Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 520889
Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal que regula la taxa per drets d’examen en les convocatòries d’oferta pública i altres processos selectius del Consell Insular de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Publicat en el BOIB núm. 96, de 26-07-2022, en el Diari Menorca dia 26-07-2022 i en el tauler d'Edictes de la corporació de dia 26-07-2022 a dia 07-9-2022, l'anunci relatiu a l'acord adoptat pel Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de 18 de juliol de 2022, pel qual s'aprova inicialment l'ordenança fiscal que regula la taxa per drets d'examen en les convocatòries d'oferta pública i altres processos selectius del Consell Insular de Menorca, sense que dins el termini legal d'exposició al públic s'hagi presentant cap reclamació ni suggeriment al respecte, s'entén elevada a definitiva la seva aprovació, fent-se públic a continuació el seu text íntegre:

 

Ordenança fiscal que regula la taxa per drets d'examen en les convocatòries d'ofertes públiques d'ocupació i altres processos selectius del Consell Insular de Menorca

Article 1. Fonament legal

En virtut del que estableixen els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases de règim local, i els articles 20 a 27 i 132 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Insular de Menorca estableix la taxa per drets d'examen per participar en convocatòries de selecció de personal, la qual es regirà per la present ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa per drets d'examen l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la sol·licitud per a concórrer com a aspirant a proves selectives de les ofertes públiques d'ocupació i altres processos selectius convocats pel Consell Insular de Menorca.

Article 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques a què es refereixen els article 35 i 36 de les Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que s'inscriguin en les convocatòries d'oferta pública d'ocupació i altres processos selectius del Consell Insular de Menorca.

Article 4. Meritació

Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment en què l'interessat presenta la sol·licitud corresponent per participar en les proves selectives.

Article 5. Quota tributària

La quota tributària es determina per la quantitat fixa assenyalada en funció del grup en què es troben enquadrades les corresponents places dins la plantilla de personal funcionari o laboral, i en funció del procés selectiu, d'acord amb els imports que consten en el quadre següent:

Grup o equiparable

Convocatòria d'oferta pública d'ocupació

Altres processos selectius

A1

30,00 €

15,00 €

A2

30,00 €

15,00 €

B

30,00 €

15,00 €

C1

15,00 €

8,00 €

C2

15,00 €

8,00 €

AP

15,00 €

8,00 €

 

Article 6. Bonificacions i exempcions

1. El personal funcionari o laboral al servei del Consell Insular de Menorca que participi en les convocatòries de promoció interna tenen dret a una reducció del 50 % de la taxa.

2. Queden exemptes del pagament de la taxa les persones que es trobin en situació d'atur en el moment de presentar la sol·licitud S'ha d'acreditar aquesta circumstància amb un informe del SOIB o oficina corresponent de les comunitats autònomes.

3. Quedem exemptes del pagament de la taxa les persones que tenguin la condició de membre de família nombrosa o de família monoparental en el moment de presentar la sol·licitud. Cal acreditar aquesta circumstància amb el títol de famíia nombrosa o monoparental, segons correspongui.

Article 7. Normes de gestió

Aquesta taxa s'ha de retornar, a sol·licitud del subjecte passiu, quan l'activitat administrativa a la qual es refereix l'article 2 d'aquesta ordenança no es dugui a terme per causes no imputables a la persona interessada o perquè no hagi estat admesa en el procés selectiu.

Article 8. Autoliquidació i ingrés

Els subjectes passius ha de practicar l'autoliquidació i fer-ne l'ingrés en qualsevol entitat bancària col·laboradora en la recaptació abans de presentar la sol·licitud d'inscripció corresponent, i no se n'admetrà el pagament fora de tal termini.

La falta de pagament de la taxa en el termini assenyalat en el paràgraf anterior determinarà la inadmissió de l'aspirant a les proves selectives.

La sol·licitud d'inscripció s'ha d'acompanyar, en tot cas, del justificant de pagament de l'autoliquidació.

Disposició addicional primera

En tot el que no prevegi la present ordenança s'aplicaran les normes contingudes en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text refós de la Llei que regula les hisendes locals, i en la Llei general tributària.

Disposició final

Després de l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança, entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i continuarà vigent fins que no se n'acordi la modificació o derogació.

Contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Tot això sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que es consideri procedent en dret.

Tot l'anterior s'ajusta a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula de la jurisdicció contenciosa administrativa, i a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Finalment, escau d'indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

 

Maó, 14 de setembre de 2022

La secretària Per delegació de la presidenta (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-07-2019) Rosa Salord Olèo