Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 556511
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir setanta-vuit places bàsiques vacants de personal estatutari fix de diverses categories, dependents del Servei de Salut

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'objecte d'aquesta convocatòria de concurs de trasllats és permetre la mobilitat amb caràcter periòdic del personal estatutari fix de les categories que figuren en la llista de la taula següent, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears. El concurs s'articula per mitjà de una convocatòria pública, d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Categoria

GAPM

HUSE

HUSLL

HCIN

HMAN

ASEF

ASMEN

Total

FEA anestèsia i reanimació

 

2

2

1

1

7

 

13

FEA aparell digestiu

 

1

 

 

 

1

1

3

FEA cirurgia general i aparell digestiu

 

 

2

 

1

1

 

4

FEA medicina interna

 

2

 

 

2

 

1

5

FEA medicina preventiva i salut pública

 

 

 

 

 

1

 

1

FEA obstetrícia i ginecologia

 

 

 

 

 

1

 

1

FEA oftalmologia

 

2

1

 

 

 

 

3

FEA oncologia mèdica

 

 

 

 

 

2

 

2

FEA otorrinolaringologia

 

 

 

 

1

 

 

1

FEA pediatria

 

 

 

1

2

1

 

4

FEA radiodiagnòstic

 

1

3

 

2

 

 

6

FEA reumatologia

 

1

 

 

 

1

 

2

FEA traumatologia i cirurgia ortopèdica

 

 

 

 

 

1

 

1

FEA urologia

 

 

1

1

 

 

 

2

Metge d'urgències hospitalàries

 

3

 

2

 

14

 

19

Odontòleg/a-estomatòleg/a d'àrea d'AP

3

 

 

 

 

1

 

4

Tècnic/a especialista de laboratori

 

1

2

1

2

 

1

7

Total

3

13

11

6

11

31

3

78

GAPM: Gerència d'Atenció Primària de Mallorca. HUSE: Hospital Universitari Son Espases. HUSLL: Hospital Universitari Son Llàtzer. HCIN: Hospital Comarcal d'Inca. HMAN: Hospital de Manacor. ASEF: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. ASMEN: Àrea de Salut de Menorca.

2. Ha conclòs la negociació amb les organitzacions sindicals sobre aquesta matèria.

3. El punt 3 de la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, disposa que, excepcionalment i quan la prestació assistencial pugui resultar afectada per la falta o insuficiència de professionals, es pot eximir del requisit de coneixements de català el personal estatutari o laboral del Servei de Salut sempre que l'òrgan competent en matèria de recursos humans emeti un informe preceptiu en relació amb la vigència i l'extensió d'aquesta exempció.

4. L'Informe d'11 de novembre de 2021 del director d'àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut justifica l'exempció de coneixements de català en aquest procés de mobilitat de les categories que figuren en la llista de la taula anterior, excepte la de tècnic/a especialista de laboratori.

 

Fonaments de dret

1. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

3. La disposició addicional quarta de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Convocar un concurs de trasllats per proveir setanta-vuit places bàsiques vacants de personal estatutari fix de les categories que figuren en el punt 1 de l'apartat «Antecedents», dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, que estan desglossades en l'annex 3 d'aquesta resolució.

2. Eximir els aspirants que participin en aquest concurs de trasllats d'acreditar el requisit de coneixements de català, excepte de tècnic/a especialista en laboratori en la que cal acreditar el nivell B2 de coneixements de català.

3. Aprovar les bases i el barem de mèrits que regeixen aquesta convocatòria, que figuren en els annexos 1 i 2, respectivament.

4. Fer públiques les places bàsiques vacants que són objecte d'aquest concurs, que figuren en l'annex 3.

5. Publicar en el web del Servei de Salut (www.ibsalut.es) el model de sol·licitud per participar en aquest concurs de trasllats, el full de sol·licitud de les places bàsiques vacants convocades, el model d'autorització al Servei de Salut per consultar dades i el model de declaració responsable per presentar la documentació.

6. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web www.ibsalut.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació, d'acord amb els articles 8.2. i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Sigant electrònicament: 28 de setembre de 2022)

El director general del Servei de Salut Manuel Palomino Chacón Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm. 191, de 7/11/2020)

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1. Normes generals i places convocades

1.1. Es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir setanta-vuit places bàsiques vacants de personal estatutari fix de diverses categories, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Les places bàsiques vacants ofertes, que figuren en la taula següent, estan vinculades orgànicament i funcionalment a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca i a les direccions d'atenció primària de les àrees de salut de Menorca i d'Eivissa i Formentera i a les gerències hospitalàries del Servei de Salut (en l'annex 3 s'especifica cada plaça).

Categoria

Places

FEA anestèsia i reanimació

13

FEA aparell digestiu

3

FEA cirurgia general i aparell digestiu

4

FEA medicina interna

5

FEA medicina preventiva i salut pública

1

FEA obstetrícia i ginecologia

1

FEA oftalmologia

3

FEA oncologia mèdica

2

FEA otorrinolaringologia

1

FEA pediatria

4

FEA radiodiagnòstic

6

FEA reumatologia

2

FEA traumatologia i cirurgia ortopèdica

1

FEA urologia

2

Metge d'urgències hospitalàries

19

Odontòleg-estomatòleg d'àrea d'atenció primària

4

Tècnic/a especialista de laboratori

7

Total

78

En l'annex 3 consta el codi identificatiu de cada plaça perquè es pugui consignar clarament en la sol·licitud. En els casos en què s'ofereixi més d'una plaça per codi, s'ha de consignar només una vegada.

