Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 582022
Aprovació definitiva de l’expedient del Patronat Municipal de l’Hospital de modificació de crèdits número 2.2022, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 15.09.22, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient del Patronat Municipal de l'Hospital de modificació de crèdits número 2.2022, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari .

En compliment de l'article 169.1, per remissió del 179.4 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició al públic, ha quedat automàticament elevat a definitiu l'acord plenari d'aprovació inicial d'aquest Ajuntament, adoptat en data 15.09.22 sobre la modificació de crèdits número 2.2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria, com segueix a continuació:

APLICACIÓ:

Suplements en aplicació de despeses

Aplicació

Suplement de crèdit

Programa econòmic

231.131.00

80.000€

231.131.02

120.000€

231.160.00

20.000€

231.213.00

20.000€

231.214.00

1.500€

231.220.00

4.000€

231.221.00

150.000€

231.221.02

30.000€

231.221.03

60.000€

231.221.05

110.000€

231.221.07

7.000€

231.221.10

6.000€

231.221.99

3.000€

231.227.99

18.150€

TOTAL 629.650€

Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses

Aplicació

Suplement de crèdit

Programa econòmic

231.130.01

30.000€

231.625.00

15.000€

TOTAL 45.000€

 

2n. FINANÇAMENT

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, en els termes següents:

Concepte

Descripció

Import

870.00

Romanent de Tresoreria per a despeses generals

674.650€

TOTAL 674.650€

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

Ciutadella de Menorca (en el dia de la signatura electrònica: 10 d'octubre de 2022)

L'alcaldessa Joana Gomila Lluch