Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 555569
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 26 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació del Pla Territorial d’Instal·lacions i equipaments culturals de l’any 2022 (Exp. 1546-2022-03)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist el Reglament del Pla Territorial d'Instal·lacions i Equipaments Culturals, aprovat definitivament pel Ple del Consell Insular de Menorca, en la sessió extraordinària de 23 d'abril de 2001, amb la publicació del seu text íntegre en el BOIB núm. 56 de 10 de maig de 2001;

Atès que en el Pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2022 es preveu a la partida 4-33400-7622600 un import de 130.000 € per al Pla d'Instal·lacions i Equipaments Culturals;

Vists els projectes presentats pels diferents ajuntaments de Menorca al PTIEC 2022, que es recullen en l'annex I;

Atès l'informe emès per la cap del Servei de Patrimoni Documental i Biblioteques;

Com a titular del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, en exercici de les competències atribuïdes pel Decret de Presidència núm. 425/2019, de 10 de juliol (BOIB núm. 95 ext. d'11 de juliol de 2019), en relació amb els decrets de Presidència núm. 421/2019 i núm. 422/2019 de 9 de juliol (BOIB núm. 93 ext. De 10 de juliol de 2019),

PROPÒS:

Primer. Aprovar el Pla d'instal·lacions i equipaments culturals de l'any 2022 d'acord amb les taules que consten en l'annex I.

Segon. destinar al PTIEC 2022 la quantitat de 112.258,74€ del programa 33400- 7622600.

Tercer. Establir, pel que fa a les obres, que l'adjudicació i contractació d'aquestes s'ha de fer abans que hagin transcorregut 4 mesos des de l'aprovació del Pla.

Així mateix, les obres han d'estar finalitzades l'any següent al de referència del Pla. En el darrer certificat s'adjuntarà el certificat final d'obra i la recepció provisional.

En relació amb les adquisicions d'equipaments, s'ha de lliurar al Consell Insular de Menorca la corresponent acta de recepció dels subministraments abans que hagin transcorregut 4 mesos des de l'aprovació del Pla.

 

Maó, 29 de setembre de 2022

La secretària Per delegació de la presidenta (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019) Rosa Salord Olèo

 

ANNEX 1 PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEL PLA TERRITORIAL D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS CULTURALS 2022

MUNICIPI

PROJECTE

SOL·LICITAT

80% CIM

CIUTADELLA

 

 

 

 

Adquisició bústia de devolucions biblioteca

3.375,90 €

2.700,72 €

 

Millora en instal·lacions i decoració biblioteca

17.607,19 €

14.085,75 €

 

Dotació de nou mobiliari biblioteca

15.588,19 €

12.470,55 €

 

 

 

 

 

TOTAL SOL·LICITAT CIUTADELLA

36.571,28 €

29.257,02 €

 

 

 

 

ALAIOR

 

 

 

 

Millora barana de la terrassa de la biblioteca

2.549,77 €

2.039,82 €

 

Equipament mobiliari sala estudi i zona infantil

1.367,30 €

1.093,84 €

 

Equipament mobiliari biblioteca

12.452,46 €

9.961,97 €

 

TV Samsung Smart (2)

824,00 €

659,20 €

 

Suports TV

278,80 €

223,04 €

 

 

 

 

 

TOTAL SOL·LICITAT ALAIOR

17.472,33 €

13.977,86 €

 

 

 

 

MERCADAL

 

 

 

 

Bústia retorn de llibres Biblioteca Mercadal

3.194,40 €

2.555,52 €

 

Adquisició pantalla Biblioteca Mercadal

645,50 €

516,40 €

 

Equipament per llocs de lectura informals Biblioteca Mercadal

3.610,11 €

2.888,09 €

 

Mobiliari per la Zona Jove Biblioteca Fornells

7.866,01 €

6.292,81 €

 

Equipament bàsic CREAM

17.238,06 €

13.790,45 €

 

 

 

 

 

TOTAL SOL·LICITAT MERCADAL

32.554,08 €

26.043,26 €

 

 

 

 

FERRERIES

 

 

 

 

Adquisició d'una pantalla informativa

199,00 €

159,20 €

 

Adquisició d'un canó de projecció, pantalla i suport sostre

699,38 €

559,50 €

 

Adquisició d'un expositor de mitjans audiovisuals

1.333,35 €

1.066,68 €

 

Adquisició d'una prestatgeria de novetats per a adults

5.153,75 €

4.123,00 €

 

Adquisició d'una prestatgeria de novetats per a infants

2.333,19 €

1.866,55 €

 

 

 

 

 

TOTAL SOL·LICITAT FERRERIES

9.718,67 €

7.774,94 €

 

 

 

 

MIGJORN

 

 

 

 

Rehabilitació façana biblioteca municipal

9465,6

7.572,48 €

 

Adquisició prestatgeria per a la Biblioteca Municipal

534,40 €

427,52 €

 

 

 

 

 

TOTAL SOL·LICITAT MIGJORN

10.000,00 €

8.000,00 €

 

 

 

 

SANT LLUÍS

 

 

 

 

Substitució llumeneres

9.286,77 €

7.429,42 €

 

Substitució equips de climatització

25.970,12 €

20.776,10 €

 

 

 

 

 

TOTAL SOL·LICITAT SANT LLUÍS

35.256,89 €

28.205,51 €

 

 

 

 

ES CASTELL

 

 

 

 

Adquisició d'una bústia exterior de retorn de llibres

3.484,80 €

2.787,84 €

 

Adquisició de 45 cadires de llenya

1.345,40 €

1.076,32 €

 

Adquisició projector Otoma

683,65 €

546,92 €

 

Adquisició carro per a projector

118,58 €

94,86 €

 

 

 

 

 

TOTAL SOL·LICITAT ES CASTELL

5.632,43 €

4.505,94 €

 

 

 

 

 

TOTAL SOL·LICITAT PELS AJUNTAMENTS

147.205,68 €

117.764,54 €

 

MUNICIPI

SOL·LICITAT

80% o 26.000 €

CONCEDIT

CIUTADELLA

36.571,28 €

26.000,00 €

26.000,00 €

ALAIOR

17.472,33 €

13.977,86 €

13.977,86 €

ES MERCADAL

32.554,08 €

26.000,00 €

26.000,00 €

FERRERIES

9.718,67 €

7.774,94 €

7.774,94 €

ES MIGJORN GRAN

10.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

SANT LLUÍS

35.256,89 €

26.000,00 €

26.000,00 €

ES CASTELL

5.632,43 €

4.505,94 €

4.505,94 €

TOTAL

147.205,68 €

112.258,74 €

112.258,74 €