Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 553635
Resolució de concessió de la convocatòria de subvencions pel foment de l’activitat del sector audiovisual per a la promoció turística de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 621799

Antecedents

1.En data de 20 de desembre de 2021, el conseller executiu de Transició, Turisme i Esports va autoritzar a la Fundació Mallorca Turisme la concessió de les subvencions previstes en el seu Pla d'actuació per a 2022.

2.El dia 11 d'abril de 2022 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la qual va aprovar la Convocatòria de subvencions pel foment de l'activitat del sector audiovisual per a la promoció turística de Mallorca, extracte publicat en el BOIB núm. 54, de 23 d'abril de 2022, i modificació de la convocatòria, publicada al BOIB 64, de 17 de maig de 2022, en compliment del Pla d'actuació i pressupost aprovat pel Patronat de la Fundació Mallorca Turisme per a l'any 2022, amb una despesa de 200.000€.

3.Acta de la Comissió Avaluadora de 25 d'agost de 2022 amb el resultat de la valoració dels projectes presentats d'acord amb els criteris establerts a la convocatòria

4.El dia 6 de setembre de 2022, el director de la Fundació Mallorca Turisme informa que els beneficiaris proposats compleixen els requisits per accedir a les subvencions, així es va acordar dins el punt 11, que els beneficiaris presentarien la documentació administrativa general una vegada emès l'informe de la Comissió Avaluadora.

5.Informe jurídic favorable de 7 de setembre de 2022 sobre la proposta de resolució concessió de les subvencions.

6.En el pressupost de la Fundació Mallorca Turisme hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es deriva de la present convocatòria, per un import de 200.000 €.

7.Dia 9 de setembre de 2022 es dicta proposta de resolució de concessió de la subvenció, que es publica al BOIB núm. 120, de 13 de setembre de 2022, a la qual no es presenta cap al·legació.

8.Informe jurídic favorable de dia 28 de setembre de 2022 sobre la resolució de concessió de les subvencions.

Fonaments de dret

1. D'acord amb l'article 16 dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme són atribucions de la direcció gestionar i executar els plans i els programes que aprova el Patronat i formalitzar i aprovar tota classe d'actes i contractes (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019).

2. Ordenança general de subvencions del Consell insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost).

3. L'article 10 del Decret de la presidència del Consell Insular de Mallorca de 9 de juliol, pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca, estableix que la Fundació Mallorca Turisme resta adscrita al Departament de Turisme i Esports (BOIB núm. 99, de 18 de juliol).

4. De conformitat amb el que estableix la Disposició addicional 4.2 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), el conseller executiu de Transició, Turisme i Esports va autoritzar amb caràcter previ a la Fundació Mallorca Turisme la concessió de les subvencions previstes en el Pla d'actuació de la Fundació de 2022.

5. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.CONCEDIR les subvencions a les entitats i pels imports que s'especifiquen a continuació:

Nom projecte

Productora

CIF / NIF

Import Sol·licitat

Punts MFC i equivalència òpera prima

Import corresponent

Espina Dorada

Cinètica Produccions S.L.

B57517070

20.000 €

100

20.000,00 €

Las chicas de la estación

La Periferica Produccions SL

B07854060

20.000 €

100

20.000,00 €

Belarmina

David Mataró Albadalejo

46056914N

25.000 €

95

23.750,00 €

Ràbia

Bernat Gual Reynés

43090118D

20.000 €

94

18.800,00 €

LES RESIDENTS

Shaktimetta Produccions SL

B65877300

20.000 €

93

18.600,00 €

L'extinció reversible del vell marí

Mom Works SL

B57935090

5.000 €

93

4.650,00 €

Música Perifèrica

Mosaic Producciones Audiovisuales SL

B57550535

5.000 €

91

4.550,00 €

Revés

Guillem Miró Mateu

43182840H

25.000 €

90

22.500,00 €

Norats

CEF Escuela De Artes Audiovisuales SL

B07613581

25.000 €

90

22.500,00 €

En la vida real

A name like this S.L.

B16588584

25.000 €

90

22.500,00 €

Toda una vida

Ferran Bex Castell

43157686A

22.800 €

89

20.292,00 €

Nana (òpera prima)

Marcos Callejo Cantallops

43469020D

2.500 €

65/86

Resta: 1.858 €

 

 

 

TOTAL

 

200.000€

 

 

 

Quantia disponible

 

200.000€

2. EXCLOURE les sol·licituds següents, pels motius que s'hi detallen:

Nom projecte

Productora

CIF / NIF

Import Sol·licitat

Punts MFC i equivalència

Motiu exclusió

Fantasmata

Cinética produccions SL

B57517070

20.000 €

100

Mateixa productora  presenta 2n projecte (Espina Dorada)

Triunfo

Singular audiovisual S.L.

B57114597

17.900 €

85

Crèdit exhaurit

Becoming Ema

Playlab Films S.L.

B67612358

5.000 €

84

Crèdit exhaurit

Rebobinar

Espai Temps Comunicació SL

B57892010

25.000 €

82

Crèdit exhaurit

¿Es usted secuestrable? (òpera prima)

Mansalva Films SL

B42812925

2.500 €

57/76

Crèdit exhaurit

Mallorca Über Alles (òpera prima)

Jordi Nadal Perelló

43209004P

2.118 €

55/73

Crèdit exhaurit

Ruth & May

Yeah Productions SL

B16832370

20.000 €

70

Crèdit exhaurit

La marea trista

Marina Wagner Moll

43467488H

17.525 €

64

Crèdit exhaurit

Mi Isla

Yeah productions S.L.

B16832370

20.000 €

59

Crèdit exhaurit/ 2n projecte mateixa productora

In the last blue (òpera prima)

Danielle Turkov Wilson

Passaport belga 87052345637

20.000€

47/63

Presentat per mail / crèdit exhaurit

3. NOTIFICAR aquesta Resolució als interessats, publicar-ho en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

4. INFORMAR els interessats que contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el president del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'establert a l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de l'article 9 dels estatuts de la Fundació.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs.

Contra la desestimació presumpta, per silenci, del recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu que correspongui en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot interposar, si s'escau, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (29 de setembre de 2022)

El director de la Fundació Mallorca Turisme Miguel Pastor Jordá