Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 542031
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del certificat de l’Acord del Ple de l'Ajuntament des Castell i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07002422012003)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 28 de juliol de 2022, el Ple de l'Ajuntament des Castell va aprovar la modificació de l'article 30 del Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament des Castell de la qual cosa es va aixecar la corresponent acta de sessió.

2. El 3 d'agost del 2022, Pilar Campano Martin, en representació de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu, va sol·licitar el registre, el dipòsit i la publicació de l'acta esmentada.

Fonaments de dret

1. L'article 90.3 del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

2. El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

3. L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Inscriure i dipositar el certificat de l'acord del Ple de l'Ajuntament des Castell , en la qual s'acorda la modificació del article 30 del Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament des Castell, en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears.

2. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.

3. Fer constar que la versió catalana del text és l'original signada pels membres de la Comissió Negociadora i que la versió castellana és la seva traducció.

4. Publicar el Conveni en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 13 de setembre de 2022

La directora general de Treball i Salut Laboral Per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball (BOIB 97/2019) Virginia Abraham Orte

 

MIGUEL ÁNGEL CARDONA DOYLE, SECRETARI INTERÍ DE L'AJUNTAMENT DES CASTELL (ILLES BALEARS-MENORCA).

CERTIFIC: Que El Ple del Ajuntament des Castell amb data 28/07/2022, adoptà el següent acord:

5. MODIFICACIÓ CONVENI PERSONAL LABORAL AJUNTAMENT DES CASTELL

Per part de la Sra. Alcaldessa es cedeix la paraula al secretari interí qui dona compte del contingut del dictamen de la corresponent Comissió, el contingut del qual es transcriu a continuació

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIO-ECONÒMICA I DE SERVEIS GENERALS REUNIDA EN DATA 20/07/2022 RELATIVA A LA PROPOSTA DE PROPOSTA MODIFICACIÓ CONVENI PERSONAL LABORAL

Per part de el/la President/a es dona compte de la proposta relativa en qüestió que, a la seva part dispositiva assenyala,

2. PROPOSTA MODIFICACIÓ CONVENI PERSONAL LABORAL

Per part del Sr. President es cedeix la paraula a la regidora Sra. Til Pons qui exposa el contingut d'aquest punt inclòs dins de l'ordre del dia, la proposta del qual es transcriu a continuació

"Assumpte: modificació del Conveni de personal laboral de l'Ajuntament des Castell

Atès el Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball on s'ha fixat com durada màxima dels contractes temporals un període de 6 meses podent-se ampliar fins un any si així es preveu en el conveni col·lectiu d'àmbit sectorial

Vist que només es poden celebrar contractes de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció o per substitució de persona treballadora desapareixent els anteriors contractes de treball nomenats per obra i servei.

Donat que al Conveni de personal laboral de l'Ajuntament des Castell no s'especifica cap durada màxima de contracte temporal.

Atès que s'ha informat a la Mesa Negociadora General de l'Ajuntament des Castell amb data 17/06/2022 la intenció d'adaptar el Conveni de personal laboral de l'Ajuntament des Castell al Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.

Es proposa:

PRIMER: Afegir a l'article 30 del Conveni de personal laboral de l'Ajuntament des Castell i així adaptar-ho al que estableix el Real Decret-llei 32/2021:

Article 30. Forma de contracte i duració

....

4. El contracte de treball de duració determinada només es podrà celebrar-se per circumstàncies de la producció o per substitució de persona treballadora.

Perquè s'entenga que concorre causa justificada de temporalitat serà necessari que s'especifiquin amb precisió en el contracte la causa habilitant de la contractació temporal, las circumstàncies concretes que la justifiquen i la seva connexió amb la durada prevista.

S'entendrà per circumstàncies de la producció a l'increment ocasional e imprevisible de l'activitat i les oscil·lacions, que encara es tracti de l'activitat normal de l'empresa, generen un desajuste temporal entre l'ocupació estable disponible i el que es requereix, sempre que no responguin als supòsits inclosos en l'article 16.1 del Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre.

Entre les oscil·lacions a què es refereixen el paràgraf anterior s'entendran incloses aquelles derivades de les vacances anuals.

