Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 556082
Resolució del secretari general de la Conselleria Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual se sotmet a informació pública l’avantprojecte de Llei de cooperatives de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'1 de juliol de 2022, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball ordena que se substanciï consulta pública prèvia, a través del Portal de participació ciutadana, sobre la proposta d'elaboració d'una nova llei reguladora de les societats cooperatives que substitueixi l'actual Llei 1/2003, de cooperatives de les Illes Balears, modificada per la Llei 5/2011, de 31 de març, de cooperatives de les Illes Balears.

2. Aquesta consulta es va substanciar des de dia 7 de juliol de 2022 fins al dia 20 de juliol de 2022, a través del Portal de Participació ciutadana.

3. En data 22 d'agost de 2022 el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball va ordenar l'inici del procediment per a la tramitació de l'avantprojecte de Llei de cooperatives de les Illes Balears, mitjançant el procediment d'urgència, i va designar al Secretari General de la Conselleria Model Econòmic, Turisme i Treball com a òrgan responsable de tramitar aquest procediment.

4. En data 30 d'agost de 2022, el secretari general va emetre la memòria inicial d'anàlisi d'impacte normatiu sobre l'elaboració de l'avantprojecte de llei de les societats cooperatives de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, en l'article 58 estableix que els projectes de reglament s'han de sotmetre, entre d'altres, al tràmit d'informació pública, quan resulti preceptiva o sigui convenient a criteri de l'òrgan responsable de la tramitació. A aquest efecte, s'ha de publicar un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que indiqui el termini per fer els suggeriments i el lloc web on es pot accedir al projecte normatiu.

També estableix que el tràmit d'audiència i informació pública, que es poden impulsar de forma simultània, ha de ser adequat a la naturalesa de la disposició i, en tot cas, no inferior a deu dies.

Malgrat això, l'article 61 de l'esmenada Llei preveu que el procediment d'urgència implica que la tramitació per la via d'urgència suposa que els terminis prevists per a la realització dels tràmits del procediment d'elaboració es redueixen a la meitat i que els terminis prevists per a les audiències i la informació pública es redueixen a cinc dies.

La Resolució d'inici del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 22 d'agost de 2022, ordena que el procediment d'elaboració de l'avantprojecte de llei de cooperatives de les Illes Balears sigui tramitat per la via d'urgència la qual cosa implica els efectes esmentats a l'apartat anterior.

2. L'inici del procediment per a la tramitació de l'avantprojecte de Llei de cooperatives de les Illes Balears, mitjançant el procediment d'urgència, i va designar al Secretari General de la Conselleria Model Econòmic, Turisme i Treball com a òrgan responsable de tramitar aquest procediment En data 22 d'agost de 2022.

3. Així mateix, l'article 51 de la mateixa llei preveu que les iniciatives normatives s'han de publicar en la web de la administració autonòmica per tal de garantir l'accés de la ciutadania a la informació i per facilitar la participació i la presentació de suggeriments per mitjans telemàtics.

Per això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre l'avantprojecte de Llei de cooperatives de les Illes Balears al tràmit d'informació pública per mitjà d'un anunci que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i per mitjà de la publicació del text del mateix a la pàgina web http://participaciociutadana.caib.es.

2. Fixar el termini d'informació pública en 5 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els suggeriments s'han presentar en qualssevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, adreçats a la secretaria general de Model Econòmic, Turisme i Treball del C/Montenegro, 5 de Palma (DIR·3 A04003745).

3. Habilitar la possibilitat de presentar-hi al·legacions per mitjans telemàtics mitjançant l'apartat «Participació en l'elaboració de normativa» de la pàgina web de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears (https://participaciociutadana.caib.es), en el termini que estableix l'apartat anterior.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o l'entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d'entrada electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari o funcionària de l'òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d'emetre una diligència de les al·legacions presentades.

4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (30 de setembre de 2022)

El secretari general Jaume Colom Adrover