Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 554763
Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'autoritza el canvi d'adscripció d'un vehicle i remolc de la Conselleria de Medi Ambient i Territori a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. (Exp. SP 129/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 19 de maig de 2021 la secretària general de la Conselleria de Medi Ambient i Territori va comunicar a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni la seva disposició a facilitar un canvi d'adscripció del vehicle i del remolc que es detallen a continuació, per un període de quatre anys, a favor de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

D'acord amb això, el vehicle i remolc van passar a prestar servei en aquesta Conselleria i es va anotar l'acord temporal d'adscripció entre les dues conselleries a l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma com una adscripció tàcita.

Actiu fix: 100000014652-0 (Vehicle)

Marca: ÍVECO

Model: DAILY C35A20

Matrícula: 7074 FZT

Nº Bastidor: ZCFC35A800D353373

 

Actiu fix: 100000014653-0 (remolc)

Marca: SARIS

Model: DAILY 35C15

Matrícula: R7106BCJ

Nº Bastidor: XLGFB3027A0425100

2. El 10 de setembre de 2022, van tenir entrada a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, un ofici del secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el qual sol·licita el canvi d'adscripció definitiva del vehicle i remolc esmentats a favor de la seva Conselleria. El motiu de la petició és la necessitat d'un vehicle i remolc de característiques similars als vehicles sol·licitats per dur a terme l'execució d'un projecte de divulgació del Banc de terres de les Balears.

Juntament amb l'ofici s'adjunta escrit de la secretària general de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, de 14 de setembre de 2022, en el qual manifesta la seva conformitat respecte l'adscripció definitiva del vehicle i remolc a favor de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

3. En data 28 de setembre de 2022, el Servei de Patrimoni va emetre un informe favorable sobre l'expedient de referència (https://csv.caib.es/concsv/view.xhtml?hash=1664360361960-497536908-1145487758691996973).

Fonaments de dret

1. Els articles 24 i 88 c de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 24 d'abril).

2. Els articles 28, 29, 154 i 156 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 192, de 24 de desembre).

3. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

4. El Decret 25/2021, de 8 de març, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

5. El Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors (BOIB núm. 36, de 16 de març).

En virtut de les atribucions que em confereix l'article 88 de la Llei 6/2001, de 11 d'abril, dict la següent:

Resolució

1. Autoritzar el canvi d'adscripció del vehicle i remolc que a continuació es detallen de la Conselleria de Medi Ambient i Territori a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació:

Actiu fix: 100000014652-0 (vehicle)

Marca: ÍVECO

Model: DAILY C35A20

Matrícula: 7074 FZT

Nº Bastidor: ZCFC35A800D353373

 

Actiu fix: 100000014653-0 (remolc)

Marca: SARIS

Model: DAILY 35C15

Matrícula: R7106BCJ

Nº Bastidor: XLGFB3027A0425100

2. Notificar aquesta Resolució a les parts interessades i a la Central de Contractació.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. Anotar el contingut d'aquesta Resolució en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 29 de setembre de 2022

La directora general Catalina Ana Galmés Trueba