Quan el contracte de duració determinada obeeixi a aquestes circumstàncies de la producció, la seva durada no podrà ser superior a sis meses, prorrogable a un any.

En cas de què el contracte s'hagués concertat per una durada inferior a la màxima legal o convencionalment establerta, podrà prorrogar-se, mitjançant acord de les partes, per una única vegada, sense que la duració total del contracte pugui excedir d'aquesta durada màxima.»

Seguidament, informa que sense variació respecte de la finalitat de la modificació, la proposta que s'ha de sotmetre a votació és la indicada a l'informe del secretari que consta a l'expedient i que es transcriu seguidament.

Intervé finalment el regidor Sr. Conde Camarós demanant si hi ha acord amb els sindicats envers aquesta proposta de modificació, responent-li la regidora Sra. Til Pons que sí.

"Assumpte: modificació del Conveni de personal laboral de l'Ajuntament des Castell

Atès el Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball on s'ha fixat com durada màxima dels contractes temporals un període de 6 meses podent-se ampliar fins un any si així es preveu en el conveni col·lectiu d'àmbit sectorial.

Vist que només es poden celebrar contractes de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció o per substitució de persona treballadora desapareixent els anteriors contractes de treball nomenats per obra i servei.

Donat que al Conveni de personal laboral de l'Ajuntament des Castell no s'especifica cap durada màxima de contracte temporal.

Atès que s'ha informat a la Mesa Negociadora General de l'Ajuntament des Castell amb data 17/06/2022 la intenció d'adaptar el Conveni de personal laboral de l'Ajuntament des Castell al Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.

Es proposa:

PRIMER: Modificar el contingut de l'article 30 del vigent Conveni de personal laboral de l'Ajuntament des Castell, per raó de la seva adaptació al contigut de l'article Primer apartat Tres del Reial Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en el treball i la transformació del mercat de treball, «Modificació del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat per RDL 2/2015, de 23 d'octubre», que disposarà de la següent redacció.

«Article 30. Forma de contracte i duració

4. El contracte de treball de duració determinada només podrà celebrar-se per circumstàncies de la producció o per substitució de persona treballadora.

Perquè s'entengui que concorre causa justificada de temporalitat serà necessari que s'especifiquin amb precisió en el contracte la causa habilitant de la contractació temporal, las circumstàncies concretes que la justifiquen i la seva connexió amb la durada prevista.

S'entendrà per circumstàncies de la producció l'increment ocasional i imprevisible de l'activitat i les oscil·lacions, que encara que es tracti de l'activitat normal de l'empresa, generen un desajust temporal entre l'ocupació estable disponible i el que es requereix, sempre que no responguin als supòsits inclosos en l'article 16.1 del Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre.

Entre les oscil·lacions a què es refereixen el paràgraf anterior s'entendran incloses aquelles derivades de les vacances anuals.

Quan el contracte de duració determinada obeeixi a aquestes circumstàncies de la producció, la seva durada no podrà ser superior a sis mesos, prorrogable a un any. En cas de què el contracte s'hagués concertat per una durada inferior a la màxima legal o convencionalment establerta, podrà prorrogar-se, mitjançant acord de les partes, per una única vegada, sense que la duració total del contracte pugui excedir d'aquesta durada màxima.»

SEGON. Notificar el present acord als representants dels treballadors, així com a l'autoritat laboral competent".

Sotmesa la proposta a votació, la mateixa és dictaminada amb els vots a favor dels membres de l'equip de govern (PSOE (2) i SOM (2)) i les abstencions dels representats del grup municipal del Partit Popular (2) i del grup mixt (1).

Que signo, a Es Castell en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.

Obert el corresponent torn d'intervencions es produeix la de la regidora Sra. Til Pons, el contingut de la qual es pot consultar en el següent enllaç, juntament amb la del regidor Sr. Conde Camarós

Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta, la qual resulta aprovada per unanimitat de tots els membres presents.

I perquè així consti, estenc el present certificat de conformitat amb el disposat a l'article 204 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i amb els efectes assenyalats al seu article 206, per ordre i amb el vist i plau de la senyora Alcaldessa, as Castell, en la data de la signatura electrònica que consta al final d'aquest document