Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 268001
Aprovació definitiva modificació de tarifes del servei d’abastament d’aigua al terme municipal d’Alaró

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. 1327/2021)

Estudi econòmic i proposta de revisió de tarifes del servei municipal d'abastiment d'aigua al terme municipal d'Alaró, presentats per Agbar, empresa concessionària del servei, i informat favorablement pel ple de l'ajuntament en sessió de 30 de desembre de 2021.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins del termini, i vist l'acta de sessió de la Secció de Preus de l'Aigua de dia 3 de maig de 2022 en que s'aprova l'informe tècnic relatiu a la modificació de tarifes del servei d'abastiment d'aigua, s'ha procedit a elevar a definitiu l'acord fins llavors inicial.

De conformitat amb allò establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica la modificació de tarifes següent:

Quota de Servei: (euros/abonat/mes)

Habitatges 3,41

Bars 6,65

Restaurants 13,68

Comptadors d'obra 37,91

 

Quota de consum per a ús general: (euros/m3)

Bloc 1: de 0 fins a 8 m3/mes 0,3923 €/m3

Bloc 2 : excés de 8 fins a 15 m3/mes 0,6637 €/m3

Bloc 3 : excés de 15 fins a 25 m3/mes 1,5328 €/m3

Bloc 4 : excés de 25 m3/mes 2,6414 €/m3

 

Quota de consum per a ús de bars, restaurants i indústries:

Fins a 17'5 m3/mes 0,5748 €/m3

Excés de 17'5 m3/mes 1,1223 €/m3

 

Conservació de comptadors 0,31 euros/abonat/mes

La modificació d'aquestes tarifes entraran en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i estarà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament.

 

Alaró, 11 de maig de 2022

El batle Llorenç Perelló Rosselló