Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 550226
Nomenament de funcionària de carrera de l’escala d’Administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C1 de la categoria Oficial de policia local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En relació a la convocatòria per a la la provisió, com a personal funcionari de carrera, set places corresponents a l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C1 de la categoria oficial de policia local, pel sistema de promoció interna, per resolució d'aquesta Batlia núm. 2022004125 de dia 27 de setembre de 2022 s'ha acordat el següent:

PRIMER.- Nomenar FUNCIONARIA DE CARRERA de l'escala d'Administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C1 de la categoria Oficial de Policia local a la següent persona:

Noms i Cognoms

NIF

1

Marta Jiménez Sillero

XX0954XX

SEGON.- Un cop publicat el nomenament, per adquirir la condició de funcionària de carrera s'ha d'efectuar el jurament o la promesa d'acatar la Constitució, l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'ordenament vigent, i prendre possessió en el termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Abans de prendre possessió del lloc adjudicat, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que fa cap activitat en el sector públic de les que es comprenen a l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Si duu a terme cap activitat privada, incloses les de caràcter professional, o qualque activitat en el sector públic susceptible de compatibilitat, ho ha de declarar en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la presa de possessió del lloc de treball.

TERCER.- Notificar el present acord a la aspirant nomenada funcionària de carrera a la part dispositiva primera del present acord.

QUART.- Publicar el present Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i a la seva pàgina web.

Contra aquesta Resolució podran els interessats interposar recurs potestatiu de reposició davant aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També podran interposar alternativament recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu amb seu a Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que estableixen els articles 30, 112.3 i 114.1 c) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En cas d'optar per la interposició del recurs de reposició no es podrà interposar un recurs contenciós-administratiu fins que s'hagi notificat la resolució expressa del recurs de reposició o hagi transcorregut un mes des de la seva interposició sense haver rebut la notificació, data en que es podrà entrendre desestimat per silenci administratiu.

Tot això sense perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin oportú.

 

Llucmajor, 27 de setembre de 2022

El batle

Eric Jareño Cifuentes