Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 552914
Constitució de borsa d'arquitecte/a de l'Ajuntament de Son Servera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears) ha dictat la Resolució núm. 2022-1477 de data 28 de setembre que textualement diu:

FETS I FONAMENTS DE DRET

El Decret de la Batlia núm. 2022-0906, de 20 de juny procedeix a l'aprovació de la convocatòria, així com les bases d'una borsa de treball d'ARQUITECTE/A de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), per a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter d'interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l'augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances, etc. El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 82, de data 25 de juny de 2022, procedeix a la seva publicació.

Atès el decret de la batlia núm. 2022-1123 de data 22 de juliol que resol la llista provisional de persones admeses i excloses publicada en data 25 de juliol de 2022.

Atès el decret de la batlia núm. 2022-1299 de data 29 d'agost que resol la llista definitiva de persones admeses i excloses publicada en data 29 d'agost de 2022.

Atès l'edicte de l'acta del Tribunal de valoració de mèrits publicada en data 8 de setembre de 2022 que atorga 3 dies hàbils, d'acord amb la base 7.1 de la convocatòria, per a que les persones aspirants puguin sol·licitar revisió i/o audiència.

Atès l'edicte de l'acta del Tribunal de valoració de mèrits on s'han ateses les sol·licituds de revisió presentades per tres dels candidats i publicada en data 27 de setembre de 2022.

Vista la proposta de resolució PR/2022/216 de 27 / de setembre/ 2022.

D'acord amb les atribucions que em confereix la legislació vigent en matèria del règim local, i concretament d'acord amb l'article 21), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local

RESOLUCIÓ

Primer.- Constituir  la borsa de treball d'ARQUITECTE/A de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), per a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter d'interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l'augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances, que es troba annexa a la present.

Segon.- Publicar la present, mitjançant edicte,  al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Son Servera (sonservera.eadministracio.cat).

 

Son Servera, a data de la signatura electrònica (28 de setembre de 2022

La batlessa

Natalia Troya Isern)

 

 

TAULA ORDRE PRELACIÓ BORSA ARQUITECTE-A

ORDRE PRELACIÓ

PERSONES ASPIRANTS

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

ESTUDIS ACADÈMICS

CURSOS I ACCIONS FORMATIVES

CATALÀ

TOTAL PUNTUACIÓ

1

ANA B. GARCIA SACRISTAN

30

0

12

2,5

44,5

2

PEDRO LUIS CABRER RIVERA

20,37

0

12

2

34,37

3

PATRICIA PASCUAL PAULES

15,88

0,14

12

2

30,02

4

ALVARO HOMAR HORTIGÜELA

10,93

2

12

2

26,93

5

IVAN PUIGSERVER ANTICH

8,7

0

12

2,5

23,2

6

ELISA FERRANDO MARTORELL

11,5

0,75

5,72

2,5

20,74

7

SAMUEL FERNANDEZ CORRAL

4,18

2

12

2

20,18

8

MARIA CELIA SALVADOR NEMOZ

3,86

2

12

2

19,86

9

ESTANISLAO LUIS SEGURA PONS

9,39

1,18

7,22

2

19,79

10

MIQUELA COSTA RAMIS

3,62

1,75

12

2

19,37

11

ARIANA PEREZ FAR

8,93

0,38

6,95

2

18,26

12

GABRIEL M. OLIVER COLELL

1

2

12

2

17

13

AINA MARIA BUÑOLA PEDROL

0,51

2,3

12

2

16,81

14

CLARA ARNAU PEIRÓ

4,35

0

10,38

2

16,73

15

MARIA MARTINEZ COMAS

7,11

0

7,51

2

16,62

16

AINA SOLER CRESPI

4,07

2,4

6,82

2

15,29

17

MARIA DE LLUC FLORIT MARTORELL

0

0,77

12

2

14,77

18

ANTONIA SERVERA BUADES

5,09

2

6,96

0

14,05

19

JORGE DIAZ MARTOS

0

0

12

2

14

20

IÑAKI REPARAZ VIVES

0

0

11,73

2

13,73

21

CONCEPCIO BAUÇA CEREZO

2,86

0,35

4,35

2,5

10,06

22

LLUIS GENÉ GIL

0,79

2

3,99

2,5

9,28

23

LAURA RAYÓ GAGO

0

0

5,65

2

7,65

24

MARC ANGLADA BARBER

0

2

0

2

4

25

ALEXANDRA CALZADO RODRIGUEZ

0

0

1,85

2

3,85