Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

Núm. 552495
Resolució del conseller executiu de Presidència d'adjudicació de la convocatòria de subvencions per al finançament de projectes d'animació sociocultural (oci i temps lliure, i desenvolupament comunitari), any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Ref. Base de Dades Nacional de Subvencions 622460

El conseller executiu de Presidència, dia 22 de setembre de 2022, va resoldre:

«Resolució relativa a l'adjudicació de  la convocatòria de subvencions per al finançament de projectes d'animació sociocultural (oci i temps lliure, i desenvolupament comunitari), any 2022

Antecedents

1. El Consell Executiu en se sessió ordinària de dia 13 d'abril de 2022, va aprovar l'expedient de convocatòria de subvencions per al finançament de projectes d'animació sociocultural (oci i temps lliure, i desenvolupament comunitari), any 2022 (BOIB número 56, de 28 d'abril de 2022).

2. La Comissió Tècnica d'Avaluació, reunida el dia 02 d'agost de 2022, va examinar i avaluar les sol·licituds presentades i va atorgar, d'acord amb els criteris de valoració de les sol·licituds establerts en el punt vintè de la convocatòria, les puntuacions següents:

ORDRE

NÚM. EXP

NOM ASSOCIACIÓ

CIF

SUMA PUNTUACIÓ

1

A-7

ESCOLTES I GUIES DE MALLORCA E.G.M.

G07079197

9,02

2

A-9

SANDUNGUEROS SAMBA CLUB

G57330185

7,40

3

A-22

OBRA CULTURAL BALEAR

G07070196

9,00

4

A-35

ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL BALEARES SIN FRONTERAS

G16578163

3,50

5

A-37

CENTRE CULTURAL CASA PLANAS

G57931297

13,38

6

A-41

ASSOCIACIÓ PALMA XXI

G57956534

7,50

7

A-42

ASSOCIACIÓ ATZUR

G57696908

10,95

8

A-48

ASSOCIACIÓ CULTURAL AATOMIC_LAB

G16559379

11,83

9

A-49

ASSOCIACIÓ XARXA CINEMA

G57760779

8,50

10

A-50

ASSOCIACIÓ PER LA REVITALITZACIÓ DELS CENTRES ANTICS

G07444938

7,50

11

A-51

ASSOCIACIÓ FACTORIA DE SOMNIS

G07737455

11,00

12

A-52

GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA

G07089600

10,75

13

A-53

ASSOCIACIÓ EL TAULER

G57114167

11,00

14

A-55

ARQUITECTIVES

G57827529

10,66

15

A-59

EDUCACLOWN

G57942708

10,10

16

A-64

ASSOCIACIÓ INSTITUT MALLORQUÍ DE CIÈNCIES DE L'ESPAI (IMCE)

G57964041

11,00

17

A-66

CLUB D'ESPLAI JOVENT

G57052029

10,60

18

A-70

ASSOCIACIÓ INSTITUCIÓ FRANCESC DE BORJA MOLL

G57935280

10,00

19

A-74

BEN AMICS-ASSOCIACIÓ LGTBI DE LES ILLES BALEARS

G07698855

8,50

20

A-75

ASSOCIACIÓ GASTRONÒMICA D'ESTELLENCS MATEU VIDAL

G57990046

7,00

21

A-76

ASOC SERRA MAMERRA DE PETRA

G07405525

9,10

22

A-90

ASSOC. ORFEO SANTA MARIA

G16651184

6,00

23

A-101

CORDA I POAL CULTURAL SOCIEDAD COOPERATIVA

F05325980

10,33

24

A-103

SA XERXA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES BALEARS

G57271942

8,50

25

A-104

SUSCULTURA S. MICRCOOP

F16661944

10,50

26

A-105

ASSOCIACIÓ SON QUINT-PARC NATURAL DE PONENT

G57721581

12,16

27

A-106

ASOC CULTURAL Y DEPORTES DE LOS FILIPINOS EN LAS I.BALEARES

G16585325

6,00

28

A-107

FEDERACION DE ENTIDADES DE GITANOS Y GITANAS DE LES ILLES BALEARS

G67674275

7,00

29

A-110

CLUB D'ESPLAI XIROI

G57155558

8,50

30

A-112

COL·LECTIU  L'ANHEL

G42963165

11,60

31

A-118

ASOCIACIÓN GAOCALO NUEVA ESPERANZA (AGANUE)

