Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 267790
Aprovació definitiva del pressupost per a 2022 i plantilla de personal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El ple de l'Ajuntament, en sessió de sessió del dia 12 d'abril de 2022, va aprovar inicialment el Pressupost per a l'exercici 2.022. Havent finalitzat el termini d'exposició pública el Pressupost es considera definitivament aprovat i d'acord amb l'establert a l'article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se'n publica el resum per capítols i la plantilla de personal.

A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT.

a1) Estat de despeses.

 

Capítol 

Import 2022

Capítol 1.  Personal

6.732.825,73

Capítol 2. Compres de béns i serveis

4.740.741,08

Capítol 3.  Despeses financeres

81.467,15

Capítol 4.  Transferències corrents

5.223.966,04

Capítol 5. Fons de contingència

0,00

Capítol 6.  Inversions

590.000,00

Capítol 7.  Transferències de Capital

0,00

capítol 8. Actius financers

10.000,00

Capítol 9. Passius financers

675.000,00

TOTAL DESPESES

18.054.000,00

a2) Estat d'ingressos.

 

Capítol

Import 2022

Capítol 1.  Imposts directes

9.350.000,00

Capítol 2.  Imposts indirectes

752.000,00

Capítol 3.  Taxes i altres ingressos

4.491.000,00

Capítol 4. Transferències corrents

2.893.000,00

Capítol 5.  Ingressos patrimonials

568.000,00

Capítol 6. Alienació inversions reals

0,00

Capítol 7. Transferències de capital

0,00

Capítol 8. Actius financers

0,00

Capítol 9. Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS

18.054.000,00

 

 

B) ESTAT DE PREVISIÓ de despeses e ingressos de l'Empresa Municipal Bellver S.A:

b1) Estat de despeses.

 

Capítol 

Import 2022

Capítol 1.  Personal

507.318,51

Capítol 2. Compres de bens i serveis

6.143.700,00

Capítol 3.  Despeses financeres

0,00

Capítol 4.  Transferències corrents

0,00

Capítol 5. Fons de contingència

 

Capítol 6.  Inversions

0,00

Capítol 7.  Transferències de Capital

0,00

capítol 8. Actius financers

0,00

Capítol 9. Passius financers

0,00

TOTAL DESPESES

6.651.018,51

b2) Estat d'ingressos.

 

Capítol

Import 2022

Capítol 1.  Imposts directes

0,00

Capítol 2.  Imposts indirectes

0,00

Capítol 3.  Taxes i altres ingressos

100.000,00

Capítol 4. Transferències corrents

6.551.018,51

Capítol 5.  Ingressos patrimonials

0,00

Capítol 6. Alienació inversions reals

0,00

Capítol 7. Transferències de capital

0,00

Capítol 8. Actius financers

0,00

Capítol 9. Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS

6.651.018,51

 

 

C) ESTAT CONSOLIDAT de l'Ajuntament i Bellver SA:

c1) Estat de despeses.

 

Capítol 

Import 2022

Capítol 1.  Personal

7.240.144,24

Capítol 2. Compres de bens i serveis

10.884.441,08

Capítol 3.  Despeses financeres

81.467,15

Capítol 4.  Transferències corrents

404.500,00

Capítol 5. Fons de contingència

0,00

Capítol 6.  Inversions

590.000,00

Capítol 7.  Transferències de Capital

0,00

capítol 8. Actius financers

10.000,00

Capítol 9. Passius financers

675.000,00

TOTAL DESPESES

19.885.552,47

c2) Estat d'ingressos.

 

Capítol

Import 2022

Capítol 1.  Imposts directes

9.350.000,00

Capítol 2.  Imposts indirectes

752.000,00

Capítol 3.  Taxes i altres ingressos

4.591.000,00

Capítol 4. Transferències corrents

4.624.552,47

Capítol 5.  Ingressos patrimonials

568.000,00

Capítol 6. Alienació inversions reals

0,00

Capítol 7. Transferències de capital

0,00

Capítol 8. Actius financers

0,00

Capítol 9. Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS

19.885.552,47

 

 

D) Consorci de Turisme

d1) Estat de despeses.

 

Capítol 

Import 2022

Capítol 1.  Personal

0,00

Capítol 2. Compres de bens i serveis

275.000,00

Capítol 3.  Despeses financeres

1.000,00

Capítol 4.  Transferències corrents

5.000,00

Capítol 5. Fons de contingència

0,00

Capítol 6.  Inversions

0,00

Capítol 7.  Transferències de Capital

0,00

capítol 8. Actius financers

0,00

Capítol 9. Passius financers

0,00

TOTAL DESPESES

281.000,00

d2) Estat d'ingressos.

