Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

Núm. 554428
Bases de selecció per a la creació d’una borsa de treball d’ oficial de serveis per a l’empresa municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A.U. en règim laboral temporal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 5 de setembre de 2022, s'ha aprovat Acord del Consell d'Administració d'EMSA SAU, pel qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de la categoria d'oficials de serveis diversos, les quals es publiquen a continuació.

 

Alcúdia, (signat electrònicament: 23 de setembre de 2022)

La presidenta d'EMSA SAU Bàrbara Rebassa Bisbal

 

BASES DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA  BORSA DE TREBALL D' OFICIAL DE SERVEIS PER A L'EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS D'ALCÚDIA, S.A.U. EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL

Primera.-Objecte de la convocatòria

L'objecte de la convocatòria és la formació d'una borsa de treball d'oficials de serveis amb els participants en el procés selectiu per tal d'atendre, mitjançant la modalitat contractual laboral temporal que s'escaigui, situacions temporals o circumstancials que venen regulades en l'article 15.1 apartats b  i c del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i normativa de desenvolupament.

El sistema de selecció serà el de concurs-oposició lliure.

El lloc de treball pertany al grup 4 de la classificació professional de l'empresa, amb les retribucions establertes convencionalment. 

Segona.- Funcions del lloc de treball

Les funcions bàsiques del lloc de treball seran les següents:

a) execució de tasques de manteniment d'edificis i espais municipals,

b) conducció dels vehicles d'EMSA,

c) prevenció, detecció i reparació d'avaries,

d) manteniment d'instal·lacions interiors i exteriors de la EDAR, i

e) execució de qualsevol tasca de la seva categoria que se li pugui encomanar.

Tercera.- Requisits dels aspirants

Per prendre part al concurs serà necessari posseir els següents requisits a la data d'expiració assenyalada per a la presentació de sol·licituds:

a) Gaudir de la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats Membres de la Unió Europea, així com també la dels estats als quals en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya li sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.

b) Haver acomplert l'edat de setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació el dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

c) Estar en possessió o complir els requisits necessaris per a obtenir el títol de EGB, FP1 o equivalent.

d) No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desplegament de les corresponents funcions.

e) No estar processat ni haver estat separat per expedient disciplinari de cap organisme de l'administració o ens dependents, ni estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

f) Nivell A2 de coneixement de català, expedit per l'organisme oficial corresponent. La no acreditació d'aquest requisit requerirà la superació d'una prova d'aptitud.

d) Carnet de conduir classe B.

Quarta.- Presentació d'instàncies

Les instàncies per a participar al concurs oposició s'hauran de presentar, adreçades a la presidència de l'Empresa Municipal de Serveis d'Alcúdia, S.A.U., en el registre d'entrada de l'empresa, ubicat al c/ dels Albellons, núm. 2, 2a planta, d'Alcúdia, dins del termini de quinze  dies naturals a comptar des del següent a la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB. En cas que el darrer dia del termini fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'allargarà fins l'immediat dia hàbil següent.

Per tal de ser admesos i prendre part al concurs n'hi haurà prou amb presentar una declaració responsable en la que manifestin que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base tercera de la convocatòria, excepte el requisit de coneixement del nivell A2 de Català, que haurà de ser acreditat mitjançant la corresponent certificació. En cas de no aportar l'esmentada certificació del nivell de coneixement de català exigit, s'obligarà als aspirants a la superació d'una prova específica (prèvia a l'inici de la resta de proves selectives) que acrediti el nivell de coneixement de llengua catalana requerits. Aquesta prova es durà a terme per part del Servei de Normalització Lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia.

Juntament amb la instància, els aspirants hauran de presentar aquells documents originals o còpies compulsades que acreditin els mèrits dels que siguin titulars a valorar pel Tribunal a la fase de concurs. Els mèrits al·legats i no justificats degudament abans de la finalització del termini de presentació d'instàncies no seran valorats.

Cinquena.- Relació d'aspirants admesos i exclosos

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el President del Consell d'Administració d'EMSA dictarà resolució aprovant la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el termini de tres dies hàbils des de la finalització del termini de presentació d'instàncies, que es farà pública a la pàgina web municipal (www.alcudia.net/emsa). A partir de la publicació es concedirà un termini de deu dies per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes i en seran esmenats, en el seu cas, els errors que s'hagin pogut cometre. A la mateixa resolució es comunicarà la data d'inici dels exercicis, lloc i hora.

