Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 554577
Nomenament del tribunal per proveir, en propietat, una plaça d’operari polivalent de la Brigada Municipal

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 1529/2022

Mitjançant Decret de Batlia núm. 2022-0878, de 13 de setembre de 2022, es va acordar nomenar el tribunal encarregat d'avaluar els mèrits i/o les proves per proveir, en propietat, una plaça d'operari polivalent de la Brigada Municipal, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Felanitx, que estarà integrat per les següents persones:

President:

 • Titular: Pep Carles Adrover Rotger
 • Suplent: Antonio Barceló Julià

Secretari:

 • Titular: Joan Garcia Cortès
 • Suplent: Jaume Jordi Bordoy Vaquer

Vocals:

 • Titular: Guillem Bestard Peña
 • Suplent: Miquel Andreu Roman
 • Titular: Catalina Albons Barceló
 • Suplent: Margalida Luque Rigo
 • Titular: Joana Maria Adrover Mas
 • Suplent: Margalida Binimelis Bennasar

 

Felanitx, 29 de setembre de 2022

El batle Jaume Monserrat Vaquer