1.2. Cada aspirant pot sol·licitar per ordre de preferència una part o la totalitat de les places ofertes, sense perjudici del que disposa la base 3.2.

1.3. Les places bàsiques vacants ofertes i no adjudicades i les que resultin vacants com a conseqüència d'aquest concurs de trasllats es podran incloure en els processos de selecció del personal fix i de promoció interna que es convoquin amb posterioritat a la resolució d'aquest concurs de trasllats.

1.4. Aquest concurs de trasllats es regeix per aquestes bases i per la normativa següent:

 1. El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
 2. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.
 3. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social, vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtut de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003.
 4. La Llei 19/2003, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 5. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 6. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
 7. La Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.
 8. El Reial decret 184/2015, de 13 de març, pel qual es regula el catàleg homogeni d'equivalències de les categories professionals del personal estatutari dels serveis de salut i el procediment de la seva actualització.
 9. L'Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2019 —que modifica l'Acord del Consell de Govern de 25 d'agost de 2006— sobre el procediment de reingrés provisional d'excedència del personal del Servei de Salut de les Illes Balears inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 55/2003.
 10. La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil.
 11. La Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència.
 12. La Llei 16/2001, de 21 de novembre, per la qual s'estableix un procés extraordinari de consolidació i provisió de places de personal estatutari en les institucions sanitàries de la Seguretat Social dels serveis de salut del Sistema Nacional de Salut.
 13. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals.
 14. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
 15. L'Informe d'11 de novembre de 2021 del director d'àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut en el qual es justifica l'exempció de coneixements de català en determinats processos selectius i de mobilitat.

2. Publicacions

2.1. Es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) aquesta resolució i la resolució definitiva del concurs de trasllats.

2.2. Les llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos, la resolució provisional del concurs i qualsevol altra actuació del Servei de Salut que es produeixi durant el procediment i que, havent de ser publicada, no s'hagi especificat en l'apartat anterior, es publicaran en el web www.ibsalut.es.

3. Requisits

3.1. Pot participar en aquest concurs de trasllats voluntari el personal estatutari del Sistema Nacional de Salut que tengui un nomenament fix en una de les categories en la data en què venci el termini per presentar sol·licituds i que estigui en alguna de les situacions següents:

 1. Situació de reingrés en el servei actiu amb caràcter provisional.
 2. Situació diferent de la de servei actiu i sense reserva de plaça.
 3. Servei actiu o situació diferent de la de servei actiu i amb reserva de plaça.

3.2. Els requisits per participar en el concurs són els següents, segons la situació de cada aspirant:

 1. En la situació de reingrés en el servei actiu amb caràcter provisional: el personal estatutari que estigui en aquesta situació en alguna plaça dependent del Servei de Salut està obligat a participar en aquest concurs i ha de sol·licitar almenys totes les places de la mateixa categoria a la mateixa àrea de salut (en la modalitat corresponent d'atenció primària o hospitalària) a la gerència on li va ser autoritzat el reingrés provisional, sense perjudici de poder sol·licitar altres llocs de feina si es compleixen els requisits corresponents.
 2. En una situació diferent de la de servei actiu i sense reserva de plaça: el personal estatutari fix que estigui en aquesta situació ha de complir els requisits legals i reglamentaris per incorporar-se al servei actiu el darrer dia del termini per presentar sol·licituds. A més, el personal procedent de la situació d'excedència voluntària ha d'acreditar que ha estat en aquesta situació durant un mínim de dos anys, excepte en els casos en què sigui aplicable la disposició addicional quarta de la Llei 16/2001.
 3. En servei actiu o amb reserva de plaça: està en aquesta situació el personal estatutari fix amb nomenament en la mateixa categoria que aquella a la qual opta que estigui fent feina amb caràcter definitiu o que tingui reserva de plaça en aquesta categoria en algun servei de salut. Aquests aspirants han d'haver pres possessió de la plaça com a mínim un any abans que venci el termini per presentar sol·licituds. En qualsevol dels casos d'aquest apartat 3.2.c) el personal estatutari que no obtengui una plaça havent sol·licitat totes les convocades en la seva categoria, a la seva àrea de salut o gerència i en la modalitat d'atenció primària o hospitalària pot optar per obtenir una nova destinació provisional en alguna de les places vacants com a conseqüència de la resolució del concurs, o bé tornar a la situació d'excedència voluntària. Aquesta opció s'ha d'exercir una vegada publicada la resolució definitiva del concurs i, en tot cas, abans de la presa de possessió de la persona adjudicatària de la plaça des de la qual concursa. Els aspirants que, estant en la situació de reingrés provisional en una plaça bàsica vacant del Servei de Salut, no obtenguin una destinació sense haver sol·licitat totes les vacants ofertes en la seva categoria i a la seva àrea de salut, o bé no participin en aquest concurs de trasllats, seran declarats d'ofici en la situació d'excedència voluntària i hauran de romandre en aquesta situació durant almenys dos anys abans de poder sol·licitar un nou reingrés provisional, a aquest efecte de participar en posteriors concursos de trasllats. El personal estatutari que estigui en la situació de reingrés amb caràcter provisional en una plaça dependent d'un altre servei de salut pot participar en aquest concurs sense que els sigui aplicable l'exigència del període mínim de permanència a la seva plaça d'adscripció.

