Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Núm. 269726
Aprovat definitivament el Pressupost Municipal de l'Ajuntament per el 10 de maig de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

SUMARI

Vist que l'aprovació inicial del Pressupost de l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Deià publicat el dia 14 d'abril de 2022 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears no ha rebut al·legacions ni reclamacions, d'acord amb la certificació de la Secretaria municipal de dia 10 de maig de 2022.

Vist l'acord del Ple de dia 31 de març de 2022 pel qual s'estableix que, en el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar un nou acord.

 TEXT

Aprovat definitivament el Pressupost Municipal de l'Ajuntament per el 10 de maig de 2022 i comprensiu aquell del Pressupost General d'aquest Ajuntament, Bases d'Execució, plantilla de Personal funcionari i laboral, de conformitat amb l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es publica el resum d'aquest per capítols:

1. PRESSUPOST DE L'ENTITAT

1.1. INGRESSOS

Capítols

DENOMINACIÓ

Euros

1

Impostos directes

1.091.000,00

2

Impostos indirectes

60.000,00

3

Taxes i altres ingressos

599.450,18

4

Transferències corrents

408.550,00

5

Ingressos patrimonials

10.000,00

6

Alienació d'inversions reals

0,00

7

Transferències de capital

0,00

8

Actius financers

0,00

9

Passius financers

0,00

 

TOTAL INGRESSOS

2.169.000,18

1.2. DESPESES

Capítols

DENOMINACIÓ

Euros

1

Despeses de personal

941.322,57

2

Despeses en béns corrents i serveis

1.023.743,61

3

Despeses financeres

500,00

4

Transferències corrents

154.427,00

6

Inversions reals

49.007,00

7

Transferències de capital

0,00

8

Actius financers

0,00

9

Passius financers

0,00

 

TOTAL DESPESES

2.169.000,18

 

PLANTILLA PERSONAL

 

GRUP

PLACES

VACANTS

A) FUNCIONARIS DE CARRERA

 

 

 

1. HABILITACIO DE CARACTER GENERAL

 

 

 

1.1 Secretari - Interventor

A1

1

--

2. ESCALA D'ADMINISTRACIO GENERAL

 

 

 

SUBESCALA TÈCNICA

 

 

 

Tècnic Administració General

A1

1

1

Tècnic Biblioteca

C1

1

1

Dinamitzador juvenil (jornada parcial)

C1

1

1

SUBESCALA ADMINISTRATIVA

 

 

 

Administratiu

C1

2

--

Auxiliar Administratiu

C2

2

--

B) ESCALA ADMINISTRACIO ESPECIAL

 

 

 

SUBESCALA TÈCNICA

 

 

 

- Arquitecte

A1

1

--

SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS

 

 

 

- Policia Local  (coordinador)

C1

1

--

- Policia Local     

C1

2

--

- Agent COVID (temporals)

C1

2

2

C) PERSONAL LABORAL

 

 

 

Treballadora social 

A2

1

--

Treballadora familiar  (jornada parcial)

C2

1

--

Netejador

AP

3

--

Oficial 1ª serveis i manteniment

C2

3

1

Auxiliar manteniment

AP

1

A extingir

Administratiu

C1

1

--

Auxiliar de Biblioteca

C2

1

A extingir

 

A Deià, a la data de la signatura electrònica (11 de maig de 2022)

El batle

Lluís Enric Apesteguia Ripoll