Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 523542
Aprovació definitiva modificació Ordenança IBI

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de l'Ajuntament de SANTA MARGALIDA pel qual s'aprova definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (BOIB núm. 180 de dia 30-12-2003 i BOIB núm. 176 de 21-12-2013)

El Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juliol de 2022 va acordar l'aprovació definitiva, amb resolució expressa de les reclamacions presentades, de la modificació l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (BOIB núm. 180 de dia 30-12-2003 i BOIB núm. 176 de 21-12-2013).

En compliment de l'article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; es publica a continuació el text íntegre del mencionat acord, que és el següent:

«Primer. Es modifica l'article 1 « Disposicions Generals» que passarà a tenir la següent redacció:

Article 1 «Disposicions generals»

De conformitat amb el que preveu l'article 59.1 en relació amb l'article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i normes complementàries, s'estableix l'impost de béns immobles coma tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles, regulat pels articles 60 i ss del TRLRHL.

Segon. Es modifica l'apartat dos de l'Article 2 « Fet Imposable», que passarà a tenir la següent redacció:

Article 2 « Fet Imposable»

2. La realització del fet imposable que correspon de entre els definits a l'apartat anterior per l'ordre en ell establert, determinarà la no subjecció de l'immoble urbà o rústic a les restants modalitats en el mateix previstes. Els immobles de característiques especials s'aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l'immoble no exhaureixen la seva extensió superficial, supòsit en el que també es realitzarà el fet imposable pel dret de propietat sobre la part de l'immoble no afectada per una concessió.

Tercer: Es modifica l'article 5 « Subjectes Passius», que passarà a tenir la següent redacció:

Article 5: « Subjectes Passius»

Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35,4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, que ostentin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d'aquest impost.

En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix bé immoble de característiques especials, serà substitut del contribuent aquell que hagi de satisfer el cànon més gran.

El disposat en l'apartat anterior, serà d'aplicació sense perjudici de la facultat del subjecte passiu de repercutir la càrrega tributaria suportada conforme a les normes del dret comú, L'ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l'impost en els què, no reunint la condició de subjectes passius del mateix facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials.

Així mateix, el substitut del contribuent podrà repercutir sobre els demés concessionaris la part de la quota líquida que els correspongui en proporció als cànons que hagin de satisfer cada un d'ells.

Quart. Es modifica l'article 6 « Responsables», que passarà a tenir la següent redacció:

Article 6 «Responsables»

En el supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixin el fet imposable d'aquest impost, els béns immobles objecte dels dits drets, quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en els termes prevists a l'article 41 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

Responen solidàriament de la quota d'aquest impost i en proporció a les seves respectives participacions, els copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, general Tributaria, si figuren inscrits com a tals en el cadastre immobiliari. De no figurar inscrits, la responsabilitat s'exigirà per parts iguals en tot cas.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concurs, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei 58/2003.

Cinquè: Es modifica l'apartat cinquè de l'article 15 « Bonificacions» i es regularà una nova bonificació apartat sisè, que passarà a tenir la següent redacció:

Article 15» Bonificacions»

Apartat 5:

Podran gaudir d'una bonificació del 50 % de la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les bonificacions dels apartats anteriors d'aquest article, els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa.

Aquesta bonificació només serà d'aplicable en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral de l'exercici corrent no superi els 75.000 €.

Aquesta Bonificació que s'atorgarà per termini anual, es concedirà a petició de l'interessat, la qual l'haurà d'efectuar abans del 31 de març de l'any pel qual es sol·licita la bonificació, acreditant el compliment de les condicions per el seu gaudi i s'haurà d'aportar:

- Escrit de sol·licitud identificant l'immoble mitjançant fotocòpia de l'ultim rebut de l'impost sobre béns immobles.

- Certificat família nombrosa

- Certificat de residència

- Qualsevol altre document que pugui ser-li requerit per l'Administració municipal a fi de comprovar el compliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació.

La concessió de la bonificació s'acordarà per resolució del Batle.