3.3. No poden participar en aquesta convocatòria les persones que hagin estat suspeses amb caràcter ferm mentre estiguin en aquesta situació administrativa ni les que hagin estat inhabilitades per una sentència judicial.

3.4. Els requisits exigits per participar en aquest concurs de trasllats s'han de mantenir durant tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adjudicada. En cas contrari, es perdran tots els drets derivats de la convocatòria.

Tal com preveu l'article 57.1 de la Llei orgànica 8/2021, és un requisit per accedir i exercir qualsevol professió que impliqui contacte habitual amb menors d'edat no haver estat condemnat per mitjà d'un sentència ferma per qualsevol delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals tipificat en el títol VIII de la Llei orgànica 10/1995, i tampoc per qualsevol delicte de tràfic d'éssers humans tipificats en el títol VII bis del Codi penal. A aquests efectes, qui pretengui accedir a aquestes professions, oficis o activitats ha d'acreditar aquesta circumstància aportant un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

4. Sol·licitud

4.1. El formulari oficial de sol·licitud per participar en aquesta convocatòria es pot descarregar del web www.ibsalut.es (vegeu l'annex 4).

El formulari consta de dos apartats: el relatiu a les dades personals i administratius i el full de sol·licitud de les places convocades, en el qual cal consignar els codis de les places ofertes i assignar-los un ordre de preferència. El codi de cada plaça figura en l'annex 3.

4.2. Una vegada emplenada la sol·licitud, l'aspirant ha d'imprimir el document, l'ha de signar en l'anvers i en el revers i l'ha de formalitzar dins el termini i en la forma escaient en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut, en el registre de qualsevol de les gerències del Servei de Salut o per qualsevol de les vies previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015.

En tots dos fulls de la sol·licitud hi ha de figurar el segell del registre. El document original se'l quedarà l'Administració i la còpia se la quedarà l'aspirant com a justificant. Si es presenten els dos documents en una oficina de Correos, han d'estar segellats i datats abans d'enviar-los per correu certificat.

4.3. El termini per presentar sol·licituds és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB. Si el darrer dia és inhàbil, s'entén que el termini es prorroga fins al primer dia hàbil següent.

4.4. Els aspirants poden condicionar la seva sol·licitud de trasllat a la d'una altra persona que participi en aquest procediment per raons de convivència familiar dins la mateixa localitat. En aquest cas, ho ha de fer constar en la sol·licitud. Ambdues persones han d'adjuntar a la pròpia sol·licitud una fotocòpia de la sol·licitud de l'altre aspirant. Aquestes sol·licituds de trasllat quedaran sense efecte si tots dos aspirants no resulten adjudicataris d'alguna de les places.

4.5. Durant el termini per presentar sol·licituds, els aspirants poden desistir de la sol·licitud presentant un escrit o modificant una nova instància que anul·li totalment l'anterior.

4.6. Des que hagi vençut el termini per presentar sol·licituds i fins que venci el termini per presentar reclamacions contra la resolució provisional del concurs, els aspirants poden desistir totalment de la sol·licitud. Els que estiguin en la situació de reingrés provisional i desisteixin de participar en el concurs de mobilitat voluntària seran declarats d'ofici en la situació d'excedència voluntària. El desistiment d'un aspirant que hagi condicionat la seva sol·licitud de trasllat a la d'una altra persona —de conformitat amb la base 4.4— serà personal, de manera que no suposarà el desistiment de l'altre aspirant, la sol·licitud del qual continuarà la tramitació en el procediment de provisió de places, llevat que desisteixi dins el termini i en la forma escaient per mitjà d'una declaració expressa i signada.

4.7. Els errors de fet que s'adverteixin es poden esmenar en qualsevol moment dins el termini per presentar sol·licituds, d'ofici o a petició de l'interessat.

4.8. No es tramitarà cap sol·licitud que presenti esmenes, ratllades o raspadures que impedeixin identificar alguna de les dades imprescindibles per valorar-la, tant en la sol·licitud com en el full de sol·licitud de places o en qualsevol dels documents annexos, sempre que les esmenes, ratllades o raspadures no estiguin acreditades per alguna signatura autoritzada.

4.9. Amb la signatura de la sol·licitud, l'aspirant autoritza l'Administració convocant a publicar en el web del Servei de Salut o en qualsevol altre espai establert a aquest efecte les dades de caràcter personal necessàries per a la tramitació d'aquest procediment.

