Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 554463
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres sobre l’establiment, el manteniment o la modificació dels concerts educatius per al curs escolar 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 28 de setembre de 2022, el director general de Planificació. Ordenació i Centres ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1.L'article 7 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 (BOIB núm. 6, de 14 de gener), estableix que, per a cada curs escolar en què aquest Decret sigui vigent, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha d'establir, mitjançant una resolució, la convocatòria per a la subscripció de concerts per primera vegada o per a la modificació dels concerts educatius ja vigents.

2.El 16 de desembre de 2021 es va publicar, en el BOIB núm. 172, la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de desembre de 2021 per la qual es convoca el procediment per a l'establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2022-2023.

3.El 12 de maig de 2022 es va publicar, en el BOIB núm. 62, la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de maig de 2022 sobre l'establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs escolar 2022-2023.

Aquesta Resolució va establir un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè els interessats presentessin les al·legacions que consideressin adients.

4.L'article 23.3 del Decret 3/2017 estableix el següent:

Una vegada valorades les al·legacions presentades pels centres sol·licitants, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha d'elaborar la proposta de resolució definitiva d'aprovació o denegació de l'accés al règim dels concerts educatius sol·licitats o la renovació dels concerts i ha d'elevar aquesta proposta de resolució definitiva al conseller d'Educació i Universitat.

El conseller d'Educació i Universitat ha de resoldre sobre la concessió o la denegació dels concerts educatius abans del 15 d'abril de cada any, d'acord amb el que estableix l'article 24.2 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985. La resolució s'ha de publicar en el BOIB i s'ha de notificar a les persones interessades. La notificació denegatòria sempre ha de ser motivada. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar els recursos que regulen tant la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, com la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

5.En compliment del que disposa el punt anterior, la cap del Departament de Centres Concertats, amb el vistiplau del director general de Planificació, Ordenació i Centres, ha emès, en data 27 de setembre de 2022, un informe sobre la proposta definitiva d'establiment, modificació i manteniment dels concerts educatius per al curs escolar 2022-2023. En aquesta mateixa data, la cap del Departament de Centres Concertats ha emès un informe econòmic sobre els canvis dels concerts educatius respecte de les dotacions publicades anteriorment.

Fonaments de dret

1.La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.

2.La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3.La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

4.La llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5.La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

6.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022).

7.Reial decret 2377/1988, de 18 de desembre, per qual s'aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, modificat pel Reial decret 139/1989, de 10 de febrer.

8.El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs 2017-2018 (BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2017).

9.Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de maig de 2022 sobre l'establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs escolar 2022-2023 (BOIB núm. 62, de 12 de maig de 2022).

Proposta de resolució

Propòs al conseller d'Educació i Formació Professional que dicti una resolució en els termes següents:

1.Aprovar l'establiment, el manteniment o la modificació dels concerts educatius dels centres docents privats que figuren en els annexos de l'1 al 4 d'aquesta Resolució.

2.Aprovar l'annex 5, en els quals s'expressen les observacions que fonamenten la resolució adoptada en cada cas, així com el nombre d'unitats concertades per nivells que aquests centres tindran durant el curs escolar 2022-2023.

3.Denegar l'establiment, el manteniment o la modificació dels concerts educatius dels centres docents privats que figuren en els annexos de l'1 al 4 d'aquesta Resolució, en els quals també s'expressen les observacions que fonamenten la resolució adoptada en cada cas.

4.Informar els interessats que seran citats perquè compareguin, en la data, l'hora i el lloc que se'ls indicarà, per formalitzar el document administratiu del concert educatiu o el document de la modificació del concert educatiu mitjançant la signatura del conseller d'Educació  i Formació Professional  i del titular del centre o bé d'un representant legal d'aquest, el qual ha de presentar l'acreditació de la representació que exerceix per adjuntar-la al document de formalització del concert. Entre la citació i la signatura del document hi ha d'haver un termini mínim de quaranta-vuit hores.

5.Notificar aquesta Resolució a les persones interessades.

6.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això,  dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el BOIB, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 28 de setembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí  Xavier March i Cerdà El director general proposant Antonio Morante Milla

Documents adjunts