Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 552145
Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria de la unitat d’hospitalització de Cirurgia, Urologia i Oftalmologia de l’Hospital Mateu Orfila

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el Reial Decret Llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en las Institucions Sanitàries; amb la Resolució de 16 de novembre de 2001 de la Direcció General del INSALUD, sobre provisió de llocs de supervisió de àrea funcional o d'unitat, amb la Resolució de 2 de febrer de 2017 del Director General del Servei de Salut de les Illes Balears, sobre la forma de ocupació de determinats llocs de prefectura,   i d'acord amb la Resolució de la Consellera de Salut de 3 de novembre de 2020, de delegació de competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de las Illes Balears (BOIB núm. 191 de 07/11/2020), dicto la següent

Resolució

Acordar la convocatòria pública d'un lloc de Supervisor/a d'Unitat d'Infermeria de la unitat d'hospitalització de Cirurgia, Urologia i Oftalmologia de  l'Hospital Mateu Orfila, d'acord amb les següents especificacions:

1. Lloc objecte de la convocatòria.

La denominació del lloc a cobrir és: Supervisor/a d'Unitat d'Infermeria de la unitat d'hospitalització de Cirurgia, Urologia i Oftalmologia de  l'Hospital Mateu Orfila.

2. Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari, corresponent al subgrup A2 (personal sanitari)

  • Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.

  • Tenir els coneixements de llengua catalana (B2) que exigeix la Llei 4/2016, de 6 de abril de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública

En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en aquesta categoria, les persones aspirants en aquest procediment de selecció no estan obligades a acreditar – com requisit – el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que sí ho puguin acreditar li serà valorat com un mèrit, en els termes que s'assenyala en aquesta convocatòria.

Aquests requisits s'han de complir en la data de publicació de la convocatòria (amb l'excepció del nivell de coneixement de la llengua catalana) i mantenir-se fins la presa de possessió.

3. Règim jurídic del lloc convocat.

El règim jurídic del lloc objecte de convocatòria es l'establert en la Llei 55/2003, de  l'Estatut Marc del personal estatutari dels Serveis de Salut, i altres disposicions aplicables.

4. Sol·licitud.

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria en el BOIB, dirigida a l'òrgan convocant, i s'ha de formalitzar en el registre de la gerència convocant o per mitjà d'alguna de les formes establertes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

5. Documentació a aportar amb la sol·licitud.

Els candidats han de presentar:

1. Sol·licitud

2. El seu curriculum vitae degudament acreditat. L'acreditació dels mèrits s'ha de fer mitjançant la corresponent documentació.

3. Projecte tècnic de gestió i organització de la Unitat d'Infermeria de la unitat d'hospitalització de Cirurgia, Urologia i Oftalmologia, on s'incloguin els punts següents:

  • Descripció de l'estructura física de la unitat. Dades assistencials referides a l'últim any (incloure documents com a annexos). Distribució segons àrees de treball i descripció del lloc segons àrees i rols professionals.
  • Cartera de serveis d'infermeria de la unitat.
  • Anàlisi interna de la Unitat des de la perspectiva de la gestió d'infermeria, especificant els punts forts i punts febles detectats (Matriu DAFO). S'hauran d'incloure també les propostes o accions de millora a dur a terme en funció de l'anàlisi realitzada.
  • Elaboració d'una proposta del mapa de competències amb què han de comptar els professionals infermers i els tècnics en cures auxiliars d'infermeria de la Unitat segons les àrees i els rols professionals.
  • Elaboració d'una proposta de pla formatiu per als infermers i els tècnics en cures auxiliars d'infermeria de la Unitat en funció de l'anàlisi realitzada i el mapa de competències descrit.
  • Enumeració dels protocols específics d'ús comú de la Unitat i elaboració de noves propostes.

6. Nomenaments.

La persona designada obtindrà un nomenament per ocupar la supervisió convocada. La situació del qui resulti nomenat serà la següent:

a) Si té la plaça estatutària fixa al mateix centre, seguirà ocupant la plaça com a personal estatutari fix de la seva categoria al propi centre.

b) Si té la plaça estatutària fixa a un altre centre, ocuparà directament el lloc de prefectura, quedant respecte a la plaça en situació de reserva al centre d'origen o en la situació administrativa que correspongui en la seva Administració d'origen.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació de la resolució, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa, en el termini de dos mesos comptador des de l'endemà de la data de publicació de la resolució, d' acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa.

 

(Signat electrònicament: 27 de setembre de 2022)

La directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca (BOIB núm. 191/2020, de 7 de novembre) Ana Trenado Andreu