5. Documentació

5.1. Els aspirants amb la condició de personal estatutari fix han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

 1. Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
 2. La gerència de la destinació actual de l'aspirant pot certificar prestacions de serveis anteriors al moment en què s'incorporà a aquesta sempre que constin en el seu expedient personal o que els hi acrediti fefaentment.
 3. Dins el mateix apartat «Experiència professional», per valorar els mèrits referits als serveis prestats en qualsevol administració pública espanyola o d'un estat de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu ocupant llocs de feina amb el mateix contingut funcional que la plaça a la qual s'opta cal aportar el certificat original o un còpia autèntica dels serveis prestats reconeguts a l'efecte d'antiguitat. Aquest certificat ha d'especificar, com a mínim, les dades següents: administració en la qual es van prestar els serveis; tipus de relació jurídica (funcionari, estatutari, laboral); categoria, cos o escala; tipus de nomenament; període en què es van prestar els serveis, indicant els dies o el nombre d'hores quan es tracti de personal de reforç amb nomenament específic per prestar servei d'atenció continuada, i contingut funcional del lloc de feina.
 4. Per valorar els mèrits prevists en l'apartat «Experiència professional» del barem: certificat original o còpia autèntica dels serveis prestats expedit per la gerència o la direcció de gestió de la institució corresponent. Aquest certificat ha d'especificar, com a mínim, les dades següents: categoria; tipus de nomenament (fix o temporal) i situació (servei actiu, promoció interna temporal, serveis especials, excedència per cura de familiars, excedència per raó de violència de gènere, comissió de serveis, serveis sota un altre règim jurídic, excedència per prestar serveis en el sector públic), i període en què es van prestar els serveis, indicant els dies o el nombre d'hores quan es tracti de personal de reforç amb nomenament específic per prestar atenció continuada.
 5. Per valorar els mèrits prevists en l'apartat 1 del barem: còpia autèntica de la documentació que acrediti el nivell de coneixements de català.
 6. Còpia autentica del nomenament per ocupar una plaça en propietat com a personal estatutari en la categoria a la qual concursen.

5.2. Els aspirants que estiguin en una situació administrativa diferent de la de servei actiu o amb reserva de plaça han d'aportar —a més dels documents a què es refereix la base 5.1— una còpia autèntica del document en el qual figuri la diligència de presa de possessió de la darrera plaça ocupada en propietat i, si escau, una còpia autèntica del document que genera el dret a la reserva de plaça.

5.3. Els aspirants que estiguin en la situació d'excedència sense reserva de plaça han d'aportar la documentació següent, a més dels documents a què es refereix la base 5.1:

 1. Personal en la situació d'excedència procedent del procés extraordinari de consolidació i provisió de places de personal estatutari en les institucions sanitàries de la Seguretat Social dels serveis de salut del Sistema Nacional de Salut establert per la Llei 16/2001: còpia del número del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) en el qual es va publicar la concessió d'excedència.
 2. Personal excedent procedent d'altres serveis de salut que estigui en situació d'excedència: juntament amb la resolució d'excedència, certificat que acrediti que continua en aquesta situació en la data de publicació d'aquesta resolució.
 3. Còpia autèntica de la resolució de concessió de l'excedència.

5.4. Els aspirants que estiguin en la situació de reingrés en el servei actiu amb caràcter provisional han d'aportar —a més dels documents a què es refereix la base 5.1— una còpia autèntica de la resolució de reingrés al servei actiu amb caràcter provisional i la corresponent a la presa de possessió.

5.5. Els aspirants que procedeixin d'un sistema de salut diferent del Servei de Salut de les Illes Balears han d'aportar un certificat de no estar en la situació de suspensió de funcions imposada com a conseqüència d'una sentència ferma condemnatòria.

5.6. ​​​​​​​Els aspirants que procedeixin de la situació de suspensió de funcions imposada com a conseqüència d'una sentència ferma condemnatòria han d'adjuntar a la sol·licitud un certificat de l'autoritat judicial que acrediti que han complert la pena imposada.

5.7. ​​​​​​​Els documents acreditatius dels mèrits avaluables segons el barem (annex 2) s'han de presentar grapats seguint l'ordre i la numeració en què s'hagin citat els mèrits.

5.8. ​​​​​​​En cas que, una vegada sol·licitada l'acreditació de algun mèrit, no es rebi temps el certificat sol·licitat, aquest aspirant ha d'adjuntar una fotocòpia d'aquesta sol·licitud en la qual figuri llegible el segell del registre d'entrada, sense perjudici que posteriorment —una vegada emès el certificat requerit— l'hagi d'aportar per unir-lo a l'expedient.

5.9. ​​​​​​​Si l'idioma original dels documents acreditatius és diferent del català o del castellà, l'aspirant ha de presentar juntament amb el document original una traducció literal del contingut dels documents feta per un traductor jurat a un dels dos idiomes oficials de les Illes Balears.

5.10. ​​​​​​​Cada aspirant queda vinculat a les dades que hagi fet constar en la sol·licitud, de manera que el domicili que hi hagi consignat serà considerat l'únic vàlid per rebre notificacions. Per tant, seran responsabilitat exclusiva de l'aspirant els errors que hagi comès en consignar el domicili i el fet de no haver comunicat eventuals canvis.

