Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 555760
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports, a proposta del director general d’Esports, per la qual s’estableix la convocatòria de concessió de les distincions, Cornelius Atticus 2022, en categoria masculina i en categoria femenina a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data de la signatura electrònica, el director general d'Esports ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears va crear l'any 1996 la distinció CORNELIUS ATTICUS com a reconeixement a totes aquelles persones de les Illes que han dedicat la seva vida a la pràctica i a la promoció de l'esport i que formen part de la nostra història i del fet cultural de les Illes Balears.

2. La distinció consisteix en un diploma acreditatiu, una reproducció de la làpida de marbre de forma quadrangular del segle III, dedicada a un atleta del pancraci, Cornelius Atticus, trobada l'any 1933 a les excavacions oficials arqueològiques de la ciutat romana de Pol·lèntia, Alcúdia, a Mallorca i un pin d'argent amb la mateixa reproducció.

3. Concedeix la distinció anualment el Consell de Govern a proposta de la conselleria competent en matèria d'esports, per iniciativa pròpia o a proposta de les diverses institucions i entitats esportives de les Illes Balears.

4. L'Assemblea Balear de l'Esport va aprovar a la sessió ordinària del Ple de dia 29 de març de 2017, la proposta d'establir d'una distinció femenina Cornelius Atticus diferenciada de la masculina.

Fonaments de dret

1. El Decret 22/1996, de 15 de febrer, pel qual es crea la distinció Cornelius Atticus a una vida dedicada a l'esport de les Illes Balears (BOCAIB núm. 27, de 29 de febrer de 1996).

Proposta de resolució

Propòs a la consellera d'Afers Socials i Esports que dicti una resolució en els termes següents:

1. Establir la convocatòria de la concessió de les distincions Cornelius Atticus 2022, en categoria masculina i en categoria femenina, per a les persones que han dedicat la seva vida a la pràctica o la promoció de l'esport en l'àmbit de les Illes Balears.

2. Establir un termini de presentació de candidatures de trenta dies comptadors des del dia següent a la publicació d'aquesta Resolució en el BOIB —que té efectes a partir del dia següent d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears—, a fi que la Conselleria d'Afers Socials i Esports pugui preparar la proposta de concessió de les distincions, que ha d'aprovar el Consell de Govern.

Informar que les propostes de les candidatures presentades en aquesta convocatòria, amb la documentació corresponent, i que no resultin guardonades, serviran també i es tendran per presentades per a les convocatòries de les anualitats següents, prèvia autorització de les entitats i mentre no es revoqui o es presenti una nova candidatura.

Perquè es faci efectiva l'autorització anterior, l'entitat interessada haurà de marcar amb una creu la casella pertinent que figura a l'imprès de proposta de candidatura que figura a l'annex II.

L'entitat que faci ús d'aquesta opció i marqui la casella de l'autorització, en les convocatòries posteriors podrà aportar la documentació addicional que consideri adient.

3. Establir que poden presentar candidatures els consells insulars o els organismes autònoms que en depenen que tenguin atribuïda la competència en matèria esportiva, les federacions esportives, els ajuntaments, els clubs i les entitats esportives reconeguts i registrats degudament.

4. Establir que les distincions es poden atorgar a títol pòstum.

5. Determinar que per decidir quines propostes pot trametre la Conselleria d'Afers Socials i Esports al Consell de Govern s'ha de constituir el jurat corresponent, d'acord amb el punt 4 de l'Annex 1 que s'adjunta a la resolució. El jurat s'ha de reunir per estudiar les candidatures i elaborar l'acta de l'acord adoptat de presentació de propostes a la Conselleria d'Afers Socials i Esports, la qual l'ha de trametre, amb l'informe corresponent, al Consell de Govern.

6. Determinar que la concessió de les distincions i la composició del jurat s'han d'ajustar a les instruccions de la distinció, que figura com a annex 1 d'aquesta Resolució.

7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d' Afers Socials i Esports, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (27 de setembre de 2022)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

El director general d'Esports Carles Gonyalons Sureda