per evitar errors en la valoració del vostre autobarem, errors que us podrien ocasionar perjudicis.

1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (MÀXIM 55 PUNTS)

 

 

 

INSTITUCIÓ, CENTRE O EMPRESA

a) Punts

b) Mesos

TOTAL (a x b)

1.1 Institucions sanitàries públiques (ISP)

0,230

 

 

1.2 ISP, distinta categoria, mateix títol

0,172

 

 

1.3 Institucions sanitàries públiques, distinta categoria

0,115

 

 

1.4 Programes de cooperació internacional

0,230

 

 

1.5 Institucions sanitàrias privades de la UE

0,046

 

 

1.6 Centres públics no sanitaris de la UE

0,172

 

 

1.7 Càrrec directiu amb plaça en un lloc base

0,230

 

 

1.8 Càrrec directiu sense plaça en un lloc base

0,115

 

 

2. FORMACIÓ, DOCÈNCIA I ACTIVITATS CIENTÍFIQUES (MÀXIM 40 PUNTS)

 

 

2.1 FORMACIÓ REGLADA

Es valoren les notes de l'expedient acadèmic de la formació que habilita per a l'acompliment del lloc que s'ha de cobrir.

 

NOTA OBTINGUDA

b) PUNTUACIÓ

Matrícula d'honor

1

Excel·lent

0,8

Notable

0,4

0,2

Suficient

0,1

SUMA PUNTUACIÓ

 

TOTAL PUNTS APARTAT 2.1

 

2.2 FORMACIÓ CONTINUADA 

Nombre de cursos presentats 

a) Nombre de crèdits

b) Punts/crèdit

TOTAL (a x b)

Cursos de Ciències de la Salut - Crèdits CFC

 

0,026

 

Cursos de Ciències de la Salut - Crèdits ECTS

 

0,065

 

Àrees temàtiques diferents

 

0,0026

 

TOTAL PUNTS APARTAT 2.2

 

2.3 FORMACIÓ POSTGRADUADA

Nombre de cursos presentats 

a) Nombre de crèdits

b) Punts/crèdit

TOTAL (a x b)

a) Màsters universitaris oficials - LRU

 

0,028

 

a) Màsters universitaris oficials - ECTS

 

0,070

 

b) Títol universitari propi de postgrau - LRU

 

0,026

 

b) Títol universitari propi de postgrau - ECTS

 

0,065

 

TOTAL PUNTS APARTAT 2.3

 

2.4 DOCÈNCIA

 

Nombre d'hores/cursos

b) Puntuació

TOTAL (a x b)

Per cada hora en activitats formatives 2.3.a

 

0,0078

 

Per cada curs acadèmic universitari en CS

 

2,7

 

Per cada hora en CS com a docent, no temps complet

 

0,0026

 

Per cada hora de tutoria pràctiques alumnes

 

0,0013

 

Per cada hora com a docent (catedràtic)

 

0,0026

 

 

TOTAL 

 

TOTAL PUNTS APARTAT 2.4

 

2.5 ACTIVITATS CIENTÍFIQUES

 

Nombre d'activitats

b) Puntuació

TOTAL (a x b)

Llibre complet

 

1,300

 

Capítol de llibre (no inclòs en el punt anterior) màxim 3 cap/llibre

 

0,026

 

Publicació revista indexada JCR i SJR

 

1,040

 

Publicació revista no indexada

 

0,780

 

Per cada ponència (àmbit internacional o estatal)

 

0,390

 

Per cada ponència (àmbit autonòmic)

 

0,195

 

Comunicació o pòster (internacional o estatal)

 

0,260

 

Congrés o reunió científica autonòmica

 

0,130

 

Comitè científic d'àmbit internacional o estatal

 

0,300

 

Comitè científic d'àmbit autonòmic

 

0,150

 

Projecte d'investigació (investigador principal)

 

3,900

 

Projecte d'investigació (investigador col·laborador)

 

1,950

 

Projecte d'investigació (investigador de camp no remunerat)

 

0,390

 

 

 

TOTAL 

 

TOTAL PUNTS APARTAT 2.4

 

3. LLENGUA CATALANA (MÀXIM 5 PUNTS) 

NIVELL

ACREDITACIÓ

PUNTOS

A 2

Certificat de coneixements de català

1

B1

Certificat de coneixements de català

2

B2

Certificat de coneixements de català

3

C1

Certificat de coneixements de català

4

C2

Certificat de coneixements de català

5

TOTAL PUNTS APARTAT D

 

TOTAL PUNTS BAREMS. SUMA DELS APARTATS 1 + 2 + 3

 

El sotasignat SOL·LICITA ser admès a la convocatòria de PROMOCIÓ INTERNA i DECLARA que són certes les dades exposades en aquesta sol·licitud.
 

Palma, .............................. de ........................................................ de ........................

FIRMA DEL SOL·LICITANT