Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 556505
Resolució de correcció d’errors de la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears relativa al concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria psicòleg clínic/psicòloga clínica, arran de l’estimació total o parcial de diversos recursos de reposició i arran de les renúncies rebudes de les places d’algunes persones que han superat el concurs oposició

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

En data 29 de setembre de 2022 es va publicar la resolució del director general del servei de salut de les Illes Balears, relativa al concurs posició per cobrir places vacants en la categoria psicòleg clínic/psicòloga clínica, arran de l'estimació total o parcial de diversos recursos de reposició i arran de les renúncies rebudes de les places d'algunes persones que han superat el concurs oposició, en el que s'han detectat errors materials i aritmètics, els quals són necessaris procedir a la seva correcció.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, estableix que “les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar a qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició objecte de correcció.

Per tot això dict la següent

Resolució

1.Corregir els errors advertits al punt 4 dels antecedents (versió castellana) i als annexos 3 i 4 de la Resolució del director general publicada el 29 de setembre de 2022 (BOIB núm. 127), relativa al concurs posició per cobrir places vacants en la categoria psicòleg clínic/psicòloga clínica, arran de l'estimació total o parcial de diversos recursos de reposició i arran de les renúncies rebudes de les places d'algunes persones que han superat el concurs oposició.

2. Obrir un termini de vint dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones que figurin des de la posició vuit fins a la posició quinze indicades amb asterisc (*) a l'annex 3, i, sense perjudici d'una possible ampliació posterior si escau, aportin la documentació referida al punt 5 de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dia 29 de setembre de 2022.

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els taulers d'anuncis dels Serveis Centrals i en el web www.ibsalut.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 30 de setembre de 2022)

El director general del Servei de Salut Manuel Palomino Chacón Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm. 191, de 7/11/2020)

 

ANNEX

1. Correcció del punt 4 dels antecedents (versió castellana):

On diu

4. En defensa dels seus interessos, diversos interessats han presentat recursos administratius contra la resolució esmentada en el punt anterior. Les persones recurrents han estat les següents:

  • Mª Belén Hernández Jiménez
  • Irene Navarro Morales

Ha de dir

4. En defensa dels seus interessos, diversos interessats han presentat recursos administratius contra la resolució esmentada en el punt anterior. Les persones recurrents han estat les següents:

  • Maria Carmen Blanco Sánchez
  • Alejandra Carmona Franco

2. Correcció annexos 3 i 4 de la Resolució:

On diu

ANNEX 3

TORN LLIURE

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs ponderat

Total

****2053E

Muñoz Perugorria , Maria del Carmen

37,00000

24,00050

61,00050

****5847X

Rodriguez Lopez , Nuria Maria

49,00000

11,74628

60,74628

****6773Y

Fiol Gelabert , Margalida

30,50000

30,15246

60,65246

****0837T

Planelles Font , Maria Teresa

47,50000

12,75565

60,25565

****4305Q

Perez Ayerra , Luisa Fernanda

45,25000

14,31701

59,56701

****8610P

Bañasco Bazan , Araceli

41,00000

18,02058

59,02058

****3238V

Sanchez Pastor , Lidia Maria

46,75000

11,89638

58,64638

****2272V

Gonzalez De Paz , Maria Jose

47,25000

11,00583

58,25583

****4108B

Novo Vazquez , Mª de la Merced

43,75000

14,32934

58,07934

****0002B

Arpon Marcos , Valentina

43,00000

14,36088

57,36088

****0823J

Cepero Andres , Ana Belen

35,25000

21,64697

56,89697

****8222H

Salort Arbona , Maria

48,75000

7,66896

56,41896

****2071Z

Montoliu Roda , Rosa Maria

45,75000

10,10732

55,85732

****0731L

Rovira Lopez , Joana

31,75000

24,01274

55,76274

****3399F

Alonso Bua , Begoña

44,00000

10,98608

54,98608

****6142X

Placencia Moran , Paula

43,00000

11,43191

54,43191

****0255J

Montesinos Muñoz , Silvia

43,00000

9,97922

52,97922

****2532H

Vilaplana Perez , Alba

43,00000

9,56538

52,56538

****0029K

Mulet Homs , Maria Margarita

32,75000

19,74971

52,49971

****9536Z

Jaume Ribot , Maria del Carmen

42,75000

8,65287

51,40287

****6347E

Segui Estrany , Jeronima Isabel

39,25000

11,97612

51,22612

****5414R

Castro Montenegro , Alba

42,50000

7,46993

49,96993

****5835Z

Oliver Mora , Agnes

37,25000

12,70038

49,95038

****3373W

Briz Lopez , Andreu

45,00000

4,66223

49,66223

****7389L

Cortes Villena , Ana

41,50000

6,80001

48,30001

****7335A

Castro Cormenzana , Maria del Pilar

41,75000

6,01631

47,76631

****2149A

Arabi Gamundi , Isidre Rafel

42,75000

4,09396

46,84396

****0163V

Covas Bosch , Margarita

39,00000

7,26229

46,26229

****7694N

Garcia Sanchez , Borja

42,25000

3,94175

46,19175

****0099S

Oujo Fernandez , Casilda Mariana

38,75000

5,13929

43,88929

****6076M

Martinez Gavalda , Maite

39,00000

4,75729

43,75729

****2108J

Catany Prats , Maria Jose

40,75000

1,18058

41,93058

****9169M

Forns Manera , Tomas

37,00000

4,81426

41,81426

****2785J

Moratinos Jaume , Albert

36,75000

4,90486

41,65486

****3760B

Albis Garcia , Francisca

37,50000

1,66721

39,16721

****4837X

Delgado Drover , Francesc Xavier

32,75000

3,92689

36,67689

****5604H

Rigo Cabot , Joana Maria

31,75000

1,20680

32,95680

****4497F

Carmona Pino , Maria Margarita

30,75000

0,81651

31,56651

 

