Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 582020
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 10.2022, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de Tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en sessió ordinària celebrada el dia 15.09.22, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 10.2022, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de Tresoreria.

En compliment de l'article 169.1, per remissió del 177.2 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en no haver-se presentat al.legacions durant el termini d'exposició al públic, ha quedat automàticament elevat a definitiu l'acord plenari d'aprovació inicial d'aquest Ajuntament, adoptat en data 15.09.22 sobre la modificació de crèdits número 10.2022 del Pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb finançat amb romanent líquid de Tresoreria.

Crèdit extraordinari en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Crèdit extraordinari

Programa

Econòmic

 

151

60001

28.521,95€

151

60002

498.160,00€

1532

60901

48.800,00€

1722

62902

163.732,50€

2313

46100

2.172,37€

311

46101

27.312,97€

326

46103

14.774,71€

326

46104

3.066,32€

326

46105

2.146,98€

326

46106

14.134,81€

326

46107

10.681,96€

326

60903

70.000,00€

336

46101

7.900,00€

336

46102

7.752,12€

336

46103

8.065,90€

3420

63200

28.000,00€

3420

63201

10.000,00€

3420

63905

10.000,00€

3420

63906

22.000,00€

4311

62901

18.150,00€

454

61901

290.000,00€

920

46101

21.667,89€

920

46102

20.418,18€

1.327.458,66

Suplement de crèdit en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Suplement crèdit

Programa

Econòmic

 

011

35900

36.000,00€

1320

21200

9.000,00€

1320

22199

12.000,00€

133

22199

24.000,00€

133

22799

24.000,00€

1532

22799

24.000,00€

160

22799

24.000,00€

1622

46702

34.508,58€

165

22199

18.000,00€

2311

22699

12.000,00€

333

62300

28.167,76€

333

22699

12.000,00€

334

22699

9.000,00€

439

63200

9.021,44€

439

21300

12.000,00€

439

22199

6.000,00€

439

22799

9.000,00€

454

21000

9.000,00€

920

22699

48.000,00€

359.697,78€

2n. FINANÇAMENT

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, en els següents termes:

Aplicació econòmica

Descripció

Import

870.00

Romanent de Tresoreria per a despeses generals

1.687.156,44€

TOTAL

1.687.156,44€

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la LLei 7/1985, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

(Signat electrònicament: 10 d'octubre de 2022)

L'alcaldessa Joana Gomila LLuch