5.11. ​​​​​​​En qualsevol moment del procés es pot sol·licitar formalment als aspirants documentació addicional o els aclariments necessaris per comprovar els mèrits, els requisits o les dades al·legades, i també altres dades que es considerin necessàries. Si no s'atén el requeriment dins el termini i en la forma escaient, es considerarà que l'aspirant desisteix de la sol·licitud de participació o no es valorarà el mèrit al·legat.

5.12. ​​​​​​​Tota la documentació que s'hagi aportat per mitjà d'una còpia autèntica es pot substituir per la còpia acompanyada d'una declaració jurada (responsable).

6. Admissió d'aspirants

​​​​​​​6.1. Una vegada vençut el termini per presentar sol·licituds, l'òrgan convocant dictarà una resolució per aprovar les llistes provisionals d'admesos i exclosos, que es publicarà en el web www.ibsalut.es. En totes dues llistes constaran les quatre darrers xifres del document d'identitat, els llinatges i el nom. En la llista d'exclosos s'especificaran les causes de l'exclusió.

​​​​​​​6.2. Els aspirants exclosos i els que no figurin ni en la llista d'admesos ni en la d'exclosos disposaran d'un termini de quinze hàbils comptadors des de la data de publicació de les llistes per presentar reclamacions —que no tindran caràcter de recurs— o per esmenar els defectes. No es considerarà com a esmena aportar nous certificats de serveis prestats que no s'hagin presentat en el termini assenyalat. Les reclamacions s'han de considerar rebutjades si els interessats no figuren com a admesos en la resolució amb la qual es publiquin les llistes definitives.

6.3. ​​​​​​​Vençut el termini per presentar reclamacions o esmenar defectes, l'autoritat convocant dictarà una resolució per aprovar les llistes definitives d'admesos i exclosos, que es publicarà de la mateixa manera que les provisionals.

7. Resolució del concurs

​​​​​​​7.1. Les places s'adjudicaran als candidats per estricte ordre de puntuació, basada en el barem de mèrits (annex 2).

​​​​​​​7.2. El còmput del temps de serveis prestats a què es refereix el barem acaba en la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

​​​​​​​7.3. Una vegada publicada la resolució amb la qual s'aprovin les llistes definitives d'admesos i exclosos, l'autoritat convocant ha d'aprovar la resolució provisional del concurs, que es publicarà en el web www.ibsalut.es, en la qual constaran les quatre darreres xifres del document d'identitat, els llinatges i el nom, la puntuació obtinguda per cada candidat i, si escau, la plaça obtinguda.

​​​​​​​7.4. No es faran notificacions individualitzades, sinó que la publicació de les llistes definitives servirà com a notificació a tots els candidats. Des de l'endemà de la data de publicació comencen a comptar els terminis perquè les gerències afectades duguin a terme les actuacions administratives oportunes.

​​​​​​​7.5. Les places adjudicades són irrenunciables, llevat que la renúncia estigui motivada per l'obtenció d'una altra plaça en virtut de la resolució d'un procediment de mobilitat voluntària convocat per una altra administració pública, d'acord amb l'article 37.4 de la Llei 55/2003.

8. Cessament i presa de possessió

8.1. Els candidats que obtenguin una plaça han de cessar en la plaça que estiguin ocupant en el termini dels tres dies hàbils següents a la data de publicació de les llistes definitives, excepte que en la resolució en la qual es publiquen s'estableixi motivadament una altra data per al cessament o si es dona el cas que es puguin derivar problemes de cobertura assistencial —motivats degudament— que obliguin a retardar el cessament durant el temps indispensable per resoldre adequadament aquest problema.

8.2. La presa de possessió de la plaça s'ha d'efectuar en els terminis següents: dins els tres dies hàbils següents a la data del cessament si ambdues places són al mateix municipi; dins els quinze dies hàbils següents si són a municipis diferents però a la mateixa àrea de salut, i dins el termini d'un mes si són en un municipi i en un àrea de salut diferents o quan impliqui un canvi de servei de salut. Si l'obtenció de la plaça no suposa un canvi de centre, la presa de possessió s'ha d'efectuar l'endemà del cessament.

Excepte en el cas que la resolució del concurs impliqui el reingrés en el servei actiu, el termini per prendre possessió de la nova plaça —i, si escau, la pròrroga d'aquest termini— té la consideració de servei actiu, de manera que s'han de percebre els havers corresponents amb càrrec a la plaça de destinació.

8.3. Si en el moment de prendre possessió de la plaça l'adjudicatari està ocupant una plaça en el Servei de Salut de les Illes Balears en règim de comissió de serveis, aquesta destinació serà la que es tindrà en compte per aplicar els terminis per a la presa de possessió establerts en el punt precedent.

8.4. Si es dona la circumstància que el nombre de places convocades és superior al nombre de candidats, sempre que aquests compleixin tots els requisits i que, com a part interessada, manifestin conformitat, es pot adjudicar directament el concurs a l'empara de la Llei 39/2015. Aplicant el principi de simplificació administrativa, l'article 72 d'aquesta norma permet que s'acordin en un únic acte tots els tràmits que, atesa la seva naturalesa, admetin un impuls simultani i no sigui obligat un compliment successiu.

8.5. Si l'adjudicació de la plaça suposa ingressar en el servei actiu, el termini per prendre possessió és de trenta dies hàbils comptadors des de la data de publicació de la resolució definitiva del concurs.