 

Capítol

Import 2022

Capítol 1.  Imposts directes

0,00

Capítol 2.  Imposts indirectes

0,00

Capítol 3.  Taxes i altres ingressos

0,00

Capítol 4. Transferències corrents

281.000,00

Capítol 5.  Ingressos patrimonials

0,00

Capítol 6. Alienació inversions reals

0,00

Capítol 7. Transferències de capital

0,00

Capítol 8. Actius financers

0,00

Capítol 9. Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS

281.000,00

 

PLANTILLA

 

 

 

 

 

 

Ajuntament

 

 

 

 

 

 

Funcionaris de carrera

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

PLACES

SITUACIÓ

GRUP

ESCALA

SUBESCALA

Secretari/Secretària

1

 

A1

Habilitació nacional

Secretaria

Interventor/Interventora

1

 

A1

Habilitació nacional

Intervencio-tresoreria

Tresorer/a

1

 

A2

Administració especial

Intervencio-tresoreria

Tècnic/a d'Administració General

1

 

A1

Administració general

Tècnica

Administratiu/Administrativa

11

3 vacants

C1

Administració general

Administratius

Auxiliar administratiu/Administrativa

18

4 vacant

C2

Administració general

Auxiliars

Arquitecte/Arquitecta

2

1 vacant

A1

Administració especial

Arquitecte

Enginyer/a

1

 

A1

Administració especial

Enginyer/a

Lletrat assessor jurídic/Lletrada assessora jurídica

1

 

A1

Administració especial

Subescala: tècnica

Aparellador/Aparelladora

1

 

A2

Administració especial

Arquitecte tècnic

Tècnic informàtic/Tècnica informàtica

1

 

C1

Administració especial

Tècnic informàtic

Director/Directora de l'Auditòrium

1

 

A1

Serveis especials

Classe: comeses especials

Tècnic/Tècnica  de medi ambient

1

 

A1

Administració especial

Subescala: tècnica

Psicòleg/Psicòloga

2

 

A1

Administració especial

Subescala: tècnica

Dinamitzador-Administratiu/ Dinamitzadora-administrativa

1

 

A2

Administració especial

Subescala: tècnica

Arxiver/a

1

 

A2

Administració especial

Subescala: tècnica

Bibliotecari /Bibliotecària

3

1 vacant

A2

Administració especial

Subescala: tècnica

Tècnic cultural/Tècnica cultural

1

 

A2

Administració especial

Subescala: tècnica

Auxiliar esports

1

 

C2

Administració especial

Subescala: tècnica

Tècnic/Tècnica d'esports

1

1 vacant

C2

Administració especial

Subescala: tècnica

Treballador/Treballadora  social

3

1 vacant

A2

Administració especial

Subescala: tècnica

Educador/Educadora social

2

 

A2

Administració especial

Subescala: tècnica

Tècnic/Tècnica  Responsable EDAR

1

1 vacant

A1

Administració especial

Subescala: tècnica

Agent de desenvolupament local

1

1 vacant

A2

Administració especial

Subescala: tècnica

Inspector/Inspectora

1

 

A2

Administració especial

Serveis especials

Subinspector/Subinspectora

1

1 vacant

A2

Administració especial

Serveis especials

Oficial de la Policia Local

5

3 vacants

C1

Administració especial

Serveis especials

Agent de la Policia Local

34

1 vacant

C1

Administració especial

Serveis especials

 

 

 

 

 

 

Personal laboral fix

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

PLACES

SITUACIÓ

TITULACIÓ

 

 

Administratiu/Administrativa laboral

1

 

C1

 

 

Coordinador/Coordinadora  cursos adults

1

 

A2

 

 

Tècnic/Tècnica del centre cultural

1

 

Certificat d'estudis

 

 

Operari/Operaria del centre cultural

1

 

Certificat d'estudis

 

 

Electricista del centre cultural

1

 

 C2

 

 

Operari/Operaria de neteja d'instal·lacions

5

1 vacant

Certificat d'estudis /c2

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal laboral de duració determinada

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

PLACES

SITUACIÓ

TITULACIÓ

DURACIÓ

 

Netejador/Netejadora domiciliària

2

1 vacants

Certificat d'estudis

Anual

 

Operari/Operaria neteja instal·lacions

1

 

Certificat d'estudis

Anual

 

Cuiner/a

1

1 vacants

FP-1 o similar

Anual

 

Professors de cursos d'adults

Segons programes

(Segons l'especialitat)

 

Temps parcial/hores

 

Professors del centre de vacances

Segons programes

(Segons l'especialitat)

 

Temps parcial/hores

 

 

 

 

 

 

 

Funcionaris eventuals

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

PLACES

SITUACIÓ

 

 

 

Secretari/Secretària  Òrgans de Govern

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa municipal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal laboral fix

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

PLACES

SITUACIÓ

TITULACIÓ

 

 

Tècnic/Tècnica de turisme

1

 

 

 

 

Electricista de la brigada

2

 

Certificat d'estudis

 

 

Operari/Operaria brigada

5

 

Certificat d'estudis

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal laboral de duració determinada

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

PLACES

SITUACIÓ

TITULACIÓ

DURACIÓ CONTRACTE

 

Operari/Operaria de la brigada

5

 

Certificat d'estudis

Anual

 

La massa salarial del personal laboral, queda fixada en 1.127.897,51 euros, dels quals 620.578,99 euros corresponen a l'Ajuntament i 507.318,51 euros a l'empresa municipal Bellver SA..

 

Sant Llorenç des Cardassar, 11 de maig de 2022

El batle

Pep Jaume Umbert