Apartat 6:

Gaudiran del percentatge de bonificació que a continuació s'indica de la quota integra de l'impost sobre béns immobles, els béns immobles unifamiliar i/o plurifamiliars, en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, durant els tres períodes següent a la data de legalització de la instal·lació per part de l'òrgan competent i/o certificat final d'obra o instal·lació:

Habitatges unifamiliars:

1 <= P < 2 kW = 10 %

2 <= P < 3 kW = 20 %

3 <= P < 4 kW = 30 %

4 <= P < 5 kW = 40 %

P>= 5 kW = 50 %

Habitatges plurifamiliars:

0 < P <= 1 kW = 15 %

1 < P <= 2 kW = 30 %

2 < P < 3 kW = 40 %

P >= 3 kW = 50 %

L'aplicació d'aquest bonificació estarà condicionada a que:

- La instal·lació solar no sigui obligatòria per normativa.

- Que l'habitatge no estigui fora d'ordenació o situat en zones urbanes no legalitzades

- Que els panells i altres equips associats disposin del corresponent marcat CE.

- Que s'hagi sol·licitat la corresponent comunicació prèvia o la llicència d'obres.

- Que es disposi de la legalització de la instal·lació per part de l`òrgan competent i/o certificat  final d'obra o instal·lació.

- Pel cas d'habitatges unifamiliars de sistemes d'aprofitament tèrmic s'estableix un mínim de potencia a instal·lar de 3kw.

- Pel cas d'habitatges plurifamiliars de sistemes d'aprofitament tèrmic s'estableix un mínim de potencia a instal·lar de 2Kw.

La bonificació haurà de ser sol·licitada per l'interessat/a en el termini de tres mesos posteriors a la data de legalització de instal·lació i/o certificat final d'obra o instal·lació. Aportant junt a la sol·licitud:

- Document d'admissió del comunicat d'obres per l'Ajuntament

- La factura de la instal·ladora executada signada i segellada per l'empresa instal·ladora

- En el cas d'instal·lacions col·lectives en edificis amb divisió horitzontal, còpia d'acta de la comunitat de propietaris que inclogui:

  • L'acord de participació i repartiment dels costos de la instal·lació
  • El consentiment exprés signat per tal que un tercer presenti una sol·licitud única de bonificació en nom de tots els participants, actuant com a representant, si escau.

- En cas que l'immoble es trobi arrendat, la sol·licitud serà presentada necessàriament per l'arrendatari/ària i del titular cadastral, assumint ambdues parts les condicions i requisits necessaris per a l'aplicació d'aquesta bonificació, assumint la veracitat de la documentació i informació aportada.

- Legalització de les instal·lacions per l'òrgan competent i/o certificat final d'obres o instal·lació, on s'especifiqui les característiques tècniques de la instal·lació per l'aprofitament d'energia.

- Acreditació de que els panells i altres equips associats disposin del corresponent marcat CE, si escau.

Els subjectes passius hauran de presentar sol·licitud per a l'atorgament de bonificació abans del final del període voluntari de pagament i aquesta tindrà efectes per l'exercici en curs i els dos següents. En el cas que es presentés una vegada finalitzat el període voluntari de pagament aquest tindrà efectes pels tres exercicis posteriors a la presentació.

Sisè: Es modifica l'apartat vuitè de l'article 17 « Gestió de l'impost», que passarà a tenir la següent redacció:

Article 17 « Gestió de l'impost»

Apartat 8: Les competències que en relació a L'impost sobre béns Immobles s'atribueixen als Ajuntaments a l'article 77 del TRLRHL, s'exerciran directament per l'Ajuntament o, a través dels convenis o altres fórmules de col·laboració què es celebrin amb qualsevol de les Administracions públiques, en els termes previstos en la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladores de les Bases de Règim Local amb aplicació supletòria al disposat a la llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions Públiques.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el 29 de juliol de 2022, entrarà en vigor en el moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia següent a la seva entrada en vigor, romanent en vigor fins que s'acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.”

Contra el present Acord, conforme a l'article 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació del present acord, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici de que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Santa Margalida, a data de signatura electrònica (24 d'agost de 2022)

El batle

Joan Monjo Estelrich