8.6. Els professionals que estiguin en una situació administrativa que impliqui dret a la reserva de plaça poden optar per quedar en la mateixa situació. En aquest cas, ho han de comunicar per escrit dins el termini per a la presa de possessió. En cas contrari, s'han d'incorporar a la plaça adjudicada.

8.7. El còmput del termini per prendre possessió s'inicia quan acabin els permisos, les llicències, les vacances, les situacions d'incapacitat temporal o qualsevol altra circumstància en la qual estigui el professional que, fins i tot mantenint la situació de servei actiu, impedeixi que presti servei de manera efectiva. Qualsevol candidat que hagi obtingut una plaça està obligat a comunicar per escrit aquestes eventualitats al Servei de Salut i a aportar la documentació que les acrediti.

8.8. No obstant el que s'ha exposat anteriorment, en els supòsits d'excedència per cura de fills o familiars, per serveis especials, per permís de maternitat o paternitat, per risc durant la lactància o durant l'embaràs, la persona afectada pot prendre possessió en la data prevista en la qual declari la voluntat d'incorporar-se a la plaça adjudicada, encara que no ho faci de manera efectiva. En aquests casos, la persona que hagi obtingut una plaça ha de comunicar per escrit aquestes circumstàncies als centres afectats (plaça definitiva de la qual cessa i plaça de la qual pren possessió) aportant la documentació que acrediti els motius al·legats.

8.9. Tal com estableix l'article 37.5 de la Llei 55/2003, s'entén que l'adjudicatari que no s'incorpori a la plaça obtinguda en el termini establert (o en les pròrrogues corresponents) sol·licita l'excedència voluntària per interès particular com a personal estatutari, i per això serà declarat en tal situació. No obstant això, l'excedència es pot deixar sense efecte si l'autoritat convocant —amb audiència prèvia de l'adjudicatari— considera que hi ha causes prou justificades. En aquest cas, l'adjudicatari s'ha d'incorporar a la nova destinació tan aviat com desapareguin les causes que en el seu moment ho hagin impedit.

8.10. Els candidats que no obtenguin plaça en aquest concurs es mantindran en la situació i en la destinació que ocupin, amb excepció dels reingressats provisionalment, que —sempre que hagin sol·licitat totes les places convocades en la seva categoria, àrea de salut i modalitat— poden optar per obtenir una nova destinació provisional en alguna de les places que no s'hagin adjudicat, o bé passar a la situació d'excedència voluntària.

8.11. Els trasllats derivats d'aquest concurs tenen caràcter voluntari i no generen cap dret a rebre cap tipus d'indemnització.

8.12. Si ho permeten les necessitats del servei, a petició de la persona interessada la gerència actual o la de destinació poden prorrogar els terminis establerts per temps no superior a la meitat de la durada inicial.

9. Tractament de dades de caràcter personal

9.1. Per complir l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, les dades consignades en la sol·licitud seran tractades per la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut amb l'única finalitat de tramitar i resoldre el concurs de trasllats, i es conservaran pel temps estrictament indispensable per complir aquesta finalitat.

9.2. Signant la sol·licitud de participació en el concurs, l'aspirant autoritza que es publiquin en els butlletins oficials, en la seu electrònica del Govern de les Illes Balears, en el web del Servei de Salut i, en general, en qualsevol altre mitjà establert a aquest efecte les dades de caràcter personal necessàries per als actes de tràmit i resolució que es derivin del concurs de trasllats.

9.3. Tot això s'entén sense perjudici que les persones interessades puguin exercir els drets establerts en els articles 15-22 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, en els termes prevists en aquest reglament.

 

ANNEX 2 ​​​​​​​Barem de mèrits dels candidats

1. Coneixements orals i escrits de català

1.1. En totes les categories que figuren en el punt 1 de l'apartat «Antecedents» —excepte la de tècnic/a especialista de laboratori— els aspirants no estan obligats a acreditar com a requisit el nivell de coneixements de català corresponent, atès que el Servei de Salut de les Illes Balears no disposa de prou professionals per a la prestació assistencial. En aquest cas, el nivell acreditat serà valorat com a mèrit.

1.2. Per optar a la categoria tècnic/a especialista de laboratori sí que cal acreditar el nivell B2 de coneixements de català.

1.3. Amb relació a les categories a què es refereix el punt 1.1 precedent, es valoraran els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) i els expedits, reconeguts com a equivalents o homologats per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears que s'indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 5 punts, d'acord amb els criteris següents:

 1. Certificat del nivell A2................................................................... 1 punt
 2. Certificat del nivell B1.............................................................. 1,5 punts
 3. Certificat del nivell B2................................................................. 2 punts
 4. Certificat del nivell C1................................................................. 3 punts
 5. Certificat del nivell C2................................................................. 4 punts
 6. Certificat de llenguatge administratiu (LA)............................... 1 punt

1.4. Amb relació a la categoria tècnic/a especialista de laboratori (vegeu el punt 1.2 precedent) es valoraran els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) i els expedits, reconeguts com a equivalents o homologats per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears que s'indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 5 punts, d'acord amb els criteris següents:

 1. Certificat de llenguatge administratiu (LA).............................. 1 punt
 2. Certificat del nivell C2............................................................. 4 punts
 3. Certificat del nivell C1............................................................. 3 punts

1.5. Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat LA, la puntuació del qual s'acumula a la de l'altre certificat que s'aporti. Si es presenta només el certificat LA, es valorarà amb 1 punt.