G16672800

7,00

32

A-120

ASSOCIACIÓ CULTURAL MIQUEL MARQUÈS

G16665465

6,20

33

A-121

EL MIRALL

G07278385

8,00

34

D-6

ASSOC DE MESTRESSES DE CASA DE S'ALQUERIA BLANCA I PORTOPETRO

G57167801

10,00

35

D-15

ASOCIACIÓN DE MUJERES ROMÍ CALÍ (AMROCA)

G67913335

8,00

36

V-22

ASOC. DE VECINOS DE LA BARRIADA DE SON RAPINYA PALMA DE MALLORCA

G07259823

13,37

37

V-52

VEINATS SECAR DE LA REAL

G07202930

12,28

38

V-53

ASSOCIACIÓ DE VEINS D'ESTABLIMENTS

G07589492

12,05

39

V-54

AA.VV S'INDIOTERIA

G07462716

7,33

40

V-60

AVV PLA DE SANT JORDI

G07492051

12,55

Així mateix, la Comissió determina que els projectes presentats per:

- Escoltes i Guies de Mallorca E.G.M, CIF G07079197. Conté despeses que, d'acord amb l'apartat setzè de la convocatòria, no són subvencionables (trasllats en autocar campaments Almería i Toledo ).

- Sandungueros Samba Club, CIF J-57330185. Conté despeses que, d'acord amb l'apartat setzè de la convocatòria, no són subvencionable (camisetes promoció festival).

- Club d'Esplai Xiroi, CIF G57155558. Conté despeses que, d'acord amb l'apartat setzè de la convocatòria, no són subvencionable (campament estiu).

- Associació Cultural Miquel Marqués, G16665465. Conté despeses que, d'acord amb l'apartat setzè de la convocatòria, no són subvencionable (sopar social).

- AVV Pla de Sant Jordi, CIF G07492051. Conté despeses que, d'acord amb l'apartat setzè de la convocatòria, no són subvencionable (roses per repartir per Sant Jordi).

Quan al repartiment del crèdit de la convocatòria, la Comissió va acordar proposar les quanties a concedir en funció de la puntuació obtinguda i del resultat de les fórmules, d'acord amb el que s'estableix en el punt dotzè de la convocatòria.

3. Dia 19 de setembre de 2022, l'òrgan instructor va emetre informe relatiu al compliment per part de les entitats beneficiàries dels requisits necessaris per accedir a la subvenció.

4. Dia 21 de setembre de 2022, la tag de Promoció Sociocultural va emetre informe jurídic relatiu a la proposta d'acord relativa a l'adjudicació de la convocatòria de subvencions per al finançament de projectes d'animació sociocultural (oci i temps lliure, i desenvolupament comunitari), any 2022.

5. L'aportació econòmica que representa la convocatòria està prevista dins el pressupost del Consell de Mallorca per a l'any 2022 amb càrrec a la partida pressupostària 00.23180.48903 i es disposa del corresponent certificat d'existència de crèdit: A 220220020907.

6. Dia 22 de setembre de 2022, la Intervenció Delegada de la Llar de la Infància va emetre informe de fiscalització prèvia de requisits bàsics amb resultat favorable.

Fonaments

Convocatòria de subvencions per al finançament de projectes d'animació sociocultural (oci i temps lliure, i desenvolupament comunitari), any 2022 (BOIB número 56, de 28 d'abril de 2022).

D'acord amb el que s'estableix en l'article 33.2k) de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, correspon al conseller executiu de Presidència resoldre les convocatòries d'ajudes i subvencions.

RESOLUCIÓ

Per tot això, resolc:

1. Concedir les subvencions a les entitats i per les quantitats que es detallen

NÚM. EXP

NOM ASSOCIACIÓ

CIF

IMPORT FINAL ADJUDICAT

A-7

ESCOLTES I GUIES DE MALLORCA E.G.M.

