Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 554141
Suspensió del cobrament de les quotes dels alumnes matriculats del tercer nivell d’educació infantil als centres de titularitat municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 2142/2022

El Ple de l'Ajuntament de Felanitx, en sessió ordinària realitzada el dia 12 de setembre de 2022, ha adoptat, entre altres, el següent ACORD que en la seva part dispositiva diu:

Primer. Suspendre el pagament de la quota prevista pel servei d'escolarització bàsica dels nins i nines nascuts a l'any 2020 pel curs 22-23 per import de 165€/mes, dins l'àmbit temporal de setembre 2022 a juny 2023 als centres de titularitat municipal «Pere Oliver i Domenge», «Sa Miloca», i «Es Faralló», amb efectes a 1 de setembre de 2022; suspensió que quedarà condicionada a la convalidació del Decret llei 8/2022 per part del Parlament de les Illes Balears.

Segon. Notificar la present resolució al contractista, l'empresa Casa Beato Benito José Llabrés Hnas Franciscanas.

Tercer. Publicar el present acord en el BOIB.

 

Felanitx, 22 de setembre de 2022

El batle Jaume Monserrat Vaquer