2. Experiència professional

​​​​​​​​​​​​​​2.1. Sanitaris del grup A1

Es valoraran els serveis prestats que s'indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 95 punts:

 1. ​​​​​​​Serveis prestats com a personal estatutari en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta: 0,2 punts per cada mes complet.
 2. Serveis prestats com a personal estatutari en altres categories en les quals s'exigeixi tenir el títol de grau o llicenciatura en Medicina i Cirurgia: 0,15 punts per cada mes complet.
 3. Serveis prestats en el model tradicional de contingent o de zona en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta: 0,15 punts per cada mes complet.
 4. Serveis prestats com a personal estatutari en una categoria diferent d'aquella a la qual s'opta: 0,1 punts per cada mes complet.
 5. Serveis prestats en el model tradicional de contingent o de zona en una categoria diferent d'aquella a la qual s'opta en la qual s'exigeixi tenir el títol de grau o llicenciatura en Medicina i Cirurgia: 0,075 punts per cada mes complet.
 6. Serveis prestats en el model tradicional de contingent o zona en una categoria diferent d'aquella a la qual s'opta: 0,05 punts per cada mes complet.
 7. Serveis prestats en qualsevol administració pública espanyola o d'un estat de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu ocupant llocs de feina amb el mateix contingut funcional que la plaça a la qual s'opta: 0,025 punts per cada mes complet.
 8. Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut: 0,115 punts. Només es valoraran aquests serveis si el candidat tenia la titulació requerida per accedir a la categoria durant el temps en què hagi ocupat el càrrec directiu. En aquest cas, haurà d'adjuntar a la sol·licitud la titulació acreditativa. A l'efecte de computar els serveis prestats referits al personal de reforç amb nomenament específic per prestar atenció continuada, es reconeixerà un mes complet de serveis prestats calculant-los segons les regles següents:
 • Un mes o la part que correspongui proporcionalment per cada cent cinquanta (150) hores o fracció treballades.
 • Si dins un mes natural s'han treballat més de cent cinquanta (150) hores, només es pot valorar un mes de serveis prestats, de manera que l'excés d'hores treballades no es pot aplicar per computar serveis prestats establerts en la regla anterior.
 1. Per haver completat el període de formació sanitària especialitzada per mitjà del sistema de residència de la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta: 0,20 punts per cada mes complet.
 2. ​​​​​​​Per haver completat el període de formació sanitària especialitzada per mitjà del sistema de residència en una categoria diferent d'aquella a la qual s'opta: 0,15 punts per cada mes complet.

1.2. ​​​​​​​Sanitaris del grup C1

Es valoraran els serveis prestats que s'indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 95 punts:

 1. Serveis prestats com a personal estatutari en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta: 0,2 punts per cada mes complet.
 2. Serveis prestats en el model tradicional de contingent o de zona en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta: 0,15 punts per cada mes complet.
 3. Serveis prestats com a personal estatutari en una categoria diferent d'aquella a la qual s'opta: 0,1 punts per cada mes complet.
 4. Serveis prestats en el model tradicional de contingent o de zona en una categoria diferent d'aquella a la qual s'opta: 0,075 punts per cada mes complet.
 5. Serveis prestats en qualsevol administració pública espanyola o d'un estat de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu ocupant llocs de feina amb el mateix contingut funcional que la plaça a la qual s'opta: 0,025 punts per cada mes complet.
 6. Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut: 0,115 punts. Només es valoraran aquests serveis si el candidat tenia la titulació requerida per accedir a la categoria durant el temps en què hagi ocupat el càrrec directiu. En aquest cas, haurà d'adjuntar a la sol·licitud la titulació acreditativa.

A l'efecte de computar els serveis prestats referits al personal de reforç amb nomenament específic per prestar atenció continuada, es reconeixerà un mes complet de serveis prestats calculant-los segons les regles següents:

 • Un mes o la part que correspongui proporcionalment per cada cent cinquanta (150) hores o fracció treballades.
 • Si dins un mes natural s'han treballat més de cent cinquanta (150) hores, només es pot valorar un mes de serveis prestats, de manera que l'excés d'hores treballades no es pot aplicar per computar serveis prestats establerts en la regla anterior.

