Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 554447
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La directora gerent de l'Escola Balear de l'Administració Pública ha formulat la proposta de resolució següent,

Fets

La Comissió Tècnica de Valoració del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa d'Eivissa, convocat per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de dia 8 d'octubre de 2021 (BOIB Núm. 142 de 16 d'octubre) ha signat la proposta definitiva per determinar la composició final de la borsa.

Fonaments de dret

1. L'article 54.1.a) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 12 de l'annex del decret 31/2012 de 13, d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública.

3. L'article 6.3 c) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. L'article 4 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, modificat pel Decret 4/2021, de 15 de febrer, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es disposa la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del cessament del personal eventual.

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears.

7. La base 10 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 8 d'octubre de 2021, a proposta de la Direcció Gerència de l'Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat, veterinària, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa d'Eivissa (BOIB Núm. 142 de 16 d'octubre de 2021)

Proposta de resolució

Propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar, segons la proposta definitiva que ha efectuat la Comissió Tècnica de Valoració nomenada a l'efecte, la composició final de la borsa de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa d'Eivissa, convocada per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 8 d'octubre de 2021 (BOIB Núm. 142 de 16 d'octubre) amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica i en la web de <http://oposicions.caib.es/>

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 29 de setembre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igulatat Mercedes Garrido Rodríguez

(Signat electrònicament: 28 de setembre de 2022)

La directora gerent de l'EBAP proposant Maria del Carmen Iglesias Manjón

 

ANNEX Borsa del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa

DNI

Llinatges, nom

Puntuació

Ordre

Discapacitat

***9536*

BLASCO CIVERIO, EMILIO

25,644

1

N

***6856*

GIL OCHOA, MARIA DEL CARMEN

22,525

2

N

***5032*

PEREZ MOLINA, EVA ANGELA

14,661

3

N

***5159*

GARCIA RODRIGUEZ - BUSTELO, IREN

14,521

4

N

***5483*

CARDONA ROIG, MARIA

12,93

5

N

***5914*

CASTAÑER ABAD, MARIA ANTONIA

11,362

6

N

***5898*

COSTA FERRER, MARIA ANGELA

10,265

7

N

***7818*

BENITEZ RODRIGUEZ, ROCIO

9,51

8

N

***1120*

EGEA MIRO, MARIA

8,308

9

N

***6631*

JULIA ANDUIX, SILVIA

6,95

10

N

***5117*

LARRODA ASOREY, ANGELA

4,25

11

N

***7087*

FULLANA LLINÀS, PERE JOAN

3,375

12

N

***2317*

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ELISA

3,121

13

N

***6198*

MONSERRAT CRUZ, ANA MARÍA

3

14

N

***5791*

FRANCH RIERA, CARLA

3

15

N

***5791*

FRANCH RIERA, NEUS

3

16

N

***5995*

LÓPEZ HILL, NATALIA

1,114

17

N

***9864*

COSTA FERRER, NEUS

0

18

N