Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Núm. 582249
Aprovació definitiva - Suplement de Crèdit 16

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes establerts a l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, R.D.L. 2/2004 de 5 de març, en relació a l'article 177.2 de l'esmentada Llei, es posa de manifest que aquesta Corporació en sessió plenària celebrada el dia 16/09/2022 va aprovar inicialment l'Expedient de Modificació de Crèdit núm. 16/2022 que afecta al Pressupost General.

Atès que no s'han presentat reclamacions contra dit acord inicial, ha esdevingut definitiu en virtut de la presumpció legal establerta a l'article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, R.D.L. 2/2004, de 5 de març.

A continuació es transcriu el resum de les modificacions definitivament aprovades:

- Suplement de Crèdit

Pressupost de despeses

Aplicació Pressupostària: 011.359.00

 • Denominació: DESPESES FINANCERES
 • Import: 750,00 €

Aplicació Pressupostària: 132.214.00

 • Denominació: MANT. VEHICLES
 • Import: 1.000,00 €

Aplicació Pressupostària: 132.223.00

 • Denominació: SERVEI DE GRUA
 • Import: 700,00 €

Aplicació Pressupostària: 132.221.03

 • Denominació: COMBUSTIBLE - POLICIES
 • Import: 1.200,00 €

Aplicació Pressupostària: 165.227.06

 • Denominació: MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC
 • Import: 18.000,00 €

Aplicació Pressupostària: 323.221.03

 • Denominació: COMBUSTIBLE - ESCOLA
 • Import: 5.000,00 €

Aplicació Pressupostària: 323.221.05

 • Denominació: ALIMENTACIÓ – MENUS ESCOLETA
 • Import: 3.000,00 €

Aplicació Pressupostària: 3322.227.06

 • Denominació: ACTUACIÓ ARXIVISTICA FASE II
 • Import: 8.788,78 €

Aplicació Pressupostària: 342.212.00

 • Denominació: MANT. CAMP DE FUTBOL
 • Import: 2.000,00 €

Aplicació Pressupostària: 342.213.00

 • Denominació: MANT. MAQUINÀRIA EDIF. ESPORTIUS
 • Import: 4.700,00 €

Aplicació Pressupostària: 342.221.10

 • Denominació: CLORO
 • Import: 5.800,00 €

Aplicació Pressupostària: 342.227.01

 • Denominació: ALTRES EMPRESES - AMBULÀNCIES
 • Import: 400,00 €

Aplicació Pressupostària: 454.227.00

 • Denominació: DESBROSSAT DE CAMINS
 • Import: 2.000,00 €

Aplicació Pressupostària: 912.226.01

 • Denominació: PROTOCOL
 • Import: 2.000,00 €

Aplicació Pressupostària: 912.226.02

 • Denominació: PUBLICITAT I PROPAGANDA
 • Import: 2.500,00 €

Aplicació Pressupostària: 920.130.00

 • Denominació: RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
 • Import: 4.800,00 €

Aplicació Pressupostària: 920.160.00

 • Denominació: SEGURETAT SOCIAL
 • Import: 2.750,00 €

Aplicació Pressupostària: 920.212.00

 • Denominació: MANT. CASA CONSISTORIAL
 • Import: 5.000,00 €

Aplicació Pressupostària: 920.216.01

 • Denominació: GESTIONA
 • Import: 3.000,00 €

Aplicació Pressupostària: 920.221.03

 • Denominació: COMBUSTIBLE - BRIGADA
 • Import: 1.000,00 €
 

Aplicació Pressupostària: 920.221.11

 • Denominació: SUBMINISTRAMENTS - BRIGADA
 • Import: 4.000,00 €

​​​​​​​Aplicació Pressupostària: 920.227.06

 • Denominació: GESTORIA
 • Import: 1.000,00 €

Total modificació pressupost de despeses: 79.388,78 €

Pressupost d'ingressos - Finançament:

 • Aplicació Pressupostària: 870.00
 • Denominació: Romanent de Tresoreria per a despeses generals
 • Import: 79.388,78

Total modificació pressupost d'ingressos: 79.388,78 €

 

Lloret de Vistalegre, document signat electrònicament (11 d'octubre de 2022)

El batle Antoni Bennàsar Pol​​​​​​​