2. Aspectes que cal tenir en compte

Per valorar l'apartat d'experiència laboral es tindran en compte els aspectes següents:

 • Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d'un dels subapartats que l'integren, i sempre es computa el més favorable.
 • Els serveis prestats sota la modalitat de reducció de jornada o a temps parcial es computaran com si fossin a jornada completa.
 • Si es presten serveis simultàniament en dos o més centres es computaran els serveis prestats només en un (el que el candidat triï).
 • El còmput de serveis prestats es calcula aplicant la fórmula següent: se sumen tots els dies de serveis prestats en cadascun dels subapartats anteriors i el resultat es divideix entre 365, i el quocient resultant es multiplica per 12.
 • Si coincideixen en el temps diversos períodes de serveis prestats, només se'n valora un. Dins cada any natural, no es poden valorar més de dotze mesos de serveis prestats.
 • El temps de permanència en una situació que suposi el dret a la reserva de plaça (comissió de serveis, serveis especials, excedència per cura de familiars, etc.) es quantificarà com a serveis prestats en la plaça reservada.
 • El temps de permanència en la situació de promoció interna temporal es computarà de la manera següent:
  • Els serveis prestats en la situació de promoció interna temporal en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta es quantificaran com a serveis prestats en aquesta categoria.
  • Els serveis prestats en la situació de promoció interna temporal en una categoria diferent d'aquella a la qual s'opta es quantificaran com a serveis prestats en la categoria d'origen.
 • Tenen la consideració de serveis prestats com a personal estatutari en la categoria respectiva els serveis prestats amb contracte laboral en la categoria estatutària corresponent.
 • Els serveis prestats com a assistència pública domiciliària (personal sanitari local) en un nou model d'atenció primària equivalen a serveis prestats a les categories que els corresponguin.
 • Tenen la consideració de serveis prestats com a personal estatutari en la categoria respectiva els serveis prestats amb contracte laboral en les categories estatutàries corresponents.

3. Empats

En cas d'empat en la puntuació total de la valoració de mèrits es resoldrà a favor del candidat que faci més temps que és personal estatutari fix en la categoria des de la qual opta. Si es manté l'empat, es resoldrà a favor del candidat amb més temps de serveis prestats en la categoria des de la qual opta. Si així i tot l'empat persisteix, es resoldrà a favor de l'antiguitat reconeguda, és a dir, el temps més llarg de serveis prestats d'acord amb la Llei 70/1978, de 26 de desembre. Finalment, si es manté l'empat s'aplicarà allò que disposa l'article 43 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

 

ANNEX 3  Llista de places bàsiques vacants convocades

1. Gerència d'Atenció Primària de Mallorca

Categoria

Gerència

Places

Codi

Odontòleg-estomatòleg en equips d'atenció primària

GAPM

3

06083

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2. Atenció primària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Categoria

Gerència

Places

Codi

Odontòleg-estomatòleg en equips d'atenció primària

Dir. AP ASEF

1

11083

3. Atenció hospitalària

Categoria

Gerència

Places

Codi

FEA anestèsia i reanimació

HUSE

2

01019

HUSLL

2

03019

HCIN

1

02019

HMAN

1

04019

HCM

7

10019

FEA aparell digestiu

HUSE

1

01021

HMO

1

20021

HCM

1

10021

FEA cirurgia general i aparell digestiu

HUSLL

2

03025

HMAN

1

04025

HCM

1

 

10025

FEA medicina interna

HUSE

2

01036

HMAN

2

04036

HMO

1

20036

FEA medicina preventiva i salut pública

HCM

1

10038

FEA obstetrícia i ginecologia

HCM

1

10057

FEA oftalmologia

HUSE

2

 

01058

HUSLL

1

03058

FEA oncologia mèdica

HCM

2

10059

FEA otorrinolaringologia

HMAN

1

04061

FEA pediatria

HCIN

1

02044

HMAN

2

04044

HCM

1

10044

FEA radiodiagnòstic

HUSE

1

01047

HUSLL

3

03047

HMAN

2

04047

FEA reumatologia

HUSE

1

01051

HCM

1

10051

FEA traumatologia i cirurgia ortopèdica

HCM

1

10052

FEA urologia

HUSLL

1

03062

HCIN

1

02062

Metge d'urgències hospitalàries

HUSE

3

01079

HCIN

2

02079

HCM

14

10079

Tècnic/a especialista de laboratori

HUSE

1

01098

HUSLL

2

03098

HCIN

1

02098

HMAN

2

04098

HMO

1

20098

FEA: Facultatiu Especialista d'Àrea.

GAPM: Gerència d'Atenció Primària de Mallorca. Dir. AP ASMEN: Direcció d'Atenció Primària de l'Àrea de Salut de Menorca. Dir. AP ASEF: Direcció d'Atenció Primària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. HUSE: Hospital Universitari Son Espases. HUSLL: Hospital Universitari Son Llàtzer. HCIN: Hospital Comarcal d'Inca. HMAN: Hospital de Manacor. HCM: Hospital Can Misses. HMO: Hospital Mateu Orfila.

 

ANNEX 4 ​​​​​​​Formularis

El formulari per participar en el concurs de trasllats —que inclou el full de sol·licitud de places vacants—, a més de l'autorització al Servei de Salut de les Illes Balears perquè pugui consultar les dades de l'aspirant i la declaració responsable relativa a la presentació de documentació es poden descarregar des de la pàgina web de la convocatòria que s'ha publicat en www.ibsalut.es seguint la ruta Professionals > Recursos Humans > Concurs de trasllats.

Poden emplenar-se directament amb l'ordinador i imprimir-se posteriorment, o bé es poden emplenar a mà havent-los imprès prèviament. En tot cas, cal emplenar-los degudament, signar-los i presentar-los en un registre en el moment de formalitzar la sol·licitud.