Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

Núm. 550942
Proposta de Resolució que esdevé Resolució de 13 de setembre de 2022 per obrir un nou termini d’inscripcions al certamen de Disseny de Producte, convocat pel Programa Cultural Art Jove per a l’any 2022 (BOIB nº35 de 10 de març de 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut per la qual s'aprova la convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l'any 2022 i se n'estableixen les bases generals i específiques es va publicar al BOIB número 35 de10 de març de 2022. El termini d'inscripció i de presentació de la documentació va començar l'11 de març i finalitzà a les 24 h del 30 d'abril de 2022. El període d'inscripció va ser, doncs de 50 dies naturals.

2. Un cop finalitzat el període d'inscripció per a totes les modalitats convocades es detecta que totes gaudeixen de participació suficient. Al certamen de Disseny de Producte on només n'hi han 4 persones inscrites, la participació és escassa.

3. El punt 10.6 de l'apartat 10. «Altres determinacions» de l'Annex 1 de La Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut per la qual s'aprova la convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l'any 2022 i se n'estableixen les bases generals i específiques es va publicar al BOIB número 35 de 10 de març de 2022, indica que, un cop finalitzat el termini d'inscripció, s'ha de considerar que la participació en un certamen o modalitat no és suficient si és inferior a tres inscripcions. En el cas que la participació sigui insuficient o, simplement, escassa (inferior a cinc inscripcions), i abans de declarar el certamen o modalitat desert, el director de l'IBJOVE, a proposta de la coordinadora del programa cultural Art Jove, pot obrir un nou termini d'inscripció, sempre amb la publicació prèvia en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i conservant les sol·licituds ja presentades. Aquest nou termini no ha de perjudicar en cap cas els participants presentats en el termini establert inicialment, atès que han de disposar d'un temps addicional per millorar les seves propostes i aprofundir-hi o per presentar-ne una de nova, si ho consideren adient. En qualsevol cas, si un cop finalitzat el nou termini d'inscripció la participació és inferior a tres inscripcions, el certamen o modalitat s'ha de declarar desert automàticament.

Fonaments de dret

1. En el punt 10.4 de l'annex 1 de la Resolució que aprova la convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l'any 2022, s'hi estableix que, «El director de l'Institut Balear de la Joventut pot introduir les modificacions que consideri convenients en el desenvolupament dels certàmens perquè funcionin correctament i ha de resoldre totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases. Així mateix, pot anul·lar o     incorporar fases de selecció prèvies quan el nombre de participants ho     aconselli i que pot obrir un nou termini d'inscripció per a tots aquells certàmens o modalitats en què no hi hagi una participació suficient, abans de declarar-los deserts».

2. El Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l'Institut Balear de la Joventut (BOIB núm. 51 ext., de 6 d'abril) estableix a l'article 2.1 que l'objecte de l'IB-Jove és coordinar i executar la política autonòmica en matèria de joventut i lleure i a l'article 2.2 d se li atribueixen competències per dur a terme la realització d'activitats de promoció cultural de la joventut i de promoció i divulgació de l'obra de joves artistes i creadors de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en el conjunt de la comunitat autònoma, i de projecció dels seus treballs més enllà del territori de les Illes Balears.

3. L'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix que L'Institut Balear de la Joventut pot ampliar el termini d'inscripció i presentació de la documentació o també pot obrir un nou termini, un cop finalitzat el termini que es preveu en el punt anterior d‘aquestes bases, amb motiu de millorar una baixa participació o per altres causes justificades que es considerin oportunes, sempre amb la publicació prèvia en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i conservant les sol·licituds ja presentades. En aquests casos, no es perjudicaran les persones que s'han presentat com a participants en el termini establert inicialment, atès que disposen d'un temps addicional per fer modificacions, canvis o millores en les propostes ja presentades o, fins i tot, per substituir la proposta presentada per una de nova, si ho consideren adient.

4. A l'article 45, punt 1.b) estableix com a mitjà de notificació de l'ampliació del termini a les persones interessades, la Publicació d'aquesta Resolució al BOIB, atès que es tracta d'un acte integrant d'un procés selectiu o de concurrència competitiva.

 

Proposta de resolució

Per tot això, propòs al director de l'Institut Balear de la Joventut que dicti una resolució en els termes següents:

1. Obrir un nou termini d'inscripció des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució fins al 6 de novembre de 2022 al certamen de Disseny de Producte, convocat pel Programa Cultural Art Jove per a l'any 2022.

2. Aquest nou termini també estarà obert per als participants ja inscrits al cer-tamen de Disseny de Producte, que podran millorar i aprofundir en les seves propostes, o presentar-ne una de nova, si ho consideren adient.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut Balear de la Joventut en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 13 de septiembre de 2022

La coordinadora de l'Àrea del Programa Cultural Art Jove Natàlia Rabassa Ladrón

Conforme amb la proposta. En dict resolució. El director de l'IBJOVE Sebastià Lliteres Lliteres