Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 554212
Acord del Consell de Govern de 26 de setembre de 2022 per a la concessió dels guardons "Premis del Turisme de les Illes Balears" de l’any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 22/2017, de 12 de maig (BOIB núm. 58 de 13 de maig), regula els Premis del Turisme de les Illes Balears com unes distincions que tenen per finalitat reconèixer les actuacions, en diversos vessants, de persones, empreses i institucions, tant publiques com a privades, a favor del turisme, i servir d'instrument per estimular comportaments professionals així com iniciatives que contribueixin a millorar la imatge turística de les Illes Balears i dels seus serveis turístics.

L'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), d'acord amb el Decret 18/2018, de 22 de juny, va convocar mitjançant Resolució del president de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears de data 17 de maig de 2022, les bases de la convocatòria publica per a la concessió dels Guardons "Premis de Turisme de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 65, de 19 de maig de 2022).

Les categories dels guardons són les següents:

- Guardó "a la innovació turística": és el reconeixement a pràctiques, productes o projectes dels quals es desprengui una innovació conceptual o tecnològica que contribueixi a la consolidació d'un model turístic sostenible.

- Guardó "a la millor iniciativa de responsabilitat social": és el reconeixement a la millor iniciativa i bona pràctica de responsabilitat social corporativa seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides a les empreses turístiques en alguna de les seves 3 vessants: social (diversitat, integració social, afavoriment de col·lectius, accions en favor de la població local, etc.), ambiental (actuacions empresarials en favor del medi ambient o de l'espai territorial on desenvolupa la seva activitat) i econòmica (ètica empresarial, generació d'ocupació, conciliació laboral, etc.).

- Guardó "a les Bones pràctiques en matèria d'ocupació turística”: és el reconeixement a iniciatives o activitats empresarials amb vocació de millora de l'ocupabilitat en el sector turístic, aconseguint un escenari laboral de qualitat, igualitari, qualificat i amb una major taxa d' ocupació estable.

- Guardó "al treballador o treballadora del sector turístic 2022”: amb aquesta modalitat es reconeix a aquelles persones que hagin desenvolupat una destacada activitat professional destacada en el turisme al llarg de 2022, vinculada amb els Objectius de Desenvolupament sostenible de Nacions Unides.

- Guardó "a la millor iniciativa de turisme circular": és el reconeixement a la millor pràctica de turisme circular de les Illes Balears, entenent com a tal l'estímul als actors que fomentin l'aplicació de principis d'economia circular en el turisme.

- Guardó “al treball, a l'esforç i a la dedicació professional en turisme" és el reconeixement a la persona física o col·lectiu laboral que, amb la seva trajectòria, exemplaritat professional i esforç ha contribuït de manera especial a millorar el sector turístic de les Illes Balears, els seus serveis, la qualitat, l'oferta o la imatge.

-Guardó "a l'experiència turística": a aquelles persones i/o a aquelles actuacions innovadores, que proporcionin millors experiències als turistes o propostes singulars (esdeveniments, programes, actuacions, productes turístics, experiències, etc..) que fomentin i suposin una millora i un avanç pel turisme de les Illes Balears per mitjà de connexions significatives amb la població local o amb els recursos del territori (naturals, culturals, gastronòmics, etc.) sota criteris de qualitat i de sostenibilitat.

- Guardó a les "Bones pràctiques en igualtat de gènere": és el reconeixement d'aquelles iniciatives eficaces i innovadores en l'àmbit turístic que cerquin tenir un efecte positiu en la perspectiva de gènere.

- Guardó “a l'Ambaixador o Ambaixadora de Balears" en reconeixement a la tasca d'aquelles personalitats destacades de la vida pública que, pel seu especial arrelament i identificació amb Balears, hagin contribuït amb les seves manifestacions i actuacions públiques a la difusió del valor turístic de les Illes Balears.

El termini de presentació de candidatures es va ampliar, essent el darrer termini el dia 16 d'agost 2022 i s'han presentat 47 candidatures.