G07079197

383,39

A-9

SANDUNGUEROS SAMBA CLUB

G57330185

7.524,28

A-22

OBRA CULTURAL BALEAR

G07070196

7.200,00

A-35

ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL BALEARES SIN FRONTERAS

G16578163

2.724,66

A-37

CENTRE CULTURAL CASA PLANAS

G57931297

10.000,00

A-41

ASSOCIACIÓ PALMA XXI

G57956534

3.782,00

A-42

ASSOCIACIÓ ATZUR

G57696908

4.849,55

A-48

ASSOCIACIÓ CULTURAL AATOMIC_LAB

G16559379

10.500,00

A-49

ASSOCIACIÓ XARXA CINEMA

G57760779

12.000,00

A-50

ASSOCIACIÓ PER LA REVITALITZACIÓ DELS CENTRES ANTICS

G07444938

2.693,42

A-51

ASSOCIACIÓ FACTORIA DE SOMNIS

G07737455

3.884,27

A-52

GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA

G07089600

12.000,00

A-53

ASSOCIACIÓ EL TAULER

G57114167

2.269,02

A-55

ARQUITECTIVES

G57827529

7.631,33

A-59

EDUCACLOWN

G57942708

12.000,00

A-64

ASSOCIACIÓ INSTITUT MALLORQUÍ DE CIÈNCIES DE L'ESPAI (IMCE)

G57964041

12.000,00

A-66

CLUB D'ESPLAI JOVENT

G57052029

3.465,77

A-70

ASSOCIACIÓ INSTITUCIÓ FRANCESC DE BORJA MOLL

G57935280

12.000,00

A-74

BEN AMICS-ASSOCIACIÓ LGTBI DE LES ILLES BALEARS

G07698855

7.940,43

A-75

ASSOCIACIÓ GASTRONÒMICA D'   ESTELLENCS MATEU VIDAL

G57990046

6.369,49

A-76

ASOC SERRA MAMERRA DE PETRA

G07405525

10.574,31

A-90

ASSOC. ORFEO SANTA MARIA

G16651184

2.405,48

A-101

CORDA I POAL CULTURAL SOCIEDAD COOPERATIVA

F05325980

5.134,18

A-103

SA XERXA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES BALEARS

G57271942

6.427,78

A-104

SUSCULTURA S. MICRCOOP

F16661944

4.048,66

A-105

ASSOCIACIÓ SON QUINT-PARC NATURAL DE PONENT

G57721581

6.280,00

A-106

ASOC CULTURAL Y DEPORTES DE LOS FILIPINOS EN LAS I.BALEARES

G16585325

5.605,01

A-107

FEDERACION DE ENTIDADES DE GITANOS Y GITANAS DE LES ILLES BALEARS

G67674275

6.539,18

A-110

CLUB D'ESPLAI XIROI

G57155558

2.699,39

A-112

COL·LECTIU  L'ANHEL

G42963165

2.074,40

A-118

ASOCIACIÓN GAOCALO NUEVA ESPERANZA (AGANUE)

G16672800

6.539,18

A-120

ASSOCIACIÓ CULTURAL MIQUEL MARQUÈS

G16665465

4.585,21

A-121

EL MIRALL

G07278385

10.275,86

D-6

ASSOC DE MESTRESSES DE CASA DE S'ALQUERIA BLANCA I PORTOPETRO

G57167801

661,70

D-15

ASOCIACIÓN DE MUJERES ROMÍ CALÍ (AMROCA)

G67913335

7.473,35

V-22

ASOC. DE VECINOS DE LA BARRIADA DE SON RAPINYA PALMA DE MALLORCA

G07259823

9.000,00

V-52

VEINATS SECAR DE LA REAL

G07202930

3.400,00

V-53

ASSOCIACIÓ DE VEINS D'ESTABLIMENTS

G07589492

12.000,00

V-54

AA.VV S'INDIOTERIA

G07462716

5.135,59

V-60

AVV PLA DE SANT JORDI

G07492051

7.923,10

 

 

 

259.999,99

2. Excloure, les sol·licituds de les entitats següents:

A-125

FUNDACIÓ INICIATIVES DEL MEDITERRANI

G16566804

Fundació que no contempla en el seus estatuts l'animació sociocultural com a finalitat principal.

3. Disposar una despesa de:

- 259.999,99 € (partida pressupostària 00.23180.48903) a favor de les entitats que es detallen en l'apartat primer, i per les quanties que hi figuren,  i consegüentment que el romanent existent, 0,01 €, reverteixi a la partida pressupostària 00.23180.48903. Documents comptables A 220220020907   i A/ 920220012916. Relació C/2022/312

4. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

5. Notificar aquesta resolució a les entitats beneficiàries mitjançant la publicació en el Tauler d'Edictes de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. https://cim.sedipualba.es/tablondeanuncios/»

 

Palma, a data de la signatura electrònica (28 de setembre de 2022)

El conseller executiu de Presidència Javier De Juan Martín