Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 554634
Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut d’Es Banyer de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primaria Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

Es troba vacant i dotat pressupostàriament el lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut d'Es Banyer de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, la provisió del qual es considera necessària.

Fonaments de dret

1. Art. 29.3 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Art. 30.2 del Decret 39/2006, de 21 d'abril, per la qual s'aproven els estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.

3. Ordre del conseller de Salut i Consum de 24 de març de 2011 per la qual es regula la figura del director de zona bàsica de salut del Servei de Salut de les Illes Balears.

4. Disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

5. Informe de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que justifica l'exempció de coneixements de llengua catalana en determinats processos selectius.

6. Arts. 26 i següents del Reial decret llei 1/1999, de 8 gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social.

7. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 1 d'agost de 2022 de modificació de la plantilla orgànica de personal estatutari d'Atenció Primària de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca.

8. Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 de delegació de competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 07/11/2020).

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

1. Acordar la convocatòria pública per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut d'Es Banyer de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, que té caràcter mixt de gestor i assistencial i ha d'acomplir les funcions regulades en l'art. 5 de l'Ordre del conseller de Salut i Consum de 24 de març de 2011 per la qual es regula la figura del director de zona bàsica de salut del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. El càrrec de director/a de zona bàsica de salut convocat és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol tipus d'activitats personals o professionals que no li permetin dedicar-se en exclusiva a les funcions pròpies del seu nomenament.

3. Els requisits per a participar en aquesta convocatòria són:

a) Tenir la condició de personal estatutari sanitari (categories de metge/essa de família en EAP, de facultatiu/iva especialista en Pediatria/Puericultura d'Àrea i en EAP o d'infermer/a) o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en EAP (Cos Facultatiu Superior, Escala Sanitària, especialitat sanitaris locals – metges o Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, especialitat  sanitaris locals – practicants) dels subgrups A1 o A2.

b) Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la ZBS d'Es Banyer.

c) En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en aquestes categories o Cossos, les persones aspirants en aquest procediment de provisió no estan obligades a acreditar –com a requisit- el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que sí ho puguin acreditar li serà valorat com un mèrit.

4. Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint (20) dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació.
  • Projecte de gestió en relació a les activitats a desenvolupar en la zona bàsica de salut.
  • Currículum vitae.
  • Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats.

5. La documentació referida en el punt anterior es pot presentar en el registre de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, ubicat a l'Hospital Mateu Orfila, Ronda de Malbúger núm.1, de Maó (07703) o en qualsevol dels llocs referits en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. Exhaurit el termini de presentació de sol·licituds i una vegada verificat per l'òrgan competent que les persones aspirants compleixen els requisits i la resta d'especificacions exigides en la convocatòria, aquest mateix òrgan nomenarà la persona que consideri més adequada per al càrrec, escoltada l'opinió de l'EAP i valorant el projecte de gestió que cada candidat/a presenti en relació amb les activitats a desenvolupar en la zona bàsica de salut, o declararà deserta la convocatòria –per mitjà d'una resolució motivada- quan no es presentin persones aspirants idònies per ocupar el càrrec convocat.

La idoneïtat del/de la candidat/a s'ha de valorar d'acord amb el projecte de gestió que hi presenti, i en tot cas cal ponderar els paràmetres següents:

a) Serveis prestats en centres de salut i en el camp de la gestió en atenció primària.

b) Formació específica en l'àrea d'atenció primària i en la seva gestió.

c) Projecte de gestió per a l'EAP.

d) Compromís amb el projecte de desenvolupament del Servei de Salut de les Illes Balears i de l'EAP.

Es podran dur a terme entrevistes amb els membres de l'EAP si es considera convenient per a una elecció millor de la persona idònia per a aquest càrrec.

7. La present convocatòria es resoldrà per mitjà d'una resolució de la directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, dictada per delegació de competències de la consellera de Salut i Consum, que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

8. La persona designada obtindrà un nomenament per ocupar el càrrec convocat de quatre anys de durada.

A l'efecte de continuar en el càrrec, la persona que resulti nomenada haurà de superar una avaluació en acabar cada període de 4 anys.

9. La persona titular del càrrec proveït per lliure designació podrà ser remoguda discrecionalment per l'òrgan que l'hagi nomenat o pel que el substitueixi en l'exercici de la competència i cessarà per les causes següents:

- Per incórrer en alguna de les causes d'incompatibilitat regulades a l'Ordre del conseller de Salut i Consum, de 24 de març de 2011.

- Pel transcurs del termini assenyalat per a l'acompliment del càrrec, sense que es produeixi la seva reelecció.

- Perquè deixi de pertànyer a l'Equip d'Atenció Primària (EAP).

- Per renúncia expressa, acceptada per l'òrgan que el va designar, sempre que no perjudiqui el desenvolupament del programa anual d'activitats de l'equip d'atenció primària. La renúncia només pot produir-se sis mesos després del nomenament, tret que es sol·liciti amb anterioritat per causes justificades.

10. Publicar la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

(Signat electrònicament: 27 de setembre de 2022)

La consellera de Salut i Consum PD La directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca (BOIB 191/2020) ​​​​​​​Ana Trenado Andreu