Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 524394
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica del Consell de Mallorca i dels organismes que en depenen

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 9 de juny de 2022, va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'Administració electrònica del Consell de Mallorca i dels organismes que en depenen.

L'expedient es va sotmetre a informació pública, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 81 de dia 23 de juny de 2022, i en el tauler d'edictes des de dia 22 de juny fins a dia 2 d'agost de 2022 perquè totes les persones que hi estiguessin interessades el poguessin examinar i formular-hi les reclamacions i els suggeriments pertinents.

Durant aquest termini no s'hi va presentar cap, per la qual cosa i, d'acord amb el que va acordar el Ple, l'acord va esdevenir definitiu i es va ordenar que se'n publicàs íntegrament el text en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que s'incorpora com a annex.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de publicar aquest acord. Tot això, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l'anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

 

ANNEX

Disposició addicional primera. Obligatorietat d'usar mitjans electrònics en els processos selectius per accedir a l'ocupació pública en l'àmbit de l'Administració insular

1. Les persones que participen en els processos selectius convocats per les entitats incloses a l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança han de presentar les sol·licituds i la documentació i, en el seu cas, la subsanació, procediments d'impugnació de les actuacions d'aquests processos selectius, així com qualsevol altre actuació relacionada amb el procediment, per mitjans electrònics.

En el supòsit de personal temporal, aquesta obligació serà exigible tant quan la selecció s'efectuï a través de convocatòries específiques com quan es realitzi mitjançant la constitució i gestió de llistes d'espera, borses de treball, o mitjançant qualsevol altre procediment previst en l'ordenament vigent.

2. El deure de relacionar-se amb l'Administració insular per mitjans telemàtics comprendrà l'obligació de rebre notificacions electròniques en el cas d'aquells actes o incidències que requereixin una comunicació personal.

3. En cada una de les convocatòries de processos selectius s'indicaran els mitjans telemàtics per a la presentació i tramitació de les sol·licituds i d'identificació i firma admesos.

La no presentació de la sol·licitud en temps i forma suposarà l'exclusió de l'aspirant.

Així mateix, en les convocatòries esmentades es farà referència expressa a la possibilitat d'ampliació de terminis no vençuts com a conseqüència d'incidències tècniques que hagin impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o de l'aplicació que correspongui, segons el disposat a l'article 32.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

5. Per causes excepcionals degudament motivades, les convocatòries podran habilitar, en relació amb el respectiu procés selectiu, la utilització de mitjans no electrònics per a tothom o per a part dels tràmits i actuacions.

 

D'igual manera, l'òrgan convocant, quan es presentin circumstàncies sobrevingudes de caràcter tècnic o de qualsevol altra naturalesa, podrà autoritzar motivadament l'ús de mitjans no electrònics per a la relació de les persones aspirants amb l'Administració, en aquells tràmits en els quals pugui resultar necessari, havent d'incloure's una referència a aquesta possibilitat en les convocatòries corresponents.​​​​​​​

​​​​​​​

Palma, en la data de la signatura electrònica (16 de setembre de 2022)

El conseller executiu de Presidència Javier de Juan Martín