Si hi ha reclamacions, aquestes seran acceptades o rebutjades en la decisió que es dicti. Aquest aprovarà la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es farà pública a través del mateix mitjà que la relació anterior. Els successius anuncis del procediment selectiu es publicaran a través de l'esmentada pàgina web.

En cas de no produir-se reclamacions a la llista provisional, s'entendrà aquesta elevada a definitiva, sense necessitat de nova resolució i publicació.

Sisena.- Tribunal qualificador.

El Tribunal estarà conformat per President, Secretari i tres vocals, essent tots ells designats pel President d'EMSA.

El Tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència del President, del Secretari i d'almenys la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament. El funcionament del Tribunal i el procediment que se segueixi s'ajustarà en tot moment a allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Cada membre de l'òrgan de selecció tindrà el seu corresponent suplent, per tal de cobrir les absències possibles que es puguin donar. 

Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se de formar part d'aquest quan concorrin les circumstàncies previstes en l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o si hagués realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives en els cinc anys immediatament anterior a la publicació de la present convocatòria, circumstància que hauran de notificar, en aquest cas, al President del Tribunal o, en cas d'incórrer en la causa el President, al Secretari del Tribunal.

Els aspirants podran recusar-los per iguals motius, cas de no abstenir-se el membre del Tribunal afectat per una de les causes anteriorment referides.

El Tribunal podrà disposar la incorporació a la seva tasca d'assessors especialistes, per totes o algunes de les proves que s'hauran de realitzar al llarg del procés selectiu. Aquests assessors es limitaran a l'exercici de les seves especialitats tècniques, sobre la base de les quals col·laboraran amb el Tribunal i tindran veu però no vot.

El Tribunal, d'acord amb l'article 14 de la Constitució Espanyola, vetllarà per l'estricte compliment del principi d'igualtat d'oportunitats entre ambdós sexes. Correspon  al Tribunal la consideració, verificació i apreciació de les incidències que puguin sorgir en el desenvolupament dels exercicis, adoptant al respecte les decisions motivades que estimi pertinents.

A efectes de comunicacions i d'altres incidències que puguin sorgir durant el procés, el Tribunal tindrà la seva seu a c/ dels Albellons, 2, 2n pis, 07400, Alcúdia, telèfon: 971 54 72 

Setena.- Fase de concurs i mèrits objecte de valoració:

A continuació s'estableixen els mèrits que hauran de ser valorats pel Tribunal (màxim de 15 punts):

1. Serveis prestats en administració pública o qualsevol ens del sector públic (organismes autònoms, entitats públiques empresarials, fundacions públiques, consorcis, o mercantils públiques), en funcions similars al lloc de treball ofert:1 punt per any treballat fins a un màxim de 5 punts (es prorratejaran per mesos les fraccions inferiors a un any, menyspreant-se les fraccions inferiors al mes). Aquest mèrit s'acreditarà mitjançant certificació de l'administració o entitat corresponent on constin les funcions exercides i el període durant el qual s'han prestat, així com mitjançant la certificació oficial dels períodes de cotització a la Seguretat Social, acompanyada dels contractes de treball.

2. Serveis prestats a altres empreses privades en tasques similars al lloc de treball ofert: 0,5 punts per any fins a un màxim de 5 punts (es prorratejaran per mesos les fraccions inferiors a un any). Aquest mèrits s'acreditarà mitjançant la vida laboral acompanyada del contracte de treball o mitjançant certificació d'empresa on hi consti la durada i funcions de la relació laboral.

3. Carnet de conduir C o superior: 4 punts.

4. Coneixement de la llengua catalana per un nivell superior: 1 punt.

La fase de concurs no serà eliminatòria ni podrà tenir-se en compte per superar la fase d'oposició.

Només es valoraran els mèrits de la fase de concurs d'aquells aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

Vuitena.- Fase d'oposició

8.1. EXERCICI

Constarà d'una prova de caràcter obligatori. Puntuarà de 0 a 20 punts, essent eliminats els opositors que no assoleixin un mínim de 10 punts. La prova consistirà en un qüestionari amb respostes alternatives referit a:

1) Organització municipal.

2) Drets i deures dels treballadors.

3) Prevenció de Riscos Laborals: principis bàsics.

4) Història i geografia del municipi.

5) Coneixement de les operacions matemàtiques més bàsiques.

