Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Núm. 551161
Decret batlia delegació competències en materia de Policia Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient: 407/2022

Assumpte: Delegació de competències en matèria de Policia Local

DECRET DE BATLIA

1. L'article 148.1.22 de la Constitució espanyola atribueix a les comunitats autònomes la coordinació i altres facultats en relació amb les policies locals, en els termes que estableixi una llei orgànica.

2. L'article 30.19 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria de coordinació i la resta de facultats en relació amb les policies locals, en els termes que estableixi una llei orgànica.

3. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, regula, entre d'altres qüestions, diversos aspectes fonamentals relatius als principis bàsics d'actuació, a l'organització i a les funcions de les policies locals, que constitueixen el marc d'actuació de la Comunitat Autònoma en aquesta matèria.

4. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i resta de legislació concordant, estableix l'àmbit de les competències pròpies i delegades dels municipis, i els atribueix, entre d'altres, competències en matèria de policia local, seguretat en llocs públics, ordenació del trànsit de vehicles a les vies urbanes i d'altres competències determinades en la legislació estatal i autonòmica en matèries corresponents a l'àmbit de policia.

Així també, la Llei 7/1985 estableix que és competència de cada corporació local la selecció dels funcionaris, excepte els funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

5. En data de dia 11 d'agost de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 10 d'agost de 2022 de convocatòria perquè els ajuntaments deleguin en l'EBAP les competències per dur a terme el procés unificat de selecció per cobrir les vacants de la categoria de policia dels cossos de la policia local i les places de policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia.

6. L'annex d'aquesta Resolució estableix el següent:

Les entitats locals interessades a participar en el procés unificat de selecció han de delegar la gestió del procés selectiu de la categoria de policia dels cossos de la policia local i les places de policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local en favor de la consellera competent en matèria de coordinació de policies locals, mitjançant l'Escola Balear d'Administració Pública. Aquesta delegació s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7. L'Ajuntament de Deià no té constituït cap cos de policia local.

Per tot això, d'acord amb l'establert a l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

RESOLC

PRIMER.- Delegar l'exercici de la competència en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant l'Escola Balear d'Administració Pública el següent:

a) Aprovar les bases i la gestió del procés selectiu, que serà únic per a cada illa.

La delegació inclou les competències per adoptar les resolucions necessàries per dur a terme la convocatòria i aprovar-ne les bases i el procés selectiu, sense que suposi l'alteració de la titularitat de la competència atribuïda a l'Ajuntament de Deià.

b) Dur a terme tots els actes materials i jurídics que integren el procediment d'oposició segons les bases de la convocatòria i les normes sobre policies locals i funció pública aplicables.

Aquests actes són, com a mínim, els següents:

- Recepcionar i gestionar les sol·licituds de participació i la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits en la convocatòria, així com el cobrament de les taxes que es preveuen en la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Elaborar les resolucions de les llistes, tant les provisionals com les definitives, de les persones admeses i excloses en els procediments.

- Gestionar l'operatiu necessari per al desenvolupament material dels exercicis.

- Notificar i publicar els actes administratius i les resolucions relacionats amb el procés selectiu.

- Determinar la composició del tribunal qualificador, nomenar-ne els membres i resoldre les possibles recusacions.

- Proposar l'adjudicació de destinacions dels aspirants que superin l'oposició perquè l'ajuntament corresponent els nomeni personal funcionari en pràctiques.

La resta d'actuacions que siguin necessàries per al funcionament normal del procés selectiu, incloses les resolucions de reclamacions i els recursos potestatius de reposició que, si s'escau, es presentin i que derivin de la fase d'oposició del procés selectiu, amb la col·laboració jurídica de l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.

SEGON.- Autoritzar la delegació d'exercici de les competències descrites en el primer apartat a favor de les següents places de POLICIA LOCAL de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Deià:

Número de vacants: 2

Codis RLT: 12 i 13

Motiu de les vacants: excedència dels titulars

TERCER.- Establir que els actes dictats pel delegat en exercici de les atribucions que li han estat delegades han d'indicar expressament aquesta circumstància i que es consideraran dictats per la Batlia d'aquest Ajuntament.

QUART.- Comunicar la present Resolució a l'òrgan delegat, això és, a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través de l'Escola Balear d'Administració Pública.

CINQUÈ.- Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb l'establert a l'art. 9.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

SISÈ.- Donar trasllat a Ple de la Corporació, en la primera sessió que aquest celebri, del contingut de la delegació.

SETÈ.- Aplicar, respecte a tot el no previst expressament en la present resolució, les regles que per a la delegació de competències de l'Alcalde es preveuen en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, quant a les regles que per a la delegació s'estableixen en aquestes normes.

Ho mana i signa digitalment el Batle, a Deià, de la qual com a Secretària interventora en dono fe.

 

(Signat electrònicament: 15 de setembre de 2022)

El batle Lluís Enric Apesteguia Ripoll La Secretària interventora Siham Ferdi Sabir