 

 

 

 

ANNEX 4

 

 

 

 

 

 

Descripció

Núm. Places

Illa

 

 

Hospital Son Espases

10

Mallorca

 

 

Hospital Son Llàtzer

6

Mallorca

 

 

Hospital Manacor

1

Mallorca

 

 

Hospital Comarcal Inca

2

Mallorca

 

 

Hospital Mateu Orfila

3

Mallorca

 

 

Atenció Primària de Mallorca

14

Mallorca

 

 

Atenció Primària d'Eivissa i Formentera

4

Eivissa i Formentera

 

 

Atenció Primària de Menorca

1

Menorca

 

Ha de dir

ANNEX 3

 

TORN LLIURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs ponderat

Total

 

****2053E

Muñoz Perugorria , Maria del Carmen

37,00000

24,00050

61,00050

 

****5847X

Rodriguez Lopez , Nuria Maria

49,00000

11,74628

60,74628

 

****6773Y

Fiol Gelabert , Margalida

30,50000

30,15246

60,65246

 

****0837T

Planelles Font , Maria Teresa

47,50000

12,75565

60,25565

 

****4305Q

Perez Ayerra , Luisa Fernanda

45,25000

14,31701

59,56701

 

****8610P

Bañasco Bazan , Araceli

41,00000

18,02058

59,02058

 

****3238V

Sanchez Pastor , Lidia Maria

46,75000

11,89638

58,64638

 

****2272V

Gonzalez De Paz , Maria Jose

47,25000

11,00583

58,25583

*

****4108B

Novo Vazquez , Mª de la Merced

43,75000

14,32934

58,07934

*

****0002B

Arpon Marcos , Valentina

43,00000

14,36088

57,36088

*

****0823J

Cepero Andres , Ana Belen

35,25000

21,64697

56,89697

*

****8222H

Salort Arbona , Maria

48,75000

7,66896

56,41896

*

****2071Z

Montoliu Roda , Rosa Maria

45,75000

10,10732

55,85732

*

****0731L

Rovira Lopez , Joana

31,75000

24,01274

55,76274

*

****3399F

Alonso Bua , Begoña

44,00000

10,98608

54,98608

*

****6142X

Placencia Moran , Paula

43,00000

11,43191

54,43191

 

****0255J

Montesinos Muñoz , Silvia

43,00000

9,97922

52,97922

 

****2532H

Vilaplana Perez , Alba

43,00000

9,56538

52,56538

 

****0029K

Mulet Homs , Maria Margarita

32,75000

19,74971

52,49971

 

****9536Z

Jaume Ribot , Maria del Carmen

42,75000

8,65287

51,40287

 

****6347E

Segui Estrany , Jeronima Isabel

39,25000

11,97612

51,22612

 

****5414R

Castro Montenegro , Alba

42,50000

7,46993

49,96993

 

****5835Z

Oliver Mora , Agnes

37,25000

12,70038

49,95038

 

****3373W

Briz Lopez , Andreu

45,00000

4,66223

49,66223

 

****7389L

Cortes Villena , Ana

41,50000

6,80001

48,30001

 

****7335A

Castro Cormenzana , Maria del Pilar

41,75000

6,01631

47,76631

 

****2149A

Arabi Gamundi , Isidre Rafel

42,75000

4,09396

46,84396

 

****0163V

Covas Bosch , Margarita

39,00000

7,26229

46,26229

 

****7694N

Garcia Sanchez , Borja

42,25000

3,94175

46,19175

 

****0099S

Oujo Fernandez , Casilda Mariana

38,75000

5,13929

43,88929

 

****6076M

Martinez Gavalda , Maite

39,00000

4,75729

43,75729

 

****2108J

Catany Prats , Maria Jose

40,75000

1,18058

41,93058

 

****9169M

Forns Manera , Tomas

37,00000

4,81426

41,81426

 

****2785J

Moratinos Jaume , Albert

36,75000

4,90486

41,65486

 

****3760B

Albis Garcia , Francisca

37,50000

1,66721

39,16721

 

****4837X

Delgado Drover , Francesc Xavier

32,75000

3,92689

36,67689

 

****5604H

Rigo Cabot , Joana Maria

31,75000

1,20680

32,95680

 

****4497F

Carmona Pino , Maria Margarita

30,75000

0,81651

31,56651

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció

Núm. Places

Illa

 

 

 

Hospital Son Espases

10

Mallorca

 

 

 

Hospital Son Llàtzer

6

Mallorca

 

 

 

Hospital Manacor

1

Mallorca

 

 

 

Hospital Comarcal Inca

2

Mallorca

 

 

 

Hospital Mateu Orfila

3

Menorca

 

 

 

Atenció Primària de Mallorca

14

Mallorca

 

 

 

Atenció Primària d'Eivissa i Formentera

4

Eivissa i Formentera

 

 

 

Atenció Primària de Menorca

1

Menorca