Una vegada conformat el Jurat, a la sessió d'Acta de Constitució i avaluació de les candidatures presentades en la convocatòria per l'atorgament de guardons "Premis del Turisme de les Illes Balears" per a l'any 2022, a proposta del President i de conformitat amb les bases, la repartició de les candidatures per categories es distribueix de la següent forma:

- Guardó "a la innovació turística": (5 candidatures)

- Guardó "a la millor iniciativa de responsabilitat social": (9 candidatures)

- Guardó "a les Bones pràctiques en matèria d'ocupació turística”:(2 candidatures)

- Guardó "al treballador o treballadora del sector turístic 2022”: (3 candidatures)

- Guardó "a la millor iniciativa de turisme circular": (8 candidatures)

- Guardó “al treball, a l'esforç i a la dedicació professional en turisme: (4 candidatures)

- Guardó "a l'experiència turística":(6 candidatures)

- Guardó a les "Bones pràctiques en igualtat de gènere": (2 candidatures)

- Guardó “a l'Ambaixador o Ambaixadora de Balears": ( 3 candidatures)

La base 11 de la convocatòria de guardons "Premis del Turisme de les Illes Balears" per l'any 2022, nomena el jurat d'aquesta convocatòria; els membres es varen reunir en data 9 i 19 de setembre de 2022 per la valoració de les candidatures i després de les deliberacions dels assistents han decidit quines són les propostes que han de ser guardonades en aquesta edició.

En data 20 de setembre de 2022, la secretaria del jurat eleva al president la proposta del jurat de concessió dels guardons al Consell de Govern manifestant les incidències detectades que podien contravenir les bases de la convocatòria de dos de les candidatures presentades i propostes pel jurat com guardonats .

El president del Jurat va elevar proposta de concessió dels guardons per tal que d'acord amb l'establert a l'article 8.1 de la Resolució del president de 19 de maig de 2022 que publica les bases de la convocatòria, la proposta s'elevi al Consell de Govern.

Les bases de la convocatòria estableixen que els consell de Govern a proposta de conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, adoptarà l'acord de concessió de distincions que s'ha de publicar al BOIB, amb posterioritat a la celebració de la realització de l'acte de lliurament dels premis a la Nit del Turisme 2022, que està previst que es celebri el dia 27 de setembre de 2022.

Per tot això, el Consell de Govern a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en la sessió dedia 26 de setembre de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer.- Atorgar els guardons de "Premis del Turisme de les Illes Balears" de l'any 2022 a les següents propostes:

1.- .- Guardó "a la innovació turística"

 • K de Kose Kose

2.- Guardó "a la millor iniciativa de responsabilitat social"

 • Villa Le Blanc

3.- Guardó "a les bones pràctiques en matèria d'ocupació turística”

 • “Fem que circuli” de la Fundació Deixalles

4.- Guardó" al treballador o treballadora del sector turístic"

 • Sr. Manuel García Arenas
 • Sra. Cecilia Brizuela Mosquera,

5.- Guardó" a la millor iniciativa en turisme circular"

 • Agenda 2030 Iberostar
 • Cas Majoral

6.- Guardó "al treball, a l'esforç i a la dedicació professional en turisme"

 • Família Erhart d'Universal Beach Hotels
 • Sr. Juan Riera Ripoll (Juanito de ca n'Alfredo)

7.- Guardó "a l'experiència turística"

 • Illa dels Trails de Menorca

8.- Guardó "a les bones pràctiques en igualtat de gènere"

 • Espardenyes Torres
 • Mavi García, duatleta mallorquina

9.- Guardó "a l'ambaixador o ambaixadora de Balears”

 • Sra. Alexandra Schörghuber, presidenta i propietària d'Arabella Hotels

Segon. - Publicar aquesta Acord al BOIB amb posterioritat a la celebració de l'acte de lliurament dels premis, d'acord amb l'establert a la base 8.1 de la convocatòria.

 

Palma, 28 de setembre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez