Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 551033
Ordre 24/2022, del conseller de Mobilitat i Habitatge, per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria del Programa 5 d’Ajuda per Elaborar el Llibre de l'Edifici Existent per a la Rehabilitació i la Redacció de Projectes de Rehabilitació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, regulat en el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Europeu de 21 de juliol de 2020 va acordar un paquet de mesures de gran abast per impulsar la convergència, la resiliència i la transformació en la Unió Europea, que combinen el futur marc financer plurianual per a 2021-2027 reforçat i l'engegada d'un instrument europeu de recuperació, denominat Next Generation EU.

El 6 d'octubre de 2021 es va publicar en el BOE núm. 239 el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en el context del procés de recuperació de les economies en el món post COVID-19, a partir de l'any 2021.

La finalitat d'aquest Reial decret és contribuir, per tant, al compliment dels objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en els àmbits esmentats de la rehabilitació residencial i construcció d'habitatge social per aconseguir els objectius que estableix el Pla.

El règim jurídic, la normativa específica aplicable, els requisits i les obligacions dels beneficiaris i destinataris últims, i el procediment de concessió són els que estableix el Reial decret esmentat, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com els establerts en aquesta Ordre, en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i la resta de disposicions que articulin el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Així mateix, i atès que el Reial decret regula actuacions incloses en les inversions C02.I01 i C02.I02 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el règim jurídic d'aquesta convocatòria se subjecta a les disposicions que resultin aplicables del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. S'estableix el mecanisme de concessió directa a les comunitats autònomes, fonamentat en la col·laboració que aquestes puguin desenvolupar en la gestió dels fons, de conformitat amb els principis constitucionals en l'ordre de distribució de competències, per la qual cosa són les responsables dels procediments de concessió d'ajudes.

El 4 d'octubre de 2021, el Consell de Govern va aprovar el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 i va declarar estratègics els projectes que s'hi inclouen. Entre els projectes aprovats hi ha, amb el núm. 30, la «Rehabilitació d'entorns residencials», de l'eix 4 «Cohesió social», estratègia I09 «Habitatge i regeneració urbana», del qual és el promotor la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, i en el qual s'inclouen diversos programes, entre els quals, l'ajuda per elaborar el llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

La Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que han de finançar-se amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estableix les mesures extraordinàries i urgents per desenvolupar les disposicions estatals bàsiques que conté el Reial decret Llei 36/2020. Aquesta norma permet que les bases reguladores de les subvencions, que en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i del Pla Estratègic Autonòmic, que s'hagin de finançar amb fons europeus puguin incorporar la convocatòria.

Aquesta Ordre es dicta, així mateix, a l'empara de la competència exclusiva que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té en matèria d'habitatge, d'acord amb l'article 30.3 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer.

El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclou la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

L'article 2.11.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura, dependent de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, exerceix les seves competències en els àmbits de la coordinació i gestió de les ajudes públiques en matèria d'habitatge, entre d'altres.

Per tot això, amb l'informe favorable emès pels serveis jurídics, amb la fiscalització prèvia de la Intervenció General i l'autorització del Consell de Govern, dict la següent

 

ORDRE

Capítol I Disposicions generals. Bases de la convocatòria

Article 1

Objecte

1. L'objecte d'aquesta Ordre és establir les bases i aprovar la convocatòria pública d'ajudes per elaborar el llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i redacció de projectes de rehabilitació en el marc del component 2, inversió C02. I01 Programa de Rehabilitació per a la Recuperació Econòmica i Social en Entorns Residencials del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea Next Generation EU i gestionades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

2. Aquestes ajudes s'atorguen a l'empara de la subvenció concedida pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

3. Aquest programa té com a objecte impulsar la implantació i generalització del llibre de l'edifici existent per dur a terme la rehabilitació, mitjançant una subvenció que cobreixi part de les despeses d'honoraris professionals per emetre'l, així com desenvolupar projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis d'acord amb els límits establerts, amb el propòsit d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat als edificis, que permeti complir els objectius europeus d'impuls a l'activitat d'aquest sector en un mitjà i llarg termini.

4. La concessió i execució de les ajudes d'aquest programa ha de donar suport al compliment dels objectius següents:

a) Objectiu núm. 27 del CID: finalització de les actuacions de renovació d'habitatges, amb un estalvi mitjà d'almenys un 30 % d'energia primària (231.000 actuacions de renovació en, almenys, 160.000 habitatges únics), el quart trimestre de 2023.

b) Objectiu núm. 29 del CID: finalització de les actuacions de renovació d'habitatges, amb un estalvi mitjà d'almenys un 30 % d'energia primària (510.000 actuacions de renovació en, almenys, 355.000 habitatges únics), el segon trimestre de 2026.

 

Article 2

Actuacions subvencionables

Són subvencionables les actuacions que s'enquadrin en el programa d'ajudes per elaborar el llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació, que es concreten en les activitats següents:

a) Activitat 5A: El llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació

El llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació ha de contenir, de manera detallada, els aspectes relacionats en l'annex informatiu LE d'aquesta Ordre, que recullen el contingut relacionat en l'annex I del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre. El llibre de l'edifici ha de presentar-se signat per un tècnic o tècnica competent, en format PDF.

Si no es disposa de l'informe d'avaluació de l'edifici, l'ajuda es pot incrementar fins a un 50 %. Per a això, és necessari presentar l'informe d'avaluació d'edificis corresponent.

El tècnic o tècnica competent ha d'elaborar l'informe mitjançant l'aplicació informàtica de la pàgina web https://iee.mitma.gob.es del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana o la que la substitueixi, que s'ha d'ajustar al model d'informe que hi figura i s'ha de subscriure amb signatura electrònica.

L'informe d'avaluació de l'edifici ha de presentar-se mitjançant un arxiu de l'informe signat en format PDF i un altre en format d'exportació digital que genera l'aplicació informàtica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (.IEE).

b) Activitat 5B: Projectes tècnics de rehabilitació

En el caso de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis, l'actuació proposada només és subvencionable si compleix els requisits que estableix l'article 33 del Reial decret 853/2021, és a dir:

— L'actuació proposada ha d'obtenir una reducció d'almenys un 30 % en l'indicador de consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica.

— En el cas de zona climàtica C3, ha d'aconseguir-se a més una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'habitatge unifamiliar o de l'edifici, segons correspongui, d'almenys un 25 %.

Així mateix, el projecte tècnic ha de contenir:

— L'estalvi de consum d'energia primària no renovable estimat pel que fa a la situació inicial i la quantia de l'ajuda sol·licitada.

— Un estudi de gestió de residus de construcció i demolició que s'ha de desenvolupar posteriorment en el pla de gestió de residus de construcció i demolició corresponent, de conformitat amb el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, en què s'han de complir les condicions següents:

 

a) Almenys el 70 % (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos (exclòs el material natural que s'esmenta en la categoria 17 05 04 en la Llista europea de residus que estableix la Decisió 2000/532/EC) generat en el lloc de construcció s'ha de preparar per reutilitzar, reciclar i recuperar altres materials, incloses les operacions de reble utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.

b) Els operadors han de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE, tenint en compte les millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l'eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses, i facilitar la reutilització i reciclatge d'alta qualitat mitjançant l'eliminació selectiva de materials, emprant els sistemes de classificació disponibles per a residus de construcció i demolició. Així mateix, s'ha d'establir que la demolició s'ha de dur a terme preferiblement de manera selectiva i la classificació s'ha de fer de forma preferent en el lloc de generació dels residus.

 

— Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció, que ha de fomentar la circularitat i, en particular, han de demostrar, amb referència a la ISO 20887 o altres normes per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i el reciclatge.

— El certificat d'eficiència energètica del projecte, que inclogui les actuacions que s'hi preveuen, fet amb el mateix programa reconegut de certificació que l'utilitzat per al certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat inicial, subscrit per un tècnic o tècnica competent.

— Un reportatge fotogràfic en color d'aquelles zones afectades per aquest, així com la façana principal de l'edifici.

En qualsevol cas, el projecte tècnic ha de ser documentació suficient tant per executar com per sol·licitar el permís, autorització o llicència preceptius.

No són subvencionables les actuacions en generadors tèrmics que utilitzin combustible d'origen fòssil.

Article 3

Incompatibilitat i compatibilitat amb altres subvencions

1. Les subvencions d'aquest programa són compatibles amb qualsevol altra ajuda pública pel mateix objecte, sempre que no superi el cost total de les actuacions i que la regulació de les altres ajudes, ja siguin d'àmbit nacional o europeu, ho permetin, i és d'aplicació el que estableix l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, que determina que l'ajuda concedida en el marc del Mecanisme s'ha de sumar a la proporcionada de conformitat amb altres programes i instruments de la Unió, i precisa que les reformes i els projectes d'inversió poden rebre ajudes d'altres programes i instruments de la Unió sempre que aquesta ajuda no cobreixi el mateix cost, per evitar el doble finançament entre programes del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb altres instruments de la Unió.

2. En concret, les subvencions atorgades en aquest programa són compatibles amb les ajudes regulades en els programes d'ajudes a les actuacions de rehabilitació en l'àmbit de barri i d'edificis i en el de foment de la millora de l'eficiència energètica en habitatges, corresponents als programes 1, 3 i 4, respectivament.

Article 4

Àmbit temporal

En la línia 5A s'accepten llibres de l'edifici redactats a partir de l'1 de febrer de 2020.

En la línia 5B s'accepten projectes d'obres les quals s'hagin iniciat a partir de l'1 de febrer de 2020.

Article 5

Requisits dels beneficiaris

1. Poden sol·licitar les ajudes del llibre de l'edifici existent i dels projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis previstes en aquesta convocatòria:

a) Els propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera, i d'edificis existents de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu, ja siguin persones físiques o tenguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública. També poden ser destinataris últims les administracions públiques i els organismes i la resta d'entitats de dret públic, així com empreses públiques i societats mercantils participades, íntegrament o majoritàriament, per les administracions públiques propietàries dels immobles.

b) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris constituïdes d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

c) Els propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d'edificis que reuneixin els requisits establerts per l'article 396 del Codi civil i no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.

d) Les societats cooperatives compostes de forma agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reuneixin els requisits establerts en l'article 396 del Codi civil, així com pels propietaris que conformin comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris constituïdes d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

2. Els destinataris últims de les ajudes en poden cedir el cobrament a un agent o gestor de la rehabilitació mitjançant un acord al qual es refereix el punt següent d'aquesta Ordre.

3. Els destinataris últims o, si escau, l'agent o gestor de la rehabilitació que actuï per compte d'aquells han de destinar l'import íntegre de l'ajuda al pagament de les actuacions corresponents. Quan es tracti de comunitats de propietaris i agrupacions de comunitats de propietaris aquesta regla resulta igualment d'aplicació amb independència que, tant l'import d'aquesta com el cost de l'actuació, s'hagi de repercutir als propietaris dels habitatges i, si escau, als propietaris de locals comercials o predis altres usos compatibles, de conformitat amb les regles previstes en la legislació de propietat horitzontal.

No obstant el que preveu el paràgraf anterior, quan algun dels membres de la comunitat de propietaris o de l'agrupació de comunitats de propietaris no pugui percebre l'ajuda per alguna altra causa legal, no s'ha d'atribuir a aquest propietari la part proporcional que li correspondria de l'ajuda rebuda, que s'ha de prorratejar entre la resta de membres de la comunitat o agrupació.

Article 6

Compliment i límits d'ajudes d'estat

1. Les ajudes que s'atorguin a beneficiaris que siguin persones físiques o jurídiques que no desenvolupin cap activitat econòmica no són ajudes d'estat de les que es regulen en els articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

2. Les ajudes que s'atorguin a beneficiaris que siguin persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat comercial o mercantil s'han de sotmetre al règim de minimis regulat en el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L 352 de 24/12/2013).

3. A l'efecte de respectar els límits màxims de les ajudes establertes, els destinataris últims de les ajudes han de presentar una declaració responsable relativa a totes les ajudes concedides, així com la documentació que les acrediti, incloses les altres ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs.

Article 7

Agents i gestors de la rehabilitació

1. Té la consideració d'agent o gestor de la rehabilitació la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que pugui fer actuacions d'impuls, seguiment, gestió i percepció d'ajudes públiques, mitjançant mecanismes de cessió del dret de cobrament o similars, accés al finançament, elaboració de documentació o projectes tècnics o altres actuacions necessàries per al desenvolupament de les actuacions de rehabilitació o millora que puguin ser objecte de finançament mitjançant el programa objecte d'aquesta Ordre.

2. Perquè els agents i gestors de la rehabilitació puguin actuar, han d'aportar un acord amb la propietat, comunitat de propietaris o agrupació de comunitats de propietaris, que els faculti i autoritzi a actuar com a tals.

3.La participació de l'agent o gestor de la rehabilitació no eximeix la persona destinatària última de complir totes les obligacions que li incumbeixin, sens perjudici de la responsabilitat que, a més, es pugui exigir a l'agent o gestor esmentat.

 

Article 8

Requisits dels edificis objecte de les actuacions subvencionables

1. Els edificis objecte de les actuacions subvencionables a través d'aquestes ajudes han de complir els requisits següents:

a) Han d'estar situats en el territori de les Illes Balears.

b) Han d'estar finalitzats abans de l'any 2000.

c) Almenys el 50 % de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si tenen altres usos compatibles, ha de tenir ús residencial d'habitatge.

2. Els tres requisits anteriors es poden acreditar mitjançant escriptura, nota simple registral o consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals.

Article 9

Criteris objectius d'atorgament de la subvenció. Règim de concurrència no competitiva

1. Las sol·licituds de subvenció s'han de tramitar i resoldre per ordre de presentació, segons la data i l'hora d'entrada, en funció del compliment dels requisits establerts, sempre que la sol·licitud i la documentació que s'hagi d'aportar sigui completa, i fins que s'exhaureixi el crèdit disponible.

2. Les sol·licituds s'han de resoldre individualment o per blocs, a mesura que tenguin entrada en el registre de l'òrgan competent, encara que no s'hagi exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds, d'acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 17 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

3. La convocatòria s'ha de publicar en la Base de dades nacional de subvencions, així com l'extracte en el diari oficial que correspongui.

4. El procediment de concessió de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria s'ha de tramitar pel sistema de concurrència no competitiva, ja que no és necessària la comparació i la prelació en un únic procediment, d'acord amb el que disposa l'article 17.2 del Decret legislatiu 2/2005.

Article 10

Quantia de l'ajuda

1. En el supòsit de llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació (activitat 5A) la quantia màxima de la subvenció és:

a) En cas d'habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a vint habitatges: 700 €, més una quantitat de 60 € per habitatge.

b) En cas d'edificis plurifamiliars de més de vint habitatges: 1.100 €, més una quantitat de 40 € per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 3.500 €.

Si no es disposa de l'informe d'avaluació de l'edifici en vigor —és a dir, no redactat o caducat—, l'ajuda es pot incrementar fins a un 50 % per elaborar-lo.

2. En el supòsit de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis (activitat 5B), la quantia màxima de la subvenció és:

a) En cas d'habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a vint habitatges: 4.000 €, més una quantitat de 700 € per habitatge.

b) En cas d'edificis plurifamiliars de més de vint habitatges: 12.000 €, més una quantitat de 300 € per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 30.000 €.

3. El cost d'aquestes actuacions es correspon amb el camp d'intervenció 025 «Renovació de l'eficiència energètica dels immobles existents, projectes de demostració i mesures de suport» de l'annex IV del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

4. La quantia de l'ajuda no pot superar en cap cas el cost total, exclosos els imposts. No obstant això, l'IVA o l'impost indirecte equivalent es poden considerar elegibles sempre que no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial.

Article 11

Òrgans competents

1. El conseller de Mobilitat i Habitatge és l'òrgan competent per iniciar el procediment, mitjançant aquesta Ordre que aprova les bases i la convocatòria de la subvenció, en els termes que estableix l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions i els articles 1 a 3 del Decret llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres actuacions en matèria d'habitatge.

2. Igualment, el conseller de Mobilitat i Habitatge és l'òrgan competent per dictar les resolucions de concessió o de denegació, d'inadmissió a tràmit o de desistiment de la sol·licitud, de modificació de la resolució de concessió, i de revocació i reintegrament.

3. La directora general d'Habitatge i Arquitectura és l'òrgan competent per instruir i tramitar el procediment, en els termes que estableix l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions i aquesta Ordre, així com també per comprovar la justificació i l'aplicació efectiva de la subvenció concedida de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Text refós esmentat.

Article 12

Termini de concessió de les ajudes del Programa 5

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions de concessió de les ajudes és de tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud que inclogui la documentació completa.

El venciment d'aquest termini sense que s'hagi publicat la resolució expressa legitima la persona interessada per entendre-la desestimada per silenci administratiu.

Article 13

Obligacions dels beneficiaris de l'ajuda

Pot obtenir la condició de persona destinatària última de la subvenció, amb caràcter general, qualsevol dels subjectes que acrediti no trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a excepció de la lletra e) de l'article esmentat, relatiu a l'obligació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la seguretat social, com a conseqüència de la naturalesa i objectius de la subvenció regulada en el marc d'aquest programa.

Els beneficiaris de les ajudes estan obligats a:

a) A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, comunicar de forma immediata, fins i tot durant la tramitació de la sol·licitud, a l'òrgan competent que tramiti o que l'hagi reconegut, qualsevol modificació de les condicions que hagin motivat el reconeixement de la subvenció i que puguin determinar la pèrdua sobrevinguda del dret a l'ajuda. No comunicar aquestes modificacions és causa suficient per iniciar un expedient de reintegrament de les quantitats que es puguin haver cobrat indegudament.

b) Autoritzar la cessió de dades quan sigui necessari, així com aportar totes les declaracions responsables que exigeixin les autoritats competents, de conformitat amb la normativa nacional i europea en compliment de les obligacions exigibles en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Reglament (UE) 2021/241.

En les sol·licituds es pot incloure expressament l'autorització de la persona sol·licitant a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per demanar tota la informació necessària, en particular de caràcter tributari o econòmic que sigui legalment pertinent per acreditar el compliment dels requisits de la convocatòria.

c) Garantir el compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm-DNSH) i l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, en què en l'annex VI s'inclouen els camps d'intervenció als quals corresponen les actuacions subvencionables dels programes del Reial decret 853/2021, segons queden especificats en la definició de cadascun dels programes, així com amb el que es requereix en la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya.

d) Complir la normativa europea i nacional que els resulti aplicable i, en particular, les obligacions que es derivin del compliment del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrero de 2021, la normativa reguladora de les ajudes d'estat i igualment la resta de normativa europea i nacional aplicable, especialment les mesures relatives a evitar frau, corrupció, conflicte d'interessos o doble finançament, en protecció dels interessos financers de la Unió.

e) Permetre l'accés a la Comissió Europea, a l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), al Tribunal de Comptes de la Unió Europea i, si escau, a la Fiscalia Europea, tal com preveu l'article 22.2 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i 129.1 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió.

f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, i al seguiment, control i avaluació que s'estableix per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

g) Conservar els documents de conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió Europea.

h) Subscriure la declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'acord amb el model annex IV de l'Ordre HPF 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

i) Acreditar, els beneficiaris que desenvolupin activitats econòmiques, la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, que ha de reflectir l'activitat econòmica desenvolupada efectivament a la data de sol·licitud de l'ajuda.

Article 14

Condicions per al pagament i forma de justificació

El pagament s'ha de fer amb l'aportació prèvia de la documentació requerida en l'article 28 d'aquesta Ordre.

 

Capítol II Convocatòria

Article 15

Règim jurídic aplicable

La sol·licitud, la tramitació i la resolució de les ajudes per elaborar el llibre de l'edifici existent o per elaborar el projecte de rehabilitació que preveu aquesta Ordre es regeixen per les bases i la convocatòria que s'hi contenen i per la normativa següent:

— El Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

— La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

— El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

— El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

— La Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que han de finançar-se amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

— El Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Si no és possible, s'han d'aplicar les normes de dret administratiu o unes altres d'àmbit nacional o europeu que resultin d'aplicació.

Article 16

Finançament de les actuacions

1. D'acord amb el que estableix el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, les ajudes regulades en aquesta Ordre s'han d'abonar amb càrrec a la partida i per la quantia màxima i anualitat que s'indica a continuació:

Partida pressupostària

Import

Anualitat

25501 431B02 78000 00 MR036

1.250.000,00 €

2022

25501 431B02 78000 00 MR036

1.250.000,00 €

2023

2. Els fons d'aquesta convocatòria procedeixen del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en el marc del component 2 «Implementació de l'Agenda Urbana Espanyola: Pla de Rehabilitació i Regeneració Urbana», inversió C02.I01 Programa de Rehabilitació Econòmica i Social en Entorns Residencials del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com el finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer 2021.

3. En el cas que no es cobreixi la totalitat del pressupost assignat a l'anualitat, l'import romanent s'ha d'assignar a l'anualitat següent.

4. La concessió de les ajudes està limitada pel crèdit pressupostari que s'inclou. No obstant això, les quanties màximes es poden incrementar, si hi ha disponibilitat pressupostària suficient, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que preveu l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta modificació, tret que s'estableixi una altra cosa, no implica que s'ampliï el termini per presentar sol·licituds, ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

Article 17

Règim de concurrència no competitiva, criteris de valoració i selecció de les persones beneficiàries

1. El procediment de concessió de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria es tramita pel sistema de concurrència no competitiva, ja que no és necessària la comparació i la prelació en un únic procediment, d'acord amb el que disposa l'article 17.2 del Decret legislatiu 2/2005.

2. Les sol·licituds de subvenció s'han de tramitar i resoldre per ordre de presentació, segons la data i l'hora d'entrada, en funció del compliment dels requisits establerts, sempre que la sol·licitud i la documentació que s'hagi d'aportar sigui completa, i fins que s'exhaureixi el crèdit disponible.

3. Les sol·licituds s'han de resoldre individualment o per blocs, a mesura que tenguin entrada en el registre de l'òrgan competent, encara que no s'hagi exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds, d'acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 17 del Text refós de la Llei de subvencions.

4. La convocatòria s'ha de publicar en la Base de dades nacional de subvencions, així com l'extracte, en el diari oficial que correspongui.

Article 18

Import de la subvenció

1. En el supòsit de llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació (activitat 5A) la quantia màxima de la subvenció és:

a) En cas d'habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a vint habitatges: 700 €, més una quantitat de 60 € per habitatge.

b) En cas d'edificis plurifamiliars de més de vint habitatges: 1.100 €, més una quantitat de 40 € per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 3.500 €.

Si no es disposa de l'informe d'avaluació de l'edifici en vigor —és a dir, no redactat o caducat— l'ajuda es pot incrementar fins a un 50 % per elaborar-lo.

2. En el supòsit de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis (activitat 5B), la quantia màxima de la subvenció és:

a) En cas d'habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a vint habitatges: 4.000 €, més una quantitat de 700 € per habitatge.

b) En cas d'edificis plurifamiliars de més de vint habitatges: 12.000 €, més una quantitat de 300 € per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 30.000 €.

3. El cost d'aquestes actuacions es correspon amb el camp d'intervenció 025 «Renovació de l'eficiència energètica dels immobles existents, projectes de demostració i mesures de suport» de l'annex IV del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. Els percentatges de contribució a objectius climàtics i mediambientals d'aquest camp d'intervenció (etiqueta) 025, són 40 % clima i 40 % mediambientals.

4. La quantia de l'ajuda no pot superar en cap cas el cost total, els imposts exclosos. No obstant això, l'IVA o l'impost indirecte equivalent es poden considerar elegibles sempre que no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial.

Article 19

Sol·licitud d'ajuda, documentació i lloc de presentació

1. La sol·licitud s'ha de presentar exclusivament de forma telemàtica, emplenant el model normalitzat que figura com a annex 1 d'aquesta Ordre. S'ha de posar a la disposició dels interessats un tràmit específic per a subvencions en la web http://habitatge.caib.es, que correspon a la pàgina web de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura. En qualsevol cas, la presentació per via telemàtica és obligatòria per als gestors o agents de la rehabilitació que facin les actuacions, i quan la persona interessada estigui obligada a presentar-la per aquesta via, de conformitat amb l'article 14 de la Llei 39/2015.

2.La presentació de la sol·licitud implica que la persona interessada accepta les prescripcions establertes en aquesta Ordre de bases i convocatòria, i que accepta la subvenció que se li pugui concedir.

3. Durant les fases d'instrucció, esmena i millora, i de comprovació posterior del procediment, tant els escrits d'al·legacions o recursos administratius com els documents i les justificacions que siguin preceptius s'han de fer o aportar exclusivament a través de la pàgina web del Govern de les Illes Balears http://habitatge.caib.es.

Article 20

Termini de presentació

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el BOIB i finalitza l'1 de setembre de 2023, o fins que s'exhaureixi, en aquest període, la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans de finalitzar el termini de presentació, se suspendrà la concessió de noves ajudes mitjançant la publicació en el BOIB de la resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge corresponent.

Article 21

Documentació necessària per a la sol·licitud

La documentació que s'ha d'aportar és la següent:

 1. . L'annex 1: sol·licitud, emplenada degudament.
 2. . El llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació (activitat 5A) ha de contenir, de manera detallada, els aspectes relacionats en l'annex informatiu LE, signat per un tècnic o tècnica competent, en format PDF.
 3. . L'informe d'avaluació de l'edifici (conforme al model https://iee.mitma.gob.es/), en cas que no es disposi d'aquest i es vulgui incrementar l'ajuda en un 50 %, en la part corresponent a l'ajuda al llibre de l'edifici (activitat 5A).
 4. . El projecte tècnic de rehabilitació integral de l'edifici (activitat 5B), amb el contingut mínim establert en l'apartat b) de l'article 2 d'aquesta Ordre, signat per un tècnic o tècnica competent, en format PDF.
 5. . El certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en l'estat inicial, amb el contingut especificat en el Reial decret 390/2021, d'1 de juny, signat per un tècnic o tècnica competent i registrat en el registre de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/1542609. Per a aquelles actuacions en curs que no hagin registrat el certificat d'eficiència energètica en l'estat inicial, per a certificats emesos i registrats amb versions de programa descatalogades o obsoletes, o qualsevol altre cas justificat degudament, s'accepten certificats registrats amb data posterior, que facin referència a l'edifici en l'estat previ a les obres.
 6. . Si escau, la còpia de l'acta o el certificat del secretari o secretària o de l'administrador o administradora amb l'acord de la comunitat o de les comunitats de propietaris agrupades degudament, o de l'assemblea de la cooperativa, pel qual s'aprova la realització del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació o del projecte tècnic de rehabilitació integral de l'edifici, segons correspongui, objecte de les ajudes (model annex 3).
 7. . Si escau, la còpia de l'acta o el certificat del secretari o secretària o administrador o administradora, on consti el nomenament de la persona representant autoritzada per sol·licitar la subvenció.
 8. L'avaluació favorable d'adequació o, si escau, la declaració responsable del compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient», de conformitat amb el que estableix l'apartat 6 de l'article 2 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. S'inclou la declaració responsable en el model de sol·licitud (annex 1).
 9. . La declaració de veracitat de les dades bancàries (annex 2).
 10.  Les factures i els justificants de pagament de les actuacions subvencionades (no s'admeten pagaments en efectiu).
 11. . La declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI). S'inclou la declaració responsable en el model de sol·licitud (annex 1).
 12.  L'annex IV.C de l'Ordre HPF 1030/2021, sobre compromís de compliment de principis transversals emplenat degudament (model annex 4).

Article 22

Esmena de la sol·licitud

Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableix la normativa o hi manca documentació, la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura ha de requerir les persones interessades perquè, en el termini de deu dies, esmenin el defecte o aportin els documents preceptius, i els ha d'advertir que, en cas que no ho facin, s'ha d'entendre que desisteixen de la sol·licitud, després d'haver dictat i notificat la resolució corresponent, d'acord amb els articles 21.1 i 68.1 de la Llei 39/2015.

Els requeriments d'esmena i la resta de comunicacions i notificacions dels actes de tràmit que l'òrgan gestor faci a les persones sol·licitants han de ser objecte de publicació a la pàgina web de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura (http://habitatge.caib.es). Els requeriments també es poden fer telemàticament en l'adreça electrònica facilitada per la persona sol·licitant o per qualsevol altre mitjà de comunicació disponible, i s'admet com a documentació acreditativa la declaració responsable de la persona sol·licitant que formuli sota la seva responsabilitat.

 

​​​​​​​Article 23

Protecció de dades

La sol·licitud d'aquesta ajuda implica que la persona interessada autoritza l'Administració de la Comunitat Autònoma per tractar les dades de caràcter personal per gestionar les ajudes, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i les normes que la despleguen.

Article 24

Instrucció del procediment

1. La Direcció General d'Habitatge i Arquitectura és l'òrgan instructor del procediment de concessió de les ajudes que preveu aquesta Ordre.

2. Correspon a la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura dur a terme d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució. A aquest efecte, sens perjudici del que, quant a la instrucció del procediment, disposa l'article 24 de la Llei 38/2003 i l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions, pot:

a) Requerir a la persona interessada que aporti la documentació necessària que permeti acreditar el compliment dels requisits.

b) Dur a terme les verificacions i els controls que siguin necessaris.

 

Article 25

Propostes de resolució de concessió

1. La directora general d'Habitatge i Arquitectura pot formular successives propostes de resolució de concessió o denegació de les ajudes per elaborar el llibre de l'edifici existent per rehabilitar i redactar projectes de rehabilitació finançades amb fons de l'Administració General de l'Estat.

Aquestes propostes de resolució, respectivament, han d'incloure:

— La identificació de tots els sol·licitants als quals s'hagi concedit o, si escau, s'hagi denegat l'ajuda.

— L'import de l'ajuda concedida.

— Les partides pressupostàries i l'anualitat a la qual s'ha d'imputar la despesa.

— Les condicions a què se subjecta l'eficàcia de la concessió de l'ajuda.

— La resta d'obligacions de què respongui la persona beneficiària.

— El reconeixement de l'obligació amb la proposta de pagament, que ha d'incloure la relació de les persones beneficiàries de l'ajuda i l'import reconegut, si escau.

2. En tots dos casos, les propostes de resolució de concessió de les ajudes per elaborar el llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació s'han d'elevar al conseller de Mobilitat i Habitatge perquè dicti la resolució corresponent, i prescindir del tràmit d'audiència, d'acord amb l'article 24.4 de la Llei 38/2003, sens perjudici de la possibilitat que tenen les persones interessades per al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimin pertinents en el recurs que es pugui interposar contra la resolució.

Article 26

Resolució

1. El conseller de Mobilitat i Habitatge ha de dictar les resolucions de concessió o de denegació de les ajudes, individuals o per blocs d'expedients, a mesura que l'òrgan instructor formuli les propostes corresponents. Aquestes resolucions, a més, poden reconèixer l'obligació i proposar el pagament d'uns beneficiaris determinats inclosos en la concessió esmentada.

2. S'han de concedir totes les ajudes respecte de les quals no s'hagi detectat cap obstacle que n'impedeixi de forma definitiva el pagament. S'ha de denegar motivadament l'ajuda en cas de detectar-se l'incompliment dels requisits per ser-ne beneficiari conforme a la convocatòria publicada.

3. La resolució de concessió de les subvencions ha de contenir les dades següents :

— La identificació de tots els sol·licitants als quals s'ha concedit l'ajuda.

— L'import de l'ajuda.

— Les partides pressupostàries i l'anualitat a què s'ha d'imputar la despesa.

— Les condicions a què se subjecta l'eficàcia de la concessió de l'ajuda.

— La resta d'obligacions de què respongui la persona beneficiària.

— El reconeixement de l'obligació amb la proposta de pagament, que ha d'incloure la relació de les persones beneficiàries de l'ajuda i l'import reconegut.

 

Article 27

Termini per resoldre i publicació

1. El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions de concessió de les ajudes és de tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud que inclogui la documentació completa.

El venciment d'aquest termini sense que s'hagi publicat la resolució expressa legitima la persona interessada per entendre-la desestimada per silenci administratiu.

2. La resolució que correspongui s'ha de comunicar a les persones interessades mitjançant la publicació a la pàgina web de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura http://habitatge.caib.es.

3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. També pot interposar-se directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Capítol III Gestió, avaluació i control de les ajudes

Article 28

Justificació i pagament

1. La justificació de la subvenció de l'activitat 5A (Llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació) es fa amb la sol·licitud de subvenció juntament amb tota la documentació correcta i completa que s'estableix en l'apartat a) de l'article 2 i en l'article 21 d'aquesta Ordre.

2. La justificació de la subvenció de l'activitat 5B (Projectes tècnics de rehabilitació) es fa amb la sol·licitud de subvenció juntament amb tota la documentació correcta i completa que s'estableix en l'apartat b) de l'article 2 i en l'article 21 d'aquesta Ordre.

3. Comprovada la presentació de la documentació d'acord amb els apartats anteriors, l'òrgan competent ha d'ordenar el pagament de la subvenció, amb referència expressa a la procedència dels fons, amb esment al Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

4. No s'han d'abonar bestretes a aquest programa d'ajudes

Article 29

Mesures de comprovació i control

1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pot adoptar en qualsevol moment les mesures de comprovació i control que consideri oportunes sobre l'activitat subvencionable, perquè la persona interessada o l'entitat col·laboradora compleixi el que estableix el Text refós de la Llei de subvencions i aquesta Ordre.

2. Els beneficiaris estan obligats a presentar la documentació i la informació que a aquest efecte els requereixi l'òrgan competent, en el termini de deu dies hàbils des de la notificació del requeriment.

Article 30

Revocació i reintegrament

L'incompliment de les obligacions que estableix aquesta Ordre, l'article 37 de la Llei 38/2003 i l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005 dona lloc a la revocació de l'ajuda i al reintegrament de les quanties percebudes indegudament pels beneficiaris.

Article 31

Règim d'infraccions i sancions

Les accions i les omissions que constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions estan tipificades en els articles 56, 57 i 58 de la Llei 38/2003 i en els articles 51, 52 i 53 del Decret legislatiu 2/2005.

 

​​​​​​​Article 32

Publicitat

1. Els destinataris de les ajudes estan subjectes a les obligacions d'informació, comunicació i publicitat que estableix l'article 34 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i la normativa europea i nacional que el desplegui, que correspongui al programa objecte d'aquesta Ordre, així com les que s'estableixin en la resolució de la transferència de crèdit i acords de les comissions bilaterals que, si escau, se subscriguin.

2. Qualsevol referència en qualsevol mitjà de difusió a l'actuació objecte de les ajudes ha de complir els requisits que figuren en el manual d'imatge del programa, que estarà disponible en la web del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (http://www.mitma.es), així com l'establert en mesures de publicitat en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. A més, s'ha de complir el que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, respecte de les obligacions de publicitat de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria.

Article 33

Informació als sol·licitants

D'acord amb el que preveu l'article 22.2.d) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i l'article 8 de l'Ordre HFP/1030/2021, s'informa els sol·licitants de l'ajuda del següent:

a) Per ser programes d'ajudes desenvolupades en el marc del Mecanisme de Transformació i Resiliència s'inclou l'obligació del registre de les dades dels beneficiaris a la Base de dades dels beneficiaris de les ajudes, contractistes i subcontractistes, prevista en l'article 8 de l'Ordre HFP/1030/2021, així com la subjecció als controls duits a terme pels organismes europeus: Comissió Europea, Oficina de Lluita contra el Frau, Tribunal de Comptes Europeu i Fiscalia Europea.

b) La possibilitat d'accés, de l'Administració i dels òrgans que preveu l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, a la informació continguda en el Registre de titularitats reals, creat per l'Ordre JUS/319/2018, de 21 de març, per la qual s'aprova el nou model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a publicar-los, o l'accés a altres bases de dades de l'Administració que puguin subministrar aquestes dades sobre els titulars reals.

c) La cessió d'informació entre aquests sistemes i el Sistema de Fons Europeus, segons les previsions contingudes en la normativa europea i nacional aplicable. La lletra e) de l'apartat 2 de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021,i l'article 129 del Reglament financer (Reglament [UE, Euratom] 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018) estableix la condició que la percepció de fons del Pla de Recuperació i Resiliència estigui condicionada al fet que els beneficiaris es comprometin per escrit a concedir els drets i els accessos necessaris per garantir que la Comissió, l'OLAF, el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals competents, exerceixin les seves competències.

 

Article 34

Lluita contra el frau

Qualsevol persona que estigui assabentada de fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat amb relació a operacions o projectes finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea en el marc d'aquesta convocatòria pot comunicar aquests fets al Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Estat, per mitjans electrònics a través del canal habilitat a aquest efecte per aquest Servei a l'adreça web http://igaepre.central.sepg.minhac.age/llocs/igae/seSE/Paginas/Denan.aspx, i en els termes establerts en la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del Servei.

A aquesta convocatòria també li és aplicable el Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation EU) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, (signat electrònicament: 15 de setembre de 2022)

El conseller de Mobilitat i Habitatge Josep Marí i Ribas

Documents adjunts