Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 553915
Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d’una borsa extraordinària única de l’especialitat Metge/essa del Treball

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució de la presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 20 de maig de 2021 (BOIB núm 68, de 25 de maig de 2021), es varen aprovar les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de personal funcionari interí o personal laboral temporal.

2. Per Resolució de la presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 24 de febrer de 2022 (BOIB núm 31, d'1 de març de 2022) es varen aprovar les bases específiques i la convocatòria d'un concurs per constituir una borsa extraordinària única de l'especialitat de Metge/Metgessa del Treball.

3. Per Resolució de la presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 1 de juny de 2022, es va aprovar la llista definitiva amb les persones aspirants admeses a la convocatòria del concurs per constituir una borsa extraordinària única de l'especialitat de Metge/Metgessa del Treball, no havent cap persona exclosa.

4. En data 20 de juliol de 2022 es publica l'Acord del Tribunal Qualificador amb la llista provisional de les persones aspirants, amb les puntuacions obtingudes, atorgant un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la seva publicació al tauler d'edictes, per presentar les al·legacions que es considerasin pertinents sobre la valoració provisional dels mèrits. Dins el termini de presentació d'al·legacions no s'ha presentat cap rectificació o al·legació a la llista provisional de baremació.

5. Per Acord del Tribunal Qualificador de data 23 de setembre de 2022 es proposa aprovar la llista definitiva, amb l'ordre de prelació, segons la puntuació obtinguda de les persones aspirants i, elevar proposta de resolució a la Presidència perquè dicti la Resolució de constitució de la borsa de Metge/Metgessa del Treball.

Per tot això, i d'acord amb les atribucions que m'atorga l'article 7.2.13) del text consolidat dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de Mallorca de dia 11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019),

RESOLC

Primer. Aprovar, segons la proposta que ha efectuat el Tribunal Qualificador, la llista definitiva de les persones aspirants seleccionades per a constituir la borsa de treball extraordinària única de l'especialitat Metge/essa del Treball amb la indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda, en els termes que estableix l'Annex d'aquesta Resolució.

La borsa de treball entrarà en vigor l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i romandrà activa amb les actualitzacions corresponents que es realitzaran com a mínim cada dos anys.

Segon. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'edictes electrònic de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. A més, a efectes informatius, es publicarà en el Portal de Selecció i en la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica del document (27 de setembre de 2022

La presidenta de l'IMAS Sofía Alonso Biguer)

 

ANNEX  Llista definitiva borsa extraordinària única de l'especialitat Metge/Metgessa del Treball

NÚM. ORDRE

D.N.I.

LLINATGES I NOM

PUNTUACIÓ

1

****6612**

ROIG GAYA, FRANCISCA MARIA

22,7050

2

****7697**

COVACHO CORDERO, DANIEL

8,8200