La durada de l'exercici serà de 40 minuts com a màxim. L'exercici constarà de 40 preguntes, essent valorada la resposta correcta amb 0,5 punts. Les preguntes no resoltes, tant si figuren les tres opcions en blanc com si figuren més d'una resposta, no es valoraran. Les preguntes amb resposta errònia es penalitzaran amb 0,15 punts.

8.1. PROCEDIMENT QUE SE SEGUEIX PER A LA VALORACIÓ DELS EXERCICIS

Conclòs l'exercici, el Tribunal farà pública en el taulell d'anuncis d'EMSA i en la pàgina web de la Societat, la relació d'aspirants que hagin superat el mínim establert per a superar l'exercici, amb indicació de la puntuació obtinguda. Els interessats podran sol·licitar revisió i/o audiència al Tribunal dins dels tres dies hàbils següents a l'esmentada publicació.

Novena.- Qualificació dels exercicis de la fase d'oposició i qualificació definitiva del concurs oposició

La qualificació definitiva del concurs-oposició serà la suma aritmètica de la qualificació de la fase d'oposició i de la puntuació de la fase de concurs. En cas d'empat en la puntuació final, prevaldran els mèrits relatius a l'experiència professional a què es refereix el punt 1 de la base setena.

Si persistís l'empat finalment es procediria al sorteig.

Acabada la qualificació dels aspirants el Tribunal procedirà a fer públiques al tauler d'edictes d'EMSA les qualificacions i la relació d'aprovats, i elevarà dita relació d'aprovats al Consell d'Administració d'EMSA per tal que dicti la corresponent resolució per la qual es proposi la constitució del borsí de treball.

Els aspirants aprovats passaran a formar part d'un borsí de treball que podran ser cridats  per estricte ordre de puntuació quan es produeixi la necessitat de procedir a formalitzar el corresponent contracte temporal.

Desena.- Presentació de documents i contractació

L'aspirant que es proposi, en cada moment, per tal de formalitzar el contracte que correspongui aportarà, dins el termini de quinze dies naturals a comptar des de que se li notifiqui, els documents acreditatius de reunir els requisits exigits a la base tercera.

Cas que l'aspirant proposat no reuneixi els requisits exigits, o no els acrediti en el termini establert, es procedirà a proposar la contractació de l'aspirant següent per ordre de puntuació.

Presentada la documentació, es procedirà a la contractació de l'aspirant que correspongui per ordre de puntuació, mitjançant la modalitat de contracte laboral temporal que s'escaigui, segons normativa vigent en cada moment, havent-se d'incorporar al lloc de treball el dia que s'acordi a la dita contractació.

En cas que, per causes sobrevingudes, s'hagi de cridar al següent o successius aspirants del Borsí, aquests hauran d'aportar en el termini de quinze dies la documentació exigida en la base tercera d'aquesta convocatòria, procedint-se en la mateixa forma a la indicada en el paràgraf primer d'aquesta Base.

La vigència màxima d'aquest borsí serà de cinc anys des de la seva publicació.

Onzena.- Incidències

El Tribunal resta facultat per resoldre els dubtes que es presentin, i prendre les decisions necessàries per al bon ordre del procediment de selecció, en tot allò no previst en aquestes bases.

La convocatòria, les seves bases i les decisions que es derivin d'aquesta i de les actuacions del Tribunal, podran ser impugnades davant del Consell d'Administració de l'Empresa, i en el seu cas, es podran iniciar les accions legals que es considerin oportunes davant la Jurisdicció Social.

 

 

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A PROVES DE SELECCIÓ

Denominació plaça

OFICIAL DE SERVEIS

Primer llinatge__________________________

Segon llinatge__________________________ Nom_____________________

DNI/NIF____________________

Domicili: ________________________________________________________

Localitat:____________________________Teléfon:_____________________

Mèrits que s'aleguen segons les bases de selecció:

1.___________________________________________________________________

2.-__________________________________________________________________

3.-__________________________________________________________________

4.-__________________________________________________________________

5.-__________________________________________________________________

6.-__________________________________________________________________

Certificat nivell A2 de català (o superior):

  ----- Presenta certificat.

  ----- Sol·licita realitzar la prova d'aptitud.

El sotasignant declara reunir tots i cadascun dels requisits exigits a la base tercera de la convocatòria.

 

Alcúdia, ______de________